וידאו

הרב רפאל כהן שליט"א - פרשת שמיני

וידאו

השיעור השבועי – מוצאי שבת צו תשע"ט

מה יעשה מי שאינו יכול לתת מעשר כספים? | חשיבות שמירת המסורת של הניגונים המיוחדים | ברכת כהנים...
וידאו

המסר השבועי ממרן שליט"א - פרשת צו

וידאו

שריפת המן תשע"ט

טקס שריפת המן שהתקיים אמש ליל תענית אסתר תשע"ט בהשתתפותו של פאר הדור מרן רה"י רבנו מאיר מאזוז...
מאמר

הלכה יומית - אדר ב’ התשע"ט

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט"א, ההלכה נמסרת מפי מרן שליט"א בכל יום...
וידאו

לדוברי אנגלית - הרב יוסף מזרחי שליט"א בדברי שבח על מרן ראש הישיבה שליט"א (תרגום בתוכן השיעור)

שאל את הרב
שלח שאלה

דעת מרן שליט"א על בושם לגברים

להעביר הזוהמה כגון דיאודורנט מותר (ברכות מ"ג  ע"ב) 

לעשות בושם קצת מותר, ובלבד שלא יהא חשש לדבר עבירה ח"ו (עיין ברכות שם).

מרן ראש הישיבה

יישוב הנוסח ראש-חודש הזה.

מה פירוש והוא סובר לומר הזה. אולי הכוונת לומר החדש?
אני לא עוקר נוסחאות מדעתי. כל נוסחא שנוכל למצוא לה יישוב כל-שהוא נשאיר אותה.
מצינו בתורה: יום השישי, יום השביעי.
ובמשנה: בית-דין הגדול שבירושלים (גיטין).
מדוע אי אפשר לומר ראש-חודש הזה?
מרן ראש הישיבה

לברך על ההלל בראש חודש בבית כנסת אשכנזי

כדאי לא להיות חזנים בראש חודש. ואם במקרה היו חזנים יש לנהוג כמנהג בית הכנסת ולברך, מאחר שכן היה מנהגנו בחו"ל וכן דעת שני עמודי הוראה הרי"ף והרא"ש ועוד.
מרן ראש הישיבה

סדר יום כיפור קטן בערב ראש חודש לספרדים

אמרו סליחות רגילים (רק דלגו את הוידוי מכיון שזה ערב ראש חודש). וכינוי "יום כיפור קטן" מובא בפרי חדש (אורח חיים סימן זי"ת) בשם הרמ"ק, ואינו שייך לאשכנזים דוקא.
הרב יהונתן מאזוז

אמירת פסוקים פעמיים בסוף ההלל

המנהג לכפול כל הפסוקים הללו מקורו מהטור (סימן תכ"ב) שכתב שכן המנהג הנכון, ובכף החיים שם (אות מ"ג) הביא שכן צריך לנהוג גם לפי הקבלה.
וזה שהפסוקים עצמם כפולים, אינה סיבה שאנחנו לא נחזור עליהם, כי כך דרך הפסוקים לכפול העניין במילים שונות, ובפרט בשיר שבח והודאה. ומה תענה באנא ה' הושיעה נא / אנא ה' הצליחה נא, שהפסוק עצמו כופל העניין במילים שונות וכל ישראל חוזרים על הפסוק פעמיים (שהם ארבע)?
הרב רזיאל כהן

ברכת "יהללוך" בסוף ההלל

המברכים לקרוא את ההלל גם חותמים, כאשר יראה הרואה בסידורי בית עובד ושאר סידורים של הנוהגים לברך. ואף שכן נהגו רוב קהלות הספרדים בחו"ל, ובהם גם בתונסיה (וא"כ גם מרן הגאון הקדוש איש מצליח זצ"ל נהג כן). אבל בארץ הקודש המנהג שלא לברך כמו שכתב מרן בשלחן ערוך אורח חיים (סימן תכ"ב סעיף ב'). ואף העולים מחו"ל לארץ הקודש יש להם לשנות המנהג, אלא א"כ גרים בערים שנתייסדו על ידם שאז יכולים להמשיך במנהגם, וכפסק מרן אבי הישיבה מר זקני רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל.
ולכן בישיבתנו "כסא רחמים" אשר בעירנו בני ברק תבנה ותכונן, שהיא עיר שהיתה מיושבת מלפני כן, לא מברכים על ההלל בראש חודש. ועיין עוד בהקדמת מרן ראש הישיבה נר"ו לספר ברית כהונה השלם.
הרב אדיר כהן

זמן אמירת "ולכפרת פשע" בתפילת מוסף בשנה מעוברת

מלשון הפוסקים (הגאון רבי חיים פלאג'י בשם חמדת ימים, מנהגי וורמייזא, נתיבי עם, ועוד, הובאו בירחון אור תורה טבת התשנ"ה סימן מ"ב) שכתבו לומר "בשנת העיבור" ולכפרת פשע, משמע שיש להזכיר לפי מנין השנים שלנו מראש חודש חשון עד אלול (ראש חודש תשרי הוא ראש השנה).
ויש ליתן טעם לפי מה שכתב הרב חמדת ימים (הובא באור תורה שם) שעיקר תיקון השובבי"ם אשר תקנו הוא בשנת העיבור וכו'. ע"ש. לפי זה אין הדבר תלוי אלא במנין השנים לבריאה, שאותה שנה היא מסוגלת יותר לכפרת פשעים.
הרב רזיאל כהן

יום כיפור קטן לספרדים.

מהר"ם קורדובירו והפרי חדש הם גדולי חכמי ספרד.
הרב יהונתן מאזוז

עשיית מלאכה בראש חודש לנשים

נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש, והוא מנהג טוב. אבל לא נהגו לאסור עליהם כל מלאכה, אלא רק מלאכת טויה וכדומה. וכל מה שלא נהגו לאסור - מותר. וכן מותר לסרוג ולתפור לצורך בני ביתם, ללא קבלת שכר. וכן מותרות לכבס במכונת כביסה, שאין בה טורח.
והעובדות במלאכה באיזה מפעל לצורך פרנסתן, שאם לא יעבדו בראש חודש יפסידו פרנסתן - מותר להם לעבוד בראש חודש. (חזון עובדיה - חנוכה עמוד רמ"ו). ובליל ראש חודש ג"כ מותרות בכל מלאכה (שם בהערות עמוד רמ"ט).
רבני בית ההוראה

עלייה לתורה בר מצוה פחות כמה ימים

1. כידוע שהמנהג בארץ ישראל שלא מברכים על ההלל שקוראים בדילוג, וכמו שכתב מרן בשלחן ערוך (סימן תכ"ב סעיף ג'), אבל בחו"ל בג'רבא ובעוד מקומות רבים נהגו לברך. וכשעלו ארצה נשאל בזה מרן זקני ראב"ד ג'רבא רבינו רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל, והשיב שאם באו אחד אחד ונתערבו עם תושבי המקום ההוא, אז ראשון ראשון בטל. ואם באו מנין שלם בבת אחת לארץ ישראל וייסדו עיר חדשה או מושב חדש, ימשיכו במנהגם שנהגו בחו"ל (עיין בשו"ת שמחת כהן מהדורא בתרא חלק אורח חיים סימן ק"א). וכן מנהג עד היום בעיר נתיבות ובשאר המושבים שנוסדו על ידי עולי ג'רבא (עיין בספר ילקוט כהונה חלק אורח חיים הלכות ראש חודש סעיף א'), ומכללם במושב גילת. אך לגבי בית שאן צריך לבדוק כיצד היה בזמן היוסדה, על ידי מי נוסדה, ולהתנהג כפי ההוראה הנ"ל.
2. אמת שכן נהגו בתונס להעלותו רביעי שיום טוב שלו הוא על דרך שכתב מור"ם (ריש סימן קל"ה). וכן עשה מעשה הגאון הקדוש רבינו מצליח מאזוז זצ"ל לבנו מו"ר ועט"ר הגאון הנאמ"ן נר"ו, כמו שכתב מו"ר הנזכר נר"ו בהגהתו בספר רפאל המלאך (דף כ"ז ע"ד). אם כי למעשה ראיתי שבא לתפלה נכדו לעלייה לתורה, אבל התאריך האמיתי של הבר מצוה הוא רק בשבת הקרובה, שאמר מו"ר שחושש הוא לדעות החולקים, ולכן הורה שיעלה הנער רביעי אחר הקדיש וללא ברכה לפני ואחרי הקריאה. וכן היה. ומכל מקום מנהג תונס מיוסד על אדני פז ואינו מנהג טעות.
הרב אדיר כהן

שיעורי וידאו

רבניםנושאיםסדרות
לכל השיעורים

מאמרים

הלכה יומית - שבט התשע"ט

מרן ראש הישיבה |

האינטרנט – הקליע האחרון של...

זעקת מרן ראש הישיבה שליט"א וקריאתו הנחרצת להתרחק ולהישמר מכלי המשחית! ליקוט...לקריאה

בכמה זמן נברא העולם.

לא יעלה בדעתו לחשוב שחתול קפץ על המכונה ויצאו לו במקרה כל האותיות והמשפטים...לקריאה

דברי מרן שליט’’א בקבר רבי...

לכבוד יום הילולתו של רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא מתפרסמים לראשונה באתר הישיבה...לקריאה
לכל המאמרים

יומן

י״ז אדר ב׳ - כ״ג אדר ב׳ ה׳תשע״ט
י״ז
אדר ב׳
24-03
יום ראשון
זריחה החמה: 5:47 שקיעה: 5:55
י״ח
אדר ב׳
25-03
זמני היום - יום שני
עלות השחר: 4:27 זריחה: 5:46 סוף זמן ק"ש להגר"א: 8:43 חצות היום: 11:47 מנחה קטנה: 3:22 צאת הכוכבים: 6:14
יומא דהילולא

רבי חיים אלפאסי, ממחברי הספר משחא דרבותא, תקמ"ג
רבי אלכסנדר זיסקינד, מח"ס יסוד ושורש העבודה, תקנ"ד
רבי פינחס שיגורה, מחכמי איזמיר, מח"ס אות היא לעולם, תרי"א (אדר א')
רבי יחזקאל לוינשטיין, משגיח ישיבת פוניבז', תשל"ד
רבי רפאל מניני חדאד מח"ס פטר רחם, תשכ"א
רבי כדיר עטון, מרתב"י, מח"ס בנימין צעיר, תשל"ה

י״ט
אדר ב׳
26-03
יום שלישי
זריחה החמה: 5:44 שקיעה: 5:56
כ׳
אדר ב׳
27-03
יום רביעי
זריחה החמה: 5:43 שקיעה: 5:57
כ״א
אדר ב׳
28-03
יום חמישי
זריחה החמה: 5:42 שקיעה: 5:58
כ״ב
אדר ב׳
29-03
יום שישי
זריחה החמה: 6:40 שקיעה: 6:58 כניסת שבת: 6:38
כ״ג
אדר ב׳
30-03
שבת קודש
זריחה החמה: 6:39 שקיעה: 6:59 יציאת שבת: 7:35
*כל הזמנים לפי אופק תל אביב.
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0