וידאו

המסר השבועי ממרן שליט"א - פרשת בחוקותי

וידאו

חגיגת ל"ג לעומר בת"ת איש מצליח

דברי תורה וברכה ממוה"ר הרב צמח מאזוז שליט"א בעניני דיומא והדלקת המדורה ע"י הרב אברהם כהן שליט"א
וידאו

מרן שליט"א על רבי שמעון בר יוחאי

מה מנהג המדורות I למה אמר רבי שמעון ראיתי בני עליה והם מועטים וכו' ואם אחד הוא אני הוא מה המיוחד...
וידאו

לימוד פרקי אבות בימי העומר (1)

תקנת חכמים ללמוד פרקי אבות בימי ספירת העומר | השוני שיש בקריאת התורה בין ארץ ישראל לחו"ל |...
וידאו

"וַעֲשׂוּ סְיָג לַתּוֹרָה" - פרקי אבות (2)

העונש הראוי למחבלים | מתינות ששוה חיים | זהירות מפגישות ארוכות ופגישות מיותרות | הדרך הנכונה...
וידאו

השיעור השבועי – מוצאי שבת בהר תשע"ט

מה הקשר בין רבי מאיר בעל הנס לארוויזיון | באיזה זמן טוב לאכול מצה בפסח שני? | הסיבה לאבל שעושים...
שאל את הרב
שלח שאלה

דעת מרן שליט"א על פתיחת חנות בארץ ישראל בשבת עם גוי בשותפות

היתר זה ניתן לעתים רחוקות בחו"ל למנוע כשלונות.

בא"י אסור להורות היתר בזה כי מכשילים את הרבים 

מרן ראש הישיבה

יישוב הנוסח ראש-חודש הזה.

מה פירוש והוא סובר לומר הזה. אולי הכוונת לומר החדש?
אני לא עוקר נוסחאות מדעתי. כל נוסחא שנוכל למצוא לה יישוב כל-שהוא נשאיר אותה.
מצינו בתורה: יום השישי, יום השביעי.
ובמשנה: בית-דין הגדול שבירושלים (גיטין).
מדוע אי אפשר לומר ראש-חודש הזה?
מרן ראש הישיבה

אמירת פסוקים פעמיים בסוף ההלל

המנהג לכפול כל הפסוקים הללו מקורו מהטור (סימן תכ"ב) שכתב שכן המנהג הנכון, ובכף החיים שם (אות מ"ג) הביא שכן צריך לנהוג גם לפי הקבלה.
וזה שהפסוקים עצמם כפולים, אינה סיבה שאנחנו לא נחזור עליהם, כי כך דרך הפסוקים לכפול העניין במילים שונות, ובפרט בשיר שבח והודאה. ומה תענה באנא ה' הושיעה נא / אנא ה' הצליחה נא, שהפסוק עצמו כופל העניין במילים שונות וכל ישראל חוזרים על הפסוק פעמיים (שהם ארבע)?
הרב רזיאל כהן

אמירת קדיש שלפני מוסף בראש חודש

המנהג פשוט שאומרו הש"ץ השני, כי תפלת שחרית כבר נסתיימה מכבר, ואמרו קדיש תתקבל, וקדיש שאחר קריאת ספר תורה, והחזן של מוסף כבר ניצב במקומו, על כן יאמר הוא הקדיש. (ובעיקר הכלל שהקדיש חוזר על מה שלפניו, עיין לרבנו מנוח ריש פרק ט' מהלכות תפלה. וצריך עיון).
הרב רזיאל כהן

אמירת יעלה ויבוא בברכת המזון אחר צאת הכוכבים

גם כשחל ראש חודש בחול, אם התחלת הסעודה היתה בראש חודש, צריך להזכיר יעלה ויבוא בברכת המזון (יחוה דעת חלק ג' סימן ל"ה, וברכת ה' חלק ב' פרק ה' סעיף ל').
הרב רזיאל כהן

הגבהת ספר תורה כאשר יש יותר מספר תורה אחד

מרן ראש הישיבה נר"ו בירחון אור תורה (סיון התש"ן סימן קי"ח אות ג') כתב שראה בתונס שמגביהים רק את הראשון, וכפסק מרן השלחן ערוך (סוף סימן קמ"ז). ולגבי מנהג ג'רבא יש שנהגו כך ויש שנהגו כך, ראה באור תורה שם ובהערה שם, וכן באור תורה אלול התש"ן (סימן ק"ס אות ב').
הרב אדיר כהן

ברכת "יהללוך" בסוף ההלל

המברכים לקרוא את ההלל גם חותמים, כאשר יראה הרואה בסידורי בית עובד ושאר סידורים של הנוהגים לברך. ואף שכן נהגו רוב קהלות הספרדים בחו"ל, ובהם גם בתונסיה (וא"כ גם מרן הגאון הקדוש איש מצליח זצ"ל נהג כן). אבל בארץ הקודש המנהג שלא לברך כמו שכתב מרן בשלחן ערוך אורח חיים (סימן תכ"ב סעיף ב'). ואף העולים מחו"ל לארץ הקודש יש להם לשנות המנהג, אלא א"כ גרים בערים שנתייסדו על ידם שאז יכולים להמשיך במנהגם, וכפסק מרן אבי הישיבה מר זקני רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל.
ולכן בישיבתנו "כסא רחמים" אשר בעירנו בני ברק תבנה ותכונן, שהיא עיר שהיתה מיושבת מלפני כן, לא מברכים על ההלל בראש חודש. ועיין עוד בהקדמת מרן ראש הישיבה נר"ו לספר ברית כהונה השלם.
הרב אדיר כהן

המתפלל מוסף של ראש חודש ביחיד עם תפילין

יש כמה טעמים למה לא להתפלל מוסף של ראש חודש עם תפילין, עיין בשו"ת הרדב"ז חלק ד' (סימן פ') ולבוש (סימן כ"ה סעיף י"ג) ובכף החיים (שם סעיף קטן צ"ד) ולפי חלק מהטעמים גם תפילת לחש של מוסף אין לאומרא עם תפילין (בלי קשר לקדושת כתר) ועיין עוד בשו"ת ויען הכהן (חלק א' סימן ד').
הרב אדיר כהן

1. מה שכתב ראש הישיבה שליט"א שדעתו של ברויאר היא שהשוא של...

1. אינני זוכר איפה כתב את זה ברויאר.
2. מסורת שלנו להניע. וא"כ גם מסורת תימן תע"ב.
מרן ראש הישיבה

אי עשיית קידוש בראש חודש

עד שתשאל על קידוש תשאל למה לא תקנו סעודה בראש חודש בפת (וכידוע שאין קידוש אלא במקום סעודה, ואי אפשר לתקן קידוש בלי סעודה). ולמה לא אסרו מלאכה בראש חודש כבשבת ויום טוב? וגם למה בחנוכה לא תקנו כל אלה הדברים? ואין להשוות כל הדברים יחדיו, ודרגות דרגות יש. והקידוש בשבת ויום טוב הוא מהתורה.
הרב אדיר כהן

שיעורי וידאו

רבניםנושאיםסדרות
לכל השיעורים

מאמרים

בכל דרכיך דעהו !

הרב עובדיה חן | שחט לו חכם צדקה את היונים בחצר בית הכנסת, ולפתע נשמעה שריקה ופגז התפוצץ סמוך אליהם. נאנח חכם צדקה...

ודגלו עלי אהבה

שקט מוחלט בכל העולם, מעמד הר סיני: ההר בוער באש עד לב השמים, חושך ענן...לקריאה

ונסע אוהל מועד מחנה הלויים...

בנוהג שבעולם מי שחשוב יותר צריך ללכת ברא המחנה, כמו שיש דין בכיבוד תלמיד חכם...לקריאה

למען כבוד התורה לא אחשה!

בשנת תשנ"ג, קמה ממשלת שמאל בראשות יצחק רבין עם מרשיעי ברית אשר פערו פיהם על...לקריאה
לכל המאמרים

יומן

כ״א אייר - כ״ז אייר ה׳תשע״ט
כ״א
אייר
26-05
זמני היום - יום ראשון
עלות השחר: 4:13 זריחה: 5:43 סוף זמן ק"ש להגר"א: 9:08 חצות היום: 12:38 מנחה קטנה: 4:43 צאת הכוכבים: 7:59
יומא דהילולא

רבי יחיא (ב"ר אברהם) אביחצירא הי"ד, תרח"ץ
רבי משה דיין, מח"ס ליקוטי חמד, תשל"ט
רבי מנחם הכהן, ממקובלי ירושלים, תרצ"ז

כ״ב
אייר
27-05
יום שני
זריחה החמה: 5:43 שקיעה: 7:39
כ״ג
אייר
28-05
יום שלישי
זריחה החמה: 5:43 שקיעה: 7:40
כ״ד
אייר
29-05
יום רביעי
זריחה החמה: 5:43 שקיעה: 7:40
כ״ה
אייר
30-05
יום חמישי
זריחה החמה: 5:42 שקיעה: 7:41
כ״ו
אייר
31-05
יום שישי
זריחה החמה: 5:42 שקיעה: 7:41 כניסת שבת: 7:21
כ״ז
אייר
1-06
שבת קודש
זריחה החמה: 5:42 שקיעה: 7:42 יציאת שבת: 8:24
*כל הזמנים לפי אופק תל אביב.
הצג פעם אחרת
X
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0