Menu

הרב אהרן מאזוז

 

מאמרים (0 מאמרים)

No Artilce Found!
No Artilce Found!

שאל את הרב (398 שאלות)

האם יש הטמנת אוכל באוכל בשבת?

 1. 1) נחלקו בזה הפוסקים שדעת מוה”ר מנוחת אהבה זצ”ל לאסור וכמבואר במנוח”א (ח”א פ”ג סעיף כז) ודעת מרן הגר”ע יוסף בחזו”ע (ח”א עמ’ ס”א) להקל בזה וצירף בזה כמה צירופים ע”ש.
 2. 2) לדעת האוסרים גם בזה יש לאסור לדידן דנקטינן כדעת מרן שהטמנה במקצת שמה הטמנה (אלא שיש יותר להקל בזה בצירוף דעת המתירים).
 3. 3) אם יש חורים בשקית מותר לכל הדעות שהרי זה כנותן חתיכת בשר בתבשיל שמותר.

העיקר שיהיה ספר הנביא שמפטירים ממש שלם רק שאין מעכב אם יש עמו עוד ספרים.

שאלת בירור (המשך)

דברי השואל נכונים שמדברי הגרשז”א ז”ל במנחת שלמה מוכח שסומך על תפארת ישראל שהתיר בגוי והוסיף עליו שאפי’ בישראל יש להתיר. ומה שהערתי מבור שפתחו הגוי באיסור שאסורים הלפתות שבתוכו יש לחלק דהתם הרי נעשה מעשה מלאכה בבור עצמו שיש ו לפתות ונחשב שנעשה בה איסור ואינו דומה למפתח שנעשה בו איסור שאם פתח בו דלק נמצא שלא נעשה איסור בפתיחת הדלת ולכך אין לאסור להנות מהבית (אלא שמה שהתיר בתפארת ישראל להנות ממכתב שנפתח באיסור ע”י גוי לכאו’ נסתר מדין בור שפתחי גוי הנז’).

ולעצם השאלה אם דברי שש”ך (פל”א הערה לב) בענין הנאה מכלים שהדיח גוי לאור נר, שאסר, נראה באמת שלדברי הגרשז”א ז”ל והאחרונים במנחת שלמה יש להתיר ודו”ק.

המשך לשאלה בנוגע לבורגול וקוסקוס

נראה שבאופן זה עדיין נחשב מבושל ומותר לערות עליו אפילו מכלי ראשון כדין קפה וקפה נמס.

אמנם להכינו על הפלטה נראה שאסור. שגם לדעת האומרים שאין איסור חימום על פלאטה זהו משום שאין דרך לבשל שם ואינו נראה כמבשל אלא כמפיג צינה וכמ”ש הרשב”א בחידושיו לשבת (מ’ ע”ב). ע”ש וא”כ כאן שאינו בא לחמם בעלמא אלא לבשל את הכוסכוס שאינו ראוי לאכילה יש סברא גדולה שאסור משום נראה כמבשל. וכ”ש למ”ש הר”ן בהלכות שם שדבר שאין דרך לאפות בכירה אפשר שמותר לחממו בכירה כל שהוא מצטמק ורע לו שהדבר מוכיח שאינו נעשה אלא בשביל לחמם ע”ש. וא”כ בנ”ד שהדבר מוכח שבא לתקן את האוכל כמבשלו שם שאין להקל.

שימוש בכלים שהודחו בשבת במים שהתחממו בשבת

נראה שדברי הגרשז”א זצ”ל במנחת שלמה הם רק לענין הנאה ממלאכת ישראל בשבת שאסור משום עצם הנאה מאיסור ולא משום גזירה שמא יאמר לו, אבל גוי שעשה מלאכה לצורך ישראל אסור להנות ממעשיו גם מדבר שלא נעשה בו איסור וכמבואר במ”ב (סי’ תקי”ח ס”ק מ”ה) שאם פתח גוי בור שיש בו לפתות לצורך ישראל אסור ליהנות מהם ביו”ט. והיא מדברי המ”א שם (ס”ק יד) וע”ע בכה”ח שם (אותיות סז סח) שכ”כ הרבה אחרונים ע”ש.

שאלת המשך על הכנת קוסקוס בשבת

אם נתייבש עד שאין ראוי לאכילה רק ע”י עירוי רותחים עליו נחשב כדבר שאינו מבושל ואסור לערות עליו אפילו מכלי שני כל שהם עדיין רותחים בחום שהיד סולדת בו.

דברי ויקרא אברהם שאין למחות ביד הנוהגים לחמם את הקפה שהוחם מע”ש ביד גויים

בספר ויקרא אברהם במסקנה שם לא כתב דמנהג כמו ספרד לילך בזה אחר הרשב”א והר”ן אלא שיש לסמוך על סברא זו עכת”ד. והנה מה שהעיד שנהגו לעשות כן היינו ע”י גוי. וא”כ נראה בפשטות שרק בזה דיבר. שאף שקודם לכן פקפק שאין להתיר בנ”ד אפי’ ע”י גוי כיון שדעת רוב הפוסקים להחמיר, מ”מ כאן חזר להקל בזה כיון שישראל אדוקים במצוות עונג שבת וכו’ ומעתה ע”י ישראל וודאי שאין להקל שאין מנהג להקל בזה. ומי שנוהג להקל יש למחות בידו וכמו שפסק מרן בש”ע סי’ רנג ודו”ק.

מים בכלי שני ממיחם רותח עדיין הם רותחים ולכן אם כוסכוס זה התייבש עד שאינו ראוי לאכילה רק ע”י עירוי ממים רותחים הרי יש בו משום בישול ואסור לערות עליו מים רותחים אפילו הם בכלי שני או שלישי. ואם אפשר להכינו לאכילה גם במים פושרים נמצא שאין הכשרתו לאכילה ע”י בישול ולא נתבטל בישול ראשון ממנו ומותר לערות עליו מים רותחים כדין קפה וקפה נמס.

שאלת המשך על הקוסקוס

מים בכלי שני ממיחם רותח עדיין רותחים הם. (ולענין עצם השאלה שכוסכוס זה מבושל במאת האחוזים נ”ל שכדאי לברר זאת שהרי דרך שמבשלים אותו פעמים (ע”י אידוי) ויש שמאדים אותו פעם אחת ואח”כ גומרים בישולו ע”י עירוי מרק רותח וכמ”ש במנוח”א (ח”ב פ”י סעיף לז וע”ש בהערה 118) בשם מטה יהודה. ואולי כוסכוס שמיוצר במפעלים נעשה באופן זה שמאדים אותו פעם אחת וגמר מעשהו נעשה ע”י עירוי בבית הלקוחות. ואם זו המציאות א”כ וודאי שאסור להכינו בשבת ע”י עירוי רותחים אפי’ כלי שני או שלישי אלא רק כפושרים שאין היד סולדת בהם).

דין חלב של אשה שזב מעצמו בשבת

א] דין חלב שנחלב בשבת דינו כדין משקין שזבו שאסורים וכמבואר בש”ע (סימן שח סעיף כ’) ובמשנ”ב (שם ס”ק ע”ב). וממילא אף כשזב מעצמו אסור וכמבואר בסימן ש”כ סעיף א’ והרי הוא מוקצה.

ומ”מ אם יש צורך בדבר מותר להשקות ממנו לקטן שדין קטן כדין חולה שאין בו סכנה שמותר לתת לו מוקצה בידיים וכמבואר בחזון עובדיה ח”ג עמוד קעב.

ב] אם נותנת את הכונכיות לאגור בה את החלב לשומרו לתינוק יש מקום להתיר אף שהחלב מוקצה והרי זה מבטל כלי מהיכנו ששוב אסור לטלטל כונכית זו כל זמן שהחלב בתוכה מ”מ הרי זה דומה למה שכתב בחזו”ע (ח”ג עמוד ריג) להתיר לתת פסולת מקצה לתוך פח ריק אף שאוסרו בטלטול כיוון שמיועד לכך. ומ”מ דעת הרב מנוחת אהבה זצ”ל (ח”א פרק י”ד סעיף כ”א) לאסור בפח אשפה ע”ש.

 • videocam 66
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 76
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 104
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 9
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 9
 • videocam 33
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 6
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 5
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 2.6k
 • ? 3.5k
 • format_align_right 50
 • videocam 1.1k
 • ? 575
 • format_align_right 0
 • videocam 7
 • ? 261
 • format_align_right 0
 • videocam 1.3k
 • ? 898
 • format_align_right 5
 • videocam 14
 • ? 631
 • format_align_right 0
 • videocam 205
 • ? 153
 • format_align_right 0
 • videocam 243
 • ? 50
 • format_align_right 5
 • videocam 38
 • ? 398
 • format_align_right 0
 • videocam 16
 • ? 382
 • format_align_right 1
 • videocam 5
 • ? 33
 • format_align_right 169
 • videocam 46
 • ? 11
 • format_align_right 0
 • videocam 193
 • ? 57
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 636
 • format_align_right 0
 • videocam 17
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 31
 • ? 369
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 108
 • format_align_right 0
 • videocam 79
 • ? 1.9k
 • format_align_right 0
 • videocam 61
 • ? 4
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 2.1k
 • format_align_right 9
 • videocam 1
 • ? 33
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 1.2k
 • format_align_right 0
 • videocam 32
 • ? 158
 • format_align_right 0
 • videocam 152
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 97
 • ? 619
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 966
 • format_align_right 8
 • videocam 35
 • ? 34
 • format_align_right 0
 • videocam 113
 • ? 103
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 48
 • format_align_right 0
 • videocam 173
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 27
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 10
 • ? 4
 • format_align_right 298
 • videocam 332
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 86
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 22
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 213
 • format_align_right 0
 • videocam 14
 • ? 31
 • format_align_right 12
 • videocam 14
 • ? 639
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 64
 • format_align_right 0
 • videocam 2
 • ? 65
 • format_align_right 1
 • videocam 18
 • ? 47
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 6
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 1
 • format_align_right 47
 • videocam 0
 • ? 5
 • format_align_right 3
 • videocam 70
 • ? 1
 • format_align_right 0
 • videocam 159
 • ? 39
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 19
 • format_align_right 0
 • videocam 184
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 44
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 58
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 25
 • format_align_right 0
 • videocam 1
 • ? 82
 • format_align_right 0
 • videocam 19
 • ? 301
 • format_align_right 74
 • videocam 42
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 148
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 149
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 35
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 3
 • videocam 10
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 105
 • ? 0
 • format_align_right 1
 • videocam 0
 • ? 281
 • format_align_right 36
 • videocam 22
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 4
 • ? 0
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 8
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 3
 • format_align_right 0
 • videocam 130
 • ? 5
 • format_align_right 0
 • videocam 0
 • ? 0
 • format_align_right 1
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן