Menu

הרב יצחק מאזוז

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (14 שאלות)

בגד חדש בבין המצרים

מותר לקנות כל דבר עד ראש חודש אב

.כעת לא מברכים שהחיינו כמבואר בשלחן ערוך (סימן תקנא סי”ז) שטוב ליזהר מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש.
אבל לקנות בלי לברך שהחיינו מותר.
 וק”ו במכנסיים שלא מברכים שהחיינו.
רק מראש חודש אב ממעטין במשא ומתן של שמחה.
ואמנם יש מחמירים כבר מי”ז בתמוז להמנע מקניות,
וזו חומרא בעלמא שנמשכה מכך שלא מברכים שהחיינו.
ועכ”פ במקום צורך כמבואר בשאלה, ברור שמותר.

עצבות בגלל סבל

כדאי להתחזק במצוה מסויימת, כגון צניעות,
תפלה באופן קבוע (אם אפשר- עדיף ג’ תפלות ביום לחוש לסוברים שאשה חייבת ג’ תפלות, כמבואר בתחלת סימן קו) וכדומה.
ובנוסף כדאי להיות בקשר עם רבנית שתתן חיזוק ועצות

מלבד שאין להזניח את הטיפול הרפואי כמובן.

משגיח כשרות במפעל שטראוס

אכן יש לבדוק היטב שאין בעיות של עבודה עם נשים

גם צריך לבדוק מצד איסור יחוד (מסתבר שאין, כי בד”כ אינו סגור בחדר עם נשים, אך יש לתת לב על כך)
וגם תלוי ברמת יראת השמים של האדם אם כשיראה ח”ו קלות דעת יסוג אחור.
אחר בדיקה, תגישו את הדברים בפני רב, שיכריע עבורכם
 (לרב אין פניות ויוכל להכריע כראוי, חשוב לציין גם את המצב הכלכלי והצורך בכך).

כספי מעשר למשפחה

מותר לתת לקרובי משפחה מכפסי מעשרות,

אם הם נזקקים,

ואדרבה מצוה לתת לקרובי משפחה לפני אחרים.

איך מנקדים קרא שהיא דלעת ומדוע?

הקו”ף בשוא, כך נוהגים. אם יקראו בקמץ תחת הקו”ף יהיה משמעותו קריאה.

לאן אפשר לתת מעשר כספים

לכל צורך מצוה מותר לתרום מכספי מעשרות, אלא אם כן הוא דבר שבחובה כמו זכר למחצית השקל וכדומה.

ולכן גם לגאול בתים מנכרים בארץ ישראל, בפרט שבד”כ גואלים ממקומות שע”י שמסתלקים הישמעאלים נהיה פחות חשש פיקוח נפש להסתובב במקום,
הרי הוא בכלל מצוה, ובתנאי שהם אנשים נאמנים.

קדיש שהחלק עסוקים בפלאפון

צריך להתרות בפניהם שאם ימשיכו להתעסק בפלאפונים תופסק אמירת הקדיש,

שאף שאם הם עונים אין איסור ממש, מ”מ כבוד ה’ אנו דורשים ולא שיהיה זלזול חלילה.
ואם אחר ההתראה לא יחדלו מעיסוקיהם בפלאפון, אפשר להפסיק לפעם אחת ואז לדאוג שידעו חומרת הענין ולהתרות במי שמתעסק שמחמתו לא אמרנו הפעם קדיש.
ויזהר בשבוע הבא שיאמרו קדיש ויחדל מעוש’ק ידיו.
הצלחה רבה

לימוד לימודי חול אצל גוי

יש להמנע עד כמה שאפשר ללמוד אצל גוים, או אפילו יהודים חילוניים העלולים להכניס דברי כפירה בהשי”ת ובתורתו. 

עיין בע”ז (דף ט”ו ע”ב) אין מוסרין להם תינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות. ובנמוקי יוסף ביאר הטעם משום חשש מינות ושפיכות דמים. וכ”פ הרמ”א ביו”ד (סי’ קנג ס”א) שאין מוסרים להם תינוק ללמדו ספר או ללמדו אומנות, דמשכי ליה למינות. וכ”כ הלבוש שם (ס”ב). וכן מוכח בהדיא בדרישה שם (סק”א) ובכנה”ג (הגה”ט סק”ב). וכ”פ הרב ערוך השלחן אה”ע (סי’ כב ס”ה). וכ”פ הרב אפי זוטרי (סק”י). ועי’ בביאור הגר”א שם ובשו”ת דברי שמואל ארדיטי חיו”ד סי’ ו). ועי’ בח”מ אה”ע (סי’ כב סק”ו) דמוכח דס”ל דדוקא בקטן נאסר משום מינות [דבגדול לא חששו, שיעמוד בתקפו]. וכ”ד הב”ש (סק”ז) והבא”ח (ש”ב פ’ מסעי סי”ב.

ועי’ להגר”ח פלאג’י בספרו ראה חיים (פרשת וישב דף נה ע”ג) שהביא דברי הח”מ והב”ש המתירים בגדול, וכתב, מיהו מבואר בעירובין (דף סב ע”א) דהדר עם הגוי בחצר לבד איכא חששא שילמד ממעשיו, הרי מצינו דלאו דוקא תינוק, אלא אפילו גדול איכא למיחש ללמוד ממעשיו כשדר ביחידות. ע”ש. ועי’ בס’ דברי סופרים (עמק דבר ס”ק רסד) שכתב שמה ששנינו אין מוסרין “תינוק”, י”ל דאף בגדול אסרו, ואורחא דמילתא הוא שאין מוסרין גדול אלא תינוק, ועוד י”ל דבגדול לא חששו לזה, כי לפיתוי ודאי אין לחוש כי אין יצרו תוקפו כלל לזה, ולשמא יאנוס אותו ג”כ לא חששו בגדול, ורק בקטן חששו לאונס או שמא יפתנו לעשות מעשה זה אף שאינו מתאוה לזה. וצ”ע. ע”ש

חישוב מעשרות

כסף שמיועד לכיסוי ההשקעה, אינו חייב במעשרות.

אבל רווח כספי, חייב.
לפיכך אם עדיין לא כסיתם את העלות של ההשקעה בדירה ושיפוציה, וכן הוצאות החשמל, מים, ארנונה, דמי תיווך,
אין חיוב מעשרות כי אין זה רווח באמת אלא כיסוי ההוצאות.
אולם הכסף שהוא רווח אמיתי, שיישאר בידכם לרווחה, חייב במעשרות.

תפלה בנעליים ללא גרביים

אודות תפלה בנעליים ללא גרביים, מאחר ואין בזה פחיתות כבוד בזמננו, וכך רגילים אנשים לעמוד גם בפני נכבדים ורוזני ארץ, וגם אין הדבר בולט כלל שלובש הנעליים ללא גרביים, לפיכך אפשר להקל.

 • videocam 81
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 77
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 47
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 13
 • format_align_right 0
 • videocam 235
 • ? 4
 • format_align_right 1
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 139
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 9
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 21
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 178
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 9
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 44
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 3k
 • ? 3.6k
 • format_align_right 53
 • videocam 1.1k
 • ? 583
 • format_align_right 1
 • videocam 9
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 1.9k
 • ? 928
 • format_align_right 6
 • videocam 18
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 211
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 271
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 400
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 6
 • ? 33
 • format_align_right 168
 • videocam 66
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 217
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 642
 • format_align_right 0
 • videocam 18
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 372
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 80
 • ? 1.9k
 • format_align_right 0
 • videocam 91
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 119
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 967
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 118
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 298
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 14
 • ? 31
 • format_align_right 13
 • videocam 15
 • ? 989
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 67
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 5
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 225
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 74
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 61
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 20
 • ? 325
 • format_align_right 79
 • videocam 44
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 175
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 36
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 15
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 179
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 0
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 82
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 520
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן