Menu

דף היומי בחצי שעה – מועד קטן דף י”ד

הלכה יומית (יום שלישי) – “תענית דיבור” בשובבי”ם

פלא יועץ – אבלות (י”ב)

פלא יועץ – אבלות (י”א)

פרשת משפטים – טעמו ונימוקו עמו

עיוות המידע (פרק ה’)

דף היומי בחצי שעה – מועד קטן דף י”ג

השיעור השבועי – חורבן הכשרות במדינה

דף היומי בחצי שעה – מועד קטן דף י”ב

דף היומי בחצי שעה – מועד קטן דף י”א

דף היומי בחצי שעה – מועד קטן דף י’

דף היומי בחצי שעה – מועד קטן דף ט’

סעודת יתרו וחלוקת תעודות בישיבה תכב”ץ – תשפ”ב

הלכה יומית (יום חמישי) – “סעודת יתרו”

הלכות כלים חד פעמיים (ד’) – שימוש בכלים שאינם טבולים לבעלי תשובה

דף היומי בחצי שעה – מועד קטן דף ח’

קורס LIVE – דגש חזק

הלכה יומית (יום רביעי) – לעמוד מול הכהנים ממש

דף היומי בחצי שעה – מועד קטן דף ז’

הלכה יומית (יום שלישי) – א. לקבל את האמת ממי שאמרה ב. “נבל תבול”

הכללת המידע (פרק ד’)

חושן משפט – הקונה המתוחכם

מבית ההוראה – הלכות השמעת קול בשבת

המסר השבועי – פרשת יתרו תשפ”ב

דף היומי בחצי שעה – מועד קטן דף ו’

הלכה יומית (יום שני) – א. אמירת תחנון בט”ו בשבט ב. תקנות של רבנו גרשום מאור הגולה

כיצד נוצרת פרשנות? (פרק ג’)

ההילולא השנתית בגני התערוכה תשפ”ב (איכותי)

כיצד פועל המוח – תהליך קבלת ההחלטה (פרק ב’)

הכוח לשנות – פרק א’

הלכות כלים חד פעמיים (ב’)

הלכות כלים חד פעמיים

דף היומי בחצי שעה – מגילה דף ד’

רבנים נושאים סדרות

 

 

 

תרומות

עמוד בספר התורה לרפואתו של מרן

5200 ₪

הקדשת שיעור בדף היומי

120 ₪

תיקון כרת

52 ₪

ברכת תענית הדיבור

52 ₪

הקדשת יום פעילות באתר

350 ₪

אמה על אמה בבניין המתיבתא

200 ₪

מחזקי האתר

180 ₪

כנדבת ליבו

0 ₪

שאל את הרב (סה"כ 17327 שאלות)

האם בזמן קריאת שם ה’, ש”ץ צריך להיות עם ראש מורכן או זקוף?

הרב בן איש חי (פרשת כי תשא אות י’) כתב שישהה מהמלה “ויעבור” עד מלת “ה’ ה'”. וזה לא שייך דווקא לש”צ אלא לכל המתפללים, וגם לא רק למלת ה’ אלא כל המשפט.

עצה למציאת זיווג

שלום וברכה.

קודם כל לגבי החשש מהקפידא, צריך לנסות להזכר אם יש איזה דבר, אך אם בדקת ואינך זוכר תנוח דעתך ולא צריך כל הזמן להתפש ולהבהל ממחשבה זו.

כדאי לפשפש במעשיך ולתקנם, בין אדם למקום ובין אדם לחברו.

כמו כן שאלו את מרן ראש הישיבה שליט”א על סגולה למציאת זיווג, וענה: “נסית פעם לקרוא תהלים עם דמעות”?

כדאי גם כן להרבות בתפלות ולעלות לתורה ביום “זאת חנוכה” המסוגל לישועות כידוע.

ונקודה קטנה אחרונה שלעתים אדם מברר יותר מדאי, וזה דברים מאוד עדינים כי לפעמים אדם באמת רואה צורך לסנן, אך כל אדם מכיר את עצמו, וצריך לבחון את עצמו אם אינו מגזים בענין זה.

למה זילפה ובלהה לא מפורסמות?

יש חכמים וצדיקים שפחות הרחיבו בתולדות חייהם, ודוגמא בולטת הוא יצחק אבינו שהתורה לא האריכה בכלל בספור חייו. והטעם הוא פשוט כמו שאמרה הגמ’ במגילה על נבואות שכל נבואה שנצרכה נכתבה ושלא נצרכה לא נכתבה, הוא הדין לספורים שהתורה מספרת תמיד יש בהם מטרה ללמוד משהו. ולגבי השפחות אפשר ואף מסתבר שהיו צדיקות וקדושות ואעפ”כ לא היה דברים שהיה צורך לספר אותם ללמד לדורות הבאים.

האם יש מנהג לא לכתוב במוצאי שבת?

בספר לקט יושר (הל’ מוצאי שבת אות ח’) הביא שכן נהג בעל תרומת הדשן. וכן כתב הרב בן איש חי בשו”ת רב פעלים (ח”ב יו”ד סי’ כ”ט) שכן נוהגים רבים.

התמודדות עם מחשבות טורדניות

מחשבה איננה כדיבור, וגם דיבור הרבה פעמים לא מתקיים מה שאמרנו שיפגע פלוני וכיוצא בזה. ומכל מקום ודאי שכדאי לנמע מלחשוב מחשבות לא טובות, וכל שכן לדבר דיבורים לא טובים, כי באופן כללי מחשבות טובות יוצרות טוב. ברכה והצלחה.

ברור במלאכת דש

גם תפוזים ורימונים אם רוצה לאכלם מיד פשוט שמותר לקלפם, ורק אם רוצה לאכלם אחר זמן רב אסור. [תותים דינם קל יותר ואפי’ רוצה לאכלם אחר זמן רב דעת המנוח”א דשרי כמ”ש בספרו שם (פי”ז סי”ב)].

ובבוטנים אסור לקלף אפילו ברוצה לאכלם מיד, אם מקלף הרבה. ע”ש.

ציבור שקרא בשבת “בשמת” בלי געיה צריך לחזור על הקריאה או לא?

כתב מרן ז”ל (סי’ קמ”ב ס”א) קרא וטעה אפילו בדקדוק אות אחת מחזירין אותו וכתב הרמ”א “ודוקא בשינוי שמשתנה עי”ז הענין אבל אם טעה בנגינת הטעם או בניקוד אין מחזירין” וכו’.

וכתב הכה,ח (אות ב’) דלדידן בני ספרד דעת מרן בב”י שאפילו במה שאי המשמעות משתנה מחזירין. וכ”כ כמה פוסקים. ע”ז. וכתב המשנה ברורה (סק”ב) שאפילו בירך העולה לאחריה חוזר העולה לאותו פסוק וקורא משם עד סוף הפרשה. ובשער הציון כותב שמן הדין סגי בג’ פסוקים. וע”ש עוד. ע”כ וכתב הכה”ח (סק”ה דאם סיים הפרשה א”צ לחזור. אולם בביאור הלכה (בד”ה מחזירין) כתב לקרוא ג’ פסוקים בלא ברכה. וכתבו בהערות איש מצליח דהמחמיר בזה תע”ב.

ולסיכום: מן הדין א”צ לחזור. ואפ ירצו יותיאו הס”ת ויקראו פסוק זה של בשמת עם ב’ פסוקים – בלא ברכה, ותבא עליהם ברכה.

נידה ק”צ

לענ”ד אין הבדל בזה בין בדיקה פנימית או קינוח, שכל טעם עיקר דינים אלו, כי הדבר מוכיח שהוא מגופה, א”כ גם בקינוח הדין כן. ולא חילקו הפסוקים בין בדיקה לקינוח, אלא אם טמאה מה,ת או מדרבנן, או אם היר בדיקה מעכבת כגון בז”נ שצריך לעשות בדיקה פנימית דוקא, אבל באופן שמצאה דםצ, שניהם שוים.

אמנם יש אחרונים שחולקים בזה, ועיין בטה”ב ריש סי’ א’, ולענ”ד העיקר כמו שנתבאר.

שאלה בעניין סגנונות של דרכי קיום התורה

קודם כל עיקר הדין הוא שאדם בא למקום חדש אין עליו חיוב של מנהגי המקום שיצא ממנו, וכמו שכתב מרן ראש הישיבה שליט”א בהקדמה לספר ברית כהונה.

מכל מקום לא ראוי ולא כדאי לזרוק את המנהגים הקדמונים והקדושים אשר מיוסדים על אדני פז, ולכן צריך לשמור עד כמה שהדבר ניתן ובגדר האפשרי על המנהגים הקדמונים.
וראה בהקדמה הנ”ל שגם כן כתב כנ”ל ושם מביא דברים (לדוגמה) שאין צריך לשמור על המנהגים הקדמונים.

חוץ מזה באופן כללי לא רק שאין בזה בעיה אלא אף מומלץ ללמוד דברים טובים מאחרים, אבל גם בזה יכול האדם להיות חכם וללמוד אחד היכן הוא מפסיד נוצרות אבותיו ע”י שהוא הולך בדרכים אחרות.

ולגבי לימוד פנימיות התורה וחסידות התונסאים וילמדו קבלה (אם כי לא כולם), רק צריך כל אחד לדעת אם הוא מתאים ומוכשר ללמוד קבלה. ולגבי לימוד חסידות אף שלא היה נהוג בתוניס לא נראה שיש איזה התנגדות ללמוד, רק פעמים שאדם נמשך יותר מידי אל דרך החסידות ועל ידי זה עוזב דרך אבותיו. שאלות של הנהגה הם שאלות מסובכות וארוכות והשתדלתי לענות כאן כמה שאני יכול, אבל צריך לדעת שצריך וזה הרבה חוכמה וחשיבה וגם התייעצות מה לעשות וכמה לעשות וכו’, ועל זה אמר שלמה תן לחכם ויחכם עוד.

האם שומעים את האות י בקריאת המילה “דתינה”?

בודאי. אין יו”ד נחה אחר קמץ אלא אם כן היא יו”ד הרבים, כגון בָנָיו אֶחָיו, והדומה לה כגון אֵלָיו עָלָיו. והסימן לכך הוא פשוט, כאשר היו”ד נשמעת היא תנוקד בשוא דּתָיְנָה, וכאשר היא נחה ללא ניקוד היא ללא ניקוד (אא”כ היא בסוף המילה).

האם צריך לברך על הפרשת חלה כשאופה עוגה?

כן, אא”כ היא עוגת טורט שקודם אפיתה היא מימית מאוד שבזה יש להפריש בחלי ברכה. והמברך יש לו ע”מ לסמוך.

ביאור בפסוק: “אִם-יָבוֹא עֵשָׂו אֶל-הַמַּחֲנֶה הָאַחַת וְהִכָּהוּ–וְהָיָה הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר, לִפְלֵיטָה”

רש”י במקום התייחס לזה וכתב שמלה זו משתמשת גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה, והביא דוגמאות לדבר. אם כוונתכם לשאלה עמוקה יותר, אנא פרטו אותה.

האם ספר תנ”ך הנכתב שלא כסדרן לא נחשב ככתבי קודש?

מי אמר שיש נפק”מ? אם תוכל לפרט את השאלה.

כיצד אומרים את פרק קי”ט לציון שם הנפטר?

אם הבנתי נכון שאלתך היא האם לעשות גם את מלת בן בפסוקים של קי”ט. וחפשתי קצת בספרי הסגולות ולא ראיתי שכתבו, ונ”ל שכדאי לומר גם בן, ובפרט שאין בזה שום הפסד.

זמני טלית ותפילין בפינלנד?

הזמן שבין זמן טלית ותפילין לבין הנץ הוא בשעות זמניות, ובמקומות שהיום ארוך מאוד בהחלט יכול להיות שיש כזה מרחק בין זמן טלית ותפלין להנץ, ומסתמא אם ראית זמן טלית ותפילין מסתמא זה לוח שנה יהודי, ולכן אפשר להניח תפילין משעה זו.

הלכה יומית (יום שלישי) – “תענית דיבור” בשובבי”ם

חדשות ועדכונים

“לא להצטרף לקרקס זה” מרן שליט”א וגדולי ישראל בחתימה על מכתב חריף

בעת האחרונה בשם ה"קידום" וה"נאורות", החליטו כמה גופים לשמש שופר לשוטים רבים שהחליטו כי משפחה יכולה להיות מאבא ואבא או אמא ואמא ל"ע מה שמכעיס הוא שמעבר לפרסומי חוצות מתועבים...

“נובחים ככלבים” – מרן שליט”א על נטיעת העצים בנגב בשמיטה

בהקלטה שנחשפת כאן לראשונה נשמע מרן ראש הישיבה שליט"א מתבטא על הפולמוס אם מותר לנטוע עצים בנגב בשנת השמיטה בדבריו הוכיח מרן מדברי הגמרא שהתירו לנטוע עצים כדי לשלם את...

שמירה עליונה – כך ניצל מרן ראש הישיבה שליט”א מהידבקות בקורונה

פנצ'ר ברכב ואיחור מוזר גרמו לבדוק לגלות שהוא מאומת לקורונה בודק מ'הצלה' שהיה צריך להגיע אתמול לביתו של מרן ראש הישיבה שליט"א לצורך בדיקה, התקשר לביתו של הרב בזמן המיועד...

“אתה חושב שאתה תשאר נגד כל התורה?!” מרן שליט”א בדברים חריפים על ליברמן והרפורמים

לאחר כחודש וחצי שלא מסר את השיעור השבועי, השבוע ב"ה חזר מרן למסור את השיעור מביתו בתוך השיעור דיבר מרן בחריפות על חורבן התורה והדת כאשר בדבריו תקף את ליברמן...

שנשמע בשורות טובות: מרן שליט”א התפלל תפילת ראש חודש בבית הכנסת

שב"ט ראשי תבות שנשמע בשורות טובות כן, אין בשורה טובה יותר לפתוח את החודש מלבשר על כך שלאחר תקופה ארוכה בה מרן שליט"א לא חש בטוב הבוקר התפלל מרן שליט"א...

נתנו כבוד לתורה!

עשרת אלפים איש בראשות מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א נטלו חלק בדינר היוקרתי של ממלכת התורה 'כסא רחמים' | במעמד מפואר ורב רושם, נערכה ביום שלישי השבוע ההילולא המסורתית של...

15 שנה של עבודה: הועלו עצמותיו של הרב הראשי לתוניסיה

לאחר 15 שנה של עבודה מאומצת הועלו עצמותיו של הרב הראשי לתוניסיה הרב חיים בלעיש זיע"א ורעייתו הרבנית ע"ה. במסע הלוויה בבני ברק שיצא מהישיבה תכב"ץ הם הובאו למנוחות בבית...

שבת בוגרים בהשתתפות מרנן ורבנן שליט”א

בשבת שעברה פרשת תולדות התקיימה "שבת התאחדות הבוגרים" של הישיבה תכב"ץ במלון המפואר ניר עציון השבת היתה באוירה נעלה בהשתתפות מרנן ורבנן רבני הישיבה שליט"א ובראשם האחים הקדושים מרן ראש...

מרן שליט”א במתקפה על הממשלה: “דואגים לחתולי הרחוב ומזניחים את בני האדם”

בשיעורו השבועי התבטא מרן בחריפות על הממשלה הנוכחית וחוקיה המוזרים, בדבריו הסביר כי "ארץ הצבי" פירושה ארץ שרוצים אותה, אך לצערנו היום מחלקים את הארץ לכל דורש, בנוסף גם מחלקים...

סגולה מיוחדת לפקידה בזרע של קיימא בימים אלו

מרן ראש הישיבה בשיעורו השבועי: סגולה המסוגלת בימים אלו לפקידת עקרות בשיעורו השבועי דיבר מרן שליט"א על הפטרת פרשת השבוע (וירא) בה מוזכר סיפור האשה השונמית שנפקדה בזכות אלישע שברך...

חנות

שו”ת איש מצליח החדש – ג’

50 ₪

קיצור שלחן ערוך איש מצליח – כרך ב’ (מועדים)

50 ₪

ברכת ה’ – חמשה חלקים (הדפסה מחודשת טבת תשפ”ב)

250 ₪

מגדולי ישראל – חלק ג’

50 ₪

משנה ברורה המנוקד – ששה כרכים

420 ₪

מחזורים מעור – סט

900 ₪

מחזור ליום כיפור – גדול

35 ₪

אוצרותינו – במדבר

35 ₪

מאמרים

הידעת? פנינים ומרגליות מתורתו של מרן ?

מגילת אסתר

מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף...

נר ה’ נשמת אדם

נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה...

סיגריה

סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה...

סגולה לחן ולחסד במשפט

סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או...

פרנסה

פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם...

יומן

כ״א - כ״ז שבט
כ״א שבט 1.23

יום ראשון

עלות השחר : 5:24 זריחת החמה: 6:47
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:02 שקיעה: 5:06
Candle

יומא דהילולא

רבי שלמה י. זוין, עורך האנציקלופדיה תלמודית, תשל"ח
רבי רפאל דוד בירדוגו, דיין במכנאס, תרע"ו (אדר ב')
רבי אברהם ן' מוסא, ראב"ד תונס, מח"ס מנחת סוטה, תצ"ג
רבי אלימלך מליזנ'סק, מח"ס נועם אלימלך, תקמ"ז
רבי חנניה שאול, מח"ס מגן שאול, מגאוני שאלוניקי, תפ"ח
רבי יצחק אלחנן מקובנא, מח"ס באר יצחק, תרנ"ו

כ״ב שבט 1.24

יום שני

עלות השחר : 5:24 זריחת החמה: 6:47
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:03 שקיעה: 5:07
Candle

יומא דהילולא

רבי יצחק (אברהם ש.) מג'לד, אב"ד בבל, מח"ס אקים את יצחק, תר"ף
רבי חיים אלחדיף, ראב"ד טבריה, מח"ס טועמיה חיים, תרפ"ז (אדר ב')
רבי אלעזר הלוי ן' טובו, ראב"ד י-ם, מח"ס פקודת אלעזר, תרמ"ו
רבי יחיאל מ. הלוי עפשטיין, מח"ס ערוך השלחן, תרס"ח
רבי מאיר יונה, רב מגדל העמק, מח"ס בית מאיר, תשד"מ (אדר ב')
רבי אברהם מאיר יעקובוביץ', רבה של נחלת יהודה, תשנ"ב
רבי יעקב חורי, מחכמי ג'רבא, מח"ס בני יעקב, תרפ"ט

כ״ג שבט 1.25

יום שלישי

עלות השחר : 5:24 זריחת החמה: 6:46
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:04 שקיעה: 5:08
Candle

יומא דהילולא

רבי יאשיהו פינטו, אב"ד דמשק, מח"ס הרי"ף (על עין יעקב), ת"ח
רבי מנחם סירירו, דיין ומרתב"י בפאס, תס"א
רבי יצחק מ. אלתר, אדמו"ר מגור מח"ס חדושי הרי"מ, תרכ"ו
רבי יעקב רוקח, מגאוני טריפולי, מח"ס שלחן לחם הפנים, תרנ"א
רבי דוד טייאר, מדייני ומקובלי טריפולי, תקכ"ג

כ״ד שבט 1.26

יום רביעי

עלות השחר : 5:23 זריחת החמה: 6:46
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:04 שקיעה: 5:09
Candle

יומא דהילולא

רבי חיים אלגאזי, דיין בקושטא, מח"ס נתיבות משפט, ת'
רבי אליעזר ידיד הלוי, ממקובלי ירושלים, מח"ס דבר אליעזר, תרצ"ד

כ״ה שבט 1.27

יום חמישי

עלות השחר : 5:23 זריחת החמה: 6:45
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:05 שקיעה: 5:10
Candle

יומא דהילולא

רבי אברהם גרשון מקיטוב (גיסו של הבעש"ט), תקכ"א (אדר א')
רבי חיים א. אבולעפיה, אב"ד איזמיר, מח"ס נשמת חיים, תקל"ה (אדר ב')
רבי יצחק הררי, מחכמי אר"צ, מח"ס זכור ליצחק, תרכ"ו
רבי ישועה חדאד, ממקובלי ג'רבא, מח"ס ספר השעשועים, תשכ"ג
רבי יצחק אביחצירא בבא חאקי, רבה של רמלה לוד, תש"ל (אדר ב')
רבי סלמן חוגי עבודי, אב"ד בירושלים, תשל"ג
רבי ישראל יעקב פישר, ראב"ד העדה החרדית, תשס"ג (אדר א')

כ״ו שבט 1.28

יום שישי

עלות השחר : 5:22 זריחת החמה: 6:45
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:06 שקיעה: 5:11
Candle

יומא דהילולא

עובדיה הנביא, קבור בדובב
רבי יהושע א. ה. חמצי, אב"ד חיפה, מח"ס ולבש הכהן, תרמ"א (אד"ב)
רבי משה חיים מנשרווי, מחסידי בית אל, תשי"ז
רבי יעקב כהן (השלישי), אב"ד גפצה, תשכ"ז

כ״ז שבט 1.29

שבת

עלות השחר : 5:22 זריחת החמה: 6:44
לזמנים נוספים
פלג המנחה: : 4:07 שקיעה: 5:12
Candle

יומא דהילולא

רבי רפאל משה בולא, ראשל"צ, מח"ס גט מקושר, תקל"ג
רבי שלמה אלישוב, בעל הלשם, תרפ"ו
רבי חיים סינואני, צדיק ומלוב"ן, מח"ס מקום מקדש, תשל"ט
רבי עזרא טוויל מ. הכהן, אב"ד באר"ץ, מח"ס עט סופר, תר"ן
רבי חיים פ. שיינברג, ר"י תורה אור, מח"ס טבעת החושן, תשע"ב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew