הרב גיא מור

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (85 שאלות)

הנחת תפלין של רבינו תם בראש חודש שחל ביום שישי

עיין למרן החיד"א במחזיק ברכה (סימן כה סעיף קטן יג) שכתב שאחר תפלת מוסף של ראש חודש רשאי לחזור ולהניח תפלין. ולכן נראה שעדיף להניחם אחר תפילת מוסף בדומה למה שכתב מופת הדור מרן רבי חיים עובדיה יוסף שליט"א בשו"ת יביע אומר חלק ג' (אורח חיים סימן ה'), שהתיר לכבד פה שעלול להפסיד תפלה בציבור אם יניח תפלין דרבנו תם קודם מוסף, להניחם אח"כ ע"פ דברי החיד"א הנ"ל. ואע"פ שהרש"ש ז"ל אסר בזה, וכן הסכימו הרב בן איש חי (ויקרא שנה ב' אות יח) והרב כף החיים (סימן כה אות צ"ו), מכל מקום בנדון דידן הכי עדיף טפי, שאם לא כן יצטרך להניחם לאחר חצות של יום שישי שבזה רבו האוסרים ולא מצאנו פוסק מובהק שיתיר לעשות כן.
הרב גיא מור

ביאור דברי הגמרא "אוי למי שבניו נקיבות"

ודאי שאין זה עונש, שהרי מצות פריה ורביה היא להביא בן ובת לעולם, אלא שאדם מעדיף בדרך כלל בנים כיון שהם חייבים יותר במצוות ויכולים יותר לזכות את הוריהם, וכן לענין כיבוד אב ואם יש להם יותר יכולת לעשות כמו שכתב רבי יעקב בר יקר בפירוש התפילות והברכות. וכן לענין המשך השושלת (עיין בבא בתרא דף קט"ז ע"א). ואדרבה ישנם שמעדיפים בנות על בנים, כמו שאמר רב חסדא (שם דף קמ"א ע"א) שבשבילו עדיף בנות מבנים.
וכוונת הגמרא שהזכרת, אינן פירוש "אוי" שזה עונש לאדם, אלא שהאדם מצפה למשהו משובח ומגיע לו דבר טוב אבל קצת פחות ממשובח מהטעמים הנ"ל, אומר "אוי". ועוד יש מפרשים דברי הגמרא, דהיינו אוי למי שבניו נקיבות - שהם זכרים אבל התנהגותם בחיים בדרך של נקיבות, ואין זה נאה להפך היוצרות (עיין בספר גן המשלים והחידות עמוד 196).
ומן האמור תלמד שמי שאמר לך שבנות זה עונש כרת, אינו אלא טועה, והרבה צדיקים נתברכו רק בבנות. וכבר האריך בזה הרב פלא יועץ (ערך בת), וכתב שהמלוצץ על לידת בנות מלבד שעובר על איסור ליצנות, הרי הוא מחרף את עושהו. עיין שם באורך. ויהי רצון שתזכה לעוד בנים ובנות ורוב נחת.
הרב גיא מור

החלפת טבעת נישואין של האשה

אם שאלתך על טבעת שניתנת כמתנה במסיבת האירוסין או אחר הנישואין, אין בעיה. ואם גבי טבעת שבה נתקדשה האשה אע"פ שעל פי הדין אין איסור להחליפה, שכל שקיבלה אותה מדעת הרי זו מקודשת, ואפילו אם נאבדה אח"כ. מכל מקום מנהג ישראל להיותה תמיד אצלה. וכן כתב בספר החינוך (מצוה תקנ"ב) וזה לשונו: נהגו ישראל לקדש בטבעת להיות בידה תמיד למזכרת וכו'. עד כאן לשונו. ולכן נכון שלא להחליפה, ואם יש לה צורך ממש, וגם הבעל מסכים לזה ונעשה ברצונו, רשאית. ועיין עוד להמלבי"ם בישעיה (פרק ס"א פסוק י').
הרב גיא מור

טבילה בים לגברים ולנשים

כתב מרן בשלחן ערוך יורה דעה (סימן קצ"ח סעיף ל"ד): לא תטבול במקום שיש חשש שיראוה בני אדם, מפני שמתוך כך ממהרת לטבול ואינה מדקדקת בטבילה. ומיהו בדיעבד עלתה לה טבילה. והוא הדין לים בימינו שכמעט בכל מקום יש עוברים ושבים, ובספר אבני שהם שם כתב שישנם עוד חששות נוספות של כתמי זפת שעלולים לידבק לרגליה או פחד שמא תטבע, או שמחמת הצינה והקור לא תטבול כראוי, ועוד שעליה להסתיר יום טבילתה, מה שאין כן במקוואות אין כל החששות הנ"ל, אדרבה יש פיקוח של הבלניות על הכנות האשה לטבילה ושלא תהיה חציצה בטבילתה. ע"ש.
לגבי גברים, אפשר לטבול בים כמו שכתב מרן בסימן ר"א סעיף ה'. ועיין עוד בביאור הלכה (אורח חיים סימן פ"ח). ובלבד שהכל יעשה מתוך שמירה על גדרי הצניעות.
הרב גיא מור

למה מועיל גילוי הדעת שאומרים קודם התפלה ?

מקורו של הגילוי דעת בסידור תפלה לדוד (אות כא) לגאון מבוטשאטש והוא ז"ל לא חילק בין ברכות לקריאת שמע בזה, אלא שבקונטרס תנאים טובים להגאון רבי שריה דבילצקי פקפק בזה וצידד להקל לסמוך על תנאי זה בדיעבד. וכיוצא בזה כתב בשאלות ותשובות אגרות משה (אורח חיים חלק ה' סימן ה') שאם כיון לשם יתברך יצא ידי חובה וכו' הורה הגאון רבי יוסף אליישיב (פניני תפילה) הובא במשנה ברורה הוצאת דרשו (סימן ה' סעיף קטן ג'). ועיין עוד בקיצור שלחן ערוך איש מצליח (פרק ב' אות ד').
ועל כל פנים בקריאת שמע שקודם זמנה אין מכוונים לצאת ידי חובה אלא רק לאחר מכן כשקוראים אותה בעונתה וקריאת שמע שבתפילה אינה אלא כדי לעמוד מתוך דברי תורה כמו שכתב רש"י בריש ברכות ועיין ביביע אומר (חלק ו' חלק ארח חיים סימןט') ואף על פי שגם בקריאת שמות הקודש שלא בתפילה יש מחמירים לומר שצריך לכוין בהם עיין בהלכה ברורה (סעיף קטן א'). מכל מקום בצירוף כל האמור נראה שאינו מחוייב ודי שיכוין לשם יתברך. לקבל עליו עול מלכותו ואם אתה מכוין בקלות מהיות טוב שתכוין אבל אם קצת קשה לך בזה יש להקל כאמור.
 
הרב גיא מור

להתלמד להניח תפלין. בלילה

אמת נכון הדבר שעדיף ללמדם ביