Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 17586 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

חשש נדר שמעכב השידוך

ידוע כי אמרו חז”ל: לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן.

ועוד אמרו: ברית כרותה לשפתיים, דהיינו מה שאדם מוציא משפתיו ומפיו, נתפס ומשפיע על האדם, ולכן הזהירו מאד לא להוציא שום קללה או דיבור לא טוב, אף אם אין אדם מתכוין לזה, וכמה סיפורים מובאים בגמרא מעניינים אלו.

לכן יתכן שמשפט זה שהוצאת מפיך בלשון זו או בלשון דומה, אף שלא נתכוונת בו לקללה ח”ו, פעמים שמדת הדין מקטרגת לומר הנה הוא עצמו אמר כך.

ולכן עצתי לקחת שלשה בנ”א ועדיף שיהיו ת”ח ומבינים ולפחות אחד מהם כך, ולבקש מהם שיעשו לך התרת קללות אם אפשר בנוסח הארוך שאומרים בערב ר”ה, או בנוסח קצר. ובזה מתירים כל הקללות שיצאו מפיך או מפי אחרים עלייך, ומדת הדין לא תקטרג עוד, וכדאי ליתן אח”כ צדקה כפי האפשר. ויה”ר שיפתח המזל ותמצאי בן זוגך בשעטו”מ בס”ד.

כנות בשידוכים

יש לברר אצל שני רופאים מבינים בענין, ולקבל מהם חוו”ד רפואית מה השלכות של זה לגבי הפוריות. לפי מה שראיתי באיזה ספרים יש לזה השלכות מסויימות וקושי בהולדה. ואם זה נכון שהדבר גורם לקושי לא רגילצריך לספר על זה קודם שמשתדכים, אפשר לספר אחר שמתחילים מעט, אבל בשום אופן אסור להעלים.

והכלל בזה “מה ששנוי עליך אל תעשה לחבריך”, וכמו שאדם לא רוצה שישדכו לו דבר שיש לו קושי רציני בעניינים אלו וכיוצא, אסור לו לעשות לחבירו. ומתוך נסיון נודע שאם מעלימים בעיה רפואית וכיוצא, הדבר גורם לצרות ובעיות קשות בשלום בית, ואחריתה מי ישורנה.

ואם רואים שאחרים לא רוצים להשתדך עם דבר כזה, יש לחפש אחד עם בעיה רפואית קלה, ויבינו זה את זה ויסתדרו יחד, וה’ ברחמיו יזכם לזרע קדש של קיימא. אמן.

דעת הרב על השם “מור” לבן

לפי דעתי היום הוא שם לבנות. אבל שמעתי שגם בנים נקראים היום בשם זה. ואם זה נכון, אפשר לקרוא בשם זה. אבל עדיף לקראו בשם מאור שיש בו משמעות יותר טובה, שיאיר העולם בתורתו ובמעשיו, ויה”ר שיהיה בסימן טוב.

נידה ק”צ

לענ”ד אין הבדל בזה בין בדיקה פנימית או קינוח, שכל טעם עיקר דינים אלו, כי הדבר מוכיח שהוא מגופה, א”כ גם בקינוח הדין כן. ולא חילקו הפסוקים בין בדיקה לקינוח, אלא אם טמאה מה,ת או מדרבנן, או אם היר בדיקה מעכבת כגון בז”נ שצריך לעשות בדיקה פנימית דוקא, אבל באופן שמצאה דםצ, שניהם שוים.

אמנם יש אחרונים שחולקים בזה, ועיין בטה”ב ריש סי’ א’, ולענ”ד העיקר כמו שנתבאר.

תיקון למי שפגע ואינו זוכר במי

כואב לנו על מצבך שאתה סובל הרבה, ויה”ר שה’ יסיר ממך את מדת הדין, וירוח לך ותצא מכל הצרות והקשיים.

ולגבי מה שכתבת שכנראה פגעת במישהו קשה, ואינך זוכר מי הוא.

הנה פגיעה באדם היא דבר חמור, ואפשר לאדם לסבול ממנה הרבה, ואם יזכה לבקש את מחילתו וימחל לו באמת, ינצל מהצרות.

אולם כשאינך זוכר, או שאינך יודע איך אפשר להשיגו. הנה אם אתה יכול ליזכר מי האנשים שהיו מעורבים בסיפור ההוא, או מי היה לידכם באותה שעה, מי החברים וכו’, ותנסה לדלות מהם פרטים להגיע לאותו אדם.

ואם אי אפשר בשום אופן, כמדומה שמובא בספרים הקדושים, שאם אדם מצטער באמת בכל לבו, ויתחנן ויתפלל לה’, ויעשה תשובה אמיתית בכל השתדלות אפשרית. אז בורא עולם שבוחן כליות ולב, יגמור לטובה. או שיזכיר לו מי האדם ויביאו אליו שיוכל לבקש ממנו, או שיתן בלב אותו אדם שימחל לו, ויגלגל דברים רבים בעולם, עד שיזכה למחילה אמיתית, כי רחמנא לבא בעי. ה’ יהיה בעזרך!

כיצד להתכונן לקראת הקמת בית של תורה?

אין מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיו, וה”ה להיפך לאשה שיזווגו לה מהשמים איש לפי מעשיה.

ולכן כדאי להתחזק

א. בצניעות, אם בלבוש, אם בדיבור, אם במקום הלימודים או העבודה וכו’.

ב. לקרוא על מעלת התורה והחשיבות והגדולה שלה, ולידע שאם רוצים בית של תורה אמיתי, צריך הרבה השקעה ועמל ומאמץ. הרבה שבתחלה אומרות כן בפיהן, וכשמגיעים למעשה צריך לוותר על כמה דברים, ולהיות עם הילדים וכו’, מבקשים מהבעל על חשבון הלימוד שלו וכו’. ולכן צריך לאשה להכין עצמה לפני כן באמת.

ג. לא לחפש מותרות, ולוותר על כל מיני טיולים ונופשים וכיוצא, להתרגל לחיי ענוה בבית.

ד. להתפלל ע”ז מעומק הלב, וכשיש רצון אמיתי ותפלה מהלב, בעזהי”ת כן יקום.

בשורות טובות

מעבר לישיבה קדושה מישיבה תיכונית

כדאי לדבר על ליבם מידי פעם בשפה רפה ובנעימה קדושה, להסביר להם מעלת התורה, ושאינך מזלזל בהם חלילה, רק רצונך לעלות ולגדול יותר וכו’.

ואם אתה רואה שלא עוזר, אם ידוע לך רב גדול שיקבלו ממנו והם מעריכים אותו, תפנה אליו שידבר עמם וישכנעם וכו’.

ועל הכל תתפלל ע”ז לה’ שיתן בלבם שיסכימו, ובס”ד אם יש לך רצון אמיתי וחזק, ותפלה כנה לבורא עולם, ומעט השתדלות, תצליח.

עלה והצלח!

כיצד להתמודד עם פחד

שלום וברכה!
נכון הוא דבר קשה לעבור פעם אחר פעם, תוחלת ושוב אכזבה, מקוים לטוב ושוב ח”ו.
אבל אין איתנו יודע חשבונות שמים, ומה טעם כל דבר, רק יש לזכור שגם הנפלים חיים בתחית המתים בקרוב. כי גם להם יש נשמה וכל שבאו קצת לעוה”ז, באו על תיקונם, ואשריכם שזכיתם לתקנם.

וכדאי לקרוא בספרים של אמונה ובטחון, אם בשער הבטחון בחובות הלבבות, אם בשאר ספרים שמחזקים ענין זה. וכדאי לקרוא תהילים באופן קבוע בכל יום, וזה יחזק את האדם להיות מקושר לבורא ב”ה, ויהיה יותר רגוע ושליו, שהוא וכל משפחתו נמצאים בידים הטובות ביותר בעולם.

ובאמת כי הפחד, לא יעזור לאדם כלום, וכי כשיפחד הענין יסתדר, להיפך ידוע שרפואת הגוף תלויה הרבה ברפואת הנפש והפסוק אומר “רוח איש יכלכל מחלהו”.
ולכן תשתדל להיות רגוע, וגם להרגיע את האשה, ושלא תלחץ ושלא תחשוב ותחשוש שכביכול היא אשמה ח”ו, אלא לומר לה שהכל מלמעלה, וכשיעלה רצון לפניו שהכל יעבור בשלום, כך יהיה.

ומ”מ יש כמה סגולות לזה. א. לכתוב על קלף בדיו ע”י סופר יר”ש פסוק והיה כעץ שתול וגו’ ולתלותו על האשה (כיסוי על כיסוי) כל ההריון. ב. שהאשה תמזוג בעצמה את טיפות המים בכוס הקידוש למתק הדין. ג. יש עצה למכור את העובר לאיזה ת”ח, כלומר לבוא לחכם שיודע מזה והוא יקנה בסכום משהו את העובר, ואז יתקיים בעזהי”ת.
ויה”ר שכל הריון זה ילך למישרים, ותלד האשה לחיים טובים ולשלום לה ולולד. בשורות טובות.

נ.ב.: אני מניח שהלכה לרופאה והיא בקשר איתה, לראות אם יש משהו טבעי שגורם לזה חלילה. ואם צריך לעשות איזה דבר, יש לשמוע בקולה ולעשות, רק לזכור שלא זה העיקר, אלא להתפלל לבורא יתברך שהכל ילך למישרים, וזה בתור השתדלות לבד. וה’ יעזור.

[בשולי דברי הרב אליהו מאדאר:
כדאי מאוד שתתרמו גם סכום מסוים לישיבה, ונאמר למרן שליט”א שתרמו, כי כמה פעמים הוא אמר שהברכה חלה יותר כאשר תורמים.
בבקשה תשלחו לנו את שם האשה ונכניס את שמה בל”נ למרן שליט”א.
הרב חנוך כהן]

עזרה בשלום בית

קוה אל ה’, חזק ויאמץ לבך, וקוה אל ה’.
אחי היקר! כואב הדבר, כל משפחה שמתפרקת הוא צער גדול, להורים, לילדים, וגם להבדיל להקב”ה עצמו כביכול, כי הוא בצער גדול מענין כזה.
אבל קשה לעזור מרחוק וכשלא נמצאים בענין, לדעת את הסיבות וכו’
אני מניח שהלכתם למבינים ולמי שיכול לעזור.
אם עשיתם הכל, הנח את הענין.
רק זאת אומר, אם הדבר תלוי בידך, עשה הכל שלא תתפרק המשפחה, ואפילו אם אתה צריך לוותר, ולוותר ולוותר.
כי הכל כדאי, כדי להשאיר משפחה שלמה. וזכור עוד מקרא שכתוב “ברצות ה’ דרכי איש, גם אויביו ישלים אתו” – ואויבי איש אנשי ביתו. עשה תשובה אמיתית, ואולי יעזור.
ואם אחר הכל, אתה רואה שאין מה לעשות. תקבל גם את זה, כי הכל ממנו יתברך לטובתו של האדם, אם לכפר עוונות, אם לתקן מה שבעבר, ואי אפשר לידע חשבונות שמים.
חזק עצמך ואל תפול ברוחך, וה’ יהיה בעזרך.

תיקון עוונות

ו’ מנחם אב התשפ”א

צדיק! עיקר התיקונים היא התשובה האמיתית בכל לב.

אלא שאעפ”כ כתבו בספרים הקדושים לעשות תעניות, כדי לסגל את הגוף.

ובדורות האחרונים הקילו הפוסקים גבי התעניות והפחיתו מהם הרבה, כי הדורות חלשים ואי אפשר כמעט לעמוד בכל אותם התעניות, כי אינם עיקר.

ולכן אתה שקשה לך להתענות, אסור לך להתענות מחמת חלישות גופך, אין לך להתענות. והתיקון לעוונות אפשר שיהיה ע”י צער אחר שאפשר לך, כי התכלית בזה לצער את הגוף והתאוה שגרמה לעוונות. על כן אפשר שיעלה לך כתענית בדרכים אחרות, כגון אם אתה אוכל מאכל טעים לך הרבה, תעצור באמצע ואל תגמור אותו (ותניח אותו לזמן אחר), כי ידוע מ”ש בשם הראב”ד שזה עולה כמו תענית ויותר מזה, כי עוצר את תאוותו באמצע תקפה. או כשיש לך הנאה גדולה באיזה ענין אחר, כגון לאכול גלידה טעימה, או לשתות מים קרים ביום חם מא’ד, ואינך עושה זה, ה”ז כמו תענית ואפשר שיותר מזה.

כמו כן אם אתה לומד, אל תפסיק באמצע הלימוד גם לדבר שרצונך לעשות מאד לעשות, רק תגמור הענין ואז תפסיק, וכיוצא בעניינים אלו.

גם תרבה בצדקה כפי כחך, כי צדקה תציל ממות, וחטאך בצדקה פרוק. וכן תתנהג במדת הענוה כי בזה אתה נעשה מרכבה לשכינה הקדושה והוא תיקון גדול, וגם תזהר בשמירת השבת בדקדוק, בלא להקל כלל. וכמו שכתב מרן החיד”א, כי תחת אשר הרבה פש”ע, ירבה שפ”ע והוא ר”ת שבת פיזור (צדקה) ענוה. ובזה יערב ויבושם לך בעזהי”ת.

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן