Menu

הרב יוסף פרץ

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (153 שאלות)

כשרות מכונות גילוח

חברת פיליפס החזו”א התירה, אבל המכונות השתנו מאז ועד היום לבלי היכר. ולכן הבדיקה הנכונה היא, שאחר הגילוח, חבר יניח ידו במקום השערות שגילח כעת מלמטה יעלה ידו אט אט לכיוון מעלה.
ואם מרגיש דבר מה, אז הוא אות שהמכונה כשרה. ואם לא מרגיש מאומה – המכונה פסולה.
אנו ממליצים על מכונה לסידור זקן בשם וֵויל באנגלית. היא מכונת סידור זקן, שמגלחת מעולה, כמכונה רגילה, אך מאידך היא משאירה ע”פ דרישת ההלכה. ניתן להשיגה במחיר מוזל ב’קניה הישירה’ וב’צביקה’ בבני ברק, וראה מה שהארכתי בזה בשו”ת יוסף לקח ח”א וציינתי לדברי מרן הרב עובדיה ביבי”א שמסיק כן.

דעת מרן הגר"ע זצ"ל לחמם מאכל עם רוטב בשבת

יתכן שחזר בו וצ"ע

שימוש במכונת גילוח המאושרת ע"י מכון צומת

לענין זה אי אפשר לסמוך על מכון צומת כיון שיש להם שיטה חדשנית בנושא זה, שאפילו אם הבשר יהיה חלק מותר. וזה נגד שיטת מופה"ד ביב"א שאוסר באופן זה. 
הרב דוד יוסף כפי הנשמע יש לו מכונות כשרות בבית מדרשו ביחוה דעת. וכן מכונת סידור זקן בשם וואל ג"כ טובה לגילוח כיון שמרגשים משהו מהזיפים והיא מגלחת מצויין

בל"נ בשעות הערב בין 21.00-22.00

סדר בקיאות חשוב ללימוד דף היומי אבל לזה די בערך כשעה ואפשר למצא זמן לזה ולזה אגב אצלנו לומדים את השעות בקיאות בערב אך אין נפק"מ בזה וכנ"ל

הדרכה ללימוד הלכה לבחורים.

בתחילה ללמוד טור וב"י שו"ע ומשנה ברורה בסדר אחה"צ כשעה ביום 
ובישיבה גבוהה תתחיל לכתוב גם תשובות בהלכה ע"י שתקבל שאלה עם מקורות מחבר ותנסה לפתוח את המקורות ולשאת ולתת בהם עד הגעיך למסקנה ואחר כך פתח את אחד מספרי השו"ת של חכמיע זמננו כספריו של מרן הרב עובדיה שדנו בשאלתך ותראה אם כוונתה בחלק מהדברים ואם לא מה הטעם וכו' 
לבירור נוספים 052-7176928

הזמן הראוי להתחיל לכתוב שאלות ותשבות בהלכה.

אם רואה אתה שברוך השם אתה כבר רגיל בדברי הגמ' והראשונים ויש לך ידע בשולחן ערוך והאחרנים בצורה סבירה זהו הזמן הרצוי בס"ד

כניסה לחנות בשביל להתפנות.

בדרך כלל בעלי החנות מוחלים למי שהוצרך בהליכתו ברחוב לבית הכסא ונכון הדבר שאחר כך תעשה סיבוב בחנות אולי צריך אתה לדבר מה משם שבזה ודאי נוח לבעלים ועל כל פנים אם יבקש רשות מהבעלים בודאי שיוצא בזה מדי ספק

נקודות שחרות באתרוג.

לקחת קסמי אוזנים ולהרטיב במים ולנקות בעדינות את הנקודות אם לא ירד לקחת קסמי שיניים ולנקות בעדינות (עדיף שיעשה ע"י מומחה) והיה אם הוסרו מה טוב ואם לא, נקודות שחרות הפוסלות הם כאשר אוחזים את האתרוג ממרחק שלושים ס"מ ומעבירים את האתרוג לא בצורה עייונית ביותר אם הנקדות לא ניכרת הרי הוא כשר ואם הם ניכרות האתרוג בבעיית כשרות 
כל זה לגבי יו"ט אבל בשאר ימים האתרוג כשר לברכה.

אתרוג מזן מורכב לסוכות.

פסול

 • videocam 81
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 76
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 13
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 158
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 63
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 67
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 9
 • videocam 37
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2.8k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 50
 • videocam 1.1k
 • ? 577
 • format_align_right 1
 • videocam 9
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 1.5k
 • ? 920
 • format_align_right 6
 • videocam 15
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 211
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 257
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 399
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 168
 • videocam 62
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 210
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 642
 • format_align_right 0
 • videocam 17
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 369
 • format_align_right 0
 • videocam 3
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 80
 • ? 1.9k
 • format_align_right 0
 • videocam 87
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 97
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 966
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 114
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 299
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 14
 • ? 31
 • format_align_right 13
 • videocam 15
 • ? 639
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 67
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 5
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 86
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 198
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 3
 • ? 68
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 59
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 19
 • ? 306
 • format_align_right 76
 • videocam 43
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 160
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 36
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 127
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 0
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 42
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 267
 • ? 7
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן