Menu

בית נאמן

א. “לקיים לנו את כל חכמי ישראל”.
ב. בשעת נעילה הקב”ה דן יחידי את עם ישראל.
ג. מנהג ה”כפרות”.
ד. הכי טוב לבטל את הגזירה בתשובה ודמעות.
ה. נעלי בד ביום הכיפורים.
ו. לא לדלג על הפיוטים .
ז. רבי יוסף בן אביתור בן שטנאש.
ח. חולֵי סכרת ולב (ושאר חולים) בצום יום הכיפורים.
ט. הפטרת יונה – “אין יאוש בעולם כלל” .
י. סיפור יונה הנביא הוא גם משל אבל ודאי היה כפשוטו.
יא. בשום חולי לא לאבד תקוה.
יב. עם ישראל חי וקיים לעולמי עד.
לצפייה
0
א. פיוט “י-ה שמע אביוניך”.
ב. ספר סליחות של האשכנזים המדויק.
ג. מי חיבר את ספר הישר?
 ד. סליחות בערב ראש השנה.
ה. דיני פרוזבול.
ו. לקיים מצות “שמיטת כספים”.
ז. רבה בר נחמני.
ח. לעשות לו ‘פרוזבול’ שלא מדעתו.
ט. גר לא יכול לברך “שלא עשני גוי”.
י. אכילת דגים בראש השנה.
יא. לקחת ‘קלי צום’.
יב. דין מעוברות ביום הכיפורים.
יג. כשיש סכנה לעובר בצום יום כיפור.
יד. מתי לתקוע במוצאי יום הכיפורים?
טו. לימוד זכות על ישראל.
לצפייה
105

א. פיוט ”אליך ה‘ נשאתי עיני“.
ב. ביאור: ”כי צדיק אתה, וצדק מדיך“.
ג. ריש גלותא דבבל – הגאון רבי יוסף חיים זצ“ל.
ד. זמן רבנו תם.
ה. לענות קדיש וקדושה בין תש“י לתש“ר דר“ת.
ו. שיעור חלה.
ז.  ועשית מעקה [חזק] לגגך.
ח. ”לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה“.
ט. הבעל שם טוב והגאון רבי שניאור זלמן זיע“א.
י. אם להלוואות בחודש אלול צריך לעשות פרוזבול.
יא. ”תישן בלי ארוחה ותקום בלי חובות“.
יב. מנהג הכפרות.

לצפייה
145
א. אגרת תימן.
ב. מעמד הר סיני.
ג. ארץ ישראל זה המקום הכי בטוח.
ד. להתחזק באמונה ובמיוחד בחודש אלול.
ה. “שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה’ אלקיך נותן לך לשבטיך” – גם רב ראשי אשכנזי וגם רב ראשי ספרדי.
ו. לשמור על האיברים בקדושה.
ז. מה קודם למה, פרנסה או בניית בית?
ח. לדברי רבי יוסי הגלילי (בסוטה פ”ח) מדוע כתבה התורה “פן ימות במלחמה”.
ט. עם ישראל – כבשה אחת בין שבעים זאבים ומנצחת.
י. אם גר מברך “שלא עשני גוי”.
יא. שיעור התקיעות. יב. לתקוע בסליחות.
יג. ביאור: “בהר קדש תתקע, נְוֵה ציון תרקע, והר שעיר יבקע, ותנתק ותמוש, היתד התקועה”.
יד. ביאור: “וכל מאמר, אשר יאמר, לפניו הם נקראים”.
טו. הנכון לומר “אין דבר נעלם מִמֶּךָּ”, ולא “אין כל דבר”.
טו. ביאור: “שבט יהודה בדוחק ובצער, הישאג אריה ביער”.
טז. צריך לומר “רחמנא סָעיד וסָמיך הוי לן”.
יז. ראיות שניקוד סגול כפתח כמנהג התימנים, ומדוע אנחנו לא עושים כן.
יח. “החבל אִוּוּיֵנוּ ונפרע פארנו”.
לצפייה
90

א. אמירת הסליחות.
ב. לדבר רק טוב על ישראל.
ג. אנשים שכואב להם שהם מחללים שבת.
ד. הנלחמים בשבת זו מלחמה בהורים שלהם, במסורת, בעם ובתורה.
ה. קרן הסעות לנתיבות.
ו. סימני עוף טהור רמוזים בפסוק “כל צִפּוֹר טהורה תאכלו”.
ז. מדיני פרוזבול.
ח. ראיה משנה מעוברת ששמיטה בזה”ז מדרבנן.
ט. הדביק בשוגג פת בתנור ביום ששי לפני חשכה ולא קרמו פני הפת קודם השבת, כמה לחמים יוכל לרדות בשבת?
י. לשים שקית עם אורז בתוך החמין בערב שבת.
יא. להטמין בשבת דבר צונן בדבר שאינו מוסיף הבל.

לצפייה
162
א. מורנו ורבנו הגאון רבי שלום הכהן בר תפאחה.
ב. אפשר להבחין בתפלות ובשירים מה המקור ומה תוספת.
ג. למה “המשִׂיח אלמים והמפענח נעלמים” באו בה”א הידיעה?
ד. “ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש”.
ה. מדיני ה”אורז” ומעלותיו.
ו. פירוש “וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך”.
ז. משכימים בשמחה לסליחות בחודש אלול הרחמים.
ח. להיזהר ב”בין אדם לחבירו” ובפרט בימי הבחירות.
ט. מאה ברכות בכל יום.
י. לא עוסקים בתורה בשעת חזרת הש”ץ.
יא. גם בחזרה תכוין במלות התפלה.
יב. להניח תבשיל על פלאטה כבויה שתיכף תדלק.
יג. שעון שבת.
יד. לתת מים חמים לתבשיל שלא יצטמק.
לצפייה
108
א. מבצע ”עלות השחר“.
ב. הקב“ה משגיח על ישראל.
ג. ”הגוי הגדול הזה“ או ”כי אתם המעט מכל העמים“.
ד. אות גימ“ל או אות ג‘ימ“ל.
ה. ראיה שהאות קו“ף אינה נקראת כאות גימ“ל.
ו. ”כי נוכח| עיני ה‘ דרכי איש“ (משלי ה‘, כ“א) למה בא פסק כאן?
ז. יש הרבה סיבות לטעם ’פסק‘.
ח. אומרים פיוט ’יגדל אלקים חי‘ על דרך הפשט.
ט. להתפלל בפשטות.
י. בענין לימוד והבנת הקבלה.
יא. אמירת פיוט ”בני היכלא דכסיפין“.
יב. להתפלל בדמעות.
יג. ”וצדקה תציל ממות“.
יד. להשהות תבשיל ע“ג כירה שאינה גרופה וקטומה.
טו. דין שהיה וחזרה בפלאטה של שבת.
טז. אכילת זיתים.
לצפייה
112
א. הרה”צ רבי שמואל עידאן זצ”ל.
ב. תורה מה תהא עליה?!
ג. ישיבת “כסא רחמים” בחו”ל ובארץ.
ד. ההבדל בין הערמה ובין מרמה.
ה. לא העיקר למהר לכתוב ספר אלא להשקיע בו.
ו. צריך ללמוד לכתוב.
ז. כשאתה כותב, הדברים שלך ישארו לכל הדורות.
ח. העליה לארץ ישראל.
ט. ישיבות עם תלמידי חכמים במושב ברכיה.
לצפייה
88
א. כמה הסברים בפיוט “י-ה מהרה קץ נא שים” לר’ אשר מזרחי ז”ל.
ב. צריך להיזהר מאד בתשעת הימים.
ג. התורה מאחדת את כולנו.
 ד. חשבון שנת החורבן.
ה. מותר לשמוע שירים בימי בין המצרים בערב שבת אחר חצות.
ו. לימוד תורה בשבת ערב הצום.
ז. אי אפשר שלא להתרגש מה”קינות”.
ח. כמה הערות ביאורים והסברים מרגשים במילות הקינות.
ט. רבי שמואל הנגיד ע”ה ובנו רבי יוסף הי”ד.
י. המשתתף בצער רואה בנחמה.
יא. אכילת בשר בתשעת הימים.
יב. ברית מילה בתשעה באב דחוי.
יג. מילה דחויה בתשעה באב דחוי.
יד. אם רשאי האבא לאכול בפדיון בנו החל בת”ב דחוי.
טו. דין מעוברות ומניקות בתשעה באב דחוי. טז. מתי החולים יעשו הבדלה?
יז. אם חולה יעשה סעודה רביעית.
יח. ברכת “שעשה לי כל צרכי” בתשעה באב.
יט. חולה המבדיל לא יאמר הפסוקים שלפני ההבדלה.
כ. כל אחד חייב להשתתף באמירת הקינות.
לצפייה
108

א. ”המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים“.
ב. כל חידוש בתורה זו מתנה מהשמים.
ג. ימי בין המצרים.
ד. ללכת לים ולתת מכות לתלמידיםבימים אלו.
ה. ברכת ”שהחיינו“ וברכת ”הטוב והמטיב“ בימים אלו.
ו. למה בברכה רביעית של ברכת המזון אומרים ”לעד“?
ז. הקב“ה מעניש את כל מי שעושה רע לישראל.
ח. נישואין בימים אלו.
ט. שמיעת שירים בימים אלו מותר רק ביום ששי אחר חצות היום.
י. סיומי מסכתות בימים אלו.
יא. כשפרנסתו באה מכלי שיר מה יעשה?
יב. תספורת בימים אלו.
יג. תשעה באב זה לא זמן להתכונן לטיול.
יד. ביאור מה שאומרים בקינות בליל תשעה באב ”על קריה נפלאתה אשר הושתה בתה“.
טו. ”נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח“.

לצפייה
62
הצג עלונים נוספים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew


 

דילוג לתוכן