וידאו

הציפיות של בורא העולם מכל אחד

וידאו

הילולא תשע"ט - והשנה בענק!!!

הזדרזו לרכוש כרטיס - שתוכלו לזכות בהגרלות שמתקיימות מידי יום בשידור חי ברדיו קול ברמה
וידאו

למה נסחף הנוער בתוניס אחר תרבות צרפת

וידאו

קצר ולעניין - כתיבת תאריך לועזי

שאל את הרב
שלח שאלה

כהן שקיבל שבת ובא למנחה בצום עשרה בטבת

נראה שלא.
מרן ראש הישיבה

פירוש הביטוי "ברשפי אזה"

תמיד נתקשיתי בזה, וחשבתי לפרש כדבריך אבל מלה זו "אֵזֵה" בארמית. וזכורני שראיתי בסידור ישן מלפני כשלש מאות שנה ברשפים אזה. ואולי הכוונה שאני מזה דמעות ברשפי אש על חרון אף ה' בי בעוה"ר.
מרן ראש הישיבה

תרגום אונקלוס לדברי יוסף "התחת אלקים אני"

אונקלוס מפרש: הלא תחת אלוקים אני (וראה בלחם הבכורים שמושי הה"א אות י'), ורצונו לומר הלא ירא אלוקים אני. ותרגם התוכן ולא תרגום מלולי כדרכו.
הרב רפאל מאזוז

צום עשרה בטבת לסובל ממגרינות

"מיגרנה" נחשבת בהלכה כחולי לכל דבר (עיין סימן שכ"ח סעיף י"ז ובשמירת שבת כהלכתה פרק ל"ג סעיף א' אות ג'), ומי שסובל ממנה פטור מן התענית. וגם אדם שאינו סובל ממנה בפועל, כל שעל ידי התענית עלול החולי לחזור, אין לו להתענות (עיין תורת המועדים הלכות ד' תעניות סימן ב' סעיף ג').
רפואה שלמה ובשורות טובות.
הרב רזיאל כהן

ברכה על הדלקת נרות חנוכה בבית מלון

לא כדאי שכולם ידליקו שם בברכה. (הן מפני שיש לצדד שכלם סמוכים על שלחן אחד, והן מפני שלא ניכר מי הדליק מה, והרי זה דומה למדליק באמצע הרחוב). והנכון להדליק חנוכיה אחת מרכזית בשותפות בחדר האוכל, ולהוציא בה את כולם ידי חובה. (כמובן בתיאום עם הנהלת המלון). ובזה גם פרסום הנס יהיה הרבה יותר. וברוב עם הדרת מלך. וכן דעת מרן ראש הישיבה נר"ו (ע' משנ"ב איש מצליח דקמ"ו ע"ב הערה 5).

הרב רזיאל כהן

מנהג ג’רבא ותונס בהדלקת נר חנוכה בבית הכנסת

יש בג'רבא ב' מנהגים, רוב בתי הכנסת מדליקים אחר קדיש תתקבל של ערבית. ויש בתי כנסיות שמדליקים בין מנחה לערבית (ברית כהונה או"ח מע' ח' אות יז'). ובתונס הבירה נהגו כמנהג הראשון (כ"כ בספר עלי הדס פרק טז' אות ד').

הרב אדיר כהן

סדר תפילת מנחה ביום צום עשרה בטבת שחל בערב שבת

1. לכתחילה יש להתחיל תפלת מנחה באופן שיסיימו אותה מספר דקות קודם השקיעה, וירויחו מצות תוספת שבת, כי לדעת הרבה פוסקים כל שממשיכים בתפלת מנחה עד אחר השקיעה מפסידים מצות תוספת שבת, ויש לכלכל זמן הוצאת ספר תורה בהתאם. [ומכל מקום בשאר תעניות בשעת הדחק אפשר לקרוא ספר תורה בברכות אף בין השמשות (ויאמרו אח"כ תפלת לחש בלי חזרה), עיין בשו"ת דבר יהושע חלק ג' (יורה דעה סימן ס"ג אות ג') ובשות יביע אומר חלק ז' (אורח חיים סימן י"ז), ובפסקי תשובות דפוס חדש חלק ג' סימן רצ"ב הערה 30].
2. בשאר תעניות נראה לעניות דעתי שרשאי לומר עננו אף לאחר השקיעה, כמו שרשאי להתפלל מנחה באותה שעה, ונחשב לענין זה כיום התענית. אבל כשחלה התענית בערב שבת קשה בעיני שיאמר אז "ביום צום התענית הזה כי בצרה גדולה אנחנו". וראיתי שגם בשו"ת דבר יהושע הנ"ל הניח זה בצריך עיון למעשה. (ועיין ביד אפרים סוף סימן תק"נ).
3. נשיאת כפים מותרת בשעת הדחק גם בבין השמשות, עד צאת הכוכבים (עיין יחוה דעת חלק ו' סימן מ', ובתורת המועדים - ד' תעניות עמוד ס"ו).
4. ודאי עדיף להתפלל סמוך לשקיעה, כדי להרויח את ברכת הכהנים (אלא שיקפידו לעמוד בזמנים ולסיים את כל התפלה לפני השקיעה וכנ"ל). והתפלה בשעה מוקדמת אין בה שום תועלת, אף לדעת שיבולי הלקט, שהרי הוא סובר שגם אז אין לקרוא בתורה, ומה הועילו חכמים בתקנת ההקדמה?
5. מדבריך ניכר שאין דעתך נוחה כלל מאיחור זמן התפלה, ואף הוספת באירוניה שמן השמים גרמו לאותם המאחרים שיתאחרו עוד יותר וכו'. ובמחילת כבוד תורתך לא ידעתי על מה הקפדת, הרי רצו להרויח ברכת כהנים שהיא מצות עשה מן התורה. ואמנם המקדימים להתפלל מנחה גדולה בערב שבת יש להם על מה שיסמוכו מדברי רבני ירושלים הקדמונים (שהובאו בחזון עובדיה - ד' תעניות עמוד ק"ג), אך המתאחרים ודאי כדין עושים לכתחילה. אלא שצריכים לעמוד על משמר הזמנים, כמו שצריכים להקפיד על זה במצוות רבות אחרות.
הרב רזיאל כהן

איזה מנהגים לשנות

 יש כללים בהלכה. יש מנהגים שגובלים בספק ברכה לבטלה ואי אפשר להמשיך בהם, למשל ברכת הדלקת נרות אחרי ההדלקה יש בזה ברכה לבטלה לדעת הרמב"ם ומרן, ומרן הגר"ע צעק על זה הרבה כידוע, ויש לבטל המנהג, בדברים אחרים שאפשר למצוא בהם סמך למנהג משאירים את המנהג על כנו, גם בעניין ברכת ההלל לכתחילה ראוי שלא לברך, אלא שמוהרח"ך (רבי רחמים חי חויתה ע"ה) הורה שבנתיבות אפשר להמשיך במנהג כי זו קהילה שנוסדה ע"י יוצאי תונס, ומרן ראש הישיבה כתב שלולי אמר כן מוהרח"ך היה ראוי שלא לברך, והסכים עמו מרן הגר"ע יוסף ע"ה, וראה בכל זה באורך בהקדמתו של מרן שליט"א לספר ברית כהונה בהוצאת מכון הרב מצליח. איזה מנהגים משנים ובאיזה ממשיכים. ומשם בארה.

הרב משה חדאד

קריאת הפסוק "נתן לי אלקים בזה"

ענו לך יפה מאד, במלה עם מקף אין טעם ולא מנגנים בה (כלומר לא מרימים 'טון'), רק יש געיא בנו"ן להעמדה מועטת.
הרב אמיר דאדוואנד

שיעורי וידאו

רבניםנושאיםסדרות
לכל השיעורים

מאמרים

אל מול האמת הנוקבת

הרב עובדיה חן | "כל העת אתם מאשימים אותי בגרימת עוול לאבא" המשיכה טענת יוסף להלום "אם אתם כל כך דואגים לאבא, אם...

מכונת משקאות חינמית

חיוך, משיב נפש יותר מכוס חלב ביום שרב, מחמם לב יותר מכוס יין שרף ביום חורפי. לקריאה

בלי עין הרע!!!

 עין של דג... חוט אדום...| מה זה עין הרע?| כיצד זה עובד?| איך עושים לזה סוף?|...לקריאה

מעמד גדול הדור - חלק א’

שנו חכמים (בסוכה דף כ' ע"א): "בתחלה כשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה,...לקריאה
לכל המאמרים

יומן

ח׳ טבת - י״ד טבת ה׳תשע״ט
ח׳
טבת
16-12
יום ראשון
זריחה החמה: 6:42 שקיעה: 4:38
ט׳
טבת
17-12
זמני היום - יום שני
עלות השחר: 5:17 זריחה: 6:43 סוף זמן ק"ש להגר"א: 9:06 חצות היום: 11:37 מנחה קטנה: 2:33 צאת הכוכבים: 4:59
יומא דהילולא

עזרא הסופר, ג' אלפים תמ"ב
רבי יחזקאל עזרא אליה, ראב"ד בבבל, תרפ"ד
רבי ישועה בסיס, ראב"ד תוניסיה, מח"ס אבני צדק, תר"ך
רבי חזקיה הכהן רבין, הרב הראשי לבוכרה, תש"ה
רבי אברהם חיים שור, מח"ס תורת חיים, שצ"ב

י׳
טבת
18-12
יום שלישי
זריחה החמה: 6:43 שקיעה: 4:39
י״א
טבת
19-12
יום רביעי
זריחה החמה: 6:44 שקיעה: 4:39
י״ב
טבת
20-12
יום חמישי
זריחה החמה: 6:44 שקיעה: 4:40
י״ג
טבת
21-12
יום שישי
זריחה החמה: 6:45 שקיעה: 4:40 כניסת שבת: 4:20
י״ד
טבת
22-12
שבת קודש
זריחה החמה: 6:45 שקיעה: 4:41 יציאת שבת: 5:21
*כל הזמנים לפי אופק תל אביב.
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0