Menu

הרב חנוך הכהן

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (683 שאלות)

לשקר בשביל שלום

מכיון שידוע שמותר לשקר מפני השלום, ודאי שמותר גם לשקר לצורך פיקוח נפש, והדברים שהזכרתם ודאי שחיי נפש תלויים בהם, כי כל תמיכה שנוכל לקבל כדי להזיק לחמס, תלוי בזה חיי נפש.

שם לנכד שלי

אמנם כתבתי בתשובה הקודמת שהשם “מראה” אין בו כ”כ משמעות, מכל מקום אין בו שום משמעות לא טובה, לכן אין שום צורך לריב על זה עם הבן, אפשר להשאיר את השם כמו שהוא. בפרט שבצירוף שם המשפחה “כהן”, יש בו משמעות טובה.

[email protected]

אמנם כתבתי בתשובה הקודמת שהשם “מראה” אין בו כ”כ משמעות, מכל מקום אין בו שום משמעות לא טובה, לכן אין שום צורך לריב על זה עם הבן, אפשר להשאיר את השם כמו שהוא. בפרט שבצירוף שם המשפחה “כהן”, יש בו משמעות טובה.

הקונטרס יפה מאוד ומסביר את הכללים בבהירות, ואף ממחיש בציורים, רק יש שתי בעיות: א. הוא לא כתב כלום על איסור לבישת הפאה. אמנם זה יותר טוב ממי שכתב להתיר ובאיזה תנאים להתיר, מכל מקום זה ודאי חלק חשוב בצניעות האשה, ונדרש בו חיזוק גדול, ולא כדאי לפספס אותו. ב. לגבי חצאיות ברור להם שכל שהוא מתחת הברך זה כשר, ורק צריך להקפיד שלא תתגלה הברך בשום אופן. וזה דבר שאינו נכון לדעת מרן הרב עובדיה זצ”ל ולהבדיל בין החיים מרן ראש הישיבה שליט”א ועוד הרבה פוסקים שחצאית צריכה להגיע עד הקרסול או מעט פחות.
אם יש לכם איך לתקן את הנקודות האלה, הקונטרס מומלץ.

משקל פְּעִיל בארמית

יתכן שמשקל פְּעִיל בארמית משמש לעיתים למשקל פָּעַל.

אמנם ראיתי בכמה דפוסים שנקדו קְרֵיב וכ”ה בתאג’, ומסתבר לי שזו גירסא נכונה יותר למרות שבחומש איש מצליח אינו כן.

לגבי הקדיש אין זה בינוני פעול אלא תואר.

קדושת בית הכנסת

מה כוונת השאלה? ברור שכדאי להתפלל במקום בו מכבדים יותר את התפילה ואת ביהכנ”ס.

מילה “דל” במזמור פ”ב בתהילים

גם בתנ”ך ברויאר כתב כמנהג התימנים, אך בתנ”ך קורן הדל הראשון בקמץ כמו באיש מצליח.

טעם הדבר אולי כי בפסוק הראשון “דל ויתום” אין קשר ביניהם (לעומת הפסוק השני “דל ואביון”), ןלכן עשה קמץ להדגיש שיש כאן עצירה קלה. וכידוע שבמילים כאלו כל עצירה קלה עושה קמץ.

גרסת תרגום בפרשת לך לך

א – לפי מה שראיתי ברוב הספרים המדויקים הוא בד’ וכן הוא בתאג’, למרות שבחומש איש מצליח הוא בב’. ומ”מ קשה להכריע מי הנכון יותר, מצד א’ בלא ולד נשמע יותר טוב, מאידך כתב כאחד הספרים שלא מצינו בארמית ב’ השימוש בשלילה.

ב – ביאור הגירסא דלא ולד – שאינו מוליד (הלשון ולד קצת דחוקה לפי זה).

ג – לגבי אם יוצאים יד”ח בנידון דידן ודאי – ודאי שכן, שהרי לא שינה את המשמעות, וגם בדברים שמשנים את המשמעות מסתבר שיוצאים ידי חובה, ואכמ”ל.

פרשת תצוה פרק כט פסוק מ | שאל את הרב

לגבי הפסוק ששאלתם (שמות כ”ט מ’) י”ל שדרך פסוקים לשנות את הלשון שכך הוא נאה יותר, וכמו שכתבו התוס’ בבבא מציעא (דף ס’ ע”ב ד”ה למה)

אמנם יתכן שיש בזה כלל בכל התנ”ך וזה דורש חיפוש והתבוננות.

טעמי אמ”ת

א. יש נגינה שונה לרביע גדול רביע קטן ורביע מוגרש (לפי מסורת הניגון התוניסאי)

ב. זה נכון שמה שיגוע לנו אין הבדל בנגינה סטעמים המשרתים, אבל ככל הנראה היה הבדל בניהם אלא שנשתכח עם השנים.

ג. יש באתר הישיבה הקלטות של מרן רבנו שליט”א בקריאת התורה ונביאים וכתובים

 • videocam 81
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 77
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 47
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 13
 • format_align_right 0
 • videocam 232
 • ? 4
 • format_align_right 1
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 98
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 21
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 129
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 9
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 41
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 2.9k
 • ? 3.6k
 • format_align_right 52
 • videocam 1.1k
 • ? 581
 • format_align_right 1
 • videocam 9
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 1.6k
 • ? 926
 • format_align_right 6
 • videocam 17
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 211
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 260
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 400
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 6
 • ? 33
 • format_align_right 168
 • videocam 65
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 217
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 642
 • format_align_right 0
 • videocam 17
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 369
 • format_align_right 0
 • videocam 3
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 80
 • ? 1.9k
 • format_align_right 0
 • videocam 91
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 97
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 967
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 115
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 298
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 14
 • ? 31
 • format_align_right 13
 • videocam 15
 • ? 683
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 67
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 5
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 213
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 74
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 61
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 20
 • ? 313
 • format_align_right 78
 • videocam 43
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 168
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 36
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 153
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 0
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 64
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 394
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן