הרב אליהו מאדאר

תלמידו של הגר"מ הלוי זצ"ל. ראש כולל "פקודת אלעזר" שע"י הישיבה, ומוסר שיעור דף היומי בישיבה מידי יום למעלה מארבע עשרה שנה ברצף! השיעור נמסר לטובי הבחורים והאברכים בישיבה, ומלבנים בניצוחו של הרב את הדף בעיון ובבהירות.
בסיום הש"ס במחזור האחרון הו"ל ספר "גפן זאת" על הש"ס. ספר ייחודי ומקיף.
במשך השנים עסק הרב רבות בהלכות טהרה, ולפני כמה שנים הוציא לאור שני כרכים נפלאים - "אמרות טהורות" הכוללים שו"ת בהלכות טהרה בעיון רב. הספרים זכו להסכמות נלהבות מגדולי הדור ובראשם ממרן ראש הישיבה שליט"א, שהסמיך את הרב להורות להלכה ולמעשה בנושאים חמורים אלו.
השתתף בעריכת משנה ברורה "איש מצליח" חלקים ב' ו', ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה.   
שותף בכתיבת הסדרה החדשה, "הוראה ברורה" על הלכות יורה דעה - הלכות טהרה. פרי נוסף ממכון הישיבה הכולל פירוש לשלחן ערוך יורה דעה כמתכונת הספר משנה ברורה לבעל ה"חפץ חיים", על חלק או"ח.

שיעורי וידאו (1.1K שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (523 שאלות)

כתמים בשבעה נקיים

הנני להשיב שוב, ולבאר עוד. הנה מדין תורה אין אשה טמאה אלא אם כן ראתה דם בהרגשה, אבל אם לא הרגישה ומצאה פתאום כתם על גבי הבשר או הבגד, הרי זו טהורה מן התורה. וחכמים גזרו על כל ראיה אפילו בלא הרגשה, וכן אפילו מוצאת כתם שאינה יודעת אם הוא ממנה, כל שאין לה במה לתלותו הרי זו טמאה. וכיון שאינה טמאה רק מדרבנן, הקילו בכמה אופנים, ומהם אם מצאה כתם על גבי דבר שאינו מקבל טומאה. ואפילו אם הכתם ודאי ממנה טהורה. אמרו חז"ל בדקה קרקע עולם וישבה עליו ועמדה וראתה דם, הרי זו טהורה כיון שלא הרגישה בו. (אבל אם היתה לה הרגשה, טמאה בכל אופן). והוא הדין לכל דבר שאינו מקבל טומאה. "פד" נחלקו בו חכמי הזמן אם הוא מקבל טומאה, ואשה שמוצאת כתם עליו טמאה או לא. ולפי דעתנו אינו מקבל טומאה כיון שנעשה לשימוש עראי, ולכן אם מצאה כתם בלא הרגשה על גבי פד בימי טהרתה, אין הכתם מטמאה, והרי זו טהורה לבעלה. ונחלקו עוד האחרונים אם דין זה שכתם ע"ג דבר שאינו מקבל טומאה אינו מטמא אפילו בודאי מגופה, נוהג גם בימי שבעה נקיים, דכיון שאינו מטמאה כאילו לא ראתה דם כלל או לא. ובזה לענ"ד יש לחוש למחמירים, דדוקא בימי טהרה כתם זה אינו מטמא, אבל בימי שבעה נקיים, שכבר היא טמאה מחזות ראיתה הראשונה, והתורה מצריכה שיסתם המעיין ותהיה נקיה לגמרי, כל שראתה ודאי מגופה, אף שמצאה אותו ע"ג דבר שאינו מקבל טומאה, הרי זה מוכיח שלא נסתם מעיינה, והוא סותר את הספירה, ומונה מחדש, ופשוט שכל זה כשהוא כתם דם ולא הפרשה שאינה דם. ולכן כתבתי שאם רוצה להניח פד בשבעה נקיים, יכולה להניח רק אם תראה על גביו כתם, דינה כמצאה כתם ע"ג בגד לבן. ולגבי דעת מרן הראש"ל נר"ו, מה דעתו הרמה בפד הנה לא נתבאר בפירוש בספרו גבי "פד", אבל כתב שנייר אינו מקבל טומאה, וניילון אינו מקבל טומאה, ונראה לפי זה דה"ה פד. וע"ע בטהרת הבית (עמוד ת"ה בסופו). ולגבי שבעה נקיים דעתו הרחבה שדינה כמו בימי טהרתה (שלא הרגישה ומצאה ע"ג דבר שאינו מקבל טומאה, אינה סותרת, אבל לכתחלה מודה שצריכה ללבוש בגד לבן ולא בגד צבעוני, ורק באשה שרגילה בכתמים היקל לה ללבוש בגד צבוע אף בימי שבעה נקיים. וגבי פד בימים אלו לא כתב בפירוש מה דינו. ולכאורה דינו כבגד צבוע. ויש שהקילו לכתחלה להניח פד, ואם תמצא כתם טהורה, ורק אם תראה בהרגשה או הרבה תסתור, עי' בספר משמרת הטהרה. ולענ"ד אינו מחוור, והעיקר כמו שביארנו. ועי' בספה"ק הנ"ל בתשובתי הראשונה, ומשם בארה. והנלע"ד כתבתי.
הרב אליהו מאדאר

דעת הרב על השם "נטלי" לבת

שם חדש הוא ואינו משמעות טובה וגם שמענו ששם דומה לזה ממש יש אצל הגויים ומסתמא לקחו זה מהם ולכן לענ"ד הנכון לשנות ושוב שמעתי שכן הורה מרן ראש הישיבה נר"ו 

הרב אליהו מאדאר

קריאת שמות כשם הדודים

אין בזה חשש, ויש שקוראים כך. וכ"ש אם השם שונה קצת שאפשר. אלא שיש משפחות שמקפידות בזה ולכן כדאי לשאול את ההורים לפני שקוראים שלא יקפידו ושלא יבואו לידי ריב ומחלוקת ח"ו

הרב אליהו מאדאר

הדרכה למתמודד בטהרת המחשבה בתקופת השידוכים

לענ"ד אין נכון להמתין עוד וכי אם תמתין יסתדר העניין. ואדרבא אפשר שיחמיר לכן תמהר לשמוע ולינשא בקרוב ובשעטו"מ 

ולעיקר הבעיה אני מבין שאתה ב"ה שומר על עיניך ומחשבותיך , רק שיש אנשים שכל דבר כזה ודומה לו. מפריע להם ומביא להם הרהורים וכו' ואתה אחד מהם.

ועצתי

א. שלא תחשוב ע"ז יותר מדאי וגם אם קרה חלילה מקרה בלתי טהור תטבול ותחזור בתשובה ואל תחשוב ע"ז 

ב.תרבה בקריאת תהלים וזוה"ק ועשה לך חק קבוע בכל יום 

ג.  כמדומה שמעתי שחוסר בויטמין D גורם לזה ויש היום כדורים של ויטמין D וזה עוזר. יש לברר אצל חתנים מנוסים וותיקים שיתכן שיש להם דברים לעזור 

ד. התפלל ע"ז מעומק הלב והבא ליטהר מסייעין אותו. 

וה' יהיה עמך

הרב אליהו מאדאר

קיום מצות עונה ביום

המצוה יש לקיימה בשמחה וברצון טוב ולא בעייפות ובאונס שינה. ולכן אם א"א לך לקיים המצוה בלילה בגלל העיפות הגדולה. יש להקל לקיים ביום ועיין במסכת נדה (דף י"ז ע"א) שחכמים שבחו בית מנובז שהיו משמשים מטותיהם ביום בגלל עניין זה ועיין שם בפרש"י 

ומ"מ אם אפשר שבליל נטבילה תחזור הביתה מוקדם ותקיים המצווה בלילה מכמה טעמים, וגם בשאר הפעמים יש להקפיד מאוד שהחדר יהיה סגור ןאטום וחושך ממש, ולקיים המצוה בצניעות ובקדושה

הרב אליהו מאדאר

מריחת לק ג'ל לציפורניים

צניעות פירושה כיסוי ושלא להתבלט. ולכן גם בנדון השאלה אם הצבע שצובעת הצפורניים הוא שקוף וכיצ"ב שאינו בולט אפשר להקל, אבל אם הוא צבע בולט כמו אדום וורוד וכיוצא יש בזה חוסר צניעות, וכ"ש אם הצפורניים ארוכות ומושכים עין הרואה.

וכ"ז מצד הצניעות אבל צריך לידע כי לגדל ציפורניים הוא דבר שאינו נכון ובפרט ע"פ הקבלה, כי נאחזים בהם החיצונים ויכולים להביא את האדם לידי דברים לא טובים (ועיין בספר הקדוש בא"ח ש"א פרשת דברים) וכל גידול הציפורניים וצביעתם באו מאנשי האופנה והמודות המתחדשים לבקרים ונכנסים לבתי החרדים ושומר נפשו ירחק מהם 

והיראים והחרדים האמתיתם מתרחקים מזה ומכיוצ"ב 

הרב אליהו מאדאר
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0