וידאו

פתיחת סתימה בשבת (ח"א)

האם מותר לפתוח סתימה בכיור בשבת? | משמעות דברי הגמרא צרור שעלו בו עשבים.
וידאו

מה נותן טעם לאדם מיוסר לחיות

המקור הקדמון ביותר לקישוט בתי הכנסת בחג השבועות I כל מי שמקיים תורה ומצוות יש לו טעם למה לחיות
וידאו

"וְלֹא הַבַּיְשָׁן לָמֵד, וְלֹא הַקַּפְּדָן מְלַמֵּד" - פרקי אבות (7)

הזהירות המיוחדת בכבוד התלמידים | מי היתה הגולגולת שצפה על פני המים? | "היש יהודי יברך תותח ירה...
וידאו

המסר השבועי ממרן שליט"א - פרשת שלח לך

וידאו

השיעור השבועי – מוצאי שבת שלח תשע"ט (ב’)

דרכו של הרב כף החיים כאשר חולק על הבן איש חי | חילולי השבת של רה"ע רמת גן כרמל שאמה הכהן | הגדה...
וידאו

קצר ולענין - האכילה הנכונה והבריאה

וידאו

השיעור השבועי – מוצאי שבת פרשת קרח

טיסה בטוחה | רבי ינון בירך שיהיה לו מליון דולר בשביל שיהיה שמח וכך היה... | השמחה האמתית בחיים |...
שאל את הרב
שלח שאלה

יישוב הנוסח ראש-חודש הזה.

מה פירוש והוא סובר לומר הזה. אולי הכוונת לומר החדש?
אני לא עוקר נוסחאות מדעתי. כל נוסחא שנוכל למצוא לה יישוב כל-שהוא נשאיר אותה.
מצינו בתורה: יום השישי, יום השביעי.
ובמשנה: בית-דין הגדול שבירושלים (גיטין).
מדוע אי אפשר לומר ראש-חודש הזה?
מרן ראש הישיבה

יעלה ויבוא לדעת הבן איש חי.

כי כך מקובל גם בסידור תפילת ישרים והנח להם לישראל.
מרן ראש הישיבה

לעמוד בזמן הכרזת החודש

מגן אברהם (סימן תי"ז) כתב שנהגו לעמוד זכר לקידוש החודש שהיו מקדשים אותו בעמידה. והעירו האחרונים על דבריו היכן מצינו שקידוש החודש היה מעומד, וטרחו למצוא מקור לכך. ומכל מקום אין נוהגים במנהג זה כל הקהילות, וכן מנהג תונס וג'רבא שאין עומדים כשמברכים החודש. (ועיין בכל זה בהערות איש מצליח שבסוף המשנה ברורה סימן תי"ז).
הרב מצליח מאזוז

שכח "יעלה ויבוא" וחזר להתפלל ביחידות

התפלה השניה שמתפלל היא התפלה העיקרית שלו, וא"כ אינה תפלה בציבור. ומכל מקום עצם זה שבא לבית הכנסת בזמן והתפלל עם הציבור, אף שתפלה זו לא היתה כהוגן, מכל מקום כיון שעיקר כוונתו היתה להתפלל בציבור, הוי כחושב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה שנחשב כאילו עשאה (עיין ברכות דף ו' ע"ב). ובודאי שיש עדיפות להתפלל בבית הכנסת מאשר מחוץ לבית הכנסת אפילו כשמתפלל ביחיד (שלחן ערוך סימן צ' סעיף ט'). ולכן היכן שיכול להתפלל בבית הכנסת בלי להטריח את הגבאי, כגון שמתפלל קצת מהר, ועד שכל האנשים יצאו יסיים תפלתו, עדיף. וכן אם יודע שהגבאי מסכים לחכות לו ואינו ממהר לדרכו יתפלל בבית הכנסת. אולם אם יודע שהגבאי ממהר ולא מוכן להמתין, עדיף שיתפלל מחוץ לבית הכנסת, שלא יהיה בבחינת מצוה הבאה בעבירה ח"ו.
הרב אדיר כהן

הגבהת ספר תורה כאשר יש יותר מספר תורה אחד

מרן ראש הישיבה נר"ו בירחון אור תורה (סיון התש"ן סימן קי"ח אות ג') כתב שראה בתונס שמגביהים רק את הראשון, וכפסק מרן השלחן ערוך (סוף סימן קמ"ז). ולגבי מנהג ג'רבא יש שנהגו כך ויש שנהגו כך, ראה באור תורה שם ובהערה שם, וכן באור תורה אלול התש"ן (סימן ק"ס אות ב').
הרב אדיר כהן

הטעם שאומרים בראש חודש עולת בלשון יחיד.

1. בעולה תפסו לשון הפסוק (במדבר, כ"ח, י') עולת שבת בשבתו, והם שני כבשים, ואין זה לשון יחיד באמת כמו שכתב רש"י (בתחילת פרשת וישלח) על פסוק ויהי לי שור וחמור, ובשעירים אמרו לשון רבים פשוט כפי צחות הלשון (וכמו שרגילים לומר חמישה שקלים (ולא חמישה שקל), אך בעשרים אומרים עשרים שקלים). וכן ביומא (לד עמוד ב') בשחר לובש פלוסין של שנים עשר מנה ובין הערבים של שמונה מאות זוז (ולא אמרו של שמונה מנה).
ואגב נוסח הספרדים עולת ראש חודש ושעיר עיזים.
2. ממה שאמרו שם לא למדנו אלא שהם שקולים, ואין הכי נמי ממקום אחר אפשר ללמוד ששקול יותר.
הרב רפאל מאזוז

אמירת "ולגשמים בעיתם" בהכרזת ראש חודש מרחשון

1. מן הראוי לומר שניהם יחד - ולטללי ברכה ולגשמים בעיתם. וכן שמעתי בשם מרן ראש הישיבה נר"ו. [כן כתב בהגהתו על ספר בן איש חי שנה שניה פרשת ויקרא אות י"א, לגבי ראש חודש ניסן. המערכת].
2. נראה שאין צריך להשלים.
הרב רזיאל כהן

יום כיפור קטן לספרדים.

מהר"ם קורדובירו והפרי חדש הם גדולי חכמי ספרד.
הרב יהונתן מאזוז

שכח יעלה ויבוא בראש חודש אבל הזכירו בברכה אחרת

אם עדיין לא סיים את התפלה - יחזור לברכת "רצה" ויזכיר שם יעלה ויבוא כהוגן. אבל אם סיים תפלתו - אינו חייב לחזור, אבל ראוי שיחזור בתורת נדבה (חזון עובדיה - חנוכה עמוד ע"ר).
הרב רזיאל כהן

אי עשיית קידוש בראש חודש

עד שתשאל על קידוש תשאל למה לא תקנו סעודה בראש חודש בפת (וכידוע שאין קידוש אלא במקום סעודה, ואי אפשר לתקן קידוש בלי סעודה). ולמה לא אסרו מלאכה בראש חודש כבשבת ויום טוב? וגם למה בחנוכה לא תקנו כל אלה הדברים? ואין להשוות כל הדברים יחדיו, ודרגות דרגות יש. והקידוש בשבת ויום טוב הוא מהתורה.
הרב אדיר כהן

שיעורי וידאו

רבניםנושאיםסדרות
לכל השיעורים

מאמרים

שלא יספרו לכם סיפורים

| אני מבקש לדבר אתכם היום, על רחל כנפו מדימונה, היא גרה בדירת חדר וחצי טחובה של עמידר, עם שני...

כל הפוסל במומו פוסל

אם זה לא היה כתוב, זה היה נשמע תלוש, אבל זה כתוב: קרח ועדתו בוחרים להאשים......לקריאה

במה קינאו קרח ועדתו

הקנאה שקינאו במשה רבנו לא היתה על מאמציו ומסירות נפשו למען עם ישראל, אלא על...לקריאה

כשרות בירק - מאמר מתעדכן

שימו לב במאמר זה מתעדכן בחומר, תמונות, סרטונים וידיעות מדי יומיים בעז"הלקריאה
לכל המאמרים

יומן

כ׳ סיון - כ״ו סיון ה׳תשע״ט
כ׳
סיון
23-06
יום ראשון
זריחה החמה: 5:41 שקיעה: 7:51
כ״א
סיון
24-06
יום שני
זריחה החמה: 5:42 שקיעה: 7:51
כ״ב
סיון
25-06
יום שלישי
זריחה החמה: 5:42 שקיעה: 7:51
כ״ג
סיון
26-06
זמני היום - יום רביעי
עלות השחר: 4:09 זריחה: 5:42 סוף זמן ק"ש להגר"א: 9:10 חצות היום: 12:44 מנחה קטנה: 4:53 צאת הכוכבים: 8:12
יומא דהילולא

רבי חיים דמרי, מחכמי גאבס, מח"ס חיים שאל, תש"ה
רבי יצחק בדאהב, מח"ס כי ביצחק, מחכמי ירושלים, תש"ז
רבי יהודה אסאד, אב"ד ור"י בסרדהלי, מח"ס יהודה יעלה, תרכ"ו
רבי שמואל צבי קובלסקי, ראש כולל סוכטשוב, תשנ"ג
רבי יהושע הלר, מח"ס חוסן יהושע, תר"ם
רבי חיים משה אמאריליו, מרבני שאלוניקי, מח"ס דבר משה, תק"ח
רבי רפאל צ. בן שמעון, ראש ישיבת חסד לאברהם, תק"מ

כ״ד
סיון
27-06
יום חמישי
זריחה החמה: 5:42 שקיעה: 7:51
כ״ה
סיון
28-06
יום שישי
זריחה החמה: 5:43 שקיעה: 7:51 כניסת שבת: 7:31
כ״ו
סיון
29-06
שבת קודש
זריחה החמה: 5:43 שקיעה: 7:51 יציאת שבת: 8:34
*כל הזמנים לפי אופק תל אביב.
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0