Menu

הרב משה עטיה

 

שיעורי וידאו ( 0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים
-->

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (41 שאלות)

מסכתות בקיאות בישיבה

בישיבה גדולה: שבת, גיטין,קדושין, בבא קנא בבא מציעא בבא בתרא, חולין.

ובישיבה קטנה: ברכות ר”ה יומא סוכה ביצה מגילה מו”ק חגיגה, היו שנים שהיו בהם שינויים קלים.

האם אבנר לא הרג את יואב חזרה מדין גואל הדם?

ע’ בילקוט שמעוני (ירמיה סי’ רפ”ה) וז”ל: “ולא לגבורים המלחמה”, זה אבנר, אמרו עליו שהיה בטוח בכוחו ואומר אלולי היה לארץ מקום לאחוז בה הייתי מזעזעה, והיה כל מחנה ישראל שרוי בין שני ארכבותיו, וכיון שנפלה שעתו הכהו יואב בן צרויה. באותה שעה תפשו אבנר וכפתו בידו כפקעת של שתי מיד עמדו כל ישראל לפניו ואמרו לו אדוננו אם אתה הורגו מיד נשארנו כיתומים אשר אין להם אם, ויבואו הפלשתים ויבוזו את נשינו ואת כל אשר לנו, אמר להם ומה אעשה שכבה את נרי אמרו ליה תדון עמו לפני דיין האמת, השליך אותו מידו ונפל, זה חי וזה מת. ע”כ. ומשמע שלא היו אלו הסנהדרין אלא עם ישראל ומחמת חסידותו וצדקותו הניחו. וע’ בזית רענן שם ובילקוט שמעוני (הוצאת הרב קוק) שהביאו שיש שגרסו באותו מעשה באופן הפוך שיואב תפס לאבנר ובקשוהו שלא יהרוג את אבנר ולבסוף הרגו יואב. וכתבו שכן נראה נכון להגיה תפש באבנר וכו’ ע”ש. אך לענ”ד הגירסא האמיתית נראית “תפשו אבנר”, וכנראה ממה שסיים שכיבה את נרי, ויואב לא שייך שיאמר לשון זו שכיבה את נרו שהרי היה רק גואל הדם.

מקור לתשובה

כן הוא בחלק א’ סי’ מ”א.

5 למה מברכים על ברכת התורה פעם אחת ביום?

אין מובן מלשון השאלה מה כוונתך, ונראה שכוונתך למה לא יברך כל פעם שבא ללמוד תורה, כמו ברכת המזון או ברכת המצוות שאם הפסיק והסיח דעתו צריך לבברך, וזה ביאר מרן בב”י (סי’ מ”ז) ואכתוב דבריו בקצרה:

“י”א דבאמת שייך דיני הפסק שאם ישן שינת קבע או מרחץ הוי הפסק.

וי”א דלא הוי הפסק שם כיון שצריך ליזהר שם בכמה דינים וע’ בלבוש (הו”ד במשנ”ב שם ס”ק כ”ז) דכל זמן שהוא ניעור מוטל עליו ללמוד ואין ההפסק והיסח דעת חשיב הפסק לענין ברכה”ת”. ע”כ.

בעל קורא שמשמיע את טעמי המקרא לאוזניו דרך אוזניות בזמן שהוא קורא התורה

לא מצינו שהקורא בתורה צריך להשמיע לאזניו [רק שישמעו עשרה אנשים]. ובחרש המדבר ואינו שומע כתב הפמ”ג (סי’ קל”ט מש”ז סק”ב) דעולה לתורה. ע”ש. וכ”ש בנדון דידן דהוא יכול לשמוע והוי ראוי לבילה, ותרי קלי לא משתעמי שייך רק בב’ קוראים הנשמעים לצבור, אבל הקורא שגם שומע מהיכא תיתי דלא יוצא, וע”ע במשנ”ב (סי’ קמ”א ס”ק י”א), ודו”ק.

טעות בקריאה בתורה

ע’ בכה”ח (סי’ קמ”ב סק”ב) שדעת מרן והפר”ח ועוד אחרונים [ומכללם הגר”א הוב”ד בבה”ל שם ד”ה אין] – שמחזירין גם כשהמשמעות לא משתנה.

וגם לבני אשכנז (ע”ש במ”ב סק”ד) הגם שיש מקום לומר שאינו נחשב שינוי משמעות, נראה יותר דכיון שהמובן השתנה יש לחזור שכ”נ ממה שלא הוציאו אלא מִצרִים או מִצרֵיִים וכיו”ב – משמע דהא לא”ה חשיב שינוי.

 • וכל זה בנמצא בתוך הקריאה אבל כיון שסיימו הקריאה ע’ בכה”ח אות ה’ שא”צ לחזור. אך בבה”ל צידד שיחזור, ובה’ איש מצליח שם כתב דהמחמיר תע”ב.וכ”ש בשני וחמישי (כמבואר בסי’ קל”ז).

בקבוק משקה מבורך מרב פלוני

ע’ במדרש שיר השירים רבה (פ”א) וז”ל: בבית מדרשו של רבי אליעזר היתה אבן אחת שמיוחדת לו לישיבה, פעם אחת נכנס רבי יהושע והתחיל נושק [לנשק] אותה האבן ואמר: “האבן הזאת דומה להר סיני, וזה שיושב עליה דומה לארון הברית”, ובמסילת ישרים (פ’ כ”ו) “כי התלמידי חכמים הקדושים בדרכיהם ובכל מעשיהן הנה הם ממש כמקדש וכמזבח, מפני שהשכינה שורה עליהם כמו שהיתה שורה בבית המקדש ממש, והנה הנקרב להם כנקרב על גבי המזבח, ומילוי גרונם כמילוי הספלים (כמבואר ביומא דף ע”א) ועל דבר זה “כל תשמיש שהשתמשו מדברי העולם אחר היותם כבר דבוקים בקדושתו יתברך הנה עילוי ויתרון לדבר ההוא, שזכו להיות תשמיש לצדיק וכבר הזכירו ז”ל בענין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו (חולין צ”א ע”א) “אמר רבי יצחק מלמד וכו’ עלי יניח צדיק ראשו. ע”כ.

ועיין בירושלמי נדרים (פ”ט ה”א) “מקלו של רבי מאיר היתה בידי והיתה מלמדת לי דעה”.

ובחת”ס (פרשת תולדות) “שבמלבושיו של אדם נאצלים מקדושתו של הלובש”. ובסיפורי חסידים נמצא מעשיות כהנה רבות, וגם בשאר גדולי ישראל שמענו כן ראינו כיוצא בזה. והדברים מפורסמים.

מה מברכים על קציצת ירקות תוניסאית (כפיתה)?

אם שמים בתערובת קמח או קמח מצה או פירורי לחם והיא רוב ניכר ברכתה “מזונות”. ואם רובה בשר ומעט ירקות והקמח עשוי רק לדבק יברך שהכל. כמ”ש מרן הגאון הנאמ”ן שליט”א במקור נאמן (סי’ ש”ו). (ואם עשויה רובו מירקות ברכתה “האדמה”).

טיבולו במשקה בסלט “משייר”?

 • מבואר בש”ע (סי’ קנ”ח ס”ד) שהאוכל דבר שטיבולו בא’ מז’ משקין (ובכללם-מים) חייב נטילת ידים בלא ברכה, אפי’ אין ידיו נוגעות במשקה.
 • והנה האף אמנם שהרב לחם חמודות הו”ד בבה”ט (סי’ תע”ג ס”ק י”ז) הליץ זכות על הנהגים להקל בזה כל השנה, וע”ע בשו”ע הרב (סי’ קנ”ח ס”ג), מ”מ להלכה הסכימו האחרונים שאין להקל בזה ע’ בכה”ח (סי’ קנ”ח ס”ק כ”ה).
 • ואפי’ אם היה המשקה רובו לימון ומיעוטו מים מ”מ יטול ידיו כמ”ש הכה”ח שם (אות מ’) שכ”ד הרמב”ם. וכן מבואר מדברי מרן הגאון הנאמ”ן שליט”א בהגהתו לס’ בן איש חי (פרשת תזריע הערה ח’). ע”ש.

האם אומרים קדיש “על ישראל” אחרי הדרשה לפני ערבית של שבת?

עיין למרן הגאון הנאמ”ן שליט”א במקור נאמן (ח”ב סי’ קס”ב ואילך) שהנכון לומר חצי קדיש בלבד בלא לומר קדיש בנתיים, ואם רוצים לומר קדיש יאמרו פסוקים של לכו נרננה או שיר השירים וכיו”ב.

 • videocam 0
 • ? 41
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 4
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2.2k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 50
 • videocam 1.1k
 • ? 580
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 961
 • ? 897
 • format_align_right 5
 • videocam 11
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 166
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 217
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 388
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 169
 • videocam 25
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 368
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.8k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 97
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 966
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 172
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 288
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 11
 • videocam 4
 • ? 528
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 150
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 284
 • format_align_right 68
 • videocam 33
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 111
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 39
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 99
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 9
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 7
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew