Menu

הרב אדיר כהן

 

שיעורי וידאו ( 1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים
-->

מאמרים (9 מאמרים)

בענין תשלום ההורים לת"ת בתקופה זו

    סימן א' – בענין תשלום ההורים

בעניין קונטרסי דייני הכזב וגיטי הכזב

בהיות ובימי חג הפסח האחרון הפיצו אינשי דלא מעלי קונטרס "דייני הכזב", ולפני כן קונטרס "גיטי הכזב", המלאים דברי בלע ונאצה נגד דייני ישראל המכהנים בבתי-דין הרבניים, בצורה מזלזלת ומחפירה. חזקו עלי דברי מאור עינינו מו"ר ועט"ר מרן ראש הישיבה יחשל"א, להשיב על דבריהם ולגלות זיופיהם הרבים כחורי כברה.

לקריאה

אודות ברכת מעין שבע בליל פסח והסכמת מרן שליט"א

  בס”ד ג' ניסן המנוסה התשע”ט לפ”ג. בענין

לקריאה

שאל את הרב (2.1k שאלות)

כמה שיותר טבעי, עדיף, ואם אין או קשה לעשות כן, מותר מעיקר הדין לדעת מרן רה”י.

בבית יוסף נחלקו האחרונים כיוון שיש סברא שמטרתו לאסוף דעות (עיין בשו”ת תפלה למשה ח”א סימן ט”ו). אבל המשנ”ב כולי עלמא מודו שמטרתו בעיקר להכריע.

אזכרה בשנה מעוברת

בהיות והשנה מעוברת, האחד עשר ליל י”ט סיון. והשנה נכון לעשותה גם בליל כ’ תמוז וגם בליל כ’ באב.

מח אחד והעברת אנרגיה מאדם לאדם

היכן שהטיפול על ידי מגע בשריר וכיוצא שנראה טבעי לחלוטין, יש להקל. היכן שהוא על ידי העברת אנרגיה, ההיתר לא פשוט, אבל אם יש צורך גם בזה הורה מרן ראש הישיבה להקל.

שולשלת רבנים ואודות ר’ שמעון ג’אווי

מה שידוע לנו שהיה רבי משה שתרוג רבה של תונסיה, ואחיו הגדול הוא ר’ מרדכי ועוד אח נוסף בשם ר’ ישועה חי. ולר’ משה בן רבי שלמה שכיהן גם כדיין.

ולכן ידוע שר’ שמעון ג’אווי בנו של ר’ יוסף. יותר מזה לא ידוע לנו.

בדיקת ספר תורה

לפנות למכון יד רפאל שעל ידי הישיבה.

מה פירוש השם טראקי (או תראכי)?

בספרי גדולי רבני ג’רבא מופיע שם זה”תראכי”. ולא ידעתי פירושו.

היא פורסמה בזמנו בעלון ויהי אור של הרב אפרים חדאד מירושלים שמצאה בכתב יד.
והסכים עליה מרן רה”י כמובא בעלון פניני הפרשה (מס’ 919) עיין שם.

צורת קשר תש״ר

מה שכתב נשכח מכ”ר וכו’ לא נשכח ממני, ועברתי בזמנו מקופיא על פני הספר, וראיתי שבכמה מקומות דולגה שורה זו, כגון בעמ’ מ”ז ק”ג קמ”ו. ויתכן ולא דילג בכוונה מסויימת, אך לא היה כדאי לשעות כן.

ובעיקר הדבר, מה שציטט ממני “שיש לנהוג כמנהג אבותיו”, המעיין היטב בדברינו יראה שלא כתבתי כן לגבי בני אשכנז, שאם אמת ונכון הדבר שרוב קהלותיהם עד השואה היו בקשר מרובע, ושינהו מקרוב נכון שיחזרו למנהג אבותיהם, אחר שברור להם שכך נהגו אבותיהם, והוא קשר שמסתדר יותר בדברי הראשונים. ואינהו בקיאי בדידהו. אבל על בני ספרד, לא אמרתי כן, אחר שידענו בבירור שכמה דורות לפנינו נפוץ הקשר דל”ת הרגיל, ונהגו בו במקומות רבים זה למעלה משלוש מאות שנה, מסביבות שנת ת”ן והלאה. ואולי גם לפני כן, ואין בידנו תיעוד ברור מה היה לפני כן.

ולגבי קשר תונס, ששאל על מנהג מרן רה”י ומנהגי, מרן רה”י נוהג כיום בקשר הרגיל והמקובל בארץ, וכן אני עני, כך קשר לי בזמן הבר-מצוה  מר זקני החה”ש רבי ששון הכהן הי”ו, והוא מזקני חכמי ג’רבא (יליד תרפ”ה) וחתנא דבי נשיאה מרן רבי רחמים חי חויתה הככהן זצ”ל, ושאלתיו מקרוב על זה (ער”ח אב התשפ”א, ואמר לי שאכן בג’רבא הקשר היה קצת שונה, ובארץ שינה כמו הנהוג בארץ, כיון שניכר יותר בקשר זה יותר צורת הדל”ת, וכך הורגלנו מאז. ואף שהעושים כקשר תונס ע”פ מנהג אבותיהם בודאי שטוב עושים, מ”מ אחר ששינו והתרגלו לקשר הנהוג בארץ, לא ברור שיש עדיפות בקשר של תונס מקשר ד’ הרגיל, אחר שהמערערים על דרך הפשט מדברי הראשונים גם על קשר זה יערערו. רק יש בקשר זה עדיפות של “רצועות מתחלפות” על דרך הקבלה ומאידך ראינו לגדולי המקובלים, הרב בן איש חי והרב שמן ששון ושאר מקובלי בית אל שלא חשו לדבר זה גם ע”פ הקבלה, לכן בני תונס וג’רבא ששינו לקשר הנהוג בארץ, איני יודע מה יש ענין להרעיש כנגדם לעשות כקשר דתונס, אף שהעושים כמנהג אבותיהם קשר דתונס בודאי שטוב עושים.

הבנת דברי הרמ”א באם אמר המלוה נלך לב”ד הגדול כופין את הלוה ועולה עמו וכן אם טען זה שהזיקו או גזלו ורצה הטוען לעלות כופין ב”ד שבעירו את הנטען לעלות עמו

מה שכתה מור”ם התובע צריך לילך אחר אחר הנתבע אם הוא בעיר אחרת אע”פ שבעיר התובע הב”ד יותר גדול, אין הכוונה שאם הם באותה העיר הולכים אחר התובע, אלא איירי בסתמא שבכל עיר יש ב”ד אחד. וכן המנהג כיום [ע”פ דברי מור”ם] שהולכים אחר הנתבע גם באותה עיר. ומדינא היה צריך לילך אחר התובע כמבואר בדברי מרן, אלא שנהגו לילך אחר הנתבע מכמה טעמים וכמבואר באחרונים.

 • videocam 0
 • ? 43
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 4
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2.2k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 50
 • videocam 1.1k
 • ? 581
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 967
 • ? 898
 • format_align_right 5
 • videocam 11
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 167
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 217
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 389
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 169
 • videocam 25
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 368
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.8k
 • format_align_right 0
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 97
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 966
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 172
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 288
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 11
 • videocam 5
 • ? 539
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 41
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 65
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 150
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 292
 • format_align_right 71
 • videocam 33
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 111
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 40
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 99
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 9
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 7
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew