Menu

הרב אדיר כהן

 

מאמרים (9 מאמרים)

בענין תשלום ההורים לת"ת בתקופה זו

    סימן א' – בענין תשלום ההורים

בעניין קונטרסי דייני הכזב וגיטי הכזב

בהיות ובימי חג הפסח האחרון הפיצו אינשי דלא מעלי קונטרס "דייני הכזב", ולפני כן קונטרס "גיטי הכזב", המלאים דברי בלע ונאצה נגד דייני ישראל המכהנים בבתי-דין הרבניים, בצורה מזלזלת ומחפירה. חזקו עלי דברי מאור עינינו מו"ר ועט"ר מרן ראש הישיבה יחשל"א, להשיב על דבריהם ולגלות זיופיהם הרבים כחורי כברה.

לקריאה

אודות ברכת מעין שבע בליל פסח והסכמת מרן שליט"א

בס”ד ג’ ניסן המנוסה התשע”ט לפ”ג. בענין ברכת

לקריאה

שאל את הרב (2.1k שאלות)

חנוכיית קריסטל לעומת חנוכיית נירוסטה

נהגו להשתדל שתהיה של כסף דווקא (או קרוב לכסף). עיין בכף החיים (סימן תרע”ג ס”ק ס’ וס”ד). אך אם הכסף לא נאה, והזכוכית נאה יש להעדיף הזכוכית קריסטל משום זה אלי ואנוהו.

תיקון חצות בשמיטה

הטעם על פי הקבלה, עיין להאר”י בספר הליקוטים (פרשת בהר).

בניה בלתי חוקית שמפריעה לשכנים

יש בזה פרטים רבים, ותלוי גם ובעיקר בטענות של השכן מלמטה. ולכן אף שיש הרבה צדק בטענותיכם, אי אפשר ועכ,פ קשה מאד להביע דעה בזה. וכדאי להביא טענות מפורטות של ב’ הצדדים בפני בורר מוסכם או בפני בית דין לממונות. וכדאי להגיע לסיכומים והבנות עוד טרם תחילת הבניה, שלא יהיה אי הבנות אחרי מעשה וויכוח על התשלום.

אזכרה לבקשת אימי ז”ל

 1. זה מנהג הרובע הקטן בג’רבא. ועושים כל פעם בתשלום הז’ חודשים. לכן אם נפטרה ונקברה בל’ יש לעשות בכ”ט לחודש.
 2. בר”ח לא עולים אלא יקדימו או יאחרו.
 3. י”א חודש כפשוטו. סוף חודש כסלו. וי”ב חודש טבת וי”ג סוף חודש שבט (ל’ שבט תשפ”ג).

כמה שיותר טבעי, עדיף, ואם אין או קשה לעשות כן, מותר מעיקר הדין לדעת מרן רה”י.

בבית יוסף נחלקו האחרונים כיוון שיש סברא שמטרתו לאסוף דעות (עיין בשו”ת תפלה למשה ח”א סימן ט”ו). אבל המשנ”ב כולי עלמא מודו שמטרתו בעיקר להכריע.

אזכרה בשנה מעוברת

בהיות והשנה מעוברת, האחד עשר ליל י”ט סיון. והשנה נכון לעשותה גם בליל כ’ תמוז וגם בליל כ’ באב.

מח אחד והעברת אנרגיה מאדם לאדם

היכן שהטיפול על ידי מגע בשריר וכיוצא שנראה טבעי לחלוטין, יש להקל. היכן שהוא על ידי העברת אנרגיה, ההיתר לא פשוט, אבל אם יש צורך גם בזה הורה מרן ראש הישיבה להקל.

שולשלת רבנים ואודות ר’ שמעון ג’אווי

מה שידוע לנו שהיה רבי משה שתרוג רבה של תונסיה, ואחיו הגדול הוא ר’ מרדכי ועוד אח נוסף בשם ר’ ישועה חי. ולר’ משה בן רבי שלמה שכיהן גם כדיין.

ולכן ידוע שר’ שמעון ג’אווי בנו של ר’ יוסף. יותר מזה לא ידוע לנו.

דעת הבן איש חי לגבי ביצה קלופה שעבר עליה הלילה

כנראה בשביל לסיים “ואם נשאר מעט מקליפתם מותר” וזה לא שייך בביצה. וע”ע בקונטרס גאולי כהונה (מערכת כ’ אות א’).

 • videocam 74
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 76
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 12
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 136
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 9
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 26
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 9
 • videocam 38
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2.7k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 50
 • videocam 1.1k
 • ? 575
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 1.3k
 • ? 898
 • format_align_right 5
 • videocam 14
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 210
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 247
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 398
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 169
 • videocam 49
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 199
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 17
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 369
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 79
 • ? 1.9k
 • format_align_right 0
 • videocam 71
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 97
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 966
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 113
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 298
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 86
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 14
 • ? 31
 • format_align_right 12
 • videocam 14
 • ? 639
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 65
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 5
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 86
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 188
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 19
 • ? 302
 • format_align_right 74
 • videocam 42
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 151
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 114
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 0
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 29
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 188
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן