Menu

הרב חנוך הכהן

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (528 שאלות)

אותיות בג”ד – כפ”ת בראש מילה בלי דגש?

מה שכתבתם שצריך טעם מחבר כתבנו את זה בתשובה הקודמת בכלל של “מפסיק”. ע”ש.
ומה שכתבתם שהכלל הוא “תנועה פתוחה” ולא אהו”י, נכון שגם בתנועה פתוחה קיים כלל זה וכמו הדוגמאות שהבאתם [וזה דוקא באותיות ה, כ, נ, ת], אבל עיקר הכלל הזה הוא על אותיות אהו”י, וכן כתבו הרב מנחת שי בסוף ספרו, וכן בלחם הביכורים, וגם פוק חזי בתנ”ך שרוב ככל המקרים שבג”ד כפ”ת רפוי זה אחרי אהו”י ולא “תנועה פתוחה”.
ומה שהערתם מהפסוקים ויצו בועז, ויצו דוד, שם מבטאים את הו’, וזה שייך לכלל של “מפיק” שהבאנו בתשובה הקודמת.

טעם פנימי לבג”ד כפ”ת

האותיות הוזכרו בזוהר רעיא מהימנא פרשת פנחס, ומבואר שם שיש ענין באותיות אלו לפי סודות מסויימים. ע”ש. [ושם הוזכר בג”ד כפר”ת כי גם האות ר’ היה בה דגש קל בעבר ונשכח בדורות האחרונים]. אבל אין לי עסק בנסתרות, תוכלו לעיין שם אולי תמצאו את הטעם ע”פ הסוד.

שאלה בדקדוק הפסוק: ויוסף עוד וכו’

כך הוא דרך המקרא לומר לפעמים מילים כפולות אף שמספיק מלה אחת. מקור הכלל הזה בפי’ הראב”ע על הפסוק “המבלי אין קברים” (שמות י”ד י”א, ואולי בעוד מקומות), שגם שם המילים המבלי אין כפולות. ע”ש.

מתי אותיות אהוי אחר בגד כפת לא יהיו רפויות?

העתקתי לך ממקום אחר שהיה כתוב לי:

יש חמשה מקרים שבהם תהיה האות דגושה, ואלו הם: מפיק, מפסיק, דחיק, אתי מרחיק, הדומות.

וזה פירושם:

מפיק- אם האותיות הו”י מוציאים אותם במבטא, בג”ד כפ”ת שאחריהם דגוש, כמו: “ותאמר לה בת פרעה” (שמות ב’ ח’) הב’ דגושה אע”פ שיש לפניה ה’, שפתי תפתח (תהלים נ”א י”ז) הת’ דגושה, “מעשה ידיו כלם” (איוב ל”ד י”ט) הכ’ דגושה. בכלל זה ג”כ פתח גנובה, כמו: “אם תגביה כנשר” (עובדיה א’ ד’) הכ’ דגושה. משא”כ כאשר הה’ בקמץ, כמו: “אבניה ברזל” (דברים ח’ ט’) הב’ רפויה, כי באופן כזה נחשב כאילו יש אחריה נח. יוצאים מהכלל ג’ פסוקים, ואלו הם: “קו תוהו” ישעיה ל”ד י”א) הת’ רפויה, “שלו בה” (יחזקאל כ”ג מ”ב) הב’ רפויה, “אדני בם” (תהלים ס”ח י”ח) הב’ רפויה.

באות א’ לא שייך את הכלל הנ”ל, כי אין אפשרות שתשמע הא’ בסוף מלה. ומ”מ גם בא’ אם האות שלפני הא’ היא בשוא נח, כמו: “וירא בלק” (במדבר כ”ב ב’) הב’ דגושה, וכן כל כיו”ב.

מפסיק- כאשר יש טעם מפסיק, בג”ד כפ”ת שאחריו יהיה דגוש, כמו: “נמגו כל” (שמות ט”ו ט”ו) הכ’ דגושה מכיון שהמלה נמגו בטעם מפסיק, וכן “ולעבדו בכל לבבכם” (דברים י”א י”ג) הב’ דגושה מטעם זה.

אלו הטעמים המפסיקים: זרקא, סגולתא, פזר גדול, תלשא, גריש, פסק, רביע, פשטא, תרי קדמין, זקף קטון, זקף גדול, שלשלת, שני גרישין תביר, טרחא, אתנח, יתיב, סוף פסוק. והטעמים המשרתים:  מקף, שופר הולך, תרסא, אזלא, קדמא, שופר מהופך, תרי טעמי, דרגא, מאריך.

דחיק- מלה שסופה אות ה’ ומנוקדת פתח או סגול, סמוכה במקף למלה אחרת ואחת משתיהן מלה זעירא, או שהמלה השניה מלעיל. כמו: “זה בני” (מלכים א’ ג’ כ”ג), “מה פרצת” (בראשית ל”ח כ”ט), “נכה בו” (במדבר כ”ב ו’), “יחוה דעת” (תהלים י”ט ג’), מכסה פשע” (משלי י”ז ט’). לגבי הקמץ גם מצאנו דין דחיק, כמו: “לכה נא” (במדבר כ”ב ו’), “שבה פה” (רות ד’ א’), “תנה לנו מלך” (שמו”א ח’ ו’).  אבל לא בכל קמץ יש דין דחיק, כמו: “גלה בך”, “כסה בגד”, “ענה בך”, בכל אלו אין דין דחיק.

אתי מרחיק- מלה מלעיל שמסתיימת בסגול וה’ בסופה והמלה שאחריה זעירה או שמוטעמת מלעיל, יהיה בה דגש חזק, כמו: “עושה לך” (בראשית ל”א י”ב), תעשה פלא. בכלל זה א”צ שיהיה דוקא מקף אלא כל טעם משרת, אבל בטעם מפסיק לא שייך כלל זה. גם בקמץ שייך כלל זה אבל דווקא אם הה’ שאחריה לא שרשית, כמו: ואעידה בם, ארצה כנען, ויצקת לו, ועשית לו. [לאפוקי ועשה פסח, והיה לך למשיב נפש]. יש יוצאים מן הכלל, כמו מצאה בית.

אותיות דומות כאשר הראשונה מנוקדת בשוא בשבתך בביתך ותתפשהו בבגדו ככף איש, ואכבדה בפרעה, איש יביא בפריו, ולא בביזוי. אבל כאשר אינה מנוקדת בשוא תהיה רפה כדינה, כמו ופקדנו בפקודת ישועה.

האם מותר להנות מתכולת בקבוק שנשבר בעבודה?

החברה אינה מפסידה כלום מזה שאתה שותה, הרי בקבוק שנשבר לו הראש לא ימכר, א”כ למה שלא תהנה, הרי מקומו באשפה?

בריא אולם

ודאי זו ברכה מקובלת וטובה, ופירושה שיהיה הכח שלו (של מי שמברכים אותו) בריא וחזק, כמו שכתב הרב העונה בתשובה הקודמת.

איך הוגים את המילה “פשטתי” בשיר השירים?

הט’ לא בולעת את הת’ וגם לא עושים את הט’ בשוא נע, אלא עושים אותה בשוא נח, ואח”כ ממתינים חלקיק שניה ואז עושים את הת’.

האם ישנם פרטים על אמרתו של החיד״א זצ״ל, מה נחשב לזלזול?

איני יודע אם מרן החיד”א כתב דברים אלו (לא ציינתם מקור), אבל דברי חכם אברהם דיין זצ”ל ראיתי במקורם, והם בספרו הולך תמים ופועל צדק.

ולגוף השאלה לדוגמא במקרה שתארת בשאלה, ודאי שלא על זה התכוין חכם אברהם דיין, ולא על כל כיוצא בזה, אלא על אופן שהחבר מבזה את חברו ממש. ומכל מקום צריך לשים לב מאוד כאשר מבזים חבר אפילו בצחוק לעיתים הוא נפגע ואינו אומר את זה, ולפעמים אף אפשר שבלי לשים לב יבייש אותו מאוד, לכן צריך משנה זהירות כאשר צוחקים על חשבון השני.

שאלה על קיצור הדרך דרך בית הכנסת

אם יש אפשרות להכנס מהכניסה השניה נחלקו האחרונים וכדאי להמנע (עיין בהערות איש מצליח הארוכות סי’ קנ”א ס”ה). ואם אין אפשרות להכנס מהכניסה השניה אפשר להכנס (וזה דמי למי שצריך לקרוא לחברו שם בס”א), ואם אפשר לומר פסוק יאמר, ואם אינו יכול לומר ישהה שם מעט וזה גם מועיל (כמבואר בש”ע שם).

שאלה בדקדוק בפרשת וארא

ההבדל בין דובר למדבר הוא שמדבר הוא בנין פִּעֵל ודובר הוא בנין פָּעַל, ואף שבדרך כלל שורש דב”ר משתמש עם בנין פִּעֵל, כמה פעמים מצאנו שמשתמש בבנין פָּעַל, כמו “הדוברות על צדיק עתק”, ויש עוד קצת דוגמאות בספר ששים לרד”ק שורש דב”ר. וגם בפסוק שהזכרתם משתמש עם בנין פָּעַל.

 • videocam 0
 • ? 41
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 4
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2.2k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 50
 • videocam 1.1k
 • ? 580
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 961
 • ? 897
 • format_align_right 5
 • videocam 11
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 166
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 217
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 388
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 169
 • videocam 25
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 368
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.8k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 97
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 966
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 172
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 288
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 11
 • videocam 4
 • ? 528
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 150
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 284
 • format_align_right 68
 • videocam 33
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 111
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 39
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 99
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 9
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 7
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew