Loading
Menu

הרב אהרן מאזוז

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (379 שאלות)

טעם מוה"ר הרב משה זצ"ל לאסור הכנת צנימים בשבת

הנה טעמו של מוה"ר מנוח"א לאסור עשיית צנימים אינה משום שעושה שינוי מהותי אלא משום דהא דאין בישול בדבר שנתבשל וא"צ בישול כלל זהו משום שאין דרך לבשלו ועפ"ז חידש שלעניין צנימים שדרך לעשותם ע"י אפיה שאחר אפיה אין טעם להתיר משום שאין אפיה אחר אפיה וממילא לא דמי כלל לבישול שאחר אפיה שאחר הכל אין דרך לבשל דברים שנאפו וראוים לאכילה 

הגדרת כל שבמינו ניצוד

נראה שדברי הרב מנוח"א מקורם בלשון הרמב"ם שכתב (פ"י מהל' שבת הל' י"ט) הצד דבר שדרך מינו לצוד אותו חייב – כגון חיה עופות ודגים וכו' והסברא בזה נראה שכל מין שצדים ממנו הרי שהצורך בו שייך בשאר דברים הדומים לו כגון שצדים חיות משום עורם הרי ששיך זה בכל מיני החיות שיש להם עור, ובשאר שקצים ורמשים שמה שיש בו תולעת מן הסתם אין זה בשאר כגון אם דבורים נחשבים במיום נצוד אין נחשבים מין דבורים שיהיה במינם ניצוד אלא באלו שעושים דבש שהם מין דברים 

ההבדל בין רחיצת קטן בשבת ויוה"כ

הנה דברי הראשונים ז"ל מבוארים בגמ' (שבת קל"ד ע"ב) שפשטות הסוגיא משמע שמים שהוחמו מע"ש אסור לרחוץ בהם קטן כל גופו אם לא ביום ג' למילתו ע"ש וע"כ צ"ל דאיסור רחיצה בשבת אינו דומה לרחיצה ביוה"כ. דבשבת אסרו משום הבלנים שהיו מחממים בשבת וגזירה זו שייכת גם כשרוחץ אדם אחר. אבל רחיצה ביוה"כ אסור משום עצם הרחיצה ולכן בקטן שלא אסרו לו לרחוץ 

טלטול עציץ חי בשבת

 מותר לטלטלו ואין בו משום מוקצה אא"כ עומד לתלוש ממנו פרחים (או שעומד לריח ותולשים ממנו ענפי ריח) עיין מנוח"א (ח"ב פ"ד הל' ז' ובהערה 2 שם)

צורת הפתח בגדר שנפרצה

1. אין זה נחשב כצורת הפתח, שהרי אפילו אם המוט יש בו חלק גבוה וחלק נמוך והמוט השוכב מונח על המקום הנמוך הסתפקו בו הפוסקים ולמעשה מחמירים בזה וכמבואר במשנ"ב (סימן שס"ב ס"ק ס"ד) ע"ש, וכ"ש כאן שכל המוט מעל החוטים ואין לקוראם שמונח על גבי הקנים העומדים 

2. צריך להמתין עד שיצטננו כדין מחזיר בשבת ע"ג כירה שאינה גרו"ק שאסור ליהנות ממעשיו הרעים אלא במצטמק ורע לו שלא נהנה כלל שעומד בחמימותו כשעה ראשונה וכמבוארר בסימן רנ"ג ס"א וסימן רנ"ז ס"א ע"ש 

קניה מהחברה עצמה, הכוונה שהחברה הוציאה מניות ואף אחד עדיין לא קנה אותם מבעל החברה. אבל אם כבר קנו אותם ועכשיו הם נסחרות בבורסה הרי אין קונה אותם מן החברה ואין החברה נהנית מהכסף שהקונה אותה משלם למי שמכר לו. 

ולעניין כיצד אפשר לדעת אם קונה מניות חדשות או שקונה מניות שכבר יצוו לשוק צריך לשאול את מי שבקי בזה 

ביאור דברי מרן הש"ע במה שכתב על זמן הדלקת נר חנוכה

נראה דס"ל לאחרונים ז"ל ששקיעה שניה נקראת סוף השקיעה ביחס לשקיעה הראשונה הנראית לעניינינו, אבל הוא כולל את כל זמן בין השמשות. (לפי דרך ר"ת שקיעה זו היא הרגע שהשמש יוצאת מחלונה ונכנסת למקום שהוא מעל לרקיע ואורה נמשך אלינו דרך החלון ונעלם לאט לאט וכשנעלם לגמרי הוא צאה"כ וכל זמן זה נקרא שקיעה שניה) אלא כשאנו דנים על השקיעה שניה לשלול שקיעה הראשונה אנו קוראים לתחילת שקיעה שניה סוף השקיעה, שביחס אליה היא נקראת סוף שקיעה ולא שקיעה ראשונה. אבל מצד לשון סוף השקיעה אין בו הכרעה רק שמ"מ אם הוא נכתב בסתם, משמעותו לסוף השקיעה מכל וכל (ועיין עוד תוס' מנחות ב' ע"ב) ד"ה נפסל וכו' ואכמ"ל)

ומעתה אף שמרן ציין לתוס' שכתבו סוף שקיעה במשמעות שקיעה שקודם ביה"ש מ"מ הרי לא נתכון אלא לאפוקי שקיעה ראשונה אבל לא נחית אם בתחילת השקיעה או סוף השקיעה והאחרונים משמע להו בנר חנוכה שיש להדליקו בזמן שהחשיך לגמרי וכמו שמבואר בכמה ראשונים וכמו שביאר הב"ח ומשמע להו שסתם לשון סוף שקיעה שניה לאפוקי שקיעה ראשונה יותר משמע סוף שקיעה מכל וכל והיינו צאת הכוכבים.

ולפי האמור תבין שאין להקשות למה מרן לא כתב שלדעת הטור יש להדליק בצאת הכוכבים, שנראה שמרן בב"י לא נחית לזה אלא לבאר למה הוסיף על לשון הגמ' שאמרו סתם משתשקע החמה, וגם האחרונים לא ביארו כן בדעת מרן אלא ע"פ דברי הראשונים שכתבו כן. ואם היו יודעים שדעת רוב הראשונים אחרת היו פוסקים כן ומפרשים כן בכוונת מרן שלשון "סוף השקיעה" אינה מכריעה וכאמור. (מלבד הגר"א שנראה שמבין שלשון סוף השקיעה בסתם משמעות צאה"כ אלא שהוא חולק על מרן ודעתו כשאר הראשונים ע"ש ודו"ק  

האם מותר לפתח אתרים שיעבדו בשבת ?

גם באתרים בעלי מוצרים ייחודיים יש סברות להקל לפתוח (הוזכרו בספר דרך האתרים פרק ג'), אלא שלא כדאי לסמוך עליהן למעשה. ומכל מקום בנדון שלך, שאינך אלא עובד בחברה ואין אתה פותח את האתר בשבת, יש לסמוך עליהן להקל, ובפרט שהמדובר באיסורי דרבנן (מקח וממכר, הקלדת במחשב). ויש בזה עוד סברות להקל בשו"ת יבי"א ח"ב סי' ט"ו. וחלקם נכונות גם בנדון שלנו.

ונקוה שהקב"ה יזמין פרנסתך בנקיות ובריוח.

לשלוח מייל לפני שבת כשיקבל תשובה בשבת

אם המשיב מעבר לים הוא יהודי, צריך להשתדל לכתחילה לשלוח בפרק זמן סביר שיענה לפני שבת (ואם בכל זאת "מתעקש" לעבוד דווקא בשבת – אין עליך עוון).

אבל אם המשיב מעבר לים הוא גוי (או לפחות אינך יודע מי הוא), בזה א"צ לחשוש כלל למה שהוא משיב בשבת, שעל דעת עצמו הוא עושה.

א. אין זה נחשב נהנה ממלאכת שבת כיון שאת המשכורת אתה מקבל על עבודתך שהיא מצוה ומותרת בשבת והיית זכאי לזה גם בלא שאר חילולי שבת.

ב. אין איסור להנות ממלאכת שבת שנעשית ע"י ישראל אפילו עשאה במזיד וא"צ להמתין אפילו בכדי שיעשו וכמבואר בש"ע ס'שי,ח סעיף א' ורק למי שעשאה נאסר עליו להנות ממנה לעולם. ולכן ודאי שרשאי אתה להשאר בעבודה זו.

(ג. פעולות שיש בהם חילול שבת א"צ לתת אותם לגויים אא"כ אין בזה צורך לפיקוח נפש. אלא שלפי הענין הפעולות שנעשות בבית המרקחת ויש בהם חילול שבת אינם ענין לפיקוח נפש. ומ"מ זה ענין של הנהלת בית המרקחת אבל מבחינתך אינך צריך לחוש לזה וכאמור).

 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 2.1k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 47
 • videocam 1.1k
 • ? 569
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 259
 • format_align_right 0
 • videocam 722
 • ? 899
 • format_align_right 5
 • videocam 10
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 141
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 209
 • ? 51
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 379
 • format_align_right 0
 • videocam 15
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 170
 • videocam 24
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 174
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 367
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 78
 • ? 1.7k
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 36
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 95
 • ? 618
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 943
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 38
 • ? 102
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 165
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 267
 • videocam 319
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 85
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 13
 • ? 31
 • format_align_right 10
 • videocam 0
 • ? 318
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 18
 • ? 45
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 6
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 108
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 86
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 126
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 270
 • format_align_right 12
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 106
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 37
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 95
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 17
 • ? 281
 • format_align_right 25
 • videocam 3
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 2
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew