Menu

בית נאמן

א. לא מדקדקים בשיר כשזה נוגד את משקלו.
ב. זקן המקובלים הגאון הצדיק רבי יצחק כדורי זצ”ל.
ג. ביאור דברי הרש”ש: “פתילה גימטריא תלצ”ה ארבעה שלהובין”.
ד. נסיעה באופניים בשבת וביום טוב.
ה. שימוש בקמיעים ובדברים מעל הטבע.
ו. הגאון הצדיק מלוב”ן בבא סאלי זצ”ל.
ז. ביאור עמוק ומתוק בדברי רש”י על הפסוק “כבד לב פרעה”.
ח. “ותעל הצּפרדע” למה הצד”י דגושה?
ט. פירוש הפסוק “ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה”.
י. “שובו שברו לנו מעט אכל” – שוברים כסף או מודדים תבואה.
יא. קבלת מכתבים בפקס בשבת.
יב. שותפות עם גוי שיעבוד בשבת בחנות.
יג. אמירת “והוא רחום” ב”יהי כבוד” בשבת בבוקר.
יד. אמירת “יהי רצון” שלפני פרשת התמיד בשבת.
טו. שבט – שנשמע בשורות טובות.
לצפייה
81
א. צריך לחבר את הרגש והשכל יחדיו.
ב. לסמוך גאולה לתפלה כעבור שתי דקות מתחילת הנץ.
ג. שיטת הלימוד של רבי חיים בריסק ע”ה.
ד. המתפלל ביום א’ שחרית פעמיים (השניה לתשלומי ערבית), היכן יאמר “אתה חוננתנו”?
ה. אתרוג כשר ואתרוג מהודר ספק כשר, על מה יברך ויטול תחילה.
ו. אנחנו יודעים לפסוק כי אנחנו לומדים את הפוסקים שלנו.
ז. הגאון המלוב”ן רבי יעקב אבוחצירא זצ”ל.
ח. מורנו הרב רבי כלפון משה הכהן זצ”ל.
ט. אשרי אדם שיֵדע להתפלל בתום לב.
י. הגאון רבי אברהם הכהן זצ”ל.
יא. “עתה תראה אשר אעשה” – הכל יהיה בסדר.
יב. “סלת ודבש ושמן אכלת, ותיפי במאד מאד ותצלחי למלוכה”.
יג. “בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשֹבע”, זה הכוסכוס.
יד. כשאתה לומד יש לך נכס ביד, יש לך יֶדע וחכמה, בתנאי שתלמד גם כן לכתוב.
לצפייה
84
א. כל יהודי שומר תורה ומצוות יכול להשפיע.
ב. אם מותר לקדש בליל שבת קודם שקיעת החמה.
ג. פירוש מה שאומרים בפיוט לכה דודי “לבשי בגדי תפארתך עמי” (הרי “לבשי” לשון נקבה ו”עמי” זכר).
ד. אמירת פרק “במה מדליקין”.
ה. מה החכמה הגדולה ב”מעריב ערבים בחכמה”?.
ו. ב’ פירושים ל – “ובוקע חלוני רקיע”.
ז. ביאור ברכת “גאל ישראל” שבברכות ק”ש.
ח. בנוסח ברכת השכיבנו בליל שבת.
ט. לחתום בברכת “השכיבנו” בלי שם ומלכות אחרי שחתם בטעות כיום חול.
י. הילולא רבא דצדיקיא – לעזור ולתמוך בישיבתנו הקדושה ישיבת “כסא רחמים”.
יא. חודש טבת, חודש שרוב הצדיקים נפטרים בו.
יב. זהירות מסיגריות – סכנת מוות.
יג. רבנו משה בר מיימון ע”ה.
יד. מורנו הרב רבי כלפון משה הכהן זצ”ל.
טו. המקובל האלקי מלוב”ן רבי יעקב אבוחצירא ז”ל.
לצפייה
96
א . צום עשרה בטבת.
ב. יום זיכרון למה שעבר על עמנו בשואה.
ג. ימי השובבי”ם ושמירת העינים.
ד. הגאון המלומד בנסים מורנו ורבנו רבי ישועה בסיס זצ”ל.
ה. שכחה להדליק נר שבת.
ו. זמני הדלקת נרות בירושלים וברחבי הארץ.
ז. כמה זמן צריך לדלוק הנר?.
ח. שמן שמונח תחת המיטה.
ט. הבהוב הפתילות.
י. “ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך” – ג’ ביאורים בזה.
לצפייה
81
א. יום “זאת חנוכת”.
ב. סגולה לזיווג לקפוץ מעל מדורת השמנים והפתילות שנשארו מחנוכה.
ג. “ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה” מה כוונתם באמרם “לאמר”?
ד. ענותנותם של רבותינו.
ה. מותר השמן של חנוכה שנתערב בשמן אחר ואין ששים לבטלו, אם מותר להוסיף עליו כדי לבטלו.
ו. הדלקת נרות חנוכה במוצאי שבת.
ז. קבעו חנוכה שמונה ימים (ולא שבעה) שלא יחשבו שהם כנגד שבעת קני המנורה.
ח. כל לילה היה נס באיכות השמן.
ט. הנאה ממעשה נסים.
י. אנחנו מאמינים במי שברא את הטבע.
יא. תרגום אונקלוס על הפסוק “כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם כי תועבה היא למצרים”. וביאור מרן הגה”ק ‘איש מצליח’ זצ”ל בזה.
לצפייה
136
א. ניצחון התורה והיהדות.
ב. גזירות היונים.
ג. לבטל את “סעיף הנכד” בחוק השבות.
ד. כשכולם הולכים אחרי הכדורגל ואתה לא הולך זה נקרא חכמה.
ה. מותר להתעמל אבל לא לעשות מזה ‘אליל’.
ו. קריאת פסוק “ויהי בשכון ישראל” פעמיים.
ז. בנוסח הגמרא: ולא היה בו “אלא” להדליק ליום אחד.
ח. “על אודות [ספר] האשכול”.
ט. ‘העשיל’ כינוי לשם יהושע.
י. ברכה על מנהג הדלקת נרות בבית הכנסת.
יא. אם הנרות דולקים לא הולכים.
יב. למה הרבה אנשים היום לא מדליקים בחוץ?
יג. הדליקו עליו ביום הראשון אם יברך שהחיינו ביום השני.
יד. גם אם החנוכה מכסף, הכוסיות עדיף שיהיו מזכוכית.
טו. “ותקרא את שמו שלה והיה בכזיב בלדתה אותו”.
טז. “מקום אשר אסירי המלך אסורים”.
יז. ממה למד יוסף הצדיק שיתלו את שר האופים.
לצפייה
77
א. י”ט בכסלו – ראש השנה לחסידות.
ב. ספר התניא.
ג. בקושית ספר התניא בפסוק “וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה’ הוא האלקים בשמים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד”.
ד. חידושים וביאורים רבים מקורם במדרשים ובספרי הקדמונים.
ה. אם הקב”ה מסלק השגחתו כולם יהיו אפס.
ו. “הבוטח בה’ – אע”פ שהבוטח רשע! – חסד יסובבנו”.
ז. טעם הקרבנות.
ח. רבי שניאור זלמן מלאדי זצ”ל – “שני אור” חכם בנגלה ובנסתר.
ט. שתית מים בזמן התקופה.
י. גם חסידי חב”ד בארץ ישראל צריכים לישן בסוכה.
יא. הגאון רבי חיים מאדאר זצ”ל.
יב. אין יותר טוב מהפשט. וכשמעמיקים בכוונת המחבר, הדברים נפלאים ומתוקים ואמתיים וישרים.
יג. רבי נעם סעדון זצ”ל.
יד. כמה חנוכות מדליקין בכל בית?
טו. ילדים ספרדים שחשקה נפשם להדליק כחבריהם האשכנזים.
טז. מספר תיבות “הנרות הללו”.
יז. ביאור “על המלחמות” שאומרים האשכנזים ב”על הנסים”.
יח. “על הנסים” או “ועל הנסים”.
יט. “מסרת גיבורים” בגימ”ל רפויה.
לצפייה
70
א. מי חיבר את הפיוט “יה הצל יונה מחכה”?.
ב. פיוט “מעוז צור ישועתי”.
ג. פיוט “מי כמוך לחנוכה”.
ד. למה הוצרכו בכלל לנס של פך השמן, הרי יש כלל בגמרא (פסחים דף ע”ז ע”א) “טומאה הותרה בציבור”?
ה. כיצד מחשבים בקלות רצף מספרים? (כגון סך כולל של כל נרות החנוכה בשמונה ימים)?
ו. למה אין “מסכת חנוכה”?
ז. הדלקת נרות חנוכה ברשות הרבים לפרסום הנס.
ח. זמן ההדלקה.
ט. מנהג אכילת “סופגניות” בחנוכה.
י. הדלקת נרות חנוכה גם ביום.
יא. “וישלח יעקב מלאכים” (בראשית ל”ב, ד’) ביאור בדברי רש”י.
יב. קריאת פסוק “ויהי בשכון ישראל” פעמיים.
יג. כל רגע ורגע אדם צריך לקבל חיות מהקב”ה.
יד. מורנו הרב הגאון רבי רפאל כדיר צבאן זצ”ל.
לצפייה
111
א. בחנוכה עם ישראל ניצח לדורי דורות.
ב. גזירות מלכות יון ומעשה יהודית.
ג. למה לא נשאר אף אחד מזרע החשמונאים.
ד. שמעון בן שטח וינאי המלך.
ה. התורה קודמת לכל.
ו. יהודה המכבי, היה חכם וגבור גדול ובעל כח אדיר, ובעל אמונה אדירה.
ז. הנסים שכתובים בתנ“ך הם כפשוטם.
ח. החרימו את לימוד הפילוסופיא, לא החרימו לימוד שפות.
ט. תירוצים על קושית הב“י (סי‘ תר“ע) מדוע תקנו חכמים לעשות חנוכה שמונה ימים? הרי בפך היה כבר שמן שמספיק ליום אחד.
י. תקופת בית שני ונס חנוכה.
יא. הרפורמים – עבד שכופר באדונו.
יב. ”מבשרי אחזה אלו-ה“.
יג. הקב“ה עושה נסים יש מיש – אלישע ונס השמן.
יד. ”שני גוים בבטנך“ אלו אנטונינוס ורבי שלא פסק מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת.
טו. מקצרים במנגינת טעם תרי טעמי.
טז. ברכת הטוב והמטיב בכוסות ליל הסדר.
יח. ”במרמה ויקח ברכתך“.
יט. למה בירך יצחק את יעקב מספק והלא סב“ל…?.
כ. היכן רמוז שרצה עשיו להאכיל ליצחק כלב?.
לצפייה
69
א. מה הפירוש “א-ל מלך נאמן”.
ב. “התרת נדרים” על קבלת שבת.
ג. קבלת שבת במחשבה.
ד. לא התפלל מנחה וענה ברכו על ערבית של שבת.
ה. התפלל ערבית של שבת ב’פלג’ אם יענה קדושה וכיו”ב על תפלת מנחה של מנין אחר.
ו. אם “כל אשה וכל בת מדליקות נרות שבת”?
ז. הגאון רבי ציון לוי ע”ה – רבה של פנמה.
ח. הוצאת ס”ת וקריאת פרשת “ואברהם זקן” לחתן.
ט. “ומשמע ודומה ומשא”.
י. חסדי אסתר וגאולה.
לצפייה
128
הצג עלונים נוספים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן