Menu

הרב רזיאל כהן

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (1.8k שאלות)

ויכוח על מנין תפילה בבית הכנסת

לא הטרחתי את עצמי למצוא מקורות ונימוקים להכריע בשאלה זו, אחרי שרב בית הכנסת כבר אמר את דברו. וכל זמן שלא “תפסנו” אותו שטעה בדבר ברור, אין רשות לשנות מדבריו בביהכ”נ. ובפרט במקרה זה שגם מצד הסברא נראים דבריו נכונים.
כמובן אין בכל זה פגיעה כלשהיא במעלת התפלה בנץ, שלדעת רוב עמודי ההוראה רק היא בלבד נחשבת תפלה לכתחילה, ויישר כח למתפללים באותה שעה, ומחלקם יהיה חלקי. ואדרבא אם יתפללו נץ בבית המדרש המפואר המדובר, יקיימו המתפללים הללו בעצמם מעלה נוספת, וכמו שדרשו חז”ל בגמרא (ברכות ח’ ע”א) על הפסוק: “אוהב ה’ שערי ציון מכל משכנות יעקב” – אוהב ה’ שערים המצויינים בהלכה מכל בתי כנסיות. ומטעם זה רבי אמי ורבי אסי העדיפו להתפלל בבית המדרש, למרות שהיו להם שלשה עשר בתי כנסיות בטבריא. ע”ש. ואף אתם תפלתכם בביהמ”ד תקובל ברצון ובאהבה.
נ.ב.
האמת שקצת מוזר לי כל הסיפור כאן, וכי במשך שנים עד עכשיו ציבור שלם התפללו שחרית בזמן הפועלים (=דיעבד), רק בגלל שהיה לגבאי צורך להגיע מוקדם לעבודה?! ואם שאר המתפללים התפללו עמו “פועלים” מפני שגם הם היו צריכים להגיע לעבודה מוקדם, אם כן מה קרה פתאום עכשיו? וכי כולם יצאו לפנסיה בבת אחת? – לעניות דעתי אם יש עדיין פועלים הזקוקים למנין הנ”ל, לא כדאי לבטלו, ולגרום להם להתפלל ביחיד. ובלבד שיהיה הכל בתיאום עם רב בית הכנסת.

הערה הארה

פירושך בכוונת השואל הנ”ל אינו נראה לי, כי: אמנם נכון שהגוי אינו מתכוין לבטל את החרקים שבתותים (ובדיוק ע”ז סובב כל הדיון בשאלתו ובהוראה ברורה), מ”מ אני שאלתי אותו למה הוסיף להדגיש שמדובר בתותים קפואים, ומה המיוחד בהם להקל יותר מטריים, וע”ז עדיין לא ענית לנו.

אמנם כעת [אחר שנים…] נראה לי כוונת השואל שבדיקת תותים קפואים היא קשה מאד, ואינה יעילה כמו בתותים הטריים, כפי ששמענו וראינו, ויש באמת טורח רב (או אי אפשר כלל) להפריד מהם את האיסור. וזה בהחלט שיקול בעל משקל להקל כשאינו מתכוין לבטל האיסור.

אולם למעשה אין להקל בנדון הנ”ל, וכפי שהוספת שטחינת התותים לשייק אינה יעילה לטחון את החרקים שבהם, והצדק עמך בזה. ואילו היה מדובר במוצר שהוא רק ספק נגוע (וכפי שחשבתי בעבר), היתה טחינה כזו יעילה לעשות לנו ספק ספיקא (שמא היה המוצר נקי מעיקרו, ושמא עכ”פ כעת נתרסקו חרקיו בטחינה), וכמו שסמכו הרשב”א ומרן על בישול הפירות שמא נתרסקו החרקים על ידו. אבל אחר שהוברר לאחרונה שהתותים מוחזקים בנגיעות ודאי, אי אפשר להקל בריסוק דליל, אלא רק בטחינה דקה מן הדקה. ויישר כח לך שהארת את עינינו בזה.

מהי הגדרת תשמישי קדושה?

לא הבנתי מהיכן יצא לכת”ר שדעת המשנ”ב סי’ קנ”ד שהרצועות נחשבות כגוף הקדושה עצמה. וכ”ש שאין להחמיר קודם שנשתמשו בהם (אף דטעונות עיבוד לשמה מדינא).
וארונות הקודש של ספרדים נחשבים תשמיש דתשמיש, מפני שהס”ת שלהם כבר מחופים בנרתיקי עץ, וגם הפרוכת מיעקר הדין אינה אלא תשמיש דתשמיש. והארכתי בזה בס”ד במחקרי ארץ ח”ד סי’ ט’. ע”ש.

פירושך בחזקוני הוא אמת ונכון. אבל עדיין לא יצאנו מכלל מחלוקת, ובתשובתי הראשונה ציינתי לרבנו בחיי והרד”ק שלא פירשו כן, ודבריהם מסתייעים ממדרש שכל טוב (מובא באוצר המדרשים) על הפסוק הנה נשאתי פניך וגו’: אמר לו גבריאל בשביל שחלקת לי כבוד וכו’. ע”ש. וזכורני שבעבר ראיתי שהגר”ח קניבסקי נר”ו נשאל על זה, והשיב שמדרשים חלוקים הם (וכעת קשה עלי החיפוש). וכעת ציינת לנו את דברי הרמב”ם במורה נבוכים (ח”ב פ”ז), ועיינתי שם ומצאתי שגם בדבריו מבואר שמבין בפשיטות שהמלאך בעצמו הוא שאמר ללוט הנה נשאתי פניך וכו’. כיעו”ש. ואם כי לדינא בודאי אין לזוז מן המפורש בגמרא בשבועות ששם זה הוא קודש, אבל כל כוונתי בצייני למעשה של לוט בתשובתי הראשונה, היתה לומר רק שענין הבקשה מן המלאכים אינו דבר מופרך. ויש לו אסמכתאות.
אגב, גם בגמרא בשבועות הנ”ל לא הכריחו ששם זה קודש מעצם הבקשה שביקש לוט להניח את צוער (ייתכן מפני שבאמת זה לא מופרך לבקש ממלאך, וכנ”ל), ולא הוכיחו שלוט מדבר עם הקב”ה אלא מחמת שאמר לוט “ותגדל חסדך…. להחיות את נפשי” ומשמע שמדבר עם מי שבידו להמית ולהחיות. ע”ש.
מה שכתבתי בתשובתי הראשונה ש”יש למלאכים מרווח עשיה”, אכן כיוונתי לבקשת התכבדו מכובדים וכו’ שמרוני עזרוני המתינו לי וכו’, וזה מוסכם לכל הדעות (זולת להגר”ח מוולאז’ין שציינת באחת משאלותיך הקודמות), אבל להתפלל אליהם ולבקש בקשות הרי זה שנוי במחלוקת שנידונה כאן באריכות.
שמחתי מאד לדון עמך, ועל ידך נתלבנו הדברים יותר. ותודה רבה. אלא שהאכסניא הנוכחית מיועדת בעיקר לשאלות קצרות בהלכה למעשה, ולא למשא ומתן ארוך בהשקפה.

שאלה בזמנים בלוח שנה של הישיבה (תשפ”ב)

ההקדמה של זמן תחילת הצום הרשום בלוח, אינה מפני שיש שיטה נוספת בחישוב עלות השחר, אלא מפני שזמן עלות השחר המצויין בלוח הוא לפי אופק מרכז הארץ, ואילו זמן תחילת הצום הכתוב בלוח הוא משותף לכל ערי הארץ – גם לאותם ערים שבהם זמן עלות השחר מוקדם יותר, וכדי למנוע מכשול הקדימו את הזמן. ולכן למעשה אם אתה גר במרכז תוכל לאחר מעט ולהתחיל את הצום לפי זמן עלות השחר הרשום בלוח, רק אל תצמצם עד הדקה האחרונה ממש.

בהמשך לשאלה בעניין פניה למלאכים שענה לי הרב צוריאל שליט”א

הנני עונה כאחת על שתי השאלות האחרונות, ואקוה שיספיק לנו בזה לסיים את הדיון.

מה שהביא בשם ר’ חיים מוולאז’ין. הנה עד שמביא מדבריו להחמיר, אדרבא יביא ממנהג כל ישראל זה מאות שנים לומר ברכוני לשלום וכו’. וגם הגר”ח מוולאז’ין לא הקהיל קהילות ומחה בפומבי על איסור ע”ז שעוברים העם באמירתם זו. וכן החת”ס סי’ קס”ו המצויין בדבריך, אף שיישב שיטת מהר”ל מפראג שהחמיר בענין זה, אבל העיד שלמעשה הוא עצמו אומר עם הציבור פזמון מלאכי רחמים וסליחה, והן אל כביר לא ימאס. ע”ש. ומה שטענת עלי ממה שאמר הגר”ח מוולאז’ין שאין למלאכים בחירה, אינה טענה עלי, אלא אדרבא תקשה עליו מהגמרא בכמה מקומות שהבאתי בתשובתי הראשונה דמוכח שיש להם בחירה. ובאמת דברי הגר”ח מוולאז’ין הנ”ל לא נכתבו על ידו ממש, אלא מכתבי התלמידים ששמעו מפיו, ולא ייבצר שיש בהם אי-דיוקים, ולכן אין לבנות עליהם בנין.

ומה שהביא כת”ר בשם הרמב”ן (שמות כ’ ג) שיש איסור ע”ז בפנייה למלאכים אע”פ שמודה שהכח הגדול לקב”ה, כמדומה שלא העתיק דבריו נכונה, וזו לשונו שם: יאמר שלא יהיה לנו בלתי ה’ אלהים אחרים מכל מלאכי מעלה ומכל צבא השמים הנקראים אלהים… והיא מניעה שלא יאמין באחד מהם, ולא יקבלו באלוה, ולא יאמר לו אלי אתה. ע”כ. ודבריו אינם צריכים פירוש, שאינם מכוונים כלל לענין שאנו דנים עליו.

ומה שהוספת אח”כ לציין לדברי הרמב”ן בדרשת תורת ה’ תמימה, הנה גם שם (במהדורא שלפני פרק ט”ז) לא כתב כלל שיש איסור ע”ז בפניה למלאכים, אלא במי שעובד למלאכים בחשבו שיש להם יכולת, או להיותם מליצים בינם ובין האל (ואיסור זה כבר נזכר ברמב”ם פ”ה מהל’ ע”ז ה”א), ורק אח”כ הוסיף: “ונראה שאפילו להתפלל להם על דרך זה אסור לנו כמו שאמרו בהגדה” (וכאן ציטט מן הירושלמי שהעתקתי בתשובתי הראשונה). ולפ”ז אסור לנו לומר מיכאל שרא רבא קום ובעי רחמין וכו’. עכ”ל. ובודאי שגם לדעת הרמב”ן אין בזה איסור ע”ז גמור, וכפי שנראה גם מלשון הירושלמי שאינו איסור ממש. ועכ”פ בזה מנהג העולם זה מאות שנים דלא כהרמב”ן, וכמדומה שזולתו לא מצאנו בראשונים ובפוסקים (עד מהר”ל מפראג) שהזהירו על אמירת סליחות מעין אלו, אע”פ שבודאי היו נפוצות בימיהם. בכל אופן גם אני לא נדרשתי ולא הכרעתי למעשה בנושא זה, רק ציינתי בתשובתי הראשונה (כתוספת לעיקר התשובה) שמצינו כבר בתורה (לפי חלק מן השיטות) שפנו אל המלאכים בבקשת עזרה גמורה. ותו לא.

ומה שסיימת שאינך שואל אם מותר [לומר “התכבדו מכובדים”], אלא שואל אם יש יישוב למנהג – הנה אין זה מנהג בעלמא לומר כן, אלא הוא דין הגמרא, ויישוב טוב לגמרא כבר קבלת בתשובתי הראשונה. וכעת הנני מוסיף לבאר שגם לדברי הרמב”ן ודעימיה שציינת, אין כאן תפלה אליהם שירפאו אותו וכיו”ב, אלא בקשה מהם שימתינו לו, ובזה בודאי אין בית מיחוש גם לשיטתו, דלא גרע מאדם שמבקש כן מחברו. [ורק לדברי הגר”ח מוולאז’ין שאין למלאכים בחירה כלל לא מובנת עניינה של בקשה זו, אבל אין זו קושיא על הגמ’, אדרבא היא קושיא עליו מהגמ’ וכאמור, וייתכן שידחוק לפרש הגמ’ כמו שכתבתי בתחילת תשובתי הראשונה שבקשה זו אינה אלא דרך כבוד ודרך ארץ בעלמא].

האם לעשות חיסון נוסף?

אם הרופא אישר לך את החיסון הנוסף, אינך צריך לחשוש לעשותו.

מה שחשבתי שמדובר על מלון בחו”ל, אינו באשמתך, אלא מפני שהרב נחמיה רוטנברג הוא שייך לכשרות אירופה…

עכשיו שנתברר שמדובר במלון בארץ, זה אמנם מיקל על הבעיה משתי סיבות:

א) רוב חומרי הגלם בארץ הם בעלי כשרות בסיסית לפחות, ולכן גם אם הטבחים הצליחו “להבריח” מוצרים מתחת אפו של המשגיח (דבר מצוי…), בד”כ לא מדובר באיסור גמור.

ב) בעיית בישולי-גויים בארץ קלה יותר מבחו”ל (אם כי לצערנו גם בארץ הפרוץ מרובה).

אבל למרות זאת – עדיין אין לנו ידיעה על מהות ההשגחה של הרב רוטנברג בתוככי המלון, האם היא צמודה או מזערית, ומה טיב בדיקת הקטניות שם, והפרשת חלה, וההרחקה בין בשר לחלב, ובישולי גויים, ועוד כהנה וכהנה בעיות שהמלון מייצר במטבחיו.

וכבר כתבתי בתשובתי הקודמת שלצערי אין לי ידיעה ברורה על רמת הכשרות של הרב רוטנברג (וגם אין לי דרך לברר עליה), אבל נשאל נא את עצמנו, הלא ארצנו נתברכה בהרבה גופי-כשרות אמינים וטובים שהיו שמחים להעניק את השגחתם לכל מי שעומד בקריטריונים שלהם, וא”כ מה מביא את בית המלון המדובר להעדיף ו”לייבא” כשרות מחו”ל?  -ייתכן (והלואי…) שרק העלות הכספית היא שהכריעה לטובת הרב רוטנברג, אבל ייתכן גם שרמת הכשרות הרדודה שם היא שהצניחה אותו למלון זה. עכ”פ הדבר אומר דורשני. וכדאי מאד לבדוק שוב בטרם תסגרו על הנופש שם.

האם צריך להשיב שקיות ניילון?

בספר תורת האבידה (של הרה”ג ר’ אריאל צברי) כתב שבמקרים מעין אלו א”צ להכריז.

שאלה בדיני גירושין ונישואין

אינני יודע מה הן הבעיות שמצא הרב מישראל בקידושיך הראשונים עם הגיורת, אבל דבר אחד ברור בהחלט – עשית טעות חמורה שהשארת אותה בלי גט. וזה בלי שום קשר לנישואיך החדשים.

לאשה כזו – כל יום בלי גט, עלול להיות קריטי. והקולר תלוי גם בצווארך. ולכן עליך להזדרז וליצור קשר עם כל גורם אפשרי מחו”ל, ולוודא שהיא אכן קיבלה את הגט (-אותו גט שהרשית בזמנו לרב, בתקווה שאכן מדובר על רב מוסמך שיודע בטיב גיטין). ואם תמצא שהיא עדיין לא קיבלה את הגט (או שאותו רב שפנה אליך לא היה מוסמך לתת), עליך לדאוג שהיא תקבל גט בהקדם האפשרי.

אני מאמין שאם תתאמץ, תוכל למצוא את הדרך להשיג את האשה (או לפחות את הרב שהתקשר אתך מטעמה), כי אין דבר העומד בפני הרצון, והבא לטהר מסייעין בידו.

סליחה על התקיפות, אבל ענין זה באמת אינו סובל דיחוי.

יעזור ה’ ונישואיך העתידיים יהיו בני קיימא, עם אשת חיל יראת ה’, ותזכה לבנים ובנות, רוב נחת, פרנסה בשפע וכל טוב.

 • videocam 0
 • ? 41
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 4
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2.2k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 50
 • videocam 1.1k
 • ? 580
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 961
 • ? 897
 • format_align_right 5
 • videocam 11
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 166
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 217
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 388
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 169
 • videocam 25
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 368
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.8k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 97
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 966
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 172
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 288
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 11
 • videocam 4
 • ? 528
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 150
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 284
 • format_align_right 68
 • videocam 33
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 111
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 39
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 99
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 9
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 7
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew