Menu

הרב אדיר כהן

 

שיעורי וידאו ( 1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים
-->

מאמרים (9 מאמרים)

בענין תשלום ההורים לת"ת בתקופה זו

    סימן א' – בענין תשלום ההורים

בעניין קונטרסי דייני הכזב וגיטי הכזב

בהיות ובימי חג הפסח האחרון הפיצו אינשי דלא מעלי קונטרס "דייני הכזב", ולפני כן קונטרס "גיטי הכזב", המלאים דברי בלע ונאצה נגד דייני ישראל המכהנים בבתי-דין הרבניים, בצורה מזלזלת ומחפירה. חזקו עלי דברי מאור עינינו מו"ר ועט"ר מרן ראש הישיבה יחשל"א, להשיב על דבריהם ולגלות זיופיהם הרבים כחורי כברה.

לקריאה

אודות ברכת מעין שבע בליל פסח והסכמת מרן שליט"א

  בס”ד ג' ניסן המנוסה התשע”ט לפ”ג. בענין

לקריאה

שאל את הרב (2.1k שאלות)

בדיקת ספר תורה

לפנות למכון יד רפאל שעל ידי הישיבה.

מה פירוש השם טראקי (או תראכי)?

בספרי גדולי רבני ג’רבא מופיע שם זה”תראכי”. ולא ידעתי פירושו.

היא פורסמה בזמנו בעלון ויהי אור של הרב אפרים חדאד מירושלים שמצאה בכתב יד.
והסכים עליה מרן רה”י כמובא בעלון פניני הפרשה (מס’ 919) עיין שם.

צורת קשר תש״ר

מה שכתב נשכח מכ”ר וכו’ לא נשכח ממני, ועברתי בזמנו מקופיא על פני הספר, וראיתי שבכמה מקומות דולגה שורה זו, כגון בעמ’ מ”ז ק”ג קמ”ו. ויתכן ולא דילג בכוונה מסויימת, אך לא היה כדאי לשעות כן.

ובעיקר הדבר, מה שציטט ממני “שיש לנהוג כמנהג אבותיו”, המעיין היטב בדברינו יראה שלא כתבתי כן לגבי בני אשכנז, שאם אמת ונכון הדבר שרוב קהלותיהם עד השואה היו בקשר מרובע, ושינהו מקרוב נכון שיחזרו למנהג אבותיהם, אחר שברור להם שכך נהגו אבותיהם, והוא קשר שמסתדר יותר בדברי הראשונים. ואינהו בקיאי בדידהו. אבל על בני ספרד, לא אמרתי כן, אחר שידענו בבירור שכמה דורות לפנינו נפוץ הקשר דל”ת הרגיל, ונהגו בו במקומות רבים זה למעלה משלוש מאות שנה, מסביבות שנת ת”ן והלאה. ואולי גם לפני כן, ואין בידנו תיעוד ברור מה היה לפני כן.

ולגבי קשר תונס, ששאל על מנהג מרן רה”י ומנהגי, מרן רה”י נוהג כיום בקשר הרגיל והמקובל בארץ, וכן אני עני, כך קשר לי בזמן הבר-מצוה  מר זקני החה”ש רבי ששון הכהן הי”ו, והוא מזקני חכמי ג’רבא (יליד תרפ”ה) וחתנא דבי נשיאה מרן רבי רחמים חי חויתה הככהן זצ”ל, ושאלתיו מקרוב על זה (ער”ח אב התשפ”א, ואמר לי שאכן בג’רבא הקשר היה קצת שונה, ובארץ שינה כמו הנהוג בארץ, כיון שניכר יותר בקשר זה יותר צורת הדל”ת, וכך הורגלנו מאז. ואף שהעושים כקשר תונס ע”פ מנהג אבותיהם בודאי שטוב עושים, מ”מ אחר ששינו והתרגלו לקשר הנהוג בארץ, לא ברור שיש עדיפות בקשר של תונס מקשר ד’ הרגיל, אחר שהמערערים על דרך הפשט מדברי הראשונים גם על קשר זה יערערו. רק יש בקשר זה עדיפות של “רצועות מתחלפות” על דרך הקבלה ומאידך ראינו לגדולי המקובלים, הרב בן איש חי והרב שמן ששון ושאר מקובלי בית אל שלא חשו לדבר זה גם ע”פ הקבלה, לכן בני תונס וג’רבא ששינו לקשר הנהוג בארץ, איני יודע מה יש ענין להרעיש כנגדם לעשות כקשר דתונס, אף שהעושים כמנהג אבותיהם קשר דתונס בודאי שטוב עושים.

הבנת דברי הרמ”א באם אמר המלוה נלך לב”ד הגדול כופין את הלוה ועולה עמו וכן אם טען זה שהזיקו או גזלו ורצה הטוען לעלות כופין ב”ד שבעירו את הנטען לעלות עמו

מה שכתה מור”ם התובע צריך לילך אחר אחר הנתבע אם הוא בעיר אחרת אע”פ שבעיר התובע הב”ד יותר גדול, אין הכוונה שאם הם באותה העיר הולכים אחר התובע, אלא איירי בסתמא שבכל עיר יש ב”ד אחד. וכן המנהג כיום [ע”פ דברי מור”ם] שהולכים אחר הנתבע גם באותה עיר. ומדינא היה צריך לילך אחר התובע כמבואר בדברי מרן, אלא שנהגו לילך אחר הנתבע מכמה טעמים וכמבואר באחרונים.

דעת מרן רה״י על ההוצאה החדשה של מוה״נ

לא הגיע לידנו, ולא עמדנו על טיבו.

שליח ציבור לפני ערבית אמר רק “ברכו את”

כיון שלא אמר שם ה’, יכל להחזירו לומר חצי קדיש.

קריאת שמות על שם ההורים

אדרבא ראיתי בספר נחלת אבות בכלל מנהגי לוב שכתוב (עמוד קפ”ח אות ל”ה) נהגו לקרות את הבנים או הבנות על שם ההורים שהם הסבים והסבתות אף שעדיין הם חיים. ע”כ. אם כי ידוע שבג’רבא הקפידו לא לקרוא על שם קרובים (סב או דוד וכיוצא) שעודם חיים. עיין בספר מגדולי ישראל ח”ב (עמ’ קס”ד).

רשימת כשרויות

בדרך כלל בדצי”ם שעומדים בהשגחת רבנים המפורסמים בידיעתם בתחום הכשרות, אפשר לסמוך עליהם בבטחה. אלא אם כן זה בשר וגוף הכשרות אשכנזי, שיש שלא מקפידים כל כך שהבשר יהיה חלק לגמרי גם לספרדים.

ספרי חיים ומתים

מרן רה”י לא כתב להשמיט תיבת “מתים”, אלא כתב “אם ירצה”.

 • videocam 0
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2.1k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 50
 • videocam 1.1k
 • ? 573
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 861
 • ? 898
 • format_align_right 5
 • videocam 10
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 156
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 212
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 385
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 169
 • videocam 24
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 367
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.8k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.1k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 96
 • ? 618
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 959
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 171
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 275
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 11
 • videocam 0
 • ? 410
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 45
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 128
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 138
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 276
 • format_align_right 68
 • videocam 30
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 110
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 99
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 32
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew