Menu

הרב אליהו מאדאר

 

מאמרים (1 מאמרים)

איך יתכן לחזור בתשובה כאשר בפועל המציאות לא משתנה?

לרב הנכבד שלום. ברצוני לברר האם יש תשובה

No Artilce Found!

שאל את הרב (583 שאלות)

שם “יהב” לבת

יה”ב – גימטריה 17 כמנין טו”ב

אמנם לא שמענו שם זה, והוא מהשמות החדשים שבדורנו, אבל אם נתכוונתם לומר שזו נתינה מאת ה’ וזהו “יהב” – נתן, והיא מרגישה טוב והכל בסדר, יש להשאיר לה את השם הזה.

ויה”ר שתגדלו אותה בבריאות והצלחה לצניעות ומצוות ושמחה.

להדרכה שכתב הר’ מאדאר שליט”א להלכות טהרה.

בנוגע לשאלה הראשונה – שאלה אחת מתרצת את חברתה, ט”ס נפל בזמן שהקלידו את התשובה, וצ”ל בתחלה סי’ קפ”ג, סימן ק”צ וכו’. וכן צ”ל שוב אח”כ. וכן מבואר ממה שציינתי ללמוד סוגיה אחרונה והיא שייכת לסי’ קפ”ג. וברור.

 

ולגבי השאלה השניה – לא כל הפוסקים כתבו שצריך בדיקה ביום וסת שאנו קבוע, ויש שהקילו עפ”ד מרן הב”י שציינתם. ועיין במ”ש בספה”ק אמרות טהורות ח”א סי ז’, ובהוראה ברורה סי’ קפ”ט ס”ק מ”ט ובשעה”צ שם.

נכשלתי בנדר שנדרתי מס פעמים, מה אפשר לעשות?

יהודי יקר! אשריך שאתה שם לב למעשיך ואשריך שרצונך לתקן את מעשיך, אשריך שאתה נזהר, ואשריך שבאמת כואב לך הדבר.

מכל מקום, דע כי אמרו חז”ל אל תאמן בעצמך עד יום מותך, ושום אדם אסור לו להיות בוטח בעצמו שלא יכשל באיסור זה או אחר, כי היצר של מחר אינו כמו של היום, ושל שנה הבאה לא כמו של השנה.

ועוד שגם הראיה לבדה היא איסור עצמי ואיסור תורה, כמו שנאמר “ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם”, ובפרט בדברים אלו שהיצר רודף אחרים ונפשו של אדם מחמדתן, ועיקר קדושת האדם מתחילה בעיניים ובהם זוכים לקבל את עיקר השכר לעתיד לבוא.

ודע כי מצווה זו היא מצווה תמידית ובכל רגע, כמ”ש בספר החינוך בהקדמה. וכל רגע שאתה מתגבר מקיים מצווה ומקבל שכר. המונה עובד ומוסיף.

והנה על העבר, עבר, ולא ניתן להחזיר הגלגל אחורה, ויש בידינו רק מצוות התשובה, שהיא מכפרת על כל העברות ומנקה את האדם ועושה אותו כבריה חדשה.

לכן אתה צריך לעשות תשובה, גם על העבר הרחוק וגם על העבר הקרוב, על המעשים ועל הראיות, הגדולות והקטנות ועל כל דבר שהוא נגד רצון ה’.

ואם אתה יכול להתענות תעשה תענית לפחות יום אחד ותתן כסף לצדקה באותו היום לפדיון שאר התעניות שצריך. ותעשה כל חלקי התשובה, עזיבת החטא לגמרי וחרטה כנה, וידוי אמיתי מקירות הלב, וקבלה לעתיד. והיינו ע”י שלא תתקרב למכשירים אלו כלל ועיקר.

ונכון שתקרא מזמורי תהילים בכל יום, וכן כמה דקות בספר הזוהר הקדוש בכל יום.

ובזה יתוקן הדבר בס”ד. חזק ואמץ!

שינוי שם שמעיק

אם הכל בסדר ב”ה, א”צ להחליף.

ואם אתה מרגיש לא נוח עם זה

וקשה לך, אפשר להחליף לשם דומה,

וכדאי לשם ישראל, שזה אותן אותיות,

והוא שם של יעקב אבינו, ועם ישראל,

ואותיות ישר א-ל. שיהיה בהצלחה

תיקון לשיכור שעשה מעשים לא ראויים

א. פעמים שיוצאת טיפה קטנה שאינה ניכרת, ויש שרוצה לבדוק עצמו לראות אם יצא משהו, וחושב שזה נכון, על זה אמרו חז”ל שאינו נכון ואסור לעשות כן, שלא יגיע לידי חימום ואיסור. [ועצה נכונה לאדם החושש מענין זה, שלא יתייחס לזה כלל, ויעבור ממנו].

ב. שיכור, כל שלא הגיע לשכרותו של לוט, מעשיו נחשבים מעשה גמור. כמו אם קידש אשה קידושיו קידושין (ש”ע אבן העזר סימן מ”ד סעיף ג’). וכן מכר או קנה, המקח נתפס (ש”ע חושן משפט סימן רל”ה סעיף כ”ב). וגם אם הזיק חייב לשלם, (הרמב”ם הלכות חובל ומזיק פרק א’ הלכה י”א).

ונראה שגם בענין זה, הרי זה מעשה אסור וצריך תשובה ותיקון על זה.

א. שיתחרט ויקבל על עצמו שלא יעשה כן יותר, ויתודה על זה.

ב. שישמור על עצמו שלא יגיע למצב של שכרות, גם בפורים.

ג. אם יכול להתענות יום אחד, או לפחות חצי יום, ויתן צדקה כפי כחו.

ד. שיחבק וינשק ספר תורה. ועיין להגרי”ח ז”ל בספרו לשון חכמים חלק א’ סימן ע”ה, תיקון על זה.

וה’ לא ימנע טוב להולכים בתמים.

נופש עם אח שיש לו בן זוג

אוי לנו על שברנו כי הגענו בדורנו לשפלות כזאת, ודברים שהיו פשוטים וברורים בכל הדורות, נתהפכו בימינו, ואיסורי תורה חמורים ותועבה, נעשו בימינו מותרים בפרהסיא ובגלוי, ודברים שהיו מתבייישים מהם בעבר ומבינים שמעשה נתעב ובזוי הוא, ואף מי שעשאו מחמת יצרו הרע, הבין שמעשה איסור הוא. נעשה בימינו גאוה וגסות ומשתבחים בזה, דבר שהיה מושכל ראשון ופשוט אצל כל בן דעת שאסור באופן מוחלט, נעשה בימינו מקובל ואפשרי. ומי שמוחה וזועק מכאב לב, בזים ולועגים לו, ובעוה”ר נתקיים בנו הפסוק “וסר מרע משתולל”, כדרשת חז”ל בסנהדרין (צז.). ע”ש.

ולעצם השאלה הנה אע”פ שהם חוטאים בכל מקום, וגם אם לא יבואו אתכם, יחטאו במקומם, ואין אתם מוסיפים להם על עוונם, וחטאם ישאו. מכל מקום הרואה עבירה, פעם אחר פעם, מתקרר לבו לאט לאט. ומה שבפעם הראשונה אומר אוי, וחמור בעיניו, בפעם השניה אינו זועק אותה זעקה, ובשלישית בשקט וברביעית לא נורא, וכן הלאה.

ולכן אף שאין בכחנו למחות בעוה”ר, כי אין דורנו דומה יפה, ומה בכחנו לעשות, מכל מקום להתחבר לזה אין לנו. ואף שאין להרחיק, מכל מקום אין לקרב. ויש להתפלל עליו שיחזור בתשובה, ושה’ יכניס בלבו את הדרך הנכונה והישרה. כנלע”ד.

ובקרוב יקוים בנו הפסוק “ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ”.

לימוד תורה – אובד עצות

יהודי יקר!

אנחנו אומרים בתפילה ג”פ בכל יום, “על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך”! החיים שלנו, הבריאות שלנו, הפרנסה שלנו, הכל תלוי אך ורק בידו יתברך. למה לדאוג?! וכי הדאגה תעזור?! וכי המתח יציל את המצב?!

ידידי!

עליך לחזק את עצמך באמונה וביטחון, שהכל, בכל, מכל, כל, תלוי רק בעיניים של הבורא ב”ה, וברצונו הגמור. אין אדם יכול להזיק לך או להיפך לעזרך בלי רצונו יתברך. תקרא על זה ספרים, אם הספרים של קדמונים, כגון חובת הלבבות שער הבטחון, או ספרים של דורנו, במה שאתה מתחבר, ותחזק את עצמך בזה, ותהיה משוחרר לגמרי מדאגות וחרדות, פחד בהלה, כי לא יוסיפו לך כלום!

עם זה, כדאי שתלך למישהו מומחה, ירא שמים ומבין בעניינים אלו, ותדע שהרבה בזמננו יש להם בעיות כאלו, בגלל המצב, השמועות וכ’ו. ויש לזה טיפול ואפשר לצאת מזה בעזהי”ת

לבינתיים, תלמד במה שתוכל, אין צריך להעמיק בדברים קשים, תלמד דברים קלים. ונכון שתקרא כל יום תהילים כמה מזמורים לפי יכולתך, ותן צדקה מעל, ותבקש מה’ שישחרר אותך מזה. ובעזהי”ת תרגיש טוב רפו”ש ובשורות טובות

איך להתגבר על חרדות?

את לא יחידה בזה, דעי כי בדורנו רבים העוברים עניינים כאלו, אם חרדות אם דאגות, אם לחצים וכיוצא.

אף שאדם מעצמו צריך להשתדל להוציא מלבו את כל זה, כי לא יוסיף לו כלום ולא יעזור לו מאומה, הדאגה מפני הדאגה, מוסיפה דאגה, והרוגע והשלווה והשמחה, יסירו את הדאגה. 

יש ללמוד ספרים המחזקים באמונה ובטחון ושמחה. עם זה, צריך ללכת למטפלת הבקיאה בתחום אם המטפלת שאת נמצאת עמה אינה עוזרת לך, יש לנסות אשה אחרת, או רופאה. אפשר שימליצו על כדורים לתקופה מסוימת, אם לא תהיה ברירה, אפשר להשתמש בזה בינתיים, כי ההכרח לא יגונה. אבל אין להישאר כך.

פעמים שטיול במקום נוף וים וכיוצא, יכול לעזור, לעשות דברים שמקילים, אבל עם זה לטפל אצל מומחים.

וה’ יעזור וישלח רפואה שלימה בקרוב!

איך יתכן לחזור בתשובה כאשר בפועל המציאות לא משתנה?

יש תשובה על כל העבירות שבתורה, רק שתהיה תשובה אמתית וכנה ואיתנה, עם כל חלקי התשובה, אלא שלפי גודל וחומר העבירה, כן צריך להחמיר בתשובתו.
וידוע מה שאמרו חז”ל ביומא (פו.) שבעבירות חמורות שיש בהן כריתות ומיתות בית דין (שהוא כמו עריות ורציחה), אין די בתשובה ויום הכיפורים, אלא צריך גם יסורין למרק ולנקות את האדם. ופסקו הרמב”ם בהלכות תשובה (פרק א’ הלכה ד’).
וכבר כתב הרמב”ם (שם בסוף פרק ג’) שאין לך דבר עומד בפני התשובה. ע”ש. והרי לך קין שהרג את אחיו הבל (ב”מ), ועשה תשובה ונתקבלה תשובתו, כמו שכתוב בתורה, ועיין במדרש.
ומה ששאלת, הרי המציאות אינה משתנה, אמת שכן הוא, ולא רק בעבירות אלו, אלא גם בשאר עבירות, הרי שאכל נבילות וטריפות ועשה תשובה. וכי מעשה האכילה נמחק, חילל שבת ונסע במכונית בשבת קודש (ל”א), ועשה תשובתו, הרי המעשה קיים. ואף על פי כן שייך תשובה.
והתשובה על כל זה, כי התשובה היא חסד מהבורא, שעל ידה מתקן האדם כל הפגמים והצער שגרם בעולמות העליונים, ואיך זה מתקן אין אנו יודעים, רק שכן אמר לנו ה’ “שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם”. ועיין להרמח”ל הקדוש בספרו היקר מסילת ישרים (פרק רביעי) שכן כתב בפירוש, שאף שרצח ונאף, מועילה תשובה, וביאר איך זה מועיל, עיין שם בדברי קודשו.
ובספרי המקובלים יש תיקונים לכל עבירה, ועל עבירות כאלו האריכו איך לעשות התיקון.
ואם חלילה נכשל אדם בזה, ילך אצל חכם ורב אמיתי, שיורה לו דרך תשובה. וכדאי לו לשוב בעוד כחו במתניו שיוכל לתקן בעולם הזה את מעשיו. ושב ורפא לו.

הרב אליעזר מלמד

אין אני מכיר אותו ואת דעותיו ואת הכרעותיו. לפי מה ששמעתי הרבה מהרבנים יצאו חוצץ נגדו מחמת דעותיו השונות.

איני יודע את הדברים בשרשם ולא ראיתים. אבל אם נכון הדבר שהרבה מחכמי ישראל מתנגדים לו נחרצות, אין לילך אחריו.

וכי חסר רבנים בישראל?! ב”ה לא אלמן ישראל, ויש לילך בהלכה ובהנהגה ובהשקפה ע”פ רב וחכם שדעותיו והשקפותיו מקובלות על רוב חכמי הדור באופן כללי. גם אם יש מחלוקות בין החכמים בפרטים, אבל יש דברים שהם שרש הדת, ואין להקל בהם חלילה.

 • videocam 81
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 77
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 47
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 13
 • format_align_right 0
 • videocam 235
 • ? 4
 • format_align_right 1
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 129
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 21
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 167
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 9
 • videocam 21
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 44
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 3k
 • ? 3.6k
 • format_align_right 53
 • videocam 1.1k
 • ? 583
 • format_align_right 1
 • videocam 9
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 1.8k
 • ? 928
 • format_align_right 6
 • videocam 17
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 211
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 267
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 400
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 6
 • ? 33
 • format_align_right 168
 • videocam 66
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 217
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 642
 • format_align_right 0
 • videocam 17
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 369
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 80
 • ? 1.9k
 • format_align_right 0
 • videocam 91
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 109
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 967
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 118
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 298
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 14
 • ? 31
 • format_align_right 13
 • videocam 15
 • ? 917
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 67
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 5
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 221
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 74
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 61
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 20
 • ? 324
 • format_align_right 79
 • videocam 44
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 172
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 36
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 15
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 172
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 0
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 77
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 484
 • ? 14
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן