Menu

דף היומי בחצי שעה – תענית דף כ”ד

דף היומי בחצי שעה – תענית דף כ”ג

דף היומי בחצי שעה – תענית דף כ”ב

דף היומי בחצי שעה – תענית דף כ”א

פרשת מקץ – התעלמות מהכרת הטוב

המסר השבועי – פרשת מקץ תשפ”ב

דף היומי בחצי שעה – תענית דף כ’

דף היומי בחצי שעה – תענית דף י”ט

דף היומי בחצי שעה – תענית דף י”ח

מרן שליט”א בהדלקת נר ראשון של חנוכה (תשפ”ב)

השיעור השבועי – הלכות ומנהגים לימי החנוכה

דף היומי בחצי שעה – תענית דף י”ז

דף היומי בחצי שעה – תענית דף ט”ז

דף היומי בחצי שעה – תענית דף ט”ו

דף היומי בחצי שעה – תענית דף י”ד

דף היומי בחצי שעה – תענית דף י”ג

עשיית מלאכות דאורייתא בקרקע לאחר המכירה

פיוטים למוצאי שבת ויצא תשפ”ב

המסר השבועי – פרשת וישב תשפ”ב

דף היומי בחצי שעה – תענית דף י”ב

דף היומי בחצי שעה – תענית דף י”א

השיעור השבועי – הלכות חג החנוכה

מבית ההוראה – הלכות חנוכה

דף היומי בחצי שעה – תענית דף י’

דף היומי בחצי שעה – תענית דף ט’

דף היומי בחצי שעה – תענית דף ח’

העלאת ארונו של הגאון רבי חיים בלעיש זיע”א

עצרת התעוררות לשני המאורות הגדולים – תשפ”ב

פיוטים לחנוכה

מבית ההוראה – הלכות חנוכה

10 דקות על חנוכה – מה הקשר בן הניצחון במלחמה להדלקת הנרות

מוסר מלכים – חנוכה

הלכות חנוכה – חלק ה’

הלכות חנוכה – חלק ד’

הלכות חנוכה – חלק ג’

הלכות חנוכה – חלק ב’

הלכות חנוכה – חלק א’

הדלקת נר ראשון של חנוכה תש"ף

דרך לחיים ע"פ נרות החנוכה

שיחה מסורית על מעלת ימי החנוכה

מרן שליט"א בהדלקת נר ראשון של חנוכה

הלכות לחנוכה – התשועה שנעשתה על ידי יהודית

רש"י כפשוטו – פרשת וישלח

פיוטים לחנוכה

הדלקת נרות חנוכה

פרשת ויצא – סוף הגלויות בדורנו

פרשת וישלח – עם צדיקים מדקדקים

פרשת ויצא| חידושים ומוסר השכל

דקדוק וטעמי המקרא – בהעלותך

הפטרת וישב בניגון עם התלמידים

קריאת פרשת וישלח

סדרת דקדוק וטעמי המקרא | הקדמה מעלת האותיות והניקוד

רבנים נושאים סדרות

 

 

 

תרומות

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

תיקון כרת

52 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

אמה על אמה בבניין המתיבתא

200 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

פדיון נפש

54 ₪

שאל את הרב

(סה"כ 17184 שאלות)

האם בזמן קריאת שם ה’, ש”ץ צריך להיות עם ראש מורכן או זקוף?

הרב בן איש חי (פרשת כי תשא אות י’) כתב שישהה מהמלה “ויעבור” עד מלת “ה’ ה'”. וזה לא שייך דווקא לש”צ אלא לכל המתפללים, וגם לא רק למלת ה’ אלא כל המשפט.

עצה למציאת זיווג

שלום וברכה.

קודם כל לגבי החשש מהקפידא, צריך לנסות להזכר אם יש איזה דבר, אך אם בדקת ואינך זוכר תנוח דעתך ולא צריך כל הזמן להתפש ולהבהל ממחשבה זו.

כדאי לפשפש במעשיך ולתקנם, בין אדם למקום ובין אדם לחברו.

כמו כן שאלו את מרן ראש הישיבה שליט”א על סגולה למציאת זיווג, וענה: “נסית פעם לקרוא תהלים עם דמעות”?

כדאי גם כן להרבות בתפלות ולעלות לתורה ביום “זאת חנוכה” המסוגל לישועות כידוע.

ונקודה קטנה אחרונה שלעתים אדם מברר יותר מדאי, וזה דברים מאוד עדינים כי לפעמים אדם באמת רואה צורך לסנן, אך כל אדם מכיר את עצמו, וצריך לבחון את עצמו אם אינו מגזים בענין זה.

למה זילפה ובלהה לא מפורסמות?

יש חכמים וצדיקים שפחות הרחיבו בתולדות חייהם, ודוגמא בולטת הוא יצחק אבינו שהתורה לא האריכה בכלל בספור חייו. והטעם הוא פשוט כמו שאמרה הגמ’ במגילה על נבואות שכל נבואה שנצרכה נכתבה ושלא נצרכה לא נכתבה, הוא הדין לספורים שהתורה מספרת תמיד יש בהם מטרה ללמוד משהו. ולגבי השפחות אפשר ואף מסתבר שהיו צדיקות וקדושות ואעפ”כ לא היה דברים שהיה צורך לספר אותם ללמד לדורות הבאים.

האם יש מנהג לא לכתוב במוצאי שבת?

בספר לקט יושר (הל’ מוצאי שבת אות ח’) הביא שכן נהג בעל תרומת הדשן. וכן כתב הרב בן איש חי בשו”ת רב פעלים (ח”ב יו”ד סי’ כ”ט) שכן נוהגים רבים.

התמודדות עם מחשבות טורדניות

מחשבה איננה כדיבור, וגם דיבור הרבה פעמים לא מתקיים מה שאמרנו שיפגע פלוני וכיוצא בזה. ומכל מקום ודאי שכדאי לנמע מלחשוב מחשבות לא טובות, וכל שכן לדבר דיבורים לא טובים, כי באופן כללי מחשבות טובות יוצרות טוב. ברכה והצלחה.

ברור במלאכת דש

גם תפוזים ורימונים אם רוצה לאכלם מיד פשוט שמותר לקלפם, ורק אם רוצה לאכלם אחר זמן רב אסור. [תותים דינם קל יותר ואפי’ רוצה לאכלם אחר זמן רב דעת המנוח”א דשרי כמ”ש בספרו שם (פי”ז סי”ב)].

ובבוטנים אסור לקלף אפילו ברוצה לאכלם מיד, אם מקלף הרבה. ע”ש.

ציבור שקרא בשבת “בשמת” בלי געיה צריך לחזור על הקריאה או לא?

כתב מרן ז”ל (סי’ קמ”ב ס”א) קרא וטעה אפילו בדקדוק אות אחת מחזירין אותו וכתב הרמ”א “ודוקא בשינוי שמשתנה עי”ז הענין אבל אם טעה בנגינת הטעם או בניקוד אין מחזירין” וכו’.

וכתב הכה,ח (אות ב’) דלדידן בני ספרד דעת מרן בב”י שאפילו במה שאי המשמעות משתנה מחזירין. וכ”כ כמה פוסקים. ע”ז. וכתב המשנה ברורה (סק”ב) שאפילו בירך העולה לאחריה חוזר העולה לאותו פסוק וקורא משם עד סוף הפרשה. ובשער הציון כותב שמן הדין סגי בג’ פסוקים. וע”ש עוד. ע”כ וכתב הכה”ח (סק”ה דאם סיים הפרשה א”צ לחזור. אולם בביאור הלכה (בד”ה מחזירין) כתב לקרוא ג’ פסוקים בלא ברכה. וכתבו בהערות איש מצליח דהמחמיר בזה תע”ב.

ולסיכום: מן הדין א”צ לחזור. ואפ ירצו יותיאו הס”ת ויקראו פסוק זה של בשמת עם ב’ פסוקים – בלא ברכה, ותבא עליהם ברכה.

נידה ק”צ

לענ”ד אין הבדל בזה בין בדיקה פנימית או קינוח, שכל טעם עיקר דינים אלו, כי הדבר מוכיח שהוא מגופה, א”כ גם בקינוח הדין כן. ולא חילקו הפסוקים בין בדיקה לקינוח, אלא אם טמאה מה,ת או מדרבנן, או אם היר בדיקה מעכבת כגון בז”נ שצריך לעשות בדיקה פנימית דוקא, אבל באופן שמצאה דםצ, שניהם שוים.

אמנם יש אחרונים שחולקים בזה, ועיין בטה”ב ריש סי’ א’, ולענ”ד העיקר כמו שנתבאר.

שאלה בעניין סגנונות של דרכי קיום התורה

קודם כל עיקר הדין הוא שאדם בא למקום חדש אין עליו חיוב של מנהגי המקום שיצא ממנו, וכמו שכתב מרן ראש הישיבה שליט”א בהקדמה לספר ברית כהונה.

מכל מקום לא ראוי ולא כדאי לזרוק את המנהגים הקדמונים והקדושים אשר מיוסדים על אדני פז, ולכן צריך לשמור עד כמה שהדבר ניתן ובגדר האפשרי על המנהגים הקדמונים.
וראה בהקדמה הנ”ל שגם כן כתב כנ”ל ושם מביא דברים (לדוגמה) שאין צריך לשמור על המנהגים הקדמונים.

חוץ מזה באופן כללי לא רק שאין בזה בעיה אלא אף מומלץ ללמוד דברים טובים מאחרים, אבל גם בזה יכול האדם להיות חכם וללמוד אחד היכן הוא מפסיד נוצרות אבותיו ע”י שהוא הולך בדרכים אחרות.

ולגבי לימוד פנימיות התורה וחסידות התונסאים וילמדו קבלה (אם כי לא כולם), רק צריך כל אחד לדעת אם הוא מתאים ומוכשר ללמוד קבלה. ולגבי לימוד חסידות אף שלא היה נהוג בתוניס לא נראה שיש איזה התנגדות ללמוד, רק פעמים שאדם נמשך יותר מידי אל דרך החסידות ועל ידי זה עוזב דרך אבותיו. שאלות של הנהגה הם שאלות מסובכות וארוכות והשתדלתי לענות כאן כמה שאני יכול, אבל צריך לדעת שצריך וזה הרבה חוכמה וחשיבה וגם התייעצות מה לעשות וכמה לעשות וכו’, ועל זה אמר שלמה תן לחכם ויחכם עוד.

האם שומעים את האות י בקריאת המילה “דתינה”?

בודאי. אין יו”ד נחה אחר קמץ אלא אם כן היא יו”ד הרבים, כגון בָנָיו אֶחָיו, והדומה לה כגון אֵלָיו עָלָיו. והסימן לכך הוא פשוט, כאשר היו”ד נשמעת היא תנוקד בשוא דּתָיְנָה, וכאשר היא נחה ללא ניקוד היא ללא ניקוד (אא”כ היא בסוף המילה).

האם צריך לברך על הפרשת חלה כשאופה עוגה?

כן, אא”כ היא עוגת טורט שקודם אפיתה היא מימית מאוד שבזה יש להפריש בחלי ברכה. והמברך יש לו ע”מ לסמוך.

ביאור בפסוק: “אִם-יָבוֹא עֵשָׂו אֶל-הַמַּחֲנֶה הָאַחַת וְהִכָּהוּ–וְהָיָה הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר, לִפְלֵיטָה”

רש”י במקום התייחס לזה וכתב שמלה זו משתמשת גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה, והביא דוגמאות לדבר. אם כוונתכם לשאלה עמוקה יותר, אנא פרטו אותה.

האם ספר תנ”ך הנכתב שלא כסדרן לא נחשב ככתבי קודש?

מי אמר שיש נפק”מ? אם תוכל לפרט את השאלה.

כיצד אומרים את פרק קי”ט לציון שם הנפטר?

אם הבנתי נכון שאלתך היא האם לעשות גם את מלת בן בפסוקים של קי”ט. וחפשתי קצת בספרי הסגולות ולא ראיתי שכתבו, ונ”ל שכדאי לומר גם בן, ובפרט שאין בזה שום הפסד.

זמני טלית ותפילין בפינלנד?

הזמן שבין זמן טלית ותפילין לבין הנץ הוא בשעות זמניות, ובמקומות שהיום ארוך מאוד בהחלט יכול להיות שיש כזה מרחק בין זמן טלית ותפלין להנץ, ומסתמא אם ראית זמן טלית ותפילין מסתמא זה לוח שנה יהודי, ולכן אפשר להניח תפילין משעה זו.

המסר השבועי – פרשת מקץ תשפ”ב

חדשות ועדכונים

15 שנה של עבודה: הועלו עצמותיו של הרב הראשי לתוניסיה

לאחר 15 שנה של עבודה מאומצת הועלו עצמותיו של הרב הראשי לתוניסיה הרב חיים בלעיש זיע"א ורעייתו הרבנית ע"ה. במסע הלוויה בבני ברק שיצא מהישיבה תכב"ץ הם הובאו למנוחות בבית...

שבת בוגרים בהשתתפות מרנן ורבנן שליט”א

בשבת שעברה פרשת תולדות התקיימה "שבת התאחדות הבוגרים" של הישיבה תכב"ץ במלון המפואר ניר עציון השבת היתה באוירה נעלה בהשתתפות מרנן ורבנן רבני הישיבה שליט"א ובראשם האחים הקדושים מרן ראש...

מרן שליט”א במתקפה על הממשלה: “דואגים לחתולי הרחוב ומזניחים את בני האדם”

בשיעורו השבועי התבטא מרן בחריפות על הממשלה הנוכחית וחוקיה המוזרים, בדבריו הסביר כי "ארץ הצבי" פירושה ארץ שרוצים אותה, אך לצערנו היום מחלקים את הארץ לכל דורש, בנוסף גם מחלקים...

סגולה מיוחדת לפקידה בזרע של קיימא בימים אלו

מרן ראש הישיבה בשיעורו השבועי: סגולה המסוגלת בימים אלו לפקידת עקרות בשיעורו השבועי דיבר מרן שליט"א על הפטרת פרשת השבוע (וירא) בה מוזכר סיפור האשה השונמית שנפקדה בזכות אלישע שברך...

הילולת מרן הגר”מ לוי זצ”ל ע”י ישיבת ברכת ה’ בנתיבות

מרן שליט"א: כל המסייע לישיבת ברכת ה', ברכת ה' תהיה לו בכל אשר לו   ביום חמישי האחרון ערכה ישיבת "ברכת ה'" את "הילולת הצדיקים" לכבוד נשמת רחל אמנו, מרן...

מרן שליט”א השתתף בשמחת נשואי בתו של ר חנוך זייברט

הערב (ב') השתתף מרן שליט"א בשמחת נשואי בתו של ראש עיריית בני ברק לשעבר ומזכיר מועצת גדולי התורה ר' חנוך זייברט הי"ו מרן הידוע בהכרת הטוב באופן שכמעט ולא נראה...

ביום ראשון הקרוב – עצרת התעוררות בהיכל הישיבה לשני המאורות הגדולים

  עצרת התעוררות במלאת שמונה שנים לעלייתו בסערה השמימה, גאון עוזנו ונזר תפארתנו, האדם הגדול בענקים, אבי אבות הפוסקים. יחיד הדור ופלאו, בדביקותו ועמלו בתורה לאין קץ, בליבו הרחום ואהבת...

המשתתפת המעניינת בשיעורו של מרן שליט”א

תיעוד מעניין המגיע אלינו היישר מג'רבא שם משודר שיעורו של מרן שליט"א בשידור חי לקהל הצופים, משתתפי השיעור שמו לב למשתתפת מעניינת שהגיעה להשתתף בשיעור ואף היתה מרותקת לדברי מרן...

עדכון – בשבועות הקרובים השיעור השבועי יחל בשעה 20:30

בעז"ה בשבועות הקרובים שיעורו השבועי של פאר הדור מרן ראש הישיבה שליט"א יתחיל בשעה 21:30 לצפיה והאזנה: אתר הישיבה, ערוץ היוטיוב, רדיו קול ברמה  (בתדרים - 92.1FM 105.7FM 104.3FM), ובקו קול...

מרן שליט”א במכתב ניחומים למשפחת החייל בראל הי”ד

מרן שליט"א כתב מכתב ניחומים למשפחתו של החייל בראל בן ניצה הי"ד במכתבו כתב מרן שליט"א כל מלה, וכל תפלה, וכל מנחה, ושבירת לב תעלה למרום לפני שוכן ערבות... מכתבו...

חנות

אוצרותינו – בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים

160 ₪

קובץ ט"ו בשבט

9 ₪

ה’ נסי חלק ב

50 ₪

מחזור ליום כיפור – גדול (אפור)

30 ₪

מגדולי ישראל – חלק ג’

40 ₪

אוצרותינו – במדבר

35 ₪

מגדולי ישראל – חלק א’

40 ₪

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן ?

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

א׳ - ז׳ טבת
א׳ טבת 12.5

יום ראשון

עלות השחר : 5:10 זריחת החמה: 6:34
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:34 שקיעה: 4:36
Candle

יומא דהילולא

רבי נחמן אנג'ל, מקובל ומדייני ירושלם, תרפ"ה
רבי רפאל מסעוד אלפאסי מח"ס משחא דרבותא, תקל"ה
רבי משה יהודה פראנקו, הראשל"צ, תרע"ח
רבי עמרם אלבאז, מח"ס בנין נערים, תרי"ז
רבי עמור אביטבול, אב"ד צפרו, מח"ס מנחת העומר, תרי"ד
רבי אריה הלוי פינצי, רב מנטובה, מח"ס גור אריה, תקי"ג
רבי יאיר בכרך, אב"ד וורמייזא, מח"ס חוות יאיר, תע"ד
רבי פנחס קהתי, מפרש המשניות, תשל"ז
רבי חזקיה חדאד, מח"ס מגדנות לחזקיהו, תשס"ז

ב׳ טבת 12.6

יום שני

עלות השחר : 5:11 זריחת החמה: 6:35
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:34 שקיעה: 4:36
Candle

יומא דהילולא

רבי עקיבא שרייבר מפאפא (נכד החתם סופר), תרס"ג
רבי יעקב אבן צור, מח"ס משפט וצדקה ביעקב, תקי"ג
רבי רחמים ב"ר שלמה, רבה של בצרה, תרע"ו  
רבי הלל קגן, משגיח ישיבת גרודנא אשדוד, תשמ"ח

ג׳ טבת 12.7

יום שלישי

עלות השחר : 5:11 זריחת החמה: 6:36
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:34 שקיעה: 4:36
Candle

יומא דהילולא

רבי יעקב הכהן (גדישא), אב"ד בג'רבא, מח"ס מעיל יעקב, תע"ר
רבי אביגדור עזריאל, דיין בירושלים, מח"ס זמרת הארץ, תק"ח
רבי דוד (בן ברוך) הכהן, מח' מרוקו, מח"ס לדוד ברוך, תקמ"ה
רבי יחזקאל ע. הלוי, מח' בגדאד, מח"ס ערוגת הבושם, תש"ב
רבי חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר ירושלים, תשל"ט

ד׳ טבת 12.8

יום רביעי

עלות השחר : 5:12 זריחת החמה: 6:37
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:35 שקיעה: 4:36
Candle

יומא דהילולא

רבי מצליח מימון, מרבני ב"ש, מח"ס מצליח בידו, תשמ"ט
רבי חיים שאול דוויק הכהן, ר"י המקובלים רחובות הנהר,
מח"ס איפה שלמה, תרצ"ג
רבי חיים שניאור ז. שניאורסון, אדמו"ר בליאדי, תר"ם
רבי גרשון ה. ליינר, אדמו"ר מראדזי'ן, בעל התכלת, תרנ"א
רבי משה ז. מרגליות, אב"ד ביאליסטוק, מח"ס מראות הצובאות, תק"ץ
רבי יעקב ש. קצין מח"ס פרי עץ הגן, רב החלבים בניו יורק, תשנ"ה
רבי יעקב אבוקארה, דרשן מופלג בתוניס, תש"א

ה׳ טבת 12.9

יום חמישי

עלות השחר : 5:13 זריחת החמה: 6:38
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:35 שקיעה: 4:36
Candle

יומא דהילולא

רבי עמנואל ברודו, אב"ד בשאלוניקי, תרפ"ו
רבי בנימין מ. נבון, ראב"ד ירושלים, מח"ס בני בנימין, תרי"ב
רבי יהושע הלוי הורוביץ, אביו של בעל ההפלאה
רבי אברהם יעקב מסדיגורא, תשכ"א

ו׳ טבת 12.10

יום שישי

עלות השחר : 5:13 זריחת החמה: 6:38
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:35 שקיעה: 4:37
Candle

יומא דהילולא

רבי יוסף חיים שרים, השד"ר מירושלים, תש"ט
רבי ששון מ. שנדוך, מחכמי בגדד, מח"ס קול ששון, תק"ץ
רבי יחזקאל הלברשטאם משינווא, מח"ס דברי יחזקאל, תרנ"ט
רבי יהושע עמרם, רב העדה האפגנית, תשמ"א
רבי אברהם עלוש, אב"ד גאבס, מח"ס דברי הברית, תרס"ג

ז׳ טבת 12.11

שבת

עלות השחר : 5:14 זריחת החמה: 6:39
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 3:35 שקיעה: 4:37
Candle

יומא דהילולא

רבי משה דוד וואלי, מקובל ודרשן מופלא, תקל"ז
רבי עמרם אבורביע, אב"ד פתח תקוה, מח"ס נתיבי עם, תשכ"ז
רבי רפאל שלמה לניאדו, מח"ס בית דינו של שלמה, תקנ"ד
רבי יעקב כהן זנגי ר"מ בישיבת פורת יוסף, תשמ"ח
רבי צבי הירש מפינסק (בן ר"י בעש"ט), תק"מ

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew