הרב אדיר כהן

עוד בהיותו בחור בישיבה הוציא ספר הלכתי מקיף על הלכות ברכת האילנות-"פרח מטה אהרן", ולאחר מכן  חיבר את סדרת הספרים "ילקוט כהונה"-ג"ח. בסדרה מאות פסקי הלכה בד' חלק ש"ע שנתקבצו ע"י ליקוט מקיף מספריו הרבים של זקנו מרן אבי ישיבה רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל. הסדרה זכתה להתפעלות נדירה ממרן ראש הישיבה שליט"א, ותפסה מקום של כבוד בספרות התורנית.
לאחרונה הוציא לאור שו"ת ויען הכהן הכולל עשרות שאלות ותשובות בחלק אורח חיים, ועוד היד נטויה בע"ה.
הרב ידוע בבקיאותו הרבה בספרי חכמי ג'רבא ותוניס ומנהגיהם, ועקב זאת נבחר לערוך את המדור "דתי המלך"- חקר הלכה ומנהג, בבטאון הישיבה "כתר מלוכה".

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (6 מאמרים)

שר המסכי’ם

הרב אדיר כהן | אודות מנהג בקשת הסכמה לספר, מהספר הראשון שקיבל הסכמה עד להסכמות בדורנו אנו

בת הרחמים

דברים לזכרה של הרבנית פנינה כהן ע"ה בתו של אבי הישיבה מורנו הגאון רבי רחמים... לקריאה

מה לכוסכוס החגיגי ולסעודה...

למרות היגון והעצב בשערי היום הנורא ט' באב, יש שבחרו לערוך את סעודת המפסקת,... לקריאה

שאל את הרב (1.8K שאלות)

אי אמירת תחנון בערב ראש השנה

סוף סוף זה ערב חג, ובכל ערב חג לא אומרים תחנון. ואפילו ערב תשעה באב לא אומרים תחנון משום דאקרי מועד, עיין שלחן ערוך (סימן תקנ"ב סעיף יב').
ודע, שאפילו בראש השנה עצמו שהוא חג ממש יש שנהגו להתענות. עיין להט"ז ולהברכי יוסף ולמור זקני בשו"ת שמחת כהן (מהדורא בתרא חלק אורח חיים בחידושי שלחן ערוך סימן תקצ"ז), ובספר ילקוט כהונה (חלק אורח חיים הלכות ראש השנה הערה 17).
הרב אדיר כהן

כפרות לעובר שבמעי אימו

לפעמים יש חטאים מגלגולים קודמים, וכנודע מהאר"י שרוב הנולדים בדורות האחרונים הם גלגולים. ועוד, שלפעמים לא נקצב לתינוק שיוולד לאחר מכן רק סך חיים של כמה חודשים. ואולי ע"י הכפרות ימות התרנגול תחתיו, והתינוק יאריך ימים ושנים. ומ"מ בלאו הכי מן הדין עובר ירך אמו ועושים להם כפרה רק לרווחא דמילתא, כמו שכתב בספר חזון עובדיה-ימים נוראים (עמוד רכו).
הרב אדיר כהן

אכילת בשר בשבעה

כן המנהג בתונס (כמו שכתב בספר משפט כתוב מערכת א' אות ל"ו) ובג'רבא (כמו שכתוב בספר ברית כהונה יורה דעה מערכת א' אות ט"ז) ובלוב (כמו שכתוב בספר ויקרא אברהם דף קכ"ו ע"ב אות י"ב) ובמרוקו (כמו שכתוב בספר נתיבות המערב מנהגי אבילות אות ע"א). אם כי בשבת אין נכון לנהוג כן (עיין בשו"ת שואל ונשאל ח"ג סימן רכ"ב).
הרב אדיר כהן

הנהגות וסדר תיקון כרת

צריך להיות ער כל הלילה, ולכן גם בתחילת הלילה (אחר השקיעה) לא יישן. ויישתדל ללמוד מתחילת הלילה אחר תפלת ערבית (עיין להחיד''א בספר יוסף בסדר סימן ב' אות א'). ואם נצרך בתחילת הלילה לסעוד ושאר צרכי ביתו יכול לעשותם. אבל מתחילת הלימוד, שלומד לשם תיקון כרת, ישתדל לא להפסיק כלל, וכן נכון שלא לאכול מזמן תחילת הלימוד, רק לשתות תה וקפה וכיוצא, עיין בספר יוסף בסדר (שם אות ב'), ובדברי מורי ורבי הגאון הנאמ''ן נר''ו בקובץ משה ואלעזר (מספר 6 עמוד ל''ח).
ולגבי סדר הלימוד, יש ספר ''תיקון כרת'', הכולל משניות: מסכת כריתות, מסכת חולין, מסכת יומא, מסכת ידים, מסכת מקואות. ורמב''ם הלכות שגגות, ואדרא רבא וזוטא, שזה סדר הלימוד שכתב החיד''א בספר יוסף בסדר (שם אות ה').
אבל אין זה לעיכובא, ובפרט תלמידי חכמים כל שאין צורך מסויים יכולים להמשיך בלימודם הרגיל ויחשב להם כתיקון כרת אחר שבדברי רבינו האר''י ז''ל לא מבואר אלא שילמד תורה כל הלילה.
הרב אדיר כהן

עליה לקבר ביום ראש השנה

1. אין לעלות לבית העלמין בחג, אלא יקדימו העלייה. ובפרט שגם כך נוהגים לילך לבית העלמין בערב ראש השנה (עיין בשלחן ערוך סוף סימן תקפ"א, ועיין עוד בספר מקור נאמן חלק א' סימן תשס"ו).
2. אזכרת הי"א חודש, היא לאחר י"א חודשים, דהיינו בתשרי (ומותר לעשות אזכרה בחג, ואם קשה להם עדיף להקדים מלאחר). אבל באזכרת השנה בשנה מעוברת יש מחלוקת, והעיקר לעשות בסוף הי"ב חודש, ולחומרא לעשות גם בסוף חודש י"ג (ראה במקור נאמן סימן תשס"א).
הרב אדיר כהן

שתיית כדורי אנטיביוטיקה ביום כיפור

אם הרופא אומר שצריך לקחת את הכדורים שבעה ימים בדוקא, ללא כל דילוג וחיסרון, אף שאין בו סכנה יכול לקחת הכדור ביום הכיפורים, אבל יקח הכדור ללא מים, ואם אינו יכול לבלוע הכדור ללא מים יערב במים דבר מר עד שיפסל מהנאת החיך (אמת ליעקב קמנצקי סימן תרי"ב בהערה. ועיין עוד בחזון עובדיה - ארבע תעניות סוף עמוד רע"ט).
הרב אדיר כהן

אמירת וידוי בערב ראש השנה

אם אירע שעלה עמוד השחר ועוד לא הגיעו בסליחות לוידוי ונפילת אפים, בכל זאת יאמרו וידוי ונפילת אפים, כיון שרוב הפעמים מגיעים לוידוי ונפילת אפים קודם עמוד השחר תקנו כן גם אם אירע ונתאחרו (עיין במשנה ברורה סימן תקפ"א ס"ק כ"ג, ובכף החיים שם אות ע"ג, ובספר חזון עובדיה - ימים נוראים עמוד מ"ו).
ומכל מקום אם התחילו לומר הסליחות אחר עמוד השחר, אין אומרים וידוי ונפילת אפעים (ראה בספר יוסף לקח - מועדים חלק א' סימן ה', וכן דעת מו"ר הגאון הנאמ"ן נר"ו בתשובה שנדפסה בשו"ת דבריך יאיר חלק ד' סימן כ"א, ואף שיש מקום לפרש דבריו שם אחרת, מ"מ כוונתו כנ"ל וכמו שביאר בכתב יד קדשו בגליון).
הרב אדיר כהן

למי יש להביא ראשון מהחלה כשיש אורחים בבית

לפי הסוד אפילו יש אורח גדול בביתו יקדים לבצוע לאשתו ולא יעשה פירוד ביניהם (עיין בכף החיים סי' רס"ב ס"ק ב'). וגם בתונס נהגו כן (עיין בספר עלי הדס פרק ו' אות ט"ז). ואם חושש לפגיעה מהאורח החשוב, יכול לבצוע לאשתו ולהניח בצד, ויבצע לאורח ויתן לו ואח"כ יתן לאשתו (עיין אור לציון ח"ב פרק כ"א ביאורים סוף אות א'), או שיתן לאשתו ולאורח בבת אחת (עיין ספר לחם אבירים פרק ו' הערה 25). אך כמובן כל זה לא מן הדין, ואין למחות במי שלא נוהג כן.

הרב אדיר כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0