הרב אדיר כהן

עוד בהיותו בחור בישיבה הוציא ספר הלכתי מקיף על הלכות ברכת האילנות-"פרח מטה אהרן", ולאחר מכן  חיבר את סדרת הספרים "ילקוט כהונה"-ג"ח. בסדרה מאות פסקי הלכה בד' חלק ש"ע שנתקבצו ע"י ליקוט מקיף מספריו הרבים של זקנו מרן אבי ישיבה רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל. הסדרה זכתה להתפעלות נדירה ממרן ראש הישיבה שליט"א, ותפסה מקום של כבוד בספרות התורנית.
לאחרונה הוציא לאור שו"ת ויען הכהן הכולל עשרות שאלות ותשובות בחלק אורח חיים, ועוד היד נטויה בע"ה.
הרב ידוע בבקיאותו הרבה בספרי חכמי ג'רבא ותוניס ומנהגיהם, ועקב זאת נבחר לערוך את המדור "דתי המלך"- חקר הלכה ומנהג, בבטאון הישיבה "כתר מלוכה".

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (8 מאמרים)

שר המסכי’ם

הרב אדיר כהן | אודות מנהג בקשת הסכמה לספר, מהספר הראשון שקיבל הסכמה עד להסכמות בדורנו אנו

בת הרחמים

דברים לזכרה של הרבנית פנינה כהן ע"ה בתו של אבי הישיבה מורנו הגאון רבי רחמים... לקריאה

מה לכוסכוס החגיגי ולסעודה...

למרות היגון והעצב בשערי היום הנורא ט' באב, יש שבחרו לערוך את סעודת המפסקת,... לקריאה

שאל את הרב (2K שאלות)

נטילת ידיים במקום טבילה

זה מועיל אם "הוא אנוס שלא יוכל לטבול או לפחות לשפוך על גופו תשעה קבין מים" (כלשון הבא"ח שם). וכן מו"ר ועט"ר הגאון הנאמ"ן נר"ו במבוא לסדר תענית דיבור (בסוף תהלים איש מצליח) כתב שבג'רבא וגלילותיה ביום תענית דיבור שעושים בימי השובבי"ם לתיקון פגם הברית, היו טובלים או לפחות היו עושים סדר טבילת ידים. ע"ש.
הרב אדיר כהן

איזה יום נפטר דוד המלך

שדוד המל ע"ה נפטר בחג השבועות, כן איתא בירושלמי (חגיגה פרק ב' הלכה ג', וביצה פרק ב' הלכה ד'). ושנפטר ביום שבת, כן איתא בגמרא דידן (שבת דף ל' ע"א). והתוספות (חגיגה דף י"ז ע"א בד"ה אף) צידדו דהירושלמי פליג אבבלי בזה. ויותר מזה לא ידוע לנו.
ומכל מקום בספרן של צדיקים (מרן החיד"א במורה באצבע אות רכ"ו, הגאון רבי חיים פלאג'י במועד לכל חי סימן ח' סעיף ל"א, הגאון רבנו יוסף חיים בבן איש חי שנה א' פרשת במדבר סעיף ג', ועוד) כתבו שנכון לקרוא תהלים בחג השבועות כי זה יום מנוחת דוד המלך ע"ה, משמע שהבינו שנפטר בו' סיון כמו חג שבועות דידן, או שגם אצלם היה בספק, וכתבו שבועות כי זה מבואר להדיא בירושלמי שנפטר בשבועות.
הרב אדיר כהן

קביעת ומנהגי אזכרה של ה-11 חודש

באזכרת י"א חודש הולכים לפי יום הקבורה ולא לפי יום הפטירה, דהיינו ביום שלפני יום הקבורה. שאם נקבר בכ"א לחודש אדר, יש לעשות אזכרת החודש בכ' לחודש שבט (או ליל כ' שבט). ראה בספר ברית כהונה (יורה דעה מערכת פ' אות טו"ב), ובספר ילקוט כהונה חלק יורה דעה (הלכות קדיש ואזכרה סעיף ב'), ובספר מקור נאמן חלק א' (סימן תשס"ד).
ונהגו להפסיק שבוע אחד מאמירת הקדיש, יש שנהגו בשבוע האחרון שבסוף חודש אחד עשר, ויש שנהגו בשבוע הראשון של חודש שנים עשר (עיין בילקוט כהונה שם וסעיף ה').
ובאזכרה יש סדר שנהוג כמסודר בספרי "בית מנוחה". ובבית עלמין נהגו לקרות תהלים ומשניות (בפרט פרק יש מעלין) וכיוצא, אחד המרבה ואחד הממעיט.
הרב אדיר כהן

כשרות "חוג חתם סופר" בני ברק

תמיד מרן שליט"א חוזר ואומר שמיעקר הדין עד אחד נאמן באיסורים וגם אם יש מי שמפקפק הרי זה עד אחד בהכחשה ומה גם שלפעמים נוגעים בדבר 
ומ"מ כל כשרות שיש מומחים שמפקפקים בה ורגליים לדבר כדבריהם מי שיכול החמיר תבוא עליו ברכת טוב 
הרב אדיר כהן

אימות תמונת רבי שמעון בר יוחאי

עיין למרן נר"ו בירחון אור תורה (טבת התשמ"ח סו"ס נ') גבי תמונת הרמב"ם דלאו בר סמכא היא ע"ש וכ"ש לגבי קלסתר פני התנאים ואמוראים
הרב אדיר כהן

טיפול בשיטת שלושת הממדים (מוח אחד)

כתב מו"ר ראש הישיבה נר"ו בספרו מקור נאמן ח"א (סי' תתק"כ) לגבי שיטת מח אחד: לפי המאמר שקראתי בפעמי יעקב אין שום בעיה, רק שלא יזכירו מיילים ומושגים זרים שמקורם בעבודות זרות של הודו. ע"כ. וכת"ר העיר שבספר "אל תפנו" העלה שזו עבודה זרה ואיסור וכו'.

ואכן חיפשתי מקור המאמר בפעמי יעקב, והוא שם בגליון ס"ח (עמ' ק"י והלאה), ועיינתי במאמר שם, וכן בתיאור המופיע בספר "אל תפנו", וראיתי שם שהתיאורים שונים לגמרי, אף אם יש איזה דבר משותף. בפעמי יעקב שם התיאור שהוא טיפול טבעי לחלוטין, בעזרת תנועת השרירים הקצרים, מגליעם חסימות אנרגטיות בגוף. ע"ש (והנני מצרף בזה צילום מתחילת המאמר). ואילו בספר אל תפנו מופיע שבתוך הטיפול צריך להדליק נרות ולומר כמה מלים שמקורם מהעבודה זרה. ועל כרחך לומר שאמנם בטיפול הרגיל רגילים לערב בו ע"ז וכו', אבל אפשר גם בלעדי כל זה. וכבר בפעמי יעקב שם השיב ע"ד הרב אל תפנו (וע"ע בגליון פעמי יעקב גליון סט' בסופו, תגובות לכאן ולכאן). וגם בקונטרס דברי חפץ שצירף כת"ר, מובא בתחילתו, דברי רוב מנין ורוב בנין של חכמי ישראל שדברו בזה שכתבו להתיר.

ולכן הדבר ברור לכאורה, שאם הטיפול נעשה ע"י אדם ירא שמים, ללא עירוב של שמות ופעולות מוזרים כמו הדלקת נרות וכו', רק בדרך טבעי, אין מקום לאסור. וכבר הזהיר הג"ר עמרם מופמאן בפסקו, שצירף כת"ר, ללמוד רק אצל יר"ש ושומרי תומ"צ.

הרב אדיר כהן

ברכת מעין שבע בחצר בית הכנסת לדעת מרן הגר"ע זצ"ל

בזה נראה שגם לדעת מרן הגר"ע יוסף אפשר לומר ברכת מעין שבע דחשיב כאחד מחדרי ביה"כ 

ולדעת מרן ראש הישיבה בלע הכי בכל מקום אפשר לומר מעין שבוע עיין בספרו ה' נסי חלק ב' (עמוד קפ"ג) ע"ש

הרב אדיר כהן

אדם שהשתמש בדוגמיות לא על דעת לקנות

אם ברור לכם שלא תקנו את זה לא עתה, וגם לא כדי לבדוק ואולי לקחת בעתיד יש בזה גזל ועכ"פ ספק גזל, ואם זה פחות משווה פרוטה ואין צריך לחשב ואם יתכן והיה שוה פרוטה צריך להשיב, את הסכים המשוער שזה עלה, או לבקש מחילה מבעל החנות (אפשר גם בטלפון ללא הזדהות ומסתמא ישמח למחול בכהאי גוונא

הרב אדיר כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0