Menu

הרב אדיר כהן

 

מאמרים (9 מאמרים)

בענין תשלום ההורים לת"ת בתקופה זו

    סימן א' – בענין תשלום ההורים

בעניין קונטרסי דייני הכזב וגיטי הכזב

בהיות ובימי חג הפסח האחרון הפיצו אינשי דלא מעלי קונטרס "דייני הכזב", ולפני כן קונטרס "גיטי הכזב", המלאים דברי בלע ונאצה נגד דייני ישראל המכהנים בבתי-דין הרבניים, בצורה מזלזלת ומחפירה. חזקו עלי דברי מאור עינינו מו"ר ועט"ר מרן ראש הישיבה יחשל"א, להשיב על דבריהם ולגלות זיופיהם הרבים כחורי כברה.

לקריאה

אודות ברכת מעין שבע בליל פסח והסכמת מרן שליט"א

בס”ד ג’ ניסן המנוסה התשע”ט לפ”ג. בענין ברכת

לקריאה

שאל את הרב (2.1k שאלות)

השתתפות אבלה בשבת כלה

אם על ידי שלא תבוא ידעו שהוא בגלל שהיא אבילה, זה אבילות בפרהסיא בשבת, ולכן מותר לה לבוא.

וכן אם יחסר מאוד לכלה נוכחותה כגון שהיא האמא מותר, אבל בלא זה אסור.

אולי ספק יהודי

לפי מה שמתואר, בגיל אחת עשרה, בזמן הגרות, שמרו שבת. ויתכן וכך היה גם בגיל שתים עשרה, ואם זה נכון בוודאי שהגרות תפסה. ובלאו הכי יש התופסים שאף אם כשהגדולה לא שמרה תורה ומצוות, אך לא מחתה בעצם הגיור רק התנהגה כחילוניה עקב שכך כל המשפחה התנהגה אך הרגישה כיהודיה ואמרה אין הגיור מתבטל.

עיין בשו”ת ציץ אליעזר חלק י”ח (סי ס”ה עמ’ תכ”ה) ואף שאין זה מוסכם, וע”ע בשו”ת תשובות והנהגות ח”ב סי’ תקי”ג) ובספר מועדים וזמנים ח”ד (עמ’ ק”ל בהערה), מ”מ בזה ששמרו על חגים וכמה מצוות יש מקום לסמוך על זה (עיין בספר גר המתגייר). וכל שכן ויתכן בליל שתים עשרה שמרו שבת וכמו שכך היה בגיל אחת עשרה, ומחזוקי ריעותא לא מחזקינן. ומה גם שמגיל שמונה עשרה מוחזקת כשומרת תר”מ, ואם הייתה מעידה בין גיל אחת עשרה לגיל שמונה עשרה, לא נחזיק את המעידה לזמן רב. וכיוון שהיא עתה בחזקת יהודיה לפנינו וגם אז הייתה בחזקת יהודיה, מן הסתם יהודיה גמורה היא כל שלא יתברר אחרת. ובפרט שאתם אומרים שהרבנות ידעה מהכל ואשרה זאת, שאם זו רבנות של יהודים אורטודוכסים ויראי שמים, מן הסתם כך הוברר להם.

שלום בית וכיבוד הורים

אמנם מצד אחד הבעל צריך לעמוד לצד אשתו, וכמו שאומר הכתוב “על כן יעזוב איש את אביו ואת אשתו ודבק באשתו” מכל מקום החיוב של כיבוד הורים לא התבטל, וצריך למצא את שביל הזהב באמצע. לשבת עם האשה ולראות מה כל כך מפריע לה אצל ההורים, ואיך אפשר לפתור את הבעיה. למשל, לגבי העישון – שלא יעשנו כל זמן שאתם שם, וכן הכלב – אפשר להניחו בחדר סגור כל זמן שאתם שם.

וכמובן להראות לאישה שאין אתה נגדה חס ושלום, אלא לעזור לה במה שתוכל. וכדאי למלא את הבית גם באווירה רוחנית, אם ע”י לימוד קצר יחדיו, ובפרט בשולחן שבת קצת תורה ושירי קודש, ויהיה בתיכם משכן לשכינה, ותחיו יחדיו בגיל ורינה.

שם לבן | מרן

שניהם טובים, עיין בספר מקור נאמן חלק ג’ (סי’ אלף תקפ”ד וסי’ אלף תרנ”ד). אם התחברת לשם עדיאל תקראו כך.

כמה סבלן הוא הנייר ששותק שמעלים על גיבובי תיבות לא לעניין, ממי שכפי הנראה לא קרא ולא שנה, ואולי גם לעולם לא להתפלל במנין. כי כל מי שבא לבית הכנסת יראה שגם הספרדים עומדים בצדקתך, וכן הובא בספרי הפוסקים הספרדים, יפה ללב (סימן רצ”ב סק”א) וכף החיים (שם ס”ק ט”ו), והלכה ברורה חלק י”ח (שם סעיף י”א). וזאת מטעם שספר התניא מיוסד על ספר שבולי הלקט (ובענייין שלנו עיין בשבה”ל סוף סימן קצ”ו) והוא מקורו מרומי ולא היה אשכנזי.

העיון התוניסאי

 1. שאלות מאוד כלליות ואי אפשר לומר חלילה שכל מי שלא שלומד בעיון תוניסאי טועה, אלא כל שמפרש פירוש בכוונת המחבר בדרך פלפול שלא עלה על ליבו של המחבר ואינו פשט דבריו הרי הוא טועה בהבנת דעת אותו מחבר
  וקוב”ה חדי בפלפולא אל לא להמציא פלפולים (אם אינם על דרך הפשט)
 2. בישיבה לומדים בעיקר עיון גמרא ולאט לאט עולים גם לעיון בהלכה, כתיבת שותי”ם להתלמד וכו’. ובד בבד גם מתמלאים בבקיאות בש”ס ובהלכות המצויות, ומן הצד גם דקדוק וכו’ והכנת קריאת התורה בצורה מדויקת
 3. יש עוד ישיבות שהולכים בדרכה של הישיבה חלק יותר וחלק פחות, אחד המרבה ואחד הממעיט

 

התוספות והחיבור פסקי הרא״ש

 1. כך החליטו המדפיסים, וידוע בשם מהר”ל מפראג ז”ל שאמר אילוהוינא בתחילת ימי הדפוס הייתי מצוה להדפיס את פסקי הראש על הדף במקום התוס’, כי כל דבריו להלכה למעשה [כל זה לשון גאון עוזנו מרן ראש הישיבה שליט”א במבוא למשנה ברורה עם הגהות “איש מצליח”  ח”א ע”ש] אם כי התורה שבעל פה אמר שטוב שהודפס התוס’ ולא הרא”ש כי כך מתרגלים ללמוד ולעיין.
 2. קשה לענות על שאלה זו אחר שכל אחד לפי עניינו, מצד אחד יש בפסקי הרא”ש חשיבות גדולה שמביא שיטות הראשונים להלכה, אכן חשוב לצרפם לבקיאות שיספיק כמה שיותר, ומצד שני אם יצרף לבקיאות יש חשש מצד “תפסת מרובה לא תפסת” וממילא עדיף לצרפו לעיון אך שלא יספיק הרבה, ונראה לכאורה שהוא לפני העניין, כמה זמן מקדיש לבקיאות וכל שלא יפגע בהספק של הבקיאות עדיף לשלב הרא”ש עם הבקיאות.
 3. איני יודע כוונת מחבר אך הוא טוב לפסקי הלכות (אם היינו הולכים אחרי הרא”ש) וגם טוב לחזרה וסיכום על דברי הרא”ש

קבלת מלגה וחשש גזל

בכל היוצא בזה צריך לאמוד דעתו של בעל הבית וכדאי לנסות להתעמק ולחשוב על כך, ולכאורה מסתבר שכל מי שמוכיח לו שעומד בכל הקריטריונים שהציב, ראשי הוא לקבל מלגה, ומה שיש כסף בצד אין זה הכרח שאין אתם צריכים לסיוע בפרט שעדיין הוצאות החתונה וכו’ לפניכם.

תפילין במשך כל היום

אכן עיקר מצות תפלין היא כל היום, אבל מפני שצריכים גוף נקי שלא יפיח בהם יסיח דעתו מהם ואין כל אדם יכול להיזהר בזה, לכן נהגו שלא להניחם כל היום (שו”ע או”ח ססי’ ל”ז ס”ב). ואם נראה לו שיוכל לעמוד בזה ילמד בהם אחר התפילה כמה שיוכל, אך כך היום ממש לא כל אחד יכול לעמוד בזה, ואיני מכירך לענות לך על כך, וכל אחד מכיר את עצמ.

ועכ”פ יש ענין גם בשל רש”י וגם בר”ת הן לפי הפשט והן לפי הקבלה

איני מבין

כנראה שכבודו לא בדק את הסימנים הכתובים ברמב”ם, הלא הרמב”ם כתב בפירוש בפרק י”א מהלכות מלכים ה”ד “ואם לא הצליח עד כה [לבנות את ביהמ”ק ולקבל נדחי ישראל] או נהרג, בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה

 • videocam 81
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 77
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 47
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 13
 • format_align_right 0
 • videocam 235
 • ? 4
 • format_align_right 1
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 134
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 21
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 172
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 9
 • videocam 24
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 44
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 3k
 • ? 3.6k
 • format_align_right 53
 • videocam 1.1k
 • ? 583
 • format_align_right 1
 • videocam 9
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 1.8k
 • ? 928
 • format_align_right 6
 • videocam 17
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 211
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 267
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 400
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 6
 • ? 33
 • format_align_right 168
 • videocam 66
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 217
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 642
 • format_align_right 0
 • videocam 17
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 371
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 80
 • ? 1.9k
 • format_align_right 0
 • videocam 91
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 114
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 967
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 118
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 298
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 14
 • ? 31
 • format_align_right 13
 • videocam 15
 • ? 975
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 67
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 5
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 221
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 74
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 61
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 20
 • ? 326
 • format_align_right 79
 • videocam 44
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 36
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 15
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 176
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 0
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 79
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 504
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן