הרב גיא מור

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (85 שאלות)

שתיית תה וקפה לפני הבדלה

הנה לשון מרן (ריש סימן רצ"ט): אסור לאכול שום דבר או אפילו לשתות יין או שאר משקים חוץ ממים משתחשך וכו'. משמע חוץ ממים הכל אסור גם תה וקפה. הן אמת שיש לדחות שכוונת מרן לשכר וכיוצא בזה, וכמו שכתב מרן ביורה דעה (סימן קצ"ה) בדברי הרב המגיד. ע"ש. וכן מוכח מדברי ר' יונתן ונימוקי יוסף בפסקים (דף ק"ה), שכתבו דוקא יין ושכר שראוי להבדיל עליהם אסורים, אבל מים לא. וכן משמע מדברי המאירי שם.
ומכל מקום כבר כתב כף החיים (אות ו') בשם הגאונים שגם מים אסור לשתות. ובסימן רצ"א (אות טו"ב) כתב כן בשם האר"י. ע"ש ובמה שכתב במנוחת אהבה (ריש פרק ט') ודו"ק. וכן כתב בחזון עובדיה (חלק ב' עמוד שצ"ג) שראוי להחמיר גם במים. וכן פסק הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל בספר אור לציון (חלק ב' סימן כ"ב אות ז') שאסור לשתות תה וקפה קודם הבדלה (ואע"פ שהוא ז"ל הולך לשיטתו לאסור גם קודם התפלה, מכל מקום מילתא דסכנתא היא שמיתתו באסכרה בר מינן כמבואר בפסחים שם, וחמירא סכנתא מאיסורא, ולא עבדינן פירוקא לסכנתא, עיין עבודה זרה (דף ל' ע"א), לכן יש להחמיר בזה. ואין כאן מקומו להאריך.
הרב גיא מור

דין הפסק בסעודה ביציאה מהבית למרפסת

1. כיון שהמרפסת ברשותך וחלק מביתך דינה כחדר שאם דרכך לצאת מחדר לחדר בשעת הסעודה - אין זה נחשב היסח הדעת, ועדיף שתתכוון בשעת הברכה או שתעשה תנאי לכל הסעודות שאתה מתכוון לצאת לחדרי הבית ולמרפסת. (עיין ביאור הלכה סימן קע"ח ד"ה בבית אחד).
2. נראה שהוא חלק מהבית ודינו כיצא מחדר לחדר כנ"ל. עיין להמשנה ברורה שם (סעיף קטן י"ב) ובהערות איש מצליח שם.
3. יש בזה מחלוקת ראשונים (עיין בהערות איש מצליח על המשנה ברורה חלק ב' דף פ' ע"ב הערה מס' 4). ויש אומרים לחוש בזה לספק ברכות להקל ויש אומרים שאין לחוש. לכן עדיף להמנע ממצב כזה. ומאחר וכבר כתבנו לך על הנ"ל שאינו הפסק, נראה שאין לך נפקא מינה בזה.
הרב גיא מור

יצא באמצע הסעודה לחצר

יציאה לחצר אינה נחשבת הפסק רק אם רואה משם את מקומו הראשון. עיין בזה באורך בספר ברכת ה' חלק ג' (פרק י"א סעיף י"ג), ובספר הלכה ברורה חלק ט' (עמוד ר"ד). ויש חילוק אם הוא רגיל בכך ברוב אכילותיו או שהיתה דעתו לכך בשעת הברכה, שאז אינו צריך לברך כמו שכתב בברכת ה' שם (סעיף י"ב).
ותלוי גם מה אכל פת או דבר משבעת המינים או שאר דברים, והאם הניח מקצת חברים, וקצר המצע מהשתרע לכתוב כל הפרטים.
הרב גיא מור

ביאור דברי הגמרא "אוי למי שבניו נקיבות"

ודאי שאין זה עונש, שהרי מצות פריה ורביה היא להביא בן ובת לעולם, אלא שאדם מעדיף בדרך כלל בנים כיון שהם חייבים יותר במצוות ויכולים יותר לזכות את הוריהם, וכן לענין כיבוד אב ואם יש להם יותר יכולת לעשות כמו שכתב רבי יעקב בר יקר בפירוש התפילות והברכות. וכן לענין המשך השושלת (עיין בבא בתרא דף קט"ז ע"א). ואדרבה ישנם שמעדיפים בנות על בנים, כמו שאמר רב חסדא (שם דף קמ"א ע"א) שבשבילו עדיף בנות מבנים.
וכוונת הגמרא שהזכרת, אינן פירוש "אוי" שזה עונש לאדם, אלא שהאדם מצפה למשהו משובח ומגיע לו דבר טוב אבל קצת פחות ממשובח מהטעמים הנ"ל, אומר "אוי". ועוד יש מפרשים דברי הגמרא, דהיינו אוי למי שבניו נקיבות - שהם זכרים אבל התנהגותם בחיים בדרך של נקיבות, ואין זה נאה להפך היוצרות (עיין בספר גן המשלים והחידות עמוד 196).
ומן האמור תלמד שמי שאמר לך שבנות זה עונש כרת, אינו אלא טועה, והרבה צדיקים נתברכו רק בבנות. וכבר האריך בזה הרב פלא יועץ (ערך בת), וכתב שהמלוצץ על לידת בנות מלבד שעובר על איסור ליצנות, הרי הוא מחרף את עושהו. עיין שם באורך. ויהי רצון שתזכה לעוד בנים ובנות ורוב נחת.
הרב גיא מור

