Menu

הרב אהרן מאזוז

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (389 שאלות)

שאלת המשך על הקוסקוס

מים בכלי שני מיחם רותח עדיין רותחים הם. (ולענין עצם השאלה שכוסכוס זה מבושל במאת האחוזים י”ל שכדאי לברר זאת שהרי דרך שמבשלים אותו פעמים (ע”י אידוי) ויש שמאדים אותו פעם אחת ואח”כ גומרים בישולו ע”י עירוי מרק רותח וכמ”ש במנוח”א (ח”ב פ”י סעיף לז וע”ש בהערה 118) בשם מטה יהודה. ואולי כוסכוס שמיוצר במפעלים נעשה באופן זה שמאדים אותו פעם אחת וגמר מעשהו נעשה ע”י עירוי בבית הלקוחות. ואם זו המציאות א”כ וודאי שאסור להכינו בשבת ע”י עירוי רותחים אפי’ כלי שני או שלישי אלא רק כפושרים שאין היד סולדת בהם).

האם מותר להכין קוסקוס בשבת?

אם אינו ראוי לאכילה רק ע”י עירוי מים רותחים נחשב כדבר שאינו בושל. וכמו שכתב במנוח”א ח”ב פ”י סעיף מ”ו לענין אבקת מרק. אבל אם ראוי לאכילה אפי’ כעירוי מים צוננים או פושרים, הרי עדיין נחשב כדבר מבושל ומותר לערות עליו מים רותחים בשבת כדין קפה וקפה נמס המבוארים במנוח”א שם (סעיף מד).

המשך שאלה לרב אהרן בעניין חיתוך ניילון

אבל לענין לקרוע נייר לצלות עליו דג המבואר בש”ע (סי שמ סי”ג) כותב המשנ”ב (שם ס”ק מא) דאיירי בלא מקפיד יתר על המדה וכמו שהזכרתי. ולשון קורע משמע שקורע ביד. רק שאולי התם איירי שחוזר להשתמש בנייר אבל נילון זה כיון שזורקו לאחר סעודה אין בו משום תיקון כלי. אלא שנראה שאין חילוק זה נכון שהרי אסור לקטוף קיסם לחצוץ שיניו אף שזורקו לאחר מכן וכמבואר בש”ע ס’ שכ”ב סעיף כ’ ע”ש. וע”ע במנוח”א ח”ג פרק ט”ז עמ’ סח בהערה.

חיתוך ניילון בשבת?

אסור לחתוך וכמבואר בש”ע ס’ ש”מ סעיף יג שאין קורעים את הנייר מפני שהוא כמתקן כלי והיינו שחותכו לצלות עליו מלוח וכמבואר במשנה ביצה לב ע”ב ששם מקור דין זה, ומן הסתם זורקו לאחר הצליה ואעפ”כ אסור. וכתב במשנ”ב שם ס”ק מ”א באיירי דלא מקפיד על המדה ע”ש.

דבר שאינו מתכוון

אדם ששופך מתכון למלאות את הכוס ומחמת מילוי זה יוצאת המלאכה.

ומה שהעיר מאדם שחורש בשדה אך אינו מתכוין לכך לא ביאר שיחתיו, שאם עושה פעולה של חרישה כגון שמעביר מיטה שעושה תלם בגינה שנמצא חורש רק שאינו מתכוין לחרישה, הרי זה הנדון שנחלקו בו ר”ש ור”י דלר’ שמעון חשיב אינו מתכוין. ואולי הכונה לאדם שמעביר מחרשה ממקום למקום ומחמת כובד המחרשה ניכנסת באדמה וחורשת והוא אינו מכביד עלעי שאין כוונתו רק להעביר ממקום למקום, היא גופה מנ”ל שאין נחשב אין מתכוין.

ונראה שכוונת השאלה כיון שבדרך צביעת הכוס ע”י מילוי חשיב מילוי הכוס כמתכוין לצייר. אולם באמת אין זה נכון שכוס זו עשויה לשתיה וכוונת הממלא היא להשתמש בה ככוס רק שיצרו אותה באופן שיהיה ציור ע,י המילוי וא”כ עדיין מילוי הכוס למטרה העיקרית אינה נחשבת מלאכה ואין כאן כוונה למלאכה.

מוקצה

אם הוא יקר שאדם נזהר עליו מחשש שיפגם הרי הוא מוקצה מחמת חסרון כיס ואסור להזיזו ביד רק ברגל וכדומה. ואם אינו יקר ועדין ומ”מ לדעת מרן ראש הישיבה יש לדונו כבסיס לדבר האסור ואסור לטלטלו ביד.

דין שעון יד בשבת

א. ש”ע איירי בשעון מכני אבל בשעון שעובד על חשמל עם בטריה הרי הוא בסיס לבטריה שהיא דבר האסור.

ב. כאן הבטריה חשובה שבלעדיה השעון אינו כלום ולא גרע מאיסור להיתר שוין שהכל נאסר וכמבואר במשנ”ב ס’ ש”י ס”ק לג וע”ש בהגהות א”מ. ואפשר שכאן יש להחשיב שהבטריה חשובה מן ההיתר שבלעדיה אין חשיבות להיתר.

ג. בשעונים שלנו אין מדידה ומותרים וכמ”ש במשנ”ב ס”ק קס”ח ואין להחמיר בהם רק בטלטולים אם עובדים ע”י סוללה חשמלית.

לא השגנו את הרב העונה הקודם, והעברנו את השאלה להרב אהרון מאזוז שליט”א וזה תשובתו:

לע”ד יש לאסור כיון שעושה בשקית שימוש חדש שהפתח החדש מחזיק את נייר הטישו באופן שקל להוציאת אחד אחד וכן מוכח מדברי מוה”ר תפל”מ זצ”ל (סי’ כ”ד) שאסר לפתוח שקית ולשתות ממנה כיון שעושה ממנה תשמיש חדש שלא היה קודם לכן, שהרי עכשיו נעשית ככוס ולא ככלי קיבול גרידא.

חומרת זמן רבנו תם למעשה

דבר שרוב ככל הראשונים כתבו להחמיר בו וכן פסק מרן בש”ע וודאי שנכון לעשות כדבריהם וסמך לדבר בגמ’ פסחים (קיד ע”ב) סוכה (לב ע”ב).

מימון טיול שנתי לילדים מבתים קשי יום מכספי מעשר

נראה שיש בזה מצוה לעזור לילדים שרואים את חבריהם שנוסעים והם אינם נוסעים מחמת המצב הכלכלי למנוע מהם צער ועגמת נפש, וא”כ וודאי שנכון לתת מכספי מעשר.

 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 5
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2.2k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 50
 • videocam 1.1k
 • ? 581
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 969
 • ? 898
 • format_align_right 5
 • videocam 11
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 168
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 217
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 389
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 169
 • videocam 25
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 368
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.8k
 • format_align_right 0
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 97
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 966
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 172
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 289
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 11
 • videocam 6
 • ? 542
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 43
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 65
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 150
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 292
 • format_align_right 71
 • videocam 33
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 111
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 40
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 99
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 9
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew