וידאו

פרשת נשא - הברכות המיוחדת שיש בברכת כהנים

וידאו

חג מתן תורה

הסיבה לכך שחג מתן תורה בא זמן מועט לאחר חג החירות | חשיבות החינוך של האמא | מדוע לפי התורה האיש...
מאמר

ונסע אוהל מועד מחנה הלויים בתוך המחנות

בנוהג שבעולם מי שחשוב יותר צריך ללכת ברא המחנה, כמו שיש דין בכיבוד תלמיד חכם שהרב הולך ראשון...
וידאו

השיעור השבועי – מוצאי שבת בחוקותי תשע"ח

וידאו

מוסר מלכים - הכנה לשבועות ממרן שליט"א

איזה דבר כותב הרשב"ץ בחלק א' סימן חבדני"ק...? | מדוע יש הרבה ראשונים חכמים גדולים שבמשך הדורות...
מאמר

כסא רחמים שלי - הרב ששון טרבלסי שליט"א

למד בישיבה בשנים: תשמ"ו-תשס"ד. תפקיד כיום: דובר בית מרן ראש הישיבה. חבר הנהלה בעמותת מוסדות...
שאל את הרב
שלח שאלה

עליית קטן פחות מגיל מצות לתורה

התחלנו לתת

לקטנים מבני

עשר ומעלה לעלות ל

קריאת המפטיר, ברצוננו לשאול האם ניתן לכתחילה להעלותם לקרוא בתורה גם לשאר עליות מתוך השבעה עולים, או אפילו במנחה של שבת, לא כעולה אלא כקורא וזאת כדי להרגילם במצווה זו, אומנם הילקוט יוסף כתב שאכן מותר, אך העירו לנו שאולי אין כאן כבוד הציבור שקטן יעלה לקרא.

קטן

יכול לעלות

לקרא אבל רק בחזרות

(אם יש מוספים) כי אין זה כבוד הציבור וכן דעת פוסקים רבים (עשרה במספר הובאו בשו''ת איש מצליח ח''א) ויש להם ראיה ממשנה מפורשת במסכת סוכה דף ל''ח ע''א.

מרן ראש הישיבה

הליכה לגן חיות הפתוח בשבת

יש בשכונה שלנו בריכה מטעם המתנ"ס שלצערנו פתוחה גם בשבת. האם מותר לקנות כרטיס וללכת לשם ביום חול או שיש בכך משום מסייע בידי עוברי עבירה?
וראיתי בילקוט יוסף (חלק ד' הלכות שבת כרך ב', עמוד קנ"ו) שכתב להתיר לשלם לגן החיות מערב שבת ולהכנס לגן בשבת, ובלבד שלא יהיה כתוב סכום דמים וכו'. ובהערות שם כתב הטעם, שהרי במחיר כרטיס כלולים גם הוצאות שמירה ונקיון המקום לפני שבת ולאחריה ומזונותיהן של החיות. ע"ש. וקשה לי דעדיין כיוון אסור של מסייע בידי עוברי עבירה, ועוד יש איסור של מראית העין שרואים אדם דתי בתוך הגן בשבת, ועוד יש איסור של טלטול הכרטיס שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס. ועוד למה אין בזה משום עובדין דחול, וגם יש חשש שיגיע שם לעוד כמה איסורין.
א. מה דעת הרב שליט"א בענין ללכת לבריכה ביום חול (או לגן החיות וכד') אם היא פתוחה בשבת או אם יש בזה משום מסייע?
ב.ואם זה מותר- האם מותר ללכת לגן החיות בשבת ע"י שיקנה כרטיס מערב שבת?
א. אם יש בריכה אחרת בעיר שומרת שבת – יש לימנע מללכת לבריכה שמחללת שבת, משום מסייע ידי עוברי עבירה. ואם לא – מותר. כמו שמשתמשים כולנו בחשמל בימי החול (לכ''ע) אף שחברת החשמל מחללים שבת בעוה''ר. וכן לגבי חברת מוניות מחללי שבת וכדומה.
ב. אסור מכל הטעמים שאמרת. ואולי בילקוט יוסף מדובר בגן החיות בחו''ל.
מרן ראש הישיבה

מחילה בכבוד הרב בקשר לתשובה של הרב למקור להגיד פסוק ששמו מופיע בו...

מחילה בכבוד הרב בקשר לתשובה של הרב למקור להגיד פסוק ששמו מופיע בו בסוף תפילת שמונה עשרה ממיכה פרק ו' פסוק ט' ברש"י ושם כתוב "ותושיה יראה שמך מכאן מי שאומר בכל יום מקרא המתחיל ומסיים כמו שמתחיל ומסיים שמו,התורה מצילו מגיהנם" אז איך כבוד הרב הבין להגיד פסוק ששמו מופיע בו? או אולי הרב הבין מרש"י חדש "ותושיה קורא להם הנביא אשר רואה את שמך, אשר נותן לב להתבונן ולראות דרכך. ותושיה, מוסב על מקרא שלמעלה הימנו"ושוב סליחה מכבוד הרב.ותודה על כל מה שאתם עושים לכתחילה לוקחים פסוק שמתחיל ומסיים ואם לא נמצא לוקחים פסוק שהשם מופיע בו
מרן ראש הישיבה

בהילולא התייחס הרב [מרן רה"י] לעניין החייל שגויס למלחמה יומיים...

בהילולא התייחס הרב [מרן רה"י] לעניין החייל שגויס למלחמה יומיים לאחר חתונתו ונפצע קשה, הרב אמר שאם החוק שניסו להעביר היה עובר כפי שציוותה תורה, מקרים כגון אלו לא היו קורים לצערנו. השאלה המתבקשת היא: הרי במלחמה זו מדובר במלחמת מצווה של עזרת ישראל מיד צר, ועל כגון דא נאמר "אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה יוצאים" (כמדומני שגם אחת מהצעות החוק שהוגשו בעניין דברה על כך שהחוק לא יחול כאשר החתן נקרא לשירות מילואים על פי צו 8 שניתן בד"כ בעתות מלחמה)מכך עולה שהחייל היה צריך להתגייס למלחמה זו אף על פי תורתנו הקדושה. אודה לכבוד ראש הישיבה על הבהרת הדבריםא) "עזרת ישראל מיד צר" היינו כשהצר בא עלינו. לא כן כשאנו הולכים אליו. ב) יש עוד כמה חיילים במילואים שיכלו ללכת במקומו.
מרן ראש הישיבה

הליכה לגן חיות הפתוח בשבת

יש בשכונה שלנו בריכה מטעם המתנ"ס שלצערנו פתוחה גם בשבת. האם מותר לקנות כרטיס וללכת לשם ביום חול או שיש בכך משום מסייע בידי עוברי עבירה?
וראיתי בילקוט יוסף (חלק ד' הלכות שבת כרך ב', עמוד קנ"ו) שכתב להתיר לשלם לגן החיות מערב שבת ולהכנס לגן בשבת, ובלבד שלא יהיה כתוב סכום דמים וכו'. ובהערות שם כתב הטעם, שהרי במחיר כרטיס כלולים גם הוצאות שמירה ונקיון המקום לפני שבת ולאחריה ומזונותיהן של החיות. ע"ש. וקשה לי דעדיין כיוון אסור של מסייע בידי עוברי עבירה, ועוד יש איסור של מראית העין שרואים אדם דתי בתוך הגן בשבת, ועוד יש איסור של טלטול הכרטיס שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס. ועוד למה אין בזה משום עובדין דחול, וגם יש חשש שיגיע שם לעוד כמה איסורין.
א. מה דעת הרב שליט"א בענין ללכת לבריכה ביום חול (או לגן החיות וכד') אם היא פתוחה בשבת או אם יש בזה משום מסייע?
ב.ואם זה מותר- האם מותר ללכת לגן החיות בשבת ע"י שיקנה כרטיס מערב שבת?
א. אם יש בריכה אחרת בעיר שומרת שבת – יש לימנע מללכת לבריכה שמחללת שבת, משום מסייע ידי עוברי עבירה. ואם לא – מותר. כמו שמשתמשים כולנו בחשמל בימי החול (לכ''ע) אף שחברת החשמל מחללים שבת בעוה''ר. וכן לגבי חברת מוניות מחללי שבת וכדומה.
ב. אסור מכל הטעמים שאמרת. ואולי בילקוט יוסף מדובר בגן החיות בחו''ל.
מרן ראש הישיבה

לפי מינהגנו לא אומרים תחנון יום חמישי[ביום סעודת יתרו] איך לנהוג...

לפי מינהגנו לא אומרים תחנון יום חמישי[ביום סעודת יתרו] איך לנהוג כשאני מתפלל בבית כנסת שלא הולכים לפי מינהגנו ואיך לנהוג שמבקשים ממני לעלות חזן ביום זה תודה ותבורכו מפי עליוןאם באותו מקום אומרים תחנון, הוא לא יאמר את התחנון ויעשה זאת בצנעה. ואם מזמינים אותו לעלות שליח ציבור- ימנע.
הרב דוד עידאן

געיא בפסוק "שים נא ידך" בפרשת ויחי

בפרשת ויחי נאמר "שים נא ידך תחת ירכי" (מז, כט), ומתחת למלה "שים" ישנה געיא, לְמַה היא מוֹרָה?
כדי שלא תהפוך אותו לחיריק קטן מתוך מהירות המקף. ויש הבדל במבטא בין חיריק קטן (חסר) לחיריק גדול (מלא), וכמו שכתב בשו"ת חכם צבי (סוף סימן נ"ד). ואנו מלמדים זה בישיבת כסא רחמים תכב"ץ.
מרן ראש הישיבה

מרן ראש הישיבה

שיעורים ומאמרים מאת מרן
לכל הפריטים ממרן

שיעורי וידאו

רבניםנושאיםסדרותפלייליסטים
לכל השיעורים

מאמרים

"אור תורה" מחייהו

הרב עובדיה חן | לרגל מלאות חמישים שנות אור לירחון "אור תורה", יצאנו לשרטט קוים לדמותו של הירחון המיתולוגי שעל...

חירות עם איזון

שילוב זה המאפיין את חג הפסח - זכירת גודל הנס עם זכירת המצב העגום, מעמיד את...לקריאה

איך קל יהיה לאהוב?

וכי אפשר לצוות לאהוב את הזולת? הרי אהבה היא ענין טבעי שקשה לאדם לכפות אותו על...לקריאה

מעלת חברינו ולא חסרונם

"ואהבת לרעך" ניחא, אבל המלה "כמוך" הופכת את המשימה לכמעט בלתי אפשרית. וכי...לקריאה
לכל המאמרים

יומן

ו׳ סיון - ו׳ סיון ה׳תשע״ח
ו׳
סיון
20-05
יום ראשון
זריחה החמה: 5:42 שקיעה: 7:37
ז׳
סיון
21-05
יום שני
זריחה החמה: 5:41 שקיעה: 7:38
ח׳
סיון
22-05
יום שלישי
זריחה החמה: 5:40 שקיעה: 7:39
ט׳
סיון
23-05
יום רביעי
זריחה החמה: 5:40 שקיעה: 7:39
י׳
סיון
24-05
יום חמישי
זריחה החמה: 5:40 שקיעה: 7:40
י״א
סיון
25-05
יום שישי
זריחה החמה: 5:39 שקיעה: 7:41
י״ב
סיון
26-05
שבת קודש
זריחה החמה: 5:39 שקיעה: 7:41
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0