טבילת עזרא בבריכה

אני עונה לכבודו רק מצד הטבילה (לא לגבי איסורי שבת והלינה בבית מלון).
כתב מרן בבית יוסף (אורח חיים סימן פ"ח) שמים שאובים כשרים לטבילת עזרא (טבילת בעל קרי). ובשו"ת תורה לשמה (סימן שע"ה) כתב שמאחר ומטהרין מטומאת קרי הוא הדין שיש בהם כח להמשיך הארה מלמעלה, ולכן מועילים גם לטבילת שבת ויום טוב. ע"ש. ועיין עוד בספר שערי מקואות (סעיף ד' ובביאורים). וכן הוא מנהג העולם. והוא הדין לבריכת שחיה. וכל זה בתנאי שהבריכה נפרדת ואין שום חשש מכשול לך או לאחרים כנ"ל.
הרב גיא מור

טבילה בים לגברים ולנשים

כתב מרן בשלחן ערוך יורה דעה (סימן קצ"ח סעיף ל"ד): לא תטבול במקום שיש חשש שיראוה בני אדם, מפני שמתוך כך ממהרת לטבול ואינה מדקדקת בטבילה. ומיהו בדיעבד עלתה לה טבילה. והוא הדין לים בימינו שכמעט בכל מקום יש עוברים ושבים, ובספר אבני שהם שם כתב שישנם עוד חששות נוספות של כתמי זפת שעלולים לידבק לרגליה או פחד שמא תטבע, או שמחמת הצינה והקור לא תטבול כראוי, ועוד שעליה להסתיר יום טבילתה, מה שאין כן במקוואות אין כל החששות הנ"ל, אדרבה יש פיקוח של הבלניות על הכנות האשה לטבילה ושלא תהיה חציצה בטבילתה. ע"ש.
לגבי גברים, אפשר לטבול בים כמו שכתב מרן בסימן ר"א סעיף ה'. ועיין עוד בביאור הלכה (אורח חיים סימן פ"ח). ובלבד שהכל יעשה מתוך שמירה על גדרי הצניעות.
הרב גיא מור

האם אפשר לטבול כלים בבריכה וכדומה

נחלקו בזה אמוראים בגמרא בברכות דף כ"ב (עמוד ב') ומדברי הראב"ד (פרק ו' מהלכות ברכות הלכה ה' והובא בבית יוסף סימן קנ"ט) מוכח שמחמיר בזה שבעליי קריין טובלים בארבעים סאים שאובים "בקרקע" מוכח כמו שדייק לנכון הלחם משנה (שם). וכן פסק המגן אברהם שטובלים בארבעים סאה שאובים בקרקע אבל לא בכלי והביאו הגאון רבי עקיבא איגר בסימן פ"ח וכן פסק המשנה ברורה (סימן פ"ח סעיף קטן ד') ואף על פי שבספר נחל אשכול על ספר האשכול (ריש הלכות תפילה וק"ש) הקשה על דברי המגן אברהם ונשאר בצריך עיון ונתן טעם להקל בזה ובפרט בימנו שבטלה תקנת עזרא (עיין חזון עובדיה ימים נוראים עמוד רמ"ו) מכל מקום לא נדחה דברי כל הפוסקים מפניו ובפרט שיש לומר דהכא חמיר טפי(שכאן חמור יותר) שסתם טבילה בכלי פסולה מהתורה לכולי עלמא (לכל העולם) עיין בספר שערי מקוואות (סעיף קטן ל"ב) ואם כן לא מיקרי טבילה ולכן החמירו הפוסקים ואין כאו מקום להאריך   
הרב גיא מור

נפילת אפיים לדעת הבן איש חי.

הבן איש חי לא כתב כן בהלכות נפילת אפיים (שנה א' פרשת כי תשא) רק כתב (שם אות י"ג) שאדם לא ישים פניו על זרועו ולא יעשה שום שינוי. ודברי הזוהר הקדוש נמצאים בסוף פרשת במדבר, ובמחילה מכבוד תורתו לא כתוב שם מה שידוע לכת"ר רק כתוב דיחזי גרמיה כמאן דפטיר מן עלמא, ופירושו שירגיש ויראה כאילו הוא נפטר, אבל לא פישוט ידים ורגלים כמו שכתב כת"ר ואין זו כוונת הזוהר כלל. כך שאין שום קושיא על הגאון הרי"ח הטוב. ואין כאן מקום להאריך.
הרב גיא מור
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0