Menu

מרן ראש הישיבה

מרן ראש הישיבה בנו של הרב הגאון מצליח מאזוז זצ"ל והי"ד, ממשיך דרכו של אביו בהשקפה ישרה וזכה ובלימוד עיון זך ונקי מנהיג את ישיבתנו המעטירה לשם ולתהילה בכל העולם כולו בדרך אמיתית ישרה ונכונה. בדרך אבותינו הקדושים. מחבר הספרים הנפלאים סנסן ליאיר, דרכי העיון, בינה לעיתים, ועוד רבים.  

מאמרים (50 מאמרים)

הלכה יומית ממרן ראש הישיבה שליט”א – חודש אלול תשפ”א

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט”א, ההלכה נמסרת מפי מרן שליט”א בכל יום במהלך תפילת שחרית לאחר התחנון (כאשר בזמן זה ישנם המחליפים תפלין של רש”י לר”ת).

הלכה יומית ממרן ראש הישיבה שליט”א – חודש אב תשפ”א

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט”א, ההלכה נמסרת מפי מרן שליט”א בכל יום במהלך תפילת שחרית לאחר התחנון (כאשר בזמן זה ישנם המחליפים תפלין של רש”י לר”ת).

לקריאה

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה שליט”א – סיון תשפ”א

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט”א, ההלכה נמסרת מפי מרן שליט”א בכל יום במהלך תפילת שחרית לאחר התחנון (כאשר בזמן זה ישנם המחליפים תפלין של רש”י לר”ת).

לקריאה

שאל את הרב (3.5k שאלות)

קריעה על ירושלים

מעולם לא קרענו כשראינו את ירושלים, כי נמצאת ב”ה בשלטון ישראל.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1100).

 

חלום רע

כשחולמים חלום כזה, יש לומר הקטע “רבונו של עולם אני שלך וחלומותי שלך” בשעת נשיאות כפים (נדפס בסידורים), ולתת מיד ח”י שקלים בקופה של צדקה. אפשר לפתור את החלום לטובה, שהבן יהיה בע”ה גדול בתורה וישקע בים התלמוד (כדאי ללמוד שיעור בדף יומי) וגם יכתוב בידו חידושי תורה.

 

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1100).

 

העדפת פועל יהודי על גוי

פעם נשאל הרוגאצ’ובי על זה, ואמר שאם ההפרש ביניהם שליש (כלומר 2/3), יש להעדיף את היהודי שמבקש שלש מאות מהאינו יהודי שמסתפק במאתים.

 

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1099).

 

נפטר בארץ ורוצים לקוברו בחו”ל

כתב הגאון ר’ עובדיה יוסף (שליט”א) בשו”ת יביע אומר חלק ששי (חיו”ד סימן ל”א אות ג) שהדבר ברור בסברא, שאם יש נפטר בחו”ל שעדיין לא נקבר, ובאו לשאול אם יותר נכון לקוברו אצל אבותיו בחו”ל או עדיף לקוברו בארץ ישראל? בודאי שיש להורות שיש לקוברו בא”י, שהיא מזבח כפרה לכל עונותיו, וגם ניצול מצער גלגול מחילות, וזוכה להסתופף בצל כנפי השכינה, ובזה יש נחת רוח גדולה לנפטר הרבה יותר ממה שערב לו לנוח אצל אבותיו. ע”ש באורך. (ושם כתב שאפילו הנפטר ציוה בחייו לקברו אצל אבותיו, אם היה רק גילוי דעת בעלמא אין שומעים לו). וכל שכן בנדון דידן שנפטר בא”י, שאין מוציאים אותו לחו”ל, ואדרבא מן השמים סייעוהו לנפטר דנן להגיע לארץ ישראל להקבר בה. ויש לו זכות גדולה בזה, כמו שאמרו (בסוכה נ”ג ע”א) שרגליו של אדם הם עֲרָבִים לו, לאן שצריך מובילים אותו (והביא זה הרב נר”ו שם בסוף הסימן). ואע”פ שכל בני המשפחה גרים כרגע בחו”ל, מכל מקום יכולים לבקר פעם בשנה בא”י, וכל ישראל עתידים להשתקע בארץ הקדש. ולכן אין להוציאו כלל לחו”ל, ומקומו זכה לו בא”י. וכפר אדמתו עמו.

 

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1099).

 

עונש מחלל שבת

מי שמחלל שבת הוא אינו מאמין באלקים ובודאי שאינו מאמין במעשי בראשית. הקב”ה אינו מעניש. העונש בא מאליו כמו מי שמושיט ידו לאש שהיא נכוית. ובכל זאת – בשמים מתחשבים הרבה אם המעשה נעשה בשוגג או מחוסר ידיעה או בגלל החינוך שקיבל וכדומה.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1094).

 

חכם המשבח את עצמו

נמצא כזה בגמ’ בסוכה (דף מ”ה ע”ב) שאמר רשב”י ראיתי בני עליה והם מועטין וכו’ אם שנים הם אני ובני הם. ובב”ר (פרשה ל”ה) מסיים: ואם חד הוא אנא הוא. וכן הוא בזוהר ח”א (דף רנ”ה סע”א). ע”ש. ובפרט כשחכם נרדף מכמה כסילים, חייב לחשוב כן שלא יפול ברוחו. ואכמ”ל.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1094).

 

גאוה על סיום מסכת

טוב לשמוח בתורה ולהתגאות בה, נגד הרשעים הכופרים. ועם זה לדעת שיש גאונים בדורנו שסיימו את כל הש”ס 202 פעם!

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1094).

 

ביטוי שמות מלאכים

מותר רק שמות הכתובים בתנ”ך, כגון מיכאל גבריאל רפאל אוריאל (וסימנך גמר”א).

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1093).

 

חיוב לימוד קבלה

הגאון חוות יאיר פטר אותנו מללמוד חכמה זו, כי הרבה נשתבשו בה בעוונותינו הרבים (עיין בפתחי תשובה יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמ”ו ובשו”ת חוות יאיר סי’ ר”י) ואת צנועים חכמה. והרבה למדו לשם שמים ולבסוף נוקשו ונלכדו. רק אם הוא נשוי וירא שמים והגיע לגיל עשרים לפחות (ויש אומרים גיל ארבעים או חמישים).

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1093).

 

“לחיים” לפני הברכה

עיין בשו”ת יחוה דעת (ח”א סימן נ”א) בשם הרב שיירי כנה”ג (א”ח סי’ קע”ד הג”ט אות ב’) שאפשר לומר למסובים “בשמחתכם” ואח”כ לברך ולשתות, כי גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. ע”ש. והוא הדין לאמירת “לחיים”. וכן אומרים “לחיים” בקידוש לפני ברכת בורא פרי הגפן. ויש מקור לזה בגמרא שבת דף ס”ז ע”ב (סוף פרק ששי).

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1092).

 

 • videocam 0
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2.1k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 50
 • videocam 1.1k
 • ? 573
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 861
 • ? 898
 • format_align_right 5
 • videocam 10
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 156
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 212
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 385
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 169
 • videocam 24
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 367
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.8k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.1k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 96
 • ? 618
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 959
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 171
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 275
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 11
 • videocam 0
 • ? 410
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 45
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 128
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 138
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 276
 • format_align_right 68
 • videocam 31
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 110
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 99
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 32
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew