Loading
Menu

הרב אריאל צברי

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (34 שאלות)

שבות דשבות ע"י ישראל בשבת

אין ראוי להקל בזה. עיין במשנ"ב בהוצאת הישיבה בהערות שבסוף הספר (עמ' לט'). הדלקת מזגן היא דרבנן ברוב ככל המזגנים שלנו שאין בהם נורה עם חוט להט.

פירוש המילה "בדיל" הכוונה "בזכות" דהיינו שאנו אומרים שבקשתנו תתקבל "בזכות ויעבור " שנאמר מיד

כך דרך התנאים לכתוב בלשון "חלקים" אפילו שאפשר לטעות בלשון השבועה וכך גם ראינו בתחלת המשנה שלשוןהשבועה אינו בדוק כלשון המשנה "שאין לי בהפחות מחציה"

בירור כוונת הרבנים בשיעור עיון באתר

באמת הוא נשבע שיש לו בטלית שלושה רבעים. ומה שכתוב במשנה שלושה חלקים, הוא קיצור כלשון התנאים.

אופן אמירת "נתן לנו, בחר בנו" בברכות התורה

1. צריך לומר בברכות התורה נתן ובחר במלעיל. כיון שאחר המלה נתן נמצאת המילה לנו, ואחר המלה בחר נמצאת המלה בנו, שהם מלים קטנות ומלעיל, לכן המלה שלפניהם גם נקראת במלעיל.
2. פירוש המלה סילוק הוא עליה. כשאומרים לאדם "הסתלק מכאן" פירושו עלה מכאן, כלומר לך מכאן. הביטוי הזה נשמע לא מנומס כי זה לא יפה לגרש אדם בצורה מפורשת, ואין הבדל אם אומרים כך בלשון סילוק או שאומרים לו לך מכאן, גם זה לא מנומס, אם כן אי הנימוס אינו בגלל שאומרים לשון סילוק, אלא בגלל שאומרים את זה ישירות. לכן אין שום בעיה לומר על אדם שנפטר "הסתלק" מאיתנו, שפירושו עלה מאיתנו לעולם האמת.

ההלכה היא: אם הם היו מונחים באמצע הרחוב הרי הם שלך, כיון שודאי נפלו מבעליהם והרגישו בנפיחלתם לאחר זמן ונתייאשו מאחר ואין בהם סימן. אבל אם היו מונחים בצדדי הרחוב, אם נראה שנפלו הם שלך, ואם יש ספק כל שהוא לומר שהונחו, כגון שהיו מסודרים ומונחים יפה אסור לגעת בהם, ואם כבר נטלת אותם הם שלך, כי מן הסתם כבר נתייאשו הבעלים, כמבואר בשלחן ערוך חושן משפט (סימן ר"ס סעיפים ט-י).
ואם רוב העוברים ושבים באותו מקום הם גויים מותר לקחתם בכל ענין (כמבואר שם סימן רנ"ט סעיף ג').
ולגבי שאר השאלות:
א. צריך להכריז בשאר המקרים אע"פ שמסתבר שאין דורש, אלא א"כ מסתבר שנתייאשו הבעלים, אם האבידה היא מדברים שמרגישים בנפילתם. שהרי לא מצינו בפוסקים שהתירו לקחת המציאה לעצמו אלא ביאוש. והוא הדין להכרזה.
ב. דין שוה פרוטה נכון להיום כבזמן התלמוד. ואינו מדין יאוש, אלא נלמד מהפסוק אשר תאבד כדאיתא בגמרא (בבא מציעא דף כז ע"א).
ג. סימן הוא דבר המיוחד לאותו חפץ, ובדרך כלל רק בעליו יודעים ממנו. אם אותו מוצר מיוצר לאלפים ע"י מפעלים, אין אמירת החברה המייצרת נחשבת לסימן מובהק שעל פיו אפשר להשיב אבידה. ועיין בדברי המגיד משנה בפרק י"ג מהלכות גזילה ואבידה הלכה ג'. ויש ראיה לנדון שלך מהגמרא (שם ע"ב). ואכמ"ל.

עניית "בדיל ויעבור" בתפילת הנעילה

בסליחות של תפלת נעילה ביום הכיפורים עונים "בדיל ויעבור", כיון שאומרים בסיום רחמנא וכו' י"ג מידות. אבל בסליחות של הושענא רבא עונים "אמן", כיון שלא אומרים בסיום רחמנא וכו' י"ג מדות.

שני הורים שנפטרו באותה שנה

אינם צריכים להפסיק בשבוע הראשון של החודש האחד עשרה של האב, כיון שכל הטעם שמפסיקים משום שלא יאמרו ההמון משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חודש, ולכן הבן אומר קדיש. וכיון שכאן אומר הבן קדיש בשביל אמו, שלה עדיין לא הגיע החודש האחד עשרה, לא יאמרו ההמון משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חודש. וכן כתב בספר יקרא דחיי (סימן י"ח אות י'-י"א) גבי לומר קדיש על אדם אחר שאין מי שיאמר עליו קדיש. עיין שם. וכל שכן כאן.

ביאור הגמרא בסנהדרין דף נ’

בתחילה הגמ' למדה ששריפה חמורה מסייף, אח"כ למדה שסקילה חמורה מסייף, ולבסוף למדה שחנק חמור מסייף. והנה כל יסוד הלימוד ששריפה חמורה מסייף, ושסקילה חמורה מסייף, בנוי על זה שחנק חמור מסייף, שכך למדו: ומה חנק שחמור מסייף, שריפה חמורה ממנו. סייף הקל (שחנק חמור ממנו), לא כל שכן ששריפה חמורה ממנו. וכן על זה הדרך לגבי סקילה שחמורה מסייף למדו כך: ומה חנק שחמור מסייף, סקילה חמורה ממנו, סייף הקל לא כ"ש. נמצא שבשביל ללמוד ששריפה וסקילה חמורים מסייף, צריכים אנו לצאת מנקודת הנחה שחנק חמור מסייף. ובשביל לדעת שחנק חמור מסייף צריך ללמוד מעיר הנדחת, שגדול כח המדיח מכח הנידח. וראינו שעונש המדיח (לר"ש) בחנק, ועונש הנידח בסייף. מכאן שחנק חמור מסייף. א"כ בעת שרצינו ללמוד ששריפה וסקילה חמורים מסייף, חייבים אנו להוכיח קודם כל שחנק חמור מסייף, כי רק בזכות זה נוכל להבין ששריפה וסקילה חמורים. ולבסוף הגמ' רצתה לסדר את כל מיתות בי"ד ולומר מנין שכל אחת מהם חמורה מחברתה. ולכן חזרה על הלימוד שחנק חמור מסייף, בשביל ללמד לעצמו שחנק חמור מסייף.

שאלה במסכת קידושין

דברי הגמ' הזאת הם בדף סב:, ושם לא פשט רבי יוחנן שאינה מקודשת, ועדין הסתפק. ובספק הזה, הצד לומר שאינה מקודשת אינו משום דבר שלא בא לעולם, שהרי כעת האשה רוצה להתקדש, והיא ורצונה באו לעולם. אלא צדדי הספק כדכתבו התוס' נדרים (ל.) וז"ל: מי אמרינן כיון דאי אפשר לו לקדש בע"כ לפדיון אחרים דמיא ולא מצי מקדש לה. או דילמא השתא מיהא מצי מקדש לה אדעתה וכיון דכה"ג מצי מקדש לה לאחר שיגרשנה השתא נמי יקדשנה לפדאן הוא דמיא הלכך תבעי עכ"ל. ולענין דבר שלא בא לעולם, היינו כגון הא דתנן (קידושין סב.) האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר שאינה מקודשת, כיון שגרותו לא באה לעולם. אבל בסתם מקדש אשה, הוי דבר שבא לעולם, שהיא ורצונה באו לעולם.
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 2.1k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 47
 • videocam 1.1k
 • ? 569
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 259
 • format_align_right 0
 • videocam 725
 • ? 899
 • format_align_right 5
 • videocam 10
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 142
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 209
 • ? 51
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 379
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 170
 • videocam 24
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 367
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.7k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 95
 • ? 618
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 943
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 102
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 165
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 267
 • videocam 319
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 10
 • videocam 0
 • ? 328
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 18
 • ? 45
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 108
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 86
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 126
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 273
 • format_align_right 12
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 106
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 37
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 96
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 25
 • videocam 3
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew