Menu

הרב אהרן מאזוז

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (385 שאלות)

דבר שאינו מתכוון

אדם ששופך מתכון למלאות את הכוס ומחמת מילוי זה יוצאת המלאכה.

ומה שהעיר מאדם שחורש בשדה אך אינו מתכוין לכך לא ביאר שיחתיו, שאם עושה פעולה של חרישה כגון שמעביר מיטה שעושה תלם בגינה שנמצא חורש רק שאינו מתכוין לחרישה, הרי זה הנדון שנחלקו בו ר”ש ור”י דלר’ שמעון חשיב אינו מתכוין. ואולי הכונה לאדם שמעביר מחרשה ממקום למקום ומחמת כובד המחרשה ניכנסת באדמה וחורשת והוא אינו מכביד עלעי שאין כוונתו רק להעביר ממקום למקום, היא גופה מנ”ל שאין נחשב אין מתכוין.

ונראה שכוונת השאלה כיון שבדרך צביעת הכוס ע”י מילוי חשיב מילוי הכוס כמתכוין לצייר. אולם באמת אין זה נכון שכוס זו עשויה לשתיה וכוונת הממלא היא להשתמש בה ככוס רק שיצרו אותה באופן שיהיה ציור ע,י המילוי וא”כ עדיין מילוי הכוס למטרה העיקרית אינה נחשבת מלאכה ואין כאן כוונה למלאכה.

מוקצה

אם הוא יקר שאדם נזהר עליו מחשש שיפגם הרי הוא מוקצה מחמת חסרון כיס ואסור להזיזו ביד רק ברגל וכדומה. ואם אינו יקר ועדין ומ”מ לדעת מרן ראש הישיבה יש לדונו כבסיס לדבר האסור ואסור לטלטלו ביד.

דין שעון יד בשבת

א. ש”ע איירי בשעון מכני אבל בשעון שעובד על חשמל עם בטריה הרי הוא בסיס לבטריה שהיא דבר האסור.

ב. כאן הבטריה חשובה שבלעדיה השעון אינו כלום ולא גרע מאיסור להיתר שוין שהכל נאסר וכמבואר במשנ”ב ס’ ש”י ס”ק לג וע”ש בהגהות א”מ. ואפשר שכאן יש להחשיב שהבטריה חשובה מן ההיתר שבלעדיה אין חשיבות להיתר.

ג. בשעונים שלנו אין מדידה ומותרים וכמ”ש במשנ”ב ס”ק קס”ח ואין להחמיר בהם רק בטלטולים אם עובדים ע”י סוללה חשמלית.

לא השגנו את הרב העונה הקודם, והעברנו את השאלה להרב אהרון מאזוז שליט”א וזה תשובתו:

לע”ד יש לאסור כיון שעושה בשקית שימוש חדש שהפתח החדש מחזיק את נייר הטישו באופן שקל להוציאת אחד אחד וכן מוכח מדברי מוה”ר תפל”מ זצ”ל (סי’ כ”ד) שאסר לפתוח שקית ולשתות ממנה כיון שעושה ממנה תשמיש חדש שלא היה קודם לכן, שהרי עכשיו נעשית ככוס ולא ככלי קיבול גרידא.

חומרת זמן רבנו תם למעשה

דבר שרוב ככל הראשונים כתבו להחמיר בו וכן פסק מרן בש”ע וודאי שנכון לעשות כדבריהם וסמך לדבר בגמ’ פסחים (קיד ע”ב) סוכה (לב ע”ב).

מימון טיול שנתי לילדים מבתים קשי יום מכספי מעשר

נראה שיש בזה מצוה לעזור לילדים שרואים את חבריהם שנוסעים והם אינם נוסעים מחמת המצב הכלכלי למנוע מהם צער ועגמת נפש, וא”כ וודאי שנכון לתת מכספי מעשר.

טעם מוה"ר הרב משה זצ"ל לאסור הכנת צנימים בשבת

הנה טעמו של מוה"ר מנוח"א לאסור עשיית צנימים אינה משום שעושה שינוי מהותי אלא משום דהא דאין בישול בדבר שנתבשל וא"צ בישול כלל זהו משום שאין דרך לבשלו ועפ"ז חידש שלעניין צנימים שדרך לעשותם ע"י אפיה שאחר אפיה אין טעם להתיר משום שאין אפיה אחר אפיה וממילא לא דמי כלל לבישול שאחר אפיה שאחר הכל אין דרך לבשל דברים שנאפו וראוים לאכילה

הגדרת כל שבמינו ניצוד

נראה שדברי הרב מנוח"א מקורם בלשון הרמב"ם שכתב (פ"י מהל' שבת הל' י"ט) הצד דבר שדרך מינו לצוד אותו חייב – כגון חיה עופות ודגים וכו' והסברא בזה נראה שכל מין שצדים ממנו הרי שהצורך בו שייך בשאר דברים הדומים לו כגון שצדים חיות משום עורם הרי ששיך זה בכל מיני החיות שיש להם עור, ובשאר שקצים ורמשים שמה שיש בו תולעת מן הסתם אין זה בשאר כגון אם דבורים נחשבים במיום נצוד אין נחשבים מין דבורים שיהיה במינם ניצוד אלא באלו שעושים דבש שהם מין דברים

ההבדל בין רחיצת קטן בשבת ויוה"כ

הנה דברי הראשונים ז"ל מבוארים בגמ' (שבת קל"ד ע"ב) שפשטות הסוגיא משמע שמים שהוחמו מע"ש אסור לרחוץ בהם קטן כל גופו אם לא ביום ג' למילתו ע"ש וע"כ צ"ל דאיסור רחיצה בשבת אינו דומה לרחיצה ביוה"כ. דבשבת אסרו משום הבלנים שהיו מחממים בשבת וגזירה זו שייכת גם כשרוחץ אדם אחר. אבל רחיצה ביוה"כ אסור משום עצם הרחיצה ולכן בקטן שלא אסרו לו לרחוץ

טלטול עציץ חי בשבת

 מותר לטלטלו ואין בו משום מוקצה אא"כ עומד לתלוש ממנו פרחים (או שעומד לריח ותולשים ממנו ענפי ריח) עיין מנוח"א (ח"ב פ"ד הל' ז' ובהערה 2 שם)

 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 2.1k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 50
 • videocam 1.1k
 • ? 574
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 826
 • ? 898
 • format_align_right 5
 • videocam 10
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 153
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 212
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 385
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 169
 • videocam 24
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 367
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.8k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.1k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 95
 • ? 618
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 959
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 170
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 273
 • videocam 329
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 11
 • videocam 0
 • ? 385
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 18
 • ? 45
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 122
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 134
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 9
 • ? 276
 • format_align_right 68
 • videocam 30
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 110
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 99
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 30
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew