Menu

הרב יצחק מאזוז – הגבהת והולכת הס”ת ואמירת וזאת התורה ובריך שמיה | סימן קל”ד סעיף ב’

הרב יצחק מאזוז – דין ברכו בשבת וסדר הוידוי | סימן קל”ג וסימן קל”ד סעיף א’

השיעור השבועי – קריאת האזהרות לחג השבועות

הרב יורם חדאד – מתן תורה בראי החינוכי

מיוחד! הפטרת שבועות במנגינת החגים המיוחדת

ברכת מרן ראש הישיבה שליט”א לחג שבועות תשפ”ג

הרב רחמים נמני – מעלת וסגולת ברכת כוהנים | השם יתברך מברך אותנו באהבה

הגאון הגדול הרב יצחק ברדא שליט”א – חג שבועות ופרשת נשא

המסר השבועי ממרן ראש הישיבה שליט”א – חג שבועות ופרשת נשא התשפ”ג

הרב רחמים נמני – הכח המיוחד שכל יהודי מקבל ממתן תורה | סיפור נפלא על הבעל שם טוב הקדוש

הרב שמואל עידאן – תורת נצח

עשר דקות על חג שבועות | הרב יוסף קויתי

הרב מאיר אליהו שליט”א בשיחה מיוחדת על לימוד התורה הקדושה

חג שבועות וסגולותיו | הרב אדיר עמרוצי – השגות גדולות מחג שבועות

אֵיזֶהוּ חָכָם הַלּוֹמֵד מִכָּל אָדָם | מרן שליט”א

חושן משפט – לכודה במעלית

מעמד ההדלקה בראשות מורנו הגאון הרב צמח מאזוז שליט”א בת”ת “איש מצליח”

מעמד סיומי המסכתות בישיבת מאור יוסף באלעד בהשתתפות מרן שליט”א

השיעור השבועי ↔️ הלכות ערב שבת ומצוות חלה

המסר השבועי – פרשת שלח לך תשפ”ב

השיעור השבועי ↔️ חידוד השכל בלימוד גמרא

פנינה מהפרשה – בהעלותך

המסר השבועי – פרשת בהעלותך תשפ”ב

לא מי שיכול עושה מי שעושה יכול

הלכה יומית (חמישי) – חידושים בפרשת השבוע

תחשוב גם על האחר

שואל ומשיב – דין הפסק אחרי ברכה ראשונה

פרשת בהעלותך – קברות התאווה

פרשת בהעלותך – קנאה חיובית

פרשת בהעלותך – "המבקר את החולה אין צריך להזכיר את שמו" מה זה משנה?

המסר השבועי ממרן שליט"א – פרשת בהעלותך

"אל מול פני המנורה" – פרשת בהעלותך

הרב רפאל כהן שליט"א – פרשת בהעלותך – שלך גדולה משלהם

פרשת בהעלותך – חכמת התורה כנגד שבע החכמות

YKR Placeholder

פרשת בהעלותך – הדלקת נרות שבת על ידי חשמל

סדנה באמנות הכתיבה | חלק ב’ | הרב עובדיה חן

YKR Placeholder

פרשת בהעלותך – מעלת הענווה

YKR Placeholder

פרשת בהעלותך – מדוע החליפו בישיבה את צורת לוחות הברית מעגולים למרובעים?

הפטרת בהעלותך "רני ושמחי"

רבנים נושאים סדרות

תרומות

פדיון נפש

54 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

קמחא דפסחא

100 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

עמוד בספר התורה לרפואתו של מרן

5200 ₪

שאל את הרב (סה"כ 17701 שאלות)

שיעור אכילת מצא בפסח לברכת המוציא

כבר הזכרת בדבריך תירוץ דהמצוה (בליל פסח) קובעתו לברך עליה המוציא.
אמנם לענ”ד קושיה מעיקרא ליתא, שהעיקר בזה דכל שמברכים עליו המוציא אם קובעים עליו סעודה, יוצאים בו ידי חובה בפסח, שיש עליו שם “פת”, ולא המעיט אלא דבר שאי אפשר לעולם לברך עליו המוציא, אפילו ע”י קביעות.

והארכתי בזה בס”ד בשו”ת מחקרי ארץ ח”א (סי’ מח) ע”ש. (נמצא באוצר החכמה).

האם יש ענין לרחוץ הכלים של החמץ במוצאי פסח?

אין שום סיבה הלכתית לזה.

אולי אמך רחצה אותם מפני האבק שהצטבר עליהם במחסן במשך שבעת ימי הפסח.

הכינוי ראש המדברים בכל מקום

היות והיו חייבים חכמים לקיים דברי הרומאים, קיימו זאת, ואחר שהיה ראש המדברים נתכנה כך, והתפקיד לכשעצמו הוא תפקיד מכובד, ולא בגלל שנתנו אותו הרומאים אינו מכובד.

לימוד לימודי חול אצל גוי

יש להמנע עד כמה שאפשר ללמוד אצל גוים, או אפילו יהודים חילוניים העלולים להכניס דברי כפירה בהשי”ת ובתורתו. 

עיין בע”ז (דף ט”ו ע”ב) אין מוסרין להם תינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות. ובנמוקי יוסף ביאר הטעם משום חשש מינות ושפיכות דמים. וכ”פ הרמ”א ביו”ד (סי’ קנג ס”א) שאין מוסרים להם תינוק ללמדו ספר או ללמדו אומנות, דמשכי ליה למינות. וכ”כ הלבוש שם (ס”ב). וכן מוכח בהדיא בדרישה שם (סק”א) ובכנה”ג (הגה”ט סק”ב). וכ”פ הרב ערוך השלחן אה”ע (סי’ כב ס”ה). וכ”פ הרב אפי זוטרי (סק”י). ועי’ בביאור הגר”א שם ובשו”ת דברי שמואל ארדיטי חיו”ד סי’ ו). ועי’ בח”מ אה”ע (סי’ כב סק”ו) דמוכח דס”ל דדוקא בקטן נאסר משום מינות [דבגדול לא חששו, שיעמוד בתקפו]. וכ”ד הב”ש (סק”ז) והבא”ח (ש”ב פ’ מסעי סי”ב.

ועי’ להגר”ח פלאג’י בספרו ראה חיים (פרשת וישב דף נה ע”ג) שהביא דברי הח”מ והב”ש המתירים בגדול, וכתב, מיהו מבואר בעירובין (דף סב ע”א) דהדר עם הגוי בחצר לבד איכא חששא שילמד ממעשיו, הרי מצינו דלאו דוקא תינוק, אלא אפילו גדול איכא למיחש ללמוד ממעשיו כשדר ביחידות. ע”ש. ועי’ בס’ דברי סופרים (עמק דבר ס”ק רסד) שכתב שמה ששנינו אין מוסרין “תינוק”, י”ל דאף בגדול אסרו, ואורחא דמילתא הוא שאין מוסרין גדול אלא תינוק, ועוד י”ל דבגדול לא חששו לזה, כי לפיתוי ודאי אין לחוש כי אין יצרו תוקפו כלל לזה, ולשמא יאנוס אותו ג”כ לא חששו בגדול, ורק בקטן חששו לאונס או שמא יפתנו לעשות מעשה זה אף שאינו מתאוה לזה. וצ”ע. ע”ש

איך להתגבר על חרדות?

את לא יחידה בזה, דעי כי בדורנו רבים העוברים עניינים כאלו, אם חרדות אם דאגות, אם לחצים וכיוצא.

אף שאדם מעצמו צריך להשתדל להוציא מלבו את כל זה, כי לא יוסיף לו כלום ולא יעזור לו מאומה, הדאגה מפני הדאגה, מוסיפה דאגה, והרוגע והשלווה והשמחה, יסירו את הדאגה. 

יש ללמוד ספרים המחזקים באמונה ובטחון ושמחה. עם זה, צריך ללכת למטפלת הבקיאה בתחום אם המטפלת שאת נמצאת עמה אינה עוזרת לך, יש לנסות אשה אחרת, או רופאה. אפשר שימליצו על כדורים לתקופה מסוימת, אם לא תהיה ברירה, אפשר להשתמש בזה בינתיים, כי ההכרח לא יגונה. אבל אין להישאר כך.

פעמים שטיול במקום נוף וים וכיוצא, יכול לעזור, לעשות דברים שמקילים, אבל עם זה לטפל אצל מומחים.

וה’ יעזור וישלח רפואה שלימה בקרוב!

איך יתכן לחזור בתשובה כאשר בפועל המציאות לא משתנה?

יש תשובה על כל העבירות שבתורה, רק שתהיה תשובה אמתית וכנה ואיתנה, עם כל חלקי התשובה, אלא שלפי גודל וחומר העבירה, כן צריך להחמיר בתשובתו.
וידוע מה שאמרו חז”ל ביומא (פו.) שבעבירות חמורות שיש בהן כריתות ומיתות בית דין (שהוא כמו עריות ורציחה), אין די בתשובה ויום הכיפורים, אלא צריך גם יסורין למרק ולנקות את האדם. ופסקו הרמב”ם בהלכות תשובה (פרק א’ הלכה ד’).
וכבר כתב הרמב”ם (שם בסוף פרק ג’) שאין לך דבר עומד בפני התשובה. ע”ש. והרי לך קין שהרג את אחיו הבל (ב”מ), ועשה תשובה ונתקבלה תשובתו, כמו שכתוב בתורה, ועיין במדרש.
ומה ששאלת, הרי המציאות אינה משתנה, אמת שכן הוא, ולא רק בעבירות אלו, אלא גם בשאר עבירות, הרי שאכל נבילות וטריפות ועשה תשובה. וכי מעשה האכילה נמחק, חילל שבת ונסע במכונית בשבת קודש (ל”א), ועשה תשובתו, הרי המעשה קיים. ואף על פי כן שייך תשובה.
והתשובה על כל זה, כי התשובה היא חסד מהבורא, שעל ידה מתקן האדם כל הפגמים והצער שגרם בעולמות העליונים, ואיך זה מתקן אין אנו יודעים, רק שכן אמר לנו ה’ “שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם”. ועיין להרמח”ל הקדוש בספרו היקר מסילת ישרים (פרק רביעי) שכן כתב בפירוש, שאף שרצח ונאף, מועילה תשובה, וביאר איך זה מועיל, עיין שם בדברי קודשו.
ובספרי המקובלים יש תיקונים לכל עבירה, ועל עבירות כאלו האריכו איך לעשות התיקון.
ואם חלילה נכשל אדם בזה, ילך אצל חכם ורב אמיתי, שיורה לו דרך תשובה. וכדאי לו לשוב בעוד כחו במתניו שיוכל לתקן בעולם הזה את מעשיו. ושב ורפא לו.

בקשת סליחה בשם בדוי

אם הוא לא ידע עליך, המחילה שביקשת הועילה, ותיזהר מכאן ולהבא. יישר כח!

סיום מסכת פעמיים

כל זמן שאתה עוסק בלימוד המסכת , נחשב הכל כפעם אחת. לפיכך תוכל לומר את הנוסח של הדרן עלך והקדיש פעם אחת בלבד  כאשר תתחיל את המסכת כולה מחדש  ותסיים שוב , אז תחזור לומר את נוסח ההדרן עלך והקדיש פעם נוספת

איזה מסכת כדאי ללמוד?

מסכת תענית או מגילה  אם רוצה מסכת קצת יותר ארוכה וקצת יותר עיונית אז תלמד מסכת ביצה

חישוב מעשרות

כסף שמיועד לכיסוי ההשקעה, אינו חייב במעשרות.

אבל רווח כספי, חייב.
לפיכך אם עדיין לא כסיתם את העלות של ההשקעה בדירה ושיפוציה, וכן הוצאות החשמל, מים, ארנונה, דמי תיווך,
אין חיוב מעשרות כי אין זה רווח באמת אלא כיסוי ההוצאות.
אולם הכסף שהוא רווח אמיתי, שיישאר בידכם לרווחה, חייב במעשרות.

יחסו של מוה”ר הגאון רבי משה כלפון הכהן ע”ה לציונות

מרן שליט”א לא התכוון לומר שרבי כלפון דיבר על ציונות לפני אלפיים שנה, אלא שבכותבו ציונות חשב שהציונות הקיימת היא אותה ציונות של ריה”ל.

מנהגי אבות בדין בשר וחלב

כל הספרדים נוהגים כדעת מרן השולחן ערוך להמתין שש שעות בין אכילת עוף לחלב.  אולם  יש בין האשכנזים שנהגו להקל בזה . ורובם שינו את המנהג לטובה שלא לאכול חלב עד שיעברו שש שעות.אם אתה אשכנזי אינך חייב להחמיר אבל  אם אתה ספרדי אסור לך להקל בכך.

בשיעורי תורה ובספרי מנהגים של העדה שלך תוכל למצוא תשובות לכל שאלותיך

חדשות ועדכונים

מרן ראש הישיבה שליט”א במכתב לאבי הנרצח ”הקב”ה יתן דעת בלב יהודי ג’רבא לעזוב את ארץ הדמים ואת נשיא הרשע של תוניסיה”.

מרן ראש הישיבה שליט''א במכתב תנחומים אישי לתלמידו לפני למעלה מששים שנה, שבנו נרצח בפיגוע הירי בג'רבא יחד עם בן דודו, במכתבו מנחם מרן את אבי הנפטר, וקורא בקריאה ליהודי...

כולל בעלי בתים ע”ש רבי יוסף בוכריץ בשיחת חיזוק אצל מורנו הרב צמח מאזוז שליט”א

בעיר יבנה בבית הכנסת ע''ש רבי יוסף בוכריץ מתקיים מדי יום כולל בעלי בתים בראשות בוגר הישיבה הגאון הרב יואב שלי שליט''א מדי יום מתכנסים כולם לבית המדרש ויושבים שוקדים...

ייסוד בית ההוראה “מים טהורים” בראשות הגר”א מאדאר שליט”א

בכנס ייסוד מיוחד שהתקיים בלשכתו של מרן ראש הישיבה שליט"א נוסד בית ההוראה "מים טהורים" לענייני טהרת המשפחה בית ההוראה הוא בראשותו של הגאון הגדול הרב אליהו מאדאר שליט"א מחבר...

תלמידי כיתה ז’ בת”ת איש מצליח בקבלת תעודות אצל מרן שליט”א

לאחר מבצע מיוחד לתלמידי הכיתה שקיים הרב יוסף קויתי שליט''א מחנך כיתה ז' בתלמוד תורה איש מצליח שעל ידי מוסדות הישיבה המבצע נועד לעודד את התלמידים לשקידה בלימוד תיקון סופרים...

ביקור היסטורי | הגאון הצדיק חכם ניסים בן שמעון בישיבת כסא רחמים

את הביקור המיוחד שנערך היום (חמישי) פתח הרב בשיעור בהיכל הכולל בישיבה בו נשא דברי הספד על מרן הגר"ש בעדני זצ"ל     בסיום דבריו בירך הרב את מרן ראש...

מעמד נשגב: קווי מתאר להילולא הגדולה

כמדי שנה התאספו רבבות אלפי עמך בית ישראל להילולת הענק שעל ידי מוסדות הישיבה • באירוע הסוחף השתתפו רבנים ואישי ציבור מפורסמים כאשר המשתתפים הרבים התענגו על מטעמי שף ונהנו ממוזיקה מרוממת...

רשימת הזוכים בהילולא תשפ”ג

הרשימה מופיעה החל מזמן ההגרלה באתר ההילולא https://www.hilula.org/winners

ההילולא הייעודית לילדים של כסא רחמים

מדירה ברחוב "באב סויקה" בתוניס ועד לקמפוס מפואר בבני ברק, ממרן אביר הרועים מייסד הישיבה ועד למרן מאור ישראל הרב עובדיה | לראשונה, לרגל שישים שנה לייסוד הישיבה בתוניס, פרויקט...

אל תפספסו: ההילולא הגדולה בעולם

למעלה מ30 שנה במוסדות הישיבה מקיימים הילולא בהפקת ענק שלא נראתה כמותה, המשתתפים זוכים להיכנס להגרלות נדירות ולברכה הנדירה ממרן ראש הישיבה שליט"א • השנה בסימן 60 שנה לישיבה תתקיים הגרלה...

חנות

הסדרה לילדי ישראל – סיפורים מרתקים על חגי ומועדי ישראל

55 ₪

שו”ת בית נאמן חלק ב’

50 ₪

חק לישראל המדויק

295 ₪

חדש – מקור נאמן חלק ג’ 2,000 תשובות

50 ₪

פרקי אבות איש מצליח

35 ₪

הוראה ברורה – טהרה

70 ₪

שו”ת איש מצליח החדש – ג’

50 ₪

קיצור שלחן ערוך איש מצליח – כרך ב’ (מועדים)

50 ₪

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

ח׳ - י״ד סיון
ח׳ סיון 5.28

יום ראשון

עלות השחר: 4:12 זריחת החמה: 5:43
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:10 שקיעה: 5:46
Candle

יומא דהילולא

רבי משה חיים (זקנו של הבן איש חי), תקצ"ז
רבי יהושע מונסונייגו, מחכמי פאס, מח"ס שבילי המשפט, תרנ"ב
רבי יעקב מאיר, הראשון לציון, תרצ"ט
רבי משה בלוי, מראשי נטורי קרתא,  תש"ו
רבי משה נחמיה כהנוב, ראש ישיבת עץ חיים בירושלים
רבי יששכר דב גולדשטיין, ראש כולל שומרי החומות, תשמ"ח

ט׳ סיון 5.29

יום שני

עלות השחר: 4:12 זריחת החמה: 5:43
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:11 שקיעה: 5:46
Candle

יומא דהילולא

רבי יעקב חיים סופר, מחכמי ומקובלי י-ם, מח"ס כף החיים, תרצ"ט
רבי אהרן עזריאל, ראב"ד י-ם ור"י בית אל, מח"ס כפי אהרן, תרל"ט
רבי ישראל משקאלוב, (ת' הגר"א), מח"ס פאת השלחן, תקצ"ט
רבי משה רבקש, החסיד מוילנא, מח"ס באר הגולה, תמ"ד 

י׳ סיון 5.30

יום שלישי

עלות השחר: 4:11 זריחת החמה: 5:42
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:11 שקיעה: 5:45
Candle

יומא דהילולא

רבנו יצחק אלפאסי הרי"ף, ד' אלפים תתס"ג, י' אייר
רבי ישמעאל הכהן, ראב"ד מודינא, מח"ס זרע אמת, תקע"א
רבי עזרא הררי רפול, מקובל ומייסד ישי' אהל מועד י-ם, תרצ"ו
רבי אלעזר רוקח, אב"ד אמסטרדם, מח"ס מעשה רוקח, תק"ב
רבי כמוס (מימס) מאמו, מפקח ישי' ג'רבא, מח"ס מעט מים, תש"ז

י״א סיון 5.31

יום רביעי

עלות השחר: 4:10 זריחת החמה: 5:42
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:12 שקיעה: 5:45
Candle

יומא דהילולא

רבי שמואל רוזנברג מאונסדורף, מח"ס באר שמואל
רבי יהודה בנימין סירירו, מחכמי פאס מרוקו, תר"ף
רבי שלמה בלוך (תלמיד החפץ חיים), תשל"ו
רבי יצחק י. וייס, ראב"ד העה"ח, מח"ס מנחת יצחק, תשמ"ט
רבי יהודה הורביץ, אדמו"ר מדז'יקוב, תשמ"ט
רבי יחיא יצחק הלוי, ראב"ד תימן, תרצ"ב

י״ב סיון 6.1

יום חמישי

עלות השחר: 4:10 זריחת החמה: 5:42
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:12 שקיעה: 5:45
Candle

יומא דהילולא

רבי דוד פארדו, ר"י חסד לאברהם י-ם, מח"ס שושנים לדוד, תקנ"ב
רבי מאיר קליינמאן מבעלי המוסר
רבי אברהם ויינברג, האדמו"ר מסלונים ירושלים, תשמ"א
רבי מקיקץ מאזוז, תשכ"ד תרפ"ז מרתב"י בזרזיס???
רבי כמוס עגיב, רבה של אור יהודה, מח"ס כמוס עמדי, תש"ן

י״ג סיון 6.2

יום שישי

זמן כניסת השבת ירושלים: 7:06 תל אביב: 7:23 באר שבע: 7:21 חיפה: 7:14 עלות השחר: 4:10 זריחת החמה: 5:42
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:13 שקיעה: 5:45
Candle

יומא דהילולא

רבי יצחק א. וייס מספינקא הי"ד, מח"ס חקל יצחק, תש"ד
רבי אליהו בן הרוש, מחכמי צפרו, מח"ס כוס אליהו, תר"י
רבי יעקב מוצפי, ראב"ד העה"ח ספרדית י-ם, תשמ"ג
רבי אברהם יצחקי, הראשון לציון, מח"ס זרע אברהם, תפ"ט
רבי אפרים כ"ץ מוילנא, מח"ס שער אפרים, תל"ח
רבי מרדכי יונה, מחבר פי' ע"ס המצות, תשמ"א
רבי רפאל יונה טיקוצ'ינסקי, ראש ישיבת ירוחם, תשמ"ט

י״ד סיון 6.3

שבת

זמני יציאת השבת ירושלים: 8:22 תל אביב: 8:25 באר שבע: 8:22 חיפה: 8:26 עלות השחר: 4:09 זריחת החמה: 5:41
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:13 שקיעה: 5:44
Candle

יומא דהילולא

רבי חיים דוד עמאר (תלמיד האוה"ח), מח"ס תפלה לדוד, תקל"ח
רבי חיים, ר"י וולאז'ין (ת' הגר"א), מח"ס נפש החיים, תקפ"א
רבי נסים י. ארדיט, מגדולי רבני איזמיר, מח"ס נר יצחק, תקפ"ד
רבי אברהם ראפפורט, ראש כולל עטרת יוסף ת"א
רבי יוסף כהן (יהונתן), מחכמי ג'רבא, מח"ס לספר בציון, תשט"ז

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן