Loading
Menu

הרב נסים מאזוז

 

שיעורי וידאו ( 1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים
-->

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (33 שאלות)

להעביר אש מנר דולק לנר אחר לצורך יום טוב השני

אסור להדליק נר של יום טוב שני לפני השקיעה, שעדיין הוא יום טוב ראשון, וכן בנר נשמה. אלא יש להמתין עד צאת הכוכבים של יום טוב הראשון ואח"כ להדליק נר של יום השני. וכן נר נשמה. ועיין בהערות איש מצליח למשנה ברורה (סימן תקי"ד הערה 3) שאפילו שמתחיל להחשיך גם קודם השקיעה של יו"ט ראשון, והיה מקום להתיר להדליק נר של היום השני להאיר את הבית, בזמנינו שיש חשמל לא שייך היתר זה. ע"ש.

מה הוקשה לרש"י

א) אכן דברי רש"י אינם מוכרחים מתוך דברי הגמרא, וכנראה הם ממקור חיצוני, וכעין פירושו מובא באוצר הגאונים שכך קבלה היתה בידם שלא היו מניחים להדליק נרות רק בבית העבודה זרה, והיו לוקחים לעבודה זרה את הנרות שמצאו בבתים. ב) השערת השואל נראת קרובה. אמנם לא מצאנו במפורש בש"ס שרבה גידלו. אבל אפשר שכן היה ידוע (ורמז לזה בפסחים קט"ו עמוד ב'. ע"ש ובעוד מקומות) ולזה כתב שרבה סתם הוא רבה בר נחמני.

בעבר שאלו את מרן רה"י שליט"א לגבי אשה נשואה עם ילדים והתיר לפי הצורך, אבל בבחורה רבו המכשולות ושב ואל תעשה עדיף.

אינו חייב מן הדין להתענות אולם טוב הדבר לאדם בריא, אבל מי שהוא פועל וכיו"ב שקשה לו להתענות רשאי לפדות בצדקה שיעור סעודה כ-10 ש"ח. ויש ליזהר טוב מעתה. (יביע אומר חלק שני סי' כ"ח).

נראה מדברי רש"י שיש שני סוגים של יסורים של אהבה. שאין לו עוונות היסורין להרבות שכרו, וכשיש לו עוונות היסורין לכפר על עוונותיו. ורש"י הוכרח לפרש כן, דבעמוד א' מדובר כשפישפש ולא מצא עוונות וא"כ בעמוד ב' הייסורים לזכותו להרבות שכרו בעולם הבא. טוב היה אם היו בניו בחיים ונמצא מזכים אותו ומרבים שכרו בעוה"ב במעשיהם, משא"כ לכפר על עוונותיו שאין הם יכולים במעשיהם, ולכן האבלות היא מכפרת על עוונותיו.

עיין תוספות במקום בדבור המתחיל ממדינת הים.

כוונת הגמרא שם כפשוטו, שהרי קודם אמרה הגמרא שלא מחזיקים סתם עדים שקרנים וכנגד סברא זו אומרת הגמרא שאף על פי כן נראה לומר שזייפו כלומר שסברא זו כמעט ודאית שהרי עדיפא מהסברא שסתם עדים אינם שקרנים וכך שיעור לשון הגמרא כיון שלא הוציא בחיי אביהם שמעינן מזה שזייפו. ולכן תולין יותר לומר שזייפו ממה שאין העדים שקרנים

מלשון מרן השו"ע משמע שזה דיעבד וכן הוא לדעת רבינו האר"י אולם כתבו האחרונים שהגר בעלייה(קומה שניה) ויש לו חלון למעלה מעשרה רשאי להדליק שם אפילו לכתחילה(עיי' בתורת המועדים).

כתבו הפוסקים משם האר"י הקדוש (שער המצוות פרשת ואתחנן) שאין לקרוא מקרא בלילה חוץ מליל שישי ושבת וגם שיר השירים בכלל מקרא.(יביע אומא חלק ו' סי' ל').

עיין בפירוש מהרש"א למסכת קידושין דף מ"ד ע"א וז"ל: ודע שגירסת רש"י מהופכת הכא מדהתם ואין לחוש בכך כי כן דרכו לפרש במקום זה כך ובמקום אחר שינה פירושו.

 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 2.1k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 47
 • videocam 1.1k
 • ? 569
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 259
 • format_align_right 0
 • videocam 725
 • ? 899
 • format_align_right 5
 • videocam 10
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 142
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 209
 • ? 51
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 379
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 170
 • videocam 24
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 367
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.7k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 95
 • ? 618
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 943
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 102
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 165
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 267
 • videocam 319
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 10
 • videocam 0
 • ? 328
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 18
 • ? 45
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 108
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 86
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 126
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 273
 • format_align_right 12
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 106
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 37
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 96
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 25
 • videocam 3
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew