Menu

מורנו הגאון הגדול הרב צמח מאזוז שליט”א – בחוקותיהם לא תלכו

מבית ההוראה – כיבוד אב ואם

קצר ולענין – הטבת חלום לכהנים

דיאטה חדשה ומהפכנית

המסר השבועי – פרשת בחוקתי תשפ”ב

חושן משפט – הברית המדומה

הלכה יומית (שלישי) – אוכל ושתיה לבהמה

מבית ההוראה – הלכות הילולת הצדיקים

פרשת ויקהל – מדוע לא רצה הבן להיות אדמו”ר?

פרשת במדבר – הפסוק הראשון בפרשה מכריע מחלוקת תנאים – מדהים!

השיעור השבועי – מוצאי שבת במדבר התש"ף

פרשת במדבר- מספר בנ”י בפרשה, ובפרשת פקודי, אותו דבר בדיוק. היתכן?

השיעור השבועי – מוצאי שבת מטות תשע"ט (ב)

YKR Placeholder

הדיבור – כח אלוקי

קנאות – חיובי אבל מסוכן

כוחנו באחדותנו

מה מסתתר אחרי עצתו של בלעם

להבין שלא מבינים

בין השתדלות לבטחון

התלהבות מבוקרת

תפלת השל"ה על הילדים לערב ראש חודש סיון ולכל זמן

השיעור השבועי – מוצאי שבת במדבר תשע"ט

המסר השבועי ממרן שליט"א – פרשת במדבר

רגישות מיוחדת

הרב רפאל כהן שליט"א – פרשת במדבר

קצר ולענין פסח – הסוד של פרה אדומה

YKR Placeholder

שומרים על הפה

סדרי עדיפויות

מהו חינוך? – חלק א’

רבנים נושאים סדרות


 

 

תרומות

עמוד בספר התורה לרפואתו של מרן

5200 ₪

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

אמה על אמה בבניין המתיבתא

200 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

פדיון נפש

54 ₪

שאל את הרב (סה"כ 17587 שאלות)

האם בזמן קריאת שם ה’, ש”ץ צריך להיות עם ראש מורכן או זקוף?

הרב בן איש חי (פרשת כי תשא אות י’) כתב שישהה מהמלה “ויעבור” עד מלת “ה’ ה'”. וזה לא שייך דווקא לש”צ אלא לכל המתפללים, וגם לא רק למלת ה’ אלא כל המשפט.

עצה למציאת זיווג

שלום וברכה.

קודם כל לגבי החשש מהקפידא, צריך לנסות להזכר אם יש איזה דבר, אך אם בדקת ואינך זוכר תנוח דעתך ולא צריך כל הזמן להתפש ולהבהל ממחשבה זו.

כדאי לפשפש במעשיך ולתקנם, בין אדם למקום ובין אדם לחברו.

כמו כן שאלו את מרן ראש הישיבה שליט”א על סגולה למציאת זיווג, וענה: “נסית פעם לקרוא תהלים עם דמעות”?

כדאי גם כן להרבות בתפלות ולעלות לתורה ביום “זאת חנוכה” המסוגל לישועות כידוע.

ונקודה קטנה אחרונה שלעתים אדם מברר יותר מדאי, וזה דברים מאוד עדינים כי לפעמים אדם באמת רואה צורך לסנן, אך כל אדם מכיר את עצמו, וצריך לבחון את עצמו אם אינו מגזים בענין זה.

למה זילפה ובלהה לא מפורסמות?

יש חכמים וצדיקים שפחות הרחיבו בתולדות חייהם, ודוגמא בולטת הוא יצחק אבינו שהתורה לא האריכה בכלל בספור חייו. והטעם הוא פשוט כמו שאמרה הגמ’ במגילה על נבואות שכל נבואה שנצרכה נכתבה ושלא נצרכה לא נכתבה, הוא הדין לספורים שהתורה מספרת תמיד יש בהם מטרה ללמוד משהו. ולגבי השפחות אפשר ואף מסתבר שהיו צדיקות וקדושות ואעפ”כ לא היה דברים שהיה צורך לספר אותם ללמד לדורות הבאים.

האם יש מנהג לא לכתוב במוצאי שבת?

בספר לקט יושר (הל’ מוצאי שבת אות ח’) הביא שכן נהג בעל תרומת הדשן. וכן כתב הרב בן איש חי בשו”ת רב פעלים (ח”ב יו”ד סי’ כ”ט) שכן נוהגים רבים.

התמודדות עם מחשבות טורדניות

מחשבה איננה כדיבור, וגם דיבור הרבה פעמים לא מתקיים מה שאמרנו שיפגע פלוני וכיוצא בזה. ומכל מקום ודאי שכדאי לנמע מלחשוב מחשבות לא טובות, וכל שכן לדבר דיבורים לא טובים, כי באופן כללי מחשבות טובות יוצרות טוב. ברכה והצלחה.

ברור במלאכת דש

גם תפוזים ורימונים אם רוצה לאכלם מיד פשוט שמותר לקלפם, ורק אם רוצה לאכלם אחר זמן רב אסור. [תותים דינם קל יותר ואפי’ רוצה לאכלם אחר זמן רב דעת המנוח”א דשרי כמ”ש בספרו שם (פי”ז סי”ב)].

ובבוטנים אסור לקלף אפילו ברוצה לאכלם מיד, אם מקלף הרבה. ע”ש.

ציבור שקרא בשבת “בשמת” בלי געיה צריך לחזור על הקריאה או לא?

כתב מרן ז”ל (סי’ קמ”ב ס”א) קרא וטעה אפילו בדקדוק אות אחת מחזירין אותו וכתב הרמ”א “ודוקא בשינוי שמשתנה עי”ז הענין אבל אם טעה בנגינת הטעם או בניקוד אין מחזירין” וכו’.

וכתב הכה,ח (אות ב’) דלדידן בני ספרד דעת מרן בב”י שאפילו במה שאי המשמעות משתנה מחזירין. וכ”כ כמה פוסקים. ע”ז. וכתב המשנה ברורה (סק”ב) שאפילו בירך העולה לאחריה חוזר העולה לאותו פסוק וקורא משם עד סוף הפרשה. ובשער הציון כותב שמן הדין סגי בג’ פסוקים. וע”ש עוד. ע”כ וכתב הכה”ח (סק”ה דאם סיים הפרשה א”צ לחזור. אולם בביאור הלכה (בד”ה מחזירין) כתב לקרוא ג’ פסוקים בלא ברכה. וכתבו בהערות איש מצליח דהמחמיר בזה תע”ב.

ולסיכום: מן הדין א”צ לחזור. ואפ ירצו יותיאו הס”ת ויקראו פסוק זה של בשמת עם ב’ פסוקים – בלא ברכה, ותבא עליהם ברכה.

נידה ק”צ

לענ”ד אין הבדל בזה בין בדיקה פנימית או קינוח, שכל טעם עיקר דינים אלו, כי הדבר מוכיח שהוא מגופה, א”כ גם בקינוח הדין כן. ולא חילקו הפסוקים בין בדיקה לקינוח, אלא אם טמאה מה,ת או מדרבנן, או אם היר בדיקה מעכבת כגון בז”נ שצריך לעשות בדיקה פנימית דוקא, אבל באופן שמצאה דםצ, שניהם שוים.

אמנם יש אחרונים שחולקים בזה, ועיין בטה”ב ריש סי’ א’, ולענ”ד העיקר כמו שנתבאר.

שאלה בעניין סגנונות של דרכי קיום התורה

קודם כל עיקר הדין הוא שאדם בא למקום חדש אין עליו חיוב של מנהגי המקום שיצא ממנו, וכמו שכתב מרן ראש הישיבה שליט”א בהקדמה לספר ברית כהונה.

מכל מקום לא ראוי ולא כדאי לזרוק את המנהגים הקדמונים והקדושים אשר מיוסדים על אדני פז, ולכן צריך לשמור עד כמה שהדבר ניתן ובגדר האפשרי על המנהגים הקדמונים.
וראה בהקדמה הנ”ל שגם כן כתב כנ”ל ושם מביא דברים (לדוגמה) שאין צריך לשמור על המנהגים הקדמונים.

חוץ מזה באופן כללי לא רק שאין בזה בעיה אלא אף מומלץ ללמוד דברים טובים מאחרים, אבל גם בזה יכול האדם להיות חכם וללמוד אחד היכן הוא מפסיד נוצרות אבותיו ע”י שהוא הולך בדרכים אחרות.

ולגבי לימוד פנימיות התורה וחסידות התונסאים וילמדו קבלה (אם כי לא כולם), רק צריך כל אחד לדעת אם הוא מתאים ומוכשר ללמוד קבלה. ולגבי לימוד חסידות אף שלא היה נהוג בתוניס לא נראה שיש איזה התנגדות ללמוד, רק פעמים שאדם נמשך יותר מידי אל דרך החסידות ועל ידי זה עוזב דרך אבותיו. שאלות של הנהגה הם שאלות מסובכות וארוכות והשתדלתי לענות כאן כמה שאני יכול, אבל צריך לדעת שצריך וזה הרבה חוכמה וחשיבה וגם התייעצות מה לעשות וכמה לעשות וכו’, ועל זה אמר שלמה תן לחכם ויחכם עוד.

האם שומעים את האות י בקריאת המילה “דתינה”?

בודאי. אין יו”ד נחה אחר קמץ אלא אם כן היא יו”ד הרבים, כגון בָנָיו אֶחָיו, והדומה לה כגון אֵלָיו עָלָיו. והסימן לכך הוא פשוט, כאשר היו”ד נשמעת היא תנוקד בשוא דּתָיְנָה, וכאשר היא נחה ללא ניקוד היא ללא ניקוד (אא”כ היא בסוף המילה).

האם צריך לברך על הפרשת חלה כשאופה עוגה?

כן, אא”כ היא עוגת טורט שקודם אפיתה היא מימית מאוד שבזה יש להפריש בחלי ברכה. והמברך יש לו ע”מ לסמוך.

ביאור בפסוק: “אִם-יָבוֹא עֵשָׂו אֶל-הַמַּחֲנֶה הָאַחַת וְהִכָּהוּ–וְהָיָה הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר, לִפְלֵיטָה”

רש”י במקום התייחס לזה וכתב שמלה זו משתמשת גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה, והביא דוגמאות לדבר. אם כוונתכם לשאלה עמוקה יותר, אנא פרטו אותה.

האם ספר תנ”ך הנכתב שלא כסדרן לא נחשב ככתבי קודש?

מי אמר שיש נפק”מ? אם תוכל לפרט את השאלה.

כיצד אומרים את פרק קי”ט לציון שם הנפטר?

אם הבנתי נכון שאלתך היא האם לעשות גם את מלת בן בפסוקים של קי”ט. וחפשתי קצת בספרי הסגולות ולא ראיתי שכתבו, ונ”ל שכדאי לומר גם בן, ובפרט שאין בזה שום הפסד.

זמני טלית ותפילין בפינלנד?

הזמן שבין זמן טלית ותפילין לבין הנץ הוא בשעות זמניות, ובמקומות שהיום ארוך מאוד בהחלט יכול להיות שיש כזה מרחק בין זמן טלית ותפלין להנץ, ומסתמא אם ראית זמן טלית ותפילין מסתמא זה לוח שנה יהודי, ולכן אפשר להניח תפילין משעה זו.

חדשות ועדכונים

מרן הרב מאזוז

מרן שליט”א בשיעורו השבועי “לפיד וליברמן עוד יחזרו בתשובה”

בשיעורו השבועי דיבר מרן שליט"א בענין שמירת שבת, בתוך דבריו אמר כי עתידים כל ישראל לחזור בתשובה ולהתחזק ובכללם גם ליברמן ולפיד. צפו בדברים המלאים [video width="854" height="480" mp4="https://www.ykr.org.il/wp-content/uploads/2022/05/לפיד-ובנט-יחזרו-בתשובה.mp4"][/video]

“אפשר גם ללכת לפני או אחרי” מרן שליט”א בשיעור השבועי על ל”ג לעומר במירון

לקראת הילולת הרשב"י בל"ג בעומר, במהלך שיעורו השבועי במוצאי השבת, מרן ראש הישיבה שליט"א, קרא לשומעי לקחו, להיזהר שלא לשהות ביום ההילולה מעבר לארבע שעות במירון. "יש להיזהר השנה, נלמד...

“ה’ יתברך ינקם מהארורים האלה” מרן שליט”א בתגובה על הפיגוע הקשה באלעד

מרן שליט"א פתח את שיעורו השבועי הערב (מוצ"ש) בהקדשת דברי התורה וזיכוי הרבים לרפואת הפצועים ולע"נ הנרצחים הי"ד בדבריו גם סיפר מרן שליט"א על אדם שקיבל על עצמו קבלה טובה...

מרן שליט”א: כל אחד יקדים לקבל שבת 10 דקות לפני הזמן

אתמול (ה') ביום שכולו תורה שהתקיים במושב בן זכאי דיבר מרן שליט"א על חיזוק התורה לעומת אלו המנסים לערער אותה, בדבריו קרא מרן לכל המשתתפים להקדים לקבל שבת 10 דקות...

הקדישו את לימוד משניות אבות לע”נ האשה הכשרה אידה בת מיליה ע”ה

בשבוע האחרון נתבשרנו בבשורה הקשה על פטירתה של האשה הכשרה שנזככה בייסורים קשים מרת אידה בת מיליה ע"ה אמו של שר השמחה שיבדל לחיים טובים וארוכים ר' עמי מיימון הי"ו...

אז נדברו יראי ה’ איש אל רעהו

מפגש מיוחד מאוד אירע אמש, כשמורנו ורבנו הגאון הגדול ר' אליהו בנימין מאדאר שליט"א הגיע עם ספרו החדש הוראה ברורה הלכות טהרה, אל מעונו של הגאון הגדול ר' ברוך שרגא...

מרן הרב מאזוז

מרן שליט”א: “זכות התענית ביום שישי הצילה אותנו מעוד פיגוע”

זכות יום כיפור קטן, ותענית ערב ר"ח ניסן שהצילה • גם בתוך הפיגועים רואים את הנסים • וגם: סגולה לשמירה מפיגועים ואסונות מרן שליט"א פתח את שיעורו השבועי הלילה (מוצ"ש)...

עם המעבר לשעון קיץ – שימו לב לשינוי הזמן של השיעור השבועי

עם המעבר לשעון קיץ בעז"ה החל מהשבוע שיעורו השבועי של פאר הדור מרן רה"י שליט"א יחל בשעה 21:30 השיעור נמסר בס"ד בכל מוצ"ש בבית הכנסת בבית הכנסת "אהבת התורה" בראשות...

“עוקר עצמו מן היהדות” מרן שליט”א בזעקה כואבת על חורבן הדת

הכאב הגדול של חורבן הדת • איסור הכנסת החמץ לבסיסים בפסח • אפילו הכי רחוקים מהיהדות שמרו שלא לפרוץ גדר בשיעורו השבועי אמש (מוצ"ש) דיבר מרן שליט"א בכאב גדול על...

ליהודים היתה אורה – זו תורה

לאחר לימוד יומיומי של למעלה משנתיים ובסיומו של זמן חורף פורה עם חמש סיומי מסכתות, סיימו בחורי ואברכי הישיבה תכב"ץ את לימוד כל סדר מועד במסגרת ה"דף היומי", בתחילת חודש אדר שני ברוב עם בששון...

חנות

הוראה ברורה – טהרה

70 ₪

שו”ת איש מצליח החדש – ג’

50 ₪

קיצור שלחן ערוך איש מצליח – כרך ב’ (מועדים)

50 ₪

ברכת ה’ – חמשה חלקים (הדפסה מחודשת טבת תשפ”ב)

250 ₪

מגדולי ישראל – חלק ג’

50 ₪

משנה ברורה המנוקד – ששה כרכים

420 ₪

מחזורים מעור – סט

900 ₪

אוצרותינו – במדבר

40 ₪

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

כ״א - כ״ז אייר
כ״א אייר 5.22

יום ראשון

עלות השחר: 4:16 זריחת החמה: 5:46
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:07 שקיעה: 7:36
Candle

יומא דהילולא

רבי יחיא (ב"ר אברהם) אביחצירא הי"ד, תרח"ץ
רבי משה דיין, מח"ס ליקוטי חמד, תשל"ט
רבי מנחם הכהן, ממקובלי ירושלים, תרצ"ז

כ״ב אייר 5.23

יום שני

עלות השחר: 4:15 זריחת החמה: 5:45
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:08 שקיעה: 7:37
Candle

יומא דהילולא

רבי שלמה א. אלפאנדרי, ראב"ד צפת, "הסבא קדישא", תר"ץ
רבי חיים ד. ש. פינסו, ממקובלי בית אל, מח"ס שם חדש, תר"א
רבי משה זעפראן, דיין באלג'יר ור"י בני משה י-ם, תקס"ה 
רבי יעקב יוסף מיוחס, שד"ר מחכמי חברון, תקפ"ד
רבי משה בורג'ל (אבי רבי אליהו ראב"ד תוניס), תר"י

כ״ג אייר 5.24

יום שלישי

עלות השחר: 4:14 זריחת החמה: 5:44
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:08 שקיעה: 7:37
Candle

יומא דהילולא

רבי יצחק הכהן שאקי, דיין בירושלם, תרס"ו
רבי יוסף בבליקי, אב"ד בירושלים, תשמ"ג
רבי שלום בשארי, דיין בצנעא, תקל"ג

כ״ד אייר 5.25

יום רביעי

עלות השחר: 4:14 זריחת החמה: 5:44
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:09 שקיעה: 7:38
Candle

יומא דהילולא

רבי דוד הכהן ס. ראב"ד אוראן, מח"ס קרית חנה דוד, תש"ח
רבי יצחק אבן דנאן, ראב"ד פאס, מח"ס ליצחק ריח, תר"ס
רבי חזקיה אהרן חיים פינקרלי, אב"ד פאדובה, תקי"ג
רבי בנימין מנדלסון, רבה של קוממיות, תשל"ט
רבי אליעזר צבי סאפרין, האדמו"ר מקאמרנא, תרנ"ח
רבי יעקב לוברבוים, אב"ד ליסא, מח"ס נתיבות המשפט, תקצ"ב

כ״ה אייר 5.26

יום חמישי

עלות השחר: 4:13 זריחת החמה: 5:43
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:09 שקיעה: 7:39
Candle

יומא דהילולא

רבי חיים הגר, מקוסוב, מח"ס תורת חיים, תרי"ד
רבי משה יצחקוף הכהן, ר"מ במדרש שלמה בי-ם, תש"ג
רבי חיים חורי, אב"ד גאבס, מח"ס מצא חיים, תשי"ז
רבי יששכר דב ליפשיץ, אדמו"ר מסטראפקוב, תש"ד
רבי שלמה אמסלם, ראב"ד מידלת (מרוקו), מח"ס בני שלמה, תשכ"ג

כ״ו אייר 5.27

יום שישי

זמן כניסת השבת ירושלים: 7:02 תל אביב: 7:19 באר שבע: 7:17 חיפה: 7:10 עלות השחר: 4:13 זריחת החמה: 5:43
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:10 שקיעה: 7:39
Candle

יומא דהילולא

רבנו סעדיה גאון, ד' אלפים תש"ב
רבי משה חיים לוצאטו "הרמח"ל", מח"ס מסילת ישרים, תק"ז
רבי יצחק (ב"ר חיים), ר"י וולאז'ין, מח"ס פה קדוש, תר"ט
רבי נסים ח. מודעי, ראב"ד איזמיר, מח"ס מימר חיים, תרנ"א
רבי אברהם (נכד רבי יחיא) צאלח, דיין בצנעא, תרס"ה
רבי שלמה גולדמן, האדמו"ר מזוועהיל, תש"ה
רבי עמרם אזולאי, מופת השקדנים, תשנ"ט

כ״ז אייר 5.28

שבת

זמני יציאת השבת ירושלים: 8:19 תל אביב: 8:21 באר שבע: 8:19 חיפה: 8:23 עלות השחר: 4:12 זריחת החמה: 5:43
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 6:10 שקיעה: 7:40
Candle

יומא דהילולא

רבי יצחק אבולעפיא, מחכמי טבריה וממקימיה, תקפ"ה 
רבי אברהם שמואל בכרך, אב"ד וורמיזא, שע"ה

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew