Loading
Menu

הרב גד רם

 

שיעורי וידאו ( 0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים
-->

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (19 שאלות)

מצות עונה בזמן מריבה

צריך להשתדל מאוד לפייסה ושיגיעו לעמק השק השוה. ויישרו את ההדורים ביניהם שהרי היא אשת נעוריו, ועליו לכבדה, וחייב לה כל הדברים שנתחייב הבעל לאשתו בכתובה. אבל אם אי אפשר לו, כי אינה מתפייסת, ואינה מכונה לשתף עמו פעולה בזה, אם אינו שונאה. ובזמן המצוה היא מדברת עמו ויש קשר ביניהם חייב. אבל אם ניתק הקשר ביניהם, ואין היא מכונה לדבר עמו כלל, הרי זה בכלל בני שנואה או בני מורדת או בני מריבה עיין בנדרים דף כ' עמוד ב' ובספר בעלי הנפש שער הקדושה, שבזמן שאין מצוה מתוך אהבה, הרי זה כאילו אינה אשתו . עיין שם. ובשולחן ערוך סימן ר"מ סעיף ג' שכל כיוצא בזה אסור, ואפילו אינה בת בנים כגון זקנה, אסור לשמש עמה עיין שם במשנה ברורה
ולכן אם באמת אין בינהם אהבה אמתית לפחות לאותה שעה, אי אפשר לקיים המצוה ומכל מקום פשוט שעליו לעשות הכל, כדי לחזור לחיות בשלום ושלוה, וילך לרב לייעצו כיצד לנהוג. ה' יברך את עמו בשלום. 

דיני שומע קריאת מגילה ובידו מגילה מודפסת

יש חולק בין אם משלים מספר תיבות שבדיעבד מותר עד חציה (עיין בשלחן ערוך ובאחרונים) לבין אם קורא כולה מתוך חומש וכיוצא בזה שאינו יוצא ידי חובה.

חזן בברכת כהנים

א) עיין למרן בסימן קכ"ח ס"כ שכתב אם שליח ציבור כהן אם יש שם כהנים אחרים לא ישא את כפיו וכו'. ב) עיין בילקוט יוסף מהדורת תשס"ד סימן קכ"ח עמ' רכ"ג-רכ"ד שהביא מחלקת אם נשיאת כפים דוקא בחזרה או לא. עיין שם באורך. והמנהג שלא לעשות כלל בלחש.

ניפוי קמח מנופה לאחר זמן מניפויו הראשון

אם זה בזמן הקור ושמור במקום מוצל (כגון במקרר) וכיוצא בזה, נראה שאין צריך, כי בדרך כלל נשמר, אבל בלאו הכי צריך כי המציאות מוכיחה שמהחום וכיוצא מתהווים תולעים. ומכל מקום כדאי בכל אופן כשפותח השקית שוב להסתכל לראות מה מצבה.

אמירת פסוקים קודם קריאה בנביא או בכתובים(לא הפטרה)

ישנם פסוקים שאומרים לפני קריאת הנביאים: ודברתי על הנביאים וגו'. כי לא יעשה ה' אלוקים וגו'. אריה שאג מי לא יירא וגו'. ולפני קריאת הכתובים בכל ספר יש פסוק שונה. ישנה קלטת ממרן ראש הישיבה שליט"א בלימוד קריאת הנביאים וכו' ושם מסביר בטוב טעם. כיד ה' הטובה עליו. כדאי מאד לשמעה, ומזה ללמוד לאט הדברים כהוגן. בהצלחה.

התעמלות לנשים במקום שאפשר שגברים יראו אותן

בענין זה אסור להכניס עצמה, כי יש בזה מכשול גדול לגברים הנכנסים, ותחפש לעצמה מקום או זמן שיש שם רק נשים, וגם שם יתנהגו על פי ההלכה והצניעות שלא יתגלה אפי' חלק קטן מגופן במקום שנוהגות יראות ה' לכסותו, ולכן אם יש חשש שיתגלה עדיף להתעמל עם מכנסיים מיוחדות רק לנשים לצורך זה בלבד, וכדאי מאוד שתשים עליו חצאית. וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים. וכל זה כשיש הכרח גמור לשעורים כאלו, אבל בלאו הכי אין כדאי לאשה לעשות כן. ואין כאן מקום להאריך.

לפי השאלה נראה שאכל מזונות שיעור ברכת המזון, ולכן ודאי שאפשר להשאיר מזונות, שהענין שישאר חלק קטן ממה שאכל שיתברך. ודרך אגב מה שכתוב בשאלה 216 גרם דהיינו משקל, לפי האמת הנפח הוא הקובע ולא המשקל. ואכמ"ל.

האם אפשר לשלם על העליות לספר תורה מכספי מעשר"?

אם זו עליה לתורה שנוהגים לעלות כגון מפטיר משלים בימי אזכרה, או שעולה פעם בחודש כפי מה שכתבו האחרונים לעשות, אין לשלמה מכספי מעשר, אבל אם הגבאי מנסה למכור ואין קונה והוא רוצה לקנות בשביל לתרום לבית הכנסת בצורה זו נראה שאפשר מכספי המעשר.

א) נראה שעל פצפוצי אורז אף שמצופים שוקולד, מברכים בורא פרי האדמה כדין פצפוצים לבד, כיון שהם העיקר.
ב) אם אדם מסתפק בין מזונות לשהכל, צריך האדם ללמוד ההלכות היטב ולברר המציאות, ולשאול רב, ואם בכל זאת מסופק יברך שהכל, שבדיעבד פוטר כל סוגי הברכות.
ג) אם אוכלים דבר שרובו מורכב ממזונות (כגון בורקס, עוגיה וכו')- צריך לאכול כמות המקבילה לגודל של קופסת גפרורים, ואם אין רובו מורכב ממזונות, יש לאמוד כמות המזונות (הקמח מחמשת המינים) בשישית מהתערובת, ואם ישנו כן, מברך על המחיה, (ברכת ה' ח''ב עמ' קס''א) ואין כדאי לצמצם. והמכין עוגה צריך ליתן בדעתו להלכה, וממילא לא יסתפק.

ישתדל לענות בצורה שתוציא אותו ידי חובה לשואל ולא לשקר, וכמו שכתוב בפרשת תולדות במה שענה יעקב אבינו ע''ה ''אנכי עשיו בכורך''. ואם אינו יכול לעשות כן, ילמד לשונו לומר איני יודע, בצורה יפה, ושהשואל יבין שבאמת אינו יודע, ובאופן כללי, אין אדם מחויב לענות על כל שאלה, ויכול לומר לשואל שאינו יכול לענות, הכל לפי הענין והמקום והאנשים.

 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 2.1k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 47
 • videocam 1.1k
 • ? 569
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 259
 • format_align_right 0
 • videocam 725
 • ? 899
 • format_align_right 5
 • videocam 10
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 141
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 209
 • ? 51
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 379
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 170
 • videocam 24
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 367
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.7k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 95
 • ? 618
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 943
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 102
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 165
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 267
 • videocam 319
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 10
 • videocam 0
 • ? 323
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 18
 • ? 45
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 108
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 86
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 126
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 273
 • format_align_right 12
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 106
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 37
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 96
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 25
 • videocam 3
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew