Menu

הרב אושרי חדאד

 

שיעורי וידאו ( 0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים
-->

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (22 שאלות)

אמירת נחם בתשעה באב בשומע תפילה.

כתב מרן מלכא זיע"א בספרו חזון עובדיה (ארבע תעניות עמוד שע"ה) שמי ששכח לומר נחם בבונה ירושלים יש לו לאומרה בעבודה דהיינו בברכת רצה במקום שאומרים ברכת יעלה ויבוא. וכתב לבאר שכן מקומה מן הדין. מכל מקום אם אמרה בשומע תפילה אינו צריך לחזור ולאומרה בעבודה. ומכל מקום מה שהורה הרב, כן כתב הרב תורת המועדים (חלק ארבע תענות סימן י' אות ז' עמוד רצ"ג) עיין שם.

תירוץ קושיא בדברי המאירי לענין האם הוצאת ראש העובר הוי לידה.

המאירי מוכיח בשני המקומות שהוצאת ראשו חוץ לפרוזדור הוי לידה ולכן כתב בשבת שאם הוציא ראשו חוץ לפרוזדור בין השמשות אינו נימול לא ביום שישי ולא בשבת כיון דהוי ספק ונימול ליום ראשון, וכן הוא הדין בנידה. וצריך לומר מה שכתב מבעוד יום פרושו בין השמשות ומה שכתב מבעוד יום הוא לאפוקי ליל שבת. ומוכח הדבר בדבריו שכן אמר דהוי מילה שלא בזמנה ולכאורה לא מובן שהרי אם הוציא ראשו הוי לידה נימול ליום שישי, ואם אין זה לידה נימול לשבת ומילה בזמנה היא. אם תאמר שהסתפק מהו לידה מוכח בדבריו שאין זה ספקו כמו שכתב בתחילת דבריו לענין דם. אלא ודאי הספק בזמן ובזמן שיש בו ספק הוי בין השמשות.
והשתא אין סתירה בדבריו ובשתי המקומות דבר אחד הוא.

המנהג לברך על תפילין בלחש.

ראשית איני יודע מהו המנהג הזה שכן מצינו אנשים שבאים לבית הכנסת ומניחים שם תפילין ומברכים בקול כדי שיענו אמן.
ועיין בשלחן ערוך (סימן ל"א סעיף ב' בהגה) ובמשנה ברורה (סעיף קטן ח').

ברכה ראשונה על גרעין וקליפה

1. הרב בהלכה דיבר בגרעינים שנמכרים בחנות ועיקר גידולם בשביל הגרעינים.
ובסוף הערה 57 דיבר בגרעינים שנלקחים מפירות שעיקר גידולם בשביל הפרי ואין זו סתירה כלל.
2. הרב דיבר בקליפה הנאכלת כמות שהיא.
ובהערה כתב אליבא דהרשב"ץ שלדעת הרשב"א הטעם בגרעינין משום שנזרקין אף על פי שראויים אם כן הוא הדין הקליפה וכיון שגידול הפרי לא בשביל הקליפה חוששים לדעת הרשב"א כמו שכתב בסוף, הערה 57.

פירוש ראשי התיבות ס"ט.

ס"ט הם ראשי תיבות של סיפיה טב ופרושו שבסופו יהיה טוב.
ועיין למורינו ראש הישיבה באור תורה (תשמ"ג תמוז סימן ק"י סעיף קטן ג', וכן תשס"ט עמוד תרפ"ט). ועיין עוד להרב ברכת יהודה (חלק ו' עמוד שי"ח). וכל אדם יכל לסיים כן אחר שמו!

יום ירושלים בישיבת כסא רחמים.

בישיבה נוהגים שלא לומר תחנון אבל הלל אין אומרים אלא נשמת כל חי.

מה מברכים כשאוכלים מעדן וביסקויט ביחד.

אם אוכלם ביחד ואינו מתכוון להנות מכל אחד בנפרד מברך מזונות (ברכת ה' חלק ג' פרק י' הלכה ה' והלכה כ"ז והלאה).

הנמצא במזמור אחר התפילה, והציבור הגיעו לעלינו לשבח.

ימשיך כסדר הרגיל.
ועיין לרב בן איש חי (שנה ראשונה פרשת כי תשא אות י"ח) שכתב ואם אחד אינו מתפלל עם הציבור ושמע הציבור אומרים ואנחנו משתחווים וכו' גם הוא ישתחוה עמהם, ואף על פי שאין כאן חיוב כמו במודים.עד כן. משמע שאינו צריך לומר עלינו לשבח. אם כן כל שכן מי שנמצא באמצע תפילתו שימשיך כסדר כרגיל.
ועיין עוד בספר הלכה למשה (להרב יניב נסיר שליט"א) סימן א' שהרחיב בנידון וכן העלה להלכה.

הנחת תפלין של ראש בלי כיפה

כתב הרב פרי מגדים (סימן צ"א אשל אברהם סימן ג') "ולהניח תפלין של ראש יזהר בשעת הברכה (למנהג האשכנזים שמברכים גם על תפלין של ראש) שלא יהא ראשו מגולה" וכו' עד כאן דבריו. והביאו הרב כף החיים (שם אות י"ד) ומשמע שלהניח התפלין אפשר בראש מגולה.
ולפי דבריו מה שכתב מרן (שם סעיף ג') "יש אומרים שיש לשחות שלא להכנס לבית הכנסת בראש מגולה", היינו שאין בראשו כלל כיסוי ראש ומראה עזות אבל כשיש צורך לזמן מועט אפשר. וכן ראינו מעשה רב למרן ראש הישיבה שליט"א.

טעם כפילות הפסוק "השיבנו וכו’" בתיקון חצות.

כיון שנהגו לכפול באיכה לא משנים ונשאר הדבר כמות שהוא. וכך נשארת הקריאה ונעשה כחלק מהפרק.

 • videocam 81
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 77
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 47
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 13
 • format_align_right 0
 • videocam 235
 • ? 4
 • format_align_right 1
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 135
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 21
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 9
 • videocam 25
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 44
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 3k
 • ? 3.6k
 • format_align_right 53
 • videocam 1.1k
 • ? 583
 • format_align_right 1
 • videocam 9
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 1.9k
 • ? 928
 • format_align_right 6
 • videocam 18
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 211
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 268
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 400
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 6
 • ? 33
 • format_align_right 168
 • videocam 66
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 217
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 642
 • format_align_right 0
 • videocam 17
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 371
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 80
 • ? 1.9k
 • format_align_right 0
 • videocam 91
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 115
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 967
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 118
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 298
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 14
 • ? 31
 • format_align_right 13
 • videocam 15
 • ? 980
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 67
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 5
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 221
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 74
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 61
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 20
 • ? 326
 • format_align_right 79
 • videocam 44
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 175
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 36
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 15
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 176
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 0
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 79
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 504
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן