Menu

הרב אליהו מאדאר

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (575 שאלות)

חשש נדר שמעכב השידוך

ידוע כי אמרו חז”ל: לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן.

ועוד אמרו: ברית כרותה לשפתיים, דהיינו מה שאדם מוציא משפתיו ומפיו, נתפס ומשפיע על האדם, ולכן הזהירו מאד לא להוציא שום קללה או דיבור לא טוב, אף אם אין אדם מתכוין לזה, וכמה סיפורים מובאים בגמרא מעניינים אלו.

לכן יתכן שמשפט זה שהוצאת מפיך בלשון זו או בלשון דומה, אף שלא נתכוונת בו לקללה ח”ו, פעמים שמדת הדין מקטרגת לומר הנה הוא עצמו אמר כך.

ולכן עצתי לקחת שלשה בנ”א ועדיף שיהיו ת”ח ומבינים ולפחות אחד מהם כך, ולבקש מהם שיעשו לך התרת קללות אם אפשר בנוסח הארוך שאומרים בערב ר”ה, או בנוסח קצר. ובזה מתירים כל הקללות שיצאו מפיך או מפי אחרים עלייך, ומדת הדין לא תקטרג עוד, וכדאי ליתן אח”כ צדקה כפי האפשר. ויה”ר שיפתח המזל ותמצאי בן זוגך בשעטו”מ בס”ד.

האם יש בעיה בשם נוגה?

אם עדיין לא קראו עדיף שלא יקראו, ויקראו בשם אור גמור, כמו אורה, הילה וכיוצא.

אפשר שמות מקוריים כמו שרה, רבקה, אסתר, הדסה וכיוצא.

ואם רוצים שמות חדשים, אפשר אוֹרה, יפה, יפית, אהובה וכיוצא.

ובכל אופן יש לילך לטפל אצל מומחים, בגדר השתדלות.

להקפיד על נטילת ידים בכל בקר מיד אחר הקימה, בכלי ג”פ לסרוגין, וכן אחר כל יציאה מבית הכסא, ואחר גזיזת ציפורניים.

ואם הצניעות בלבוש רופפת,להקפיד ולהוסיף חיזוק בדבר אחד לפחות.

לקרוא תהילים בכל יום כמה דקות. ויה”ר שיקויים בה “בורא ניב שפתיים… אמר ה’ ורפאתיו”.

ספר אמרות טהורות

(כ”א אדר א’ תשפ”ב) לבנתיים אזל מהשוק, ואי”ה ברצוני להוציאו לאורה בל”ן שוב, ה’ יזכנו.

אבל כמדומה שיש אותו בארצות הברית אצל איזה אנשים, אולי אפשר לברר אצל ר’ יששכר דב הופמן הי”ו ויישר כח.

האם לשנות את השם “ניב” כשניתן לבת?

לפי הנשמע ניב הוא שם של בן. וכיון שהילדה לא מרגישה טוב, כדאי להחליף לשם דומה לו. או לפחות להוסיף שם אחר. ובעזהי”ת תרגיש טוב רפו”ש ובריאות איתנה.

כנות בשידוכים

יש לברר אצל שני רופאים מבינים בענין, ולקבל מהם חוו”ד רפואית מה השלכות של זה לגבי הפוריות. לפי מה שראיתי באיזה ספרים יש לזה השלכות מסויימות וקושי בהולדה. ואם זה נכון שהדבר גורם לקושי לא רגילצריך לספר על זה קודם שמשתדכים, אפשר לספר אחר שמתחילים מעט, אבל בשום אופן אסור להעלים.

והכלל בזה “מה ששנוי עליך אל תעשה לחבריך”, וכמו שאדם לא רוצה שישדכו לו דבר שיש לו קושי רציני בעניינים אלו וכיוצא, אסור לו לעשות לחבירו. ומתוך נסיון נודע שאם מעלימים בעיה רפואית וכיוצא, הדבר גורם לצרות ובעיות קשות בשלום בית, ואחריתה מי ישורנה.

ואם רואים שאחרים לא רוצים להשתדך עם דבר כזה, יש לחפש אחד עם בעיה רפואית קלה, ויבינו זה את זה ויסתדרו יחד, וה’ ברחמיו יזכם לזרע קדש של קיימא. אמן.

הנה הבאת דברי הרב חסד לאלפים והאול”צ שלדעתם שעדיף לשתות בתוך הסעודה בלא ברכה, מאשר לברך ברכמ”ז כשהוא צמא, וטעמם ונימוקםעמם, ובודאי העושה כדבריהם י”ל ע”מ שיסמוך.

אבל לענ”ד י,ל דאפשר דאילו הוה שמיע להו דלדעת ראשונים רבים צריך לברך על השתיה בתוך הסעודה, עיין בשו”ת יצחר ירנן (ח”א חאו”ח סי’ כ”ג), אפשר דהוו חשו להו, דאף שלדעת היראים והמאורות אם לא ישתה , אינו חייב רק מדרבנן, מ”מ יחידים הם לעומת כל שאר הראשונים. עיין למוה”ר זצ”ל בספר ברכת ה’ ח”ב פ”ד סעיף ו’, שפסק שהמסופק ם אם לא שתה בסעודה והוא צמא, יחזור ויברך ואין לחוש לסב”ל בזה, ודלא כהכה”ח (והאול”צ שם).

ובפרט שאם ישתה בלא ברכה, נמצא שעושה מעשה בקום ועשה לשתות בלא ברכה לדעת הרבה פוסקים, משא”כ אם לא שותה, וכ”ש שאין איסור לשום דעה, רק שי”א שהוא מדרבנן, ועדיף שיהיה לאדם מטבעות כסף נקיות ויוצאות בהוצאה לכל הדעות, משא”כ מטבעות זהב שהגיעו אליו בדרכים שאינם ישרים לכל הדעות.

ומ”מ יש לצדד כיון שרוב העולם אינם נזהרים לברך קודם הסעודה, קיל טפי, ובפרט שיש לו תקנה לשתות ע”י שיאמר “בריך רחמנא” כמ”ש החס”ל, ומסכים עמו הבא”ח בעלמא כנודע. אלא שגם בזה נכנס למחלוקת, אמנם בהרהור לכ”ע שפיר דמי, אלא שאינו מוסכם דמועיל.

והנה אם היה צמא קודם הסעודה וברצונו היה לשתות רק שלא שתה מאיזה סיבה חיצונית, לענ”ד אין להקל לשתות בתוך הסעודה בלא ברכה, כמו שכתבנו במק”א. ולכן או יברך על השתיה, ואם חושש, יברך ברכמ”ז ואח”כ ישתה בברכה.

ואם נצמא מחמת האכילה, שבזה מחלוקת הראשונים, הנה מה שיעשה י”ל ע”צ שיסמוך, ולענ”ד נכון יותר לברך ברכמ”ז ואח”כ ישתה בברכה, או לכל הפחות ישתדל להשיג דבר שמברכים עליו שהכל, או לפחות יאמר הברכה בלא שם ומלכות (וכשיזכיר שם ה’ יאמר תיבת השם ולא אדנו”ת),ולא ישתה בלא כלום, לחוש לסוברים שצריך לברך, שגם החסל”א לא כתב לשתות סתם, רק ע”י תקנה. כנלע”ד.

דעת הרב על השם “מור” לבן

לפי דעתי היום הוא שם לבנות. אבל שמעתי שגם בנים נקראים היום בשם זה. ואם זה נכון, אפשר לקרוא בשם זה. אבל עדיף לקראו בשם מאור שיש בו משמעות יותר טובה, שיאיר העולם בתורתו ובמעשיו, ויה”ר שיהיה בסימן טוב.

נידה ק”צ

לענ”ד אין הבדל בזה בין בדיקה פנימית או קינוח, שכל טעם עיקר דינים אלו, כי הדבר מוכיח שהוא מגופה, א”כ גם בקינוח הדין כן. ולא חילקו הפסוקים בין בדיקה לקינוח, אלא אם טמאה מה,ת או מדרבנן, או אם היר בדיקה מעכבת כגון בז”נ שצריך לעשות בדיקה פנימית דוקא, אבל באופן שמצאה דםצ, שניהם שוים.

אמנם יש אחרונים שחולקים בזה, ועיין בטה”ב ריש סי’ א’, ולענ”ד העיקר כמו שנתבאר.

תיקון למי שפגע ואינו זוכר במי

כואב לנו על מצבך שאתה סובל הרבה, ויה”ר שה’ יסיר ממך את מדת הדין, וירוח לך ותצא מכל הצרות והקשיים.

ולגבי מה שכתבת שכנראה פגעת במישהו קשה, ואינך זוכר מי הוא.

הנה פגיעה באדם היא דבר חמור, ואפשר לאדם לסבול ממנה הרבה, ואם יזכה לבקש את מחילתו וימחל לו באמת, ינצל מהצרות.

אולם כשאינך זוכר, או שאינך יודע איך אפשר להשיגו. הנה אם אתה יכול ליזכר מי האנשים שהיו מעורבים בסיפור ההוא, או מי היה לידכם באותה שעה, מי החברים וכו’, ותנסה לדלות מהם פרטים להגיע לאותו אדם.

ואם אי אפשר בשום אופן, כמדומה שמובא בספרים הקדושים, שאם אדם מצטער באמת בכל לבו, ויתחנן ויתפלל לה’, ויעשה תשובה אמיתית בכל השתדלות אפשרית. אז בורא עולם שבוחן כליות ולב, יגמור לטובה. או שיזכיר לו מי האדם ויביאו אליו שיוכל לבקש ממנו, או שיתן בלב אותו אדם שימחל לו, ויגלגל דברים רבים בעולם, עד שיזכה למחילה אמיתית, כי רחמנא לבא בעי. ה’ יהיה בעזרך!

 • videocam 74
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 76
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 12
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 136
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 9
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 26
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 9
 • videocam 38
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2.7k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 50
 • videocam 1.1k
 • ? 575
 • format_align_right 0
 • videocam 8
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 1.3k
 • ? 898
 • format_align_right 5
 • videocam 14
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 210
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 247
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 398
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 169
 • videocam 49
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 199
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 17
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 369
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 79
 • ? 1.9k
 • format_align_right 0
 • videocam 71
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 97
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 966
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 113
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 298
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 86
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 14
 • ? 31
 • format_align_right 12
 • videocam 14
 • ? 639
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 65
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 5
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 86
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 188
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 19
 • ? 302
 • format_align_right 74
 • videocam 42
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 151
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 114
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 0
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 29
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 188
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן