Menu

הרב יהונתן קויתי

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (48 שאלות)

כבר תוקן בסידורים החדשים 

דת בקמץ 

מותר לומר סמאלה! כשילד נופל וכדומה?

בשם של הס"מ, האל"ף נשמעת ומתבטאת בצירי, ואילו שמאלה האל"ף נחה והלמ"ד דגושה, ופירושו (בתירגום חופשי) ה' יש מור אותך. ולא קרב זה אל זה. אם כי בבית אבא [א"ה: הגאון הרב רחמים מאזוז] נזהרים מלומר מלה זו מכיון שיש בה שם אלוהים בערבית

כלי בשרי שניתז עליו טיפות חלב רותח

אם מדובר בסיר מתכת שניתזו עליו כמה טיפות, כיון שהוא (הסיר) קר, לכן די לערות על מקום נפילת הטיפות של החלב, מים רותחין מקומקום חם. (ואם יכול להגעיל בקלות, עדיף להגעיל). ואם מדובר בכלי זכוכית, שאינו בולע כלל, לא צריך אפילו עירוי, אלא די בשטיפה, כדעת מרן השלחן ערוך שכלי זכוכית אינו בולע. ובכלי חרס, אין תקנה כלל.

דקדוק בפרשת בראשית

כן דעת הרב מנחת שי שהאל"ף בשוא לבד וכן הוא בתנ"ך ברויאר.

דקדוק בתרגום החומש

אין לבטא אותן, והיו"ד השניה באה לסימן הרבים. עֵינָךְ – יחיד עֵינָיך – רבים.

עיין בספר לחם הבכורים (דף ל"ו ע"א) שכתב כן משם רוב המדקדקים. אמנם בע"ב שם העיר שהסימן הנ"ל היינו לקמץ בלבד, כי מצאנו "סֹלּוּ סֹלּוּ המסילה" וגו', "קנה וסוף קָמֵלּוּ", וכן עוד רבים. (ואע"פ שמצאנו גם "זעקת סדום ועמורה כי רָבָּה", "סתרי ומגיני אָתָּה" וכו', מ"מ דינם היה להיות בפתח, ובאו קמץ מפני הטעם המפסיק שבהם. אבל המלים שסימנם ל"ב אי"ש יבואו תמיד בקמץ גם בלא הפסק. ע"ש).

כאשר תבוא מלה המסתיימת באות ה"א, וסמוכה במקף, ואחת משתי המלים היא זעירא, והמלה הראשונה מסתיימת בניקוד: א) סגול. ב) פתח. ג) קמץ (אחד משלשתן), אז תחלת המלה השניה תהיה דגושה. למשל "מַה-נֹּאמַר לאדוני" (סוף פרשת מקץ), "אולי אוכל נַכֶּה-בּוֹ" (תחלת פרשת בלק), "נֵלְכָה-נָּא דרך שלשת ימים במדבר" (שמות ג' י"ח).

א) באות מ"ם שאחר ה"א הידיעה יש נטייה שלא לקבל דגש, וכמו שמצינו "לדוד ברוך ה' צורי הַמְלַמֵד ידי לקרב", שהמ"ם רפויה. וכן "הַמְבַקְשִׁים את נפשך" (שמות ד' י"ט) ועוד. (ואמנם יש מלים בתנ"ך שמופיעות עם דגש, ולכן כל מקום שנמצא בתנ"ך מלה זו ללא דגש נכתבת בלי דגש, ומלת המלמד מופיעה בפסוק בלי דגש כנזכר לעיל. הרב מצליח מאזוז).
ב) המלמד והמברך – שניהם אותו משקל (פִּעֵל), אלא שבמברך ישנה תופעה שנקראת תשלום הדגש, כיון שאי אפשר להדגיש את הרי"ש, לכן האות בי"ת שלפניה השתנתה מפתח לקמץ.

המלים הנ"ל הינן מנחי ע"ו שדינם במלעיל, כמו ובאו (משורש בוא), אלא שלפני אהע"ר יבואו במלרע שלא תיבלע אות. ועיין בתהלים (י"ג) שפטני וגו' וריבה (מלרע) ריבי מגוי לא חסיד וגו', והוא מהטעם הנ"ל.

"שני תורים" בלשון זכר או נקבה

ראיתי בספר השרשים לרד"ק בערך תור, שכתב שתי בלשון נקיבה להודיע שהזכר והנקבה כשרים. ע"ש.
 • videocam 81
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 77
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 47
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 13
 • format_align_right 0
 • videocam 235
 • ? 4
 • format_align_right 1
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 126
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 21
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 165
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 9
 • videocam 20
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 44
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 3k
 • ? 3.6k
 • format_align_right 53
 • videocam 1.1k
 • ? 583
 • format_align_right 1
 • videocam 9
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 1.8k
 • ? 928
 • format_align_right 6
 • videocam 17
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 211
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 267
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 400
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 6
 • ? 33
 • format_align_right 168
 • videocam 66
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 217
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 642
 • format_align_right 0
 • videocam 17
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 369
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 80
 • ? 1.9k
 • format_align_right 0
 • videocam 91
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 106
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 967
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 118
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 298
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 14
 • ? 31
 • format_align_right 13
 • videocam 15
 • ? 917
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 67
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 5
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 221
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 74
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 61
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 20
 • ? 324
 • format_align_right 79
 • videocam 43
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 172
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 36
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 15
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 170
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 0
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 77
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 476
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן