Menu

הרב גיא מור

 

שיעורי וידאו ( 1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים
-->

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (85 שאלות)

הערה

ישר כח! אין ברשותי את הספר הנ”ל אבל אני סומך על כת”ר שכתוב שם כך.

עבודה כמלצר בהגשת מאכל שאסור משום בשר וחלב

אם כוונתם לפיצה שעשויה עם בשר וחלב יחד אסור משום לפני עיור לא תיתן מכשול 
ואע"פ שישנם מקומות שאפשר לקנות בחנויות אחרות וגם יש שליחים אחרים מ"מ עדיין אסור (עיין בע"ז דף ו' ובשו"ת יבי"א ח"ב סימן ט"ו ע"ש)

עדיפות תפילה בנץ או שיעור תורה

נראה שאם תפסיד את הלימוד לפני התפילה בגלל הנץ וזה גורם לביטול תורה עדיף שתתפלל בשש ובתנאי שתזהר בימות החורף שהנף מאוחר שלא תתפלל קודם הנץ

מו"ר ועט"ר בתשובה הראשונה ציין כמה מקורות. והשאלה האחרונה היתה מה הסברא, ועל זה השבנו בס"ד. ולחיבת הקודש עיין בספר קריינא דאיגרתא (ח"א סימן קס"ב) ושיעורי שבט הלוי (סימן קצ"ה סעיף י"ז) הובאו דבר בספר גן נעול(הלכות צניעות פרק ט"ז הל' ו' והלאה) ע"ש באורך בעניין זה ותרווה את מצאונך.

עוד באותו עניין

מותר 

איזה עשיר השמח בחלקו… בכל עת ובכל מצב ובכל תחום תמיד צריך להסתכל על מי שלמטה ממך ולשמח בחצי כוס המלאה, יש אנשים צעירים ממך ששוכבים ימים וחודשים בבית חלוים ועוברים טיפולים ויסורים קשים, ואע"פ שגם כבודו סובל שאינו יכול לעשות ספורט מ"מ צריך לשמוח בזה שאתה הולך וראוה ונושם ב"ה. ותנסה ענפי ספורט אחרים שאינם דורשים מאמץ גדול או שאינם מאמצים את האשכים כמו שחיה וכדו' וכמו כן תנסה ללכת לעוד רופא ותתפלל לפני כנסתך אליו שהשם ישלח לך ישועה. 
ועליך לזכור שספורט ושאר דברים הם רק אמצעי להרגע ולהשתחרר ע"מ שנוכל לעשות רצון ה' ביותר נחת ושמחה, אבל העיקר הוא לימוד התורה הקדושה ועשיית מצוות, ולכן תבחר לך שיעור תורה או תחום בתורה שאתה נמשך אליו ותשקיע ותתרכז בזה, והבטיחנו דוד המלך ע"ה פקודי ה' ישרים משמחי לב.
כ"כ תשדל לקרוא בספר חובת הלבובות שער הבטחון, ואם קשה לך תקרא ספר בגן האמונה, ולקרוא כמה מזמורי תהלים בכל יום, ולתת צדקה ושהשהם יתברך יושיע אותך בקרוב אכי"ר 

במקרים רבים לחיצת יד היא נגיעה של חיבה כגון בין בחור לבחורה, והיא בכלל אביזרא דגלוי עריות, שהיא אחת משלש עבירות החמורות שמוסרים נפש עליה.
ובלאו הכי לא אמרו "גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה" רק במקרים שאחד מהם סותר את השני כגון לבישת כלאים בשוק, שאו שיתבייש או שיעבור על איסור לבישת כלאים אבל במקרה דנן אפשר להסביר בלשון רכה ובשפה ברורה ובנעימה שלפי חוקי התוה"ק אסור לגבר לגעת באשה שאינה נשואה לו, ואם חוסר ידיעתו או חוסר הבנתו בעניין גורמת לו לבושה, איננו אחראים לכך.

איכא ס"ס להחמיר שמא הרי"ף והרא"ש ס"ל כרש"י הר"ן ונימוק"י שאין היתר להתייחד עם אשה שבעלה בעיר א"נ כמ"ש מרן החיד"א בספר יוסף אומץ (סימן צ"ז אות ב') שהרי"ף והרא"ש השמיטו דין גס בה משום דמילתא דפשיטא היא, ושמא בעינן דלת נעולה ולא מהני דלת סגורה ורוב הפוסקים ס"ל דאיסור יחוד הוא מדאורייתא. וגם לרבנו יונה והרשב"א לא מהני אלא היכא שחוששים שמא יכנס אדם ובד"כ בשעת בוקר המוקדמות אין חשש זה ועוד שמנין לך שאפשר לפתוח את דלת הבית מבחוץ וע"ע בספר גן נעול פרק ח' ופרק ט'. בר מן הדין לא ידעתי מה הלחץ זה הדחק להקל בס"ס כשאפשר להימלט מאיסור יחוד והרהור ע"י קניית מנעול או השכמת קום לתפלה בהנ"ח וברוך ה' היודע ועד

החזרת קורא בתורה על טעות בקריאה בלי שינוי משמעות

עיין בהגהות איש מצליח (סימן קמ"ב הערה 3) שלדעת מרן מחזירים את הקורא גם כשאין המשמעות משתנה, ולכן אפילו סיימו את העליה צרכים להחזירו וע"ש בהערה 1 ובבאה"ל.

ברכת הכובאנה.

חיפשנו ולא מצאנו את דברי הגר"י קאפח, ודברי הגאון ברכת ה' פשוטים וברורים. ואולי הכל תלוי בצורת ההכנה האם נעשה עם הרבה שמן או מעט, כפי ששמעתי מאחד מחכמי העדה התמנית. ואין כאן מקום להאריך.

 • videocam 81
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 77
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 47
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 13
 • format_align_right 0
 • videocam 235
 • ? 4
 • format_align_right 1
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 131
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 21
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 168
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 9
 • videocam 22
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 44
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 3k
 • ? 3.6k
 • format_align_right 53
 • videocam 1.1k
 • ? 583
 • format_align_right 1
 • videocam 9
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 1.8k
 • ? 928
 • format_align_right 6
 • videocam 17
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 211
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 267
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 400
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 6
 • ? 33
 • format_align_right 168
 • videocam 66
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 217
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 642
 • format_align_right 0
 • videocam 17
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 369
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 80
 • ? 1.9k
 • format_align_right 0
 • videocam 91
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 110
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 967
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 118
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 298
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 14
 • ? 31
 • format_align_right 13
 • videocam 15
 • ? 926
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 67
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 5
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 221
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 74
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 61
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 20
 • ? 324
 • format_align_right 79
 • videocam 44
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 172
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 36
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 15
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 0
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 77
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 490
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן