Loading
Menu

הרב חנוך הכהן

 

שיעורי וידאו ( 0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים
-->

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (318 שאלות)

דוגמא לכלל שתנועה קטנה ואחריה שווא זהו שווא נע

גנֻבתי יום, לא יגֻרך רע, להטִבְך באחריתך, ישִמְך אלקים. (העתקתי את המקורות מירחון אור תורה באיזהו מקום).

איך לקרוא את המילה “פיו” בתהילים

לא כך ולא כך אלא עם ו’ בסוף.
(אולי לא הבנתי את השאלה).

מסכת “יומא” – בחולם או בשורוק?

חולם

הערות בדקדוק על הפיוט בר יוחאי

הכל מלעיל

תגובה לדברי הרב

יישר כח על התגובה.

 • לגבי ספר פתח דבריי וספר האפודי, לא התעלמתי מהם, חלילא, אלא רמזתי אותם במה שכתבתי “שנים מתוך הארבעה”, ונפל בתשובה הקודמת טעות במכלול במקום במנחת שי.
 • לגבי מ”ש שהכלל בטל ומבוטל בנ”ד – לדעת בעל ספר פתח דברי – הדברים נכונים, אך אין דבריו מוסכמים, א”כ שפיר אנחנו מחפשים את “הכלל הפשוט”, כי יש מחלוקת במסורת.
 • לגבי מ”ש באור תורה, לענ”ד אם הוא כותב לשון או קבלה נקבל וכו’ משמע שהוא רוצה לדחות את דבריהם, אא”כ יביאו לו קבלה ברורה, דאל”כ בשביל מה כל האריכות, הרי יש מילים יוצאות מהכלל, וכעת מעידים לו שגם זאת יוצאת מהכלל, אלא ודאי שאינו סומך על דבריהם שהם דברי קבלה.
 • לגבי כתבי היד – אשמח מאוד אם תוכל לשלחם. ומ”מ גם לדברי מנחת שי עדיין זה לא ברור ומוחלט המסורת לקרוא מלרע ע”פ האמור לכן נלע”ד שעדיף לחזור לכלל הפשוט.

נשמח לקבל תגובה והמשך דיון (אם יש עוד מה לדון).

מנורת ‘שויתי’

שתי השאלות תשובה אחד להנה, עיקר הקפידה של הפוסקים כאשר שם ה’ נמצא בדף קטן והוא פעמים רבות נופל, אבל בספר לא חששו לזה.

חיוב האשה בתפלה במשך היום והדרכה למתחזקת

חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לה’!

 • חובה על אשה להתפלל במשך היום תפלה אחת או שחרית או מנחה, זמן תפלה זו הוא בכל היום מהבקר עד הלילה. יש לקרוא לפני התפלה (ועדיף מיד בבקר) ברכות השחר שנמצאים בתחילת הסידור, וכן יש לקרוא קריאת שמע.
 • יש חיוב גם כן לברך לפני כל אכילה ברכת הנהנין – בורא מיני מזונות וכו’, האם מזה את יודעת? אם לא תשלחי שוב שאלה. עד כאן הזכרתי את החיוב.
 • מלבד כל מה שהזכרנו טוב לאשה להתפלל שלש תפלות ביום שחרית בבקר, מנחה בשעות הצהריים, ערבית בלילה.
 • לגבי השתחוויה בתפלות שמונה עשרה יש להשתחוות בתחלת ברכה ראשונה – (ברוך אתה ה’ – ובמלה ה’ זוקפים), וכן ב”מודים” עד המלה ה’, וכן בסוף ברכת מודים (ברוך אתה ה’).
 • לגבי לימוד שתי הלכות ביום יש ספר “ילקוט יוסף – אוצר דינים לאשה ולבת” כדאי ללמוד ממנו.
 • לגבי סדר התפילות בשבת יש תפילת ערבית שחרית ומנחה מיוחדות לשבת (מופיעים בסידורים) ובנוסף יש תפלת מוסף לשבת, אותה אפשר להתפלל במשך כל היום מהבקר עד הלילה ועדיף בשעות הבקר.

מן הסתם לא פירטתי כאן כל הצורך כי לא ידעתי היכן צריך להרחיב ומה מובן יותר. אנא תשלחי שאלות מפורטות ונענה עליהם בשמחה רבה.

“ישלם ה’ פעלך ותהי משכורתך שלמה מעם ה’ אלקי ישראל אשר באת לחסות תחת כניפיו” (מגילת רות).

 

האם מותר לשמוע שירים לאחר לג בעומר

מותר גמור

כי דגוש או רפה

המלה לא ביתיב, והמלה כי בדגש קל

לגבי סעיף 2

שם הביא אח”כ שבס’ אור תורה (למהר”ם די לונזאנו) כתב לומר מלעיל, והמעין שם יראה שהביא שנים מתוך הארבעה שהביא המכלול, ודחה דברייהם, א”כ נשאר רב פעלים והספר הספרדי הקדמון שכ’ לעשות מלרע. ולעומתם טען הרב בעל אור תורה שהרד”ק במכלול (דף ק’ ע”א בדפוס המצוי היום) מנה מילים רבות שהם מלרע ולא מנה מלה זו. ויש להוסיף את תנ”ך קורן, והרב לחם הביכורים בס’ סולת למנחה. וכיון שע”פ הכלל הפשוט צריך להיות מלעיל – כך עדיף לעשות.

 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 2.1k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 47
 • videocam 1.1k
 • ? 569
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 259
 • format_align_right 0
 • videocam 722
 • ? 899
 • format_align_right 5
 • videocam 10
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 141
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 209
 • ? 51
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 379
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 170
 • videocam 24
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 367
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.7k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 95
 • ? 618
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 943
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 102
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 165
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 267
 • videocam 319
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 10
 • videocam 0
 • ? 318
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 18
 • ? 45
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 108
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 86
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 126
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 270
 • format_align_right 12
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 106
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 37
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 95
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 25
 • videocam 3
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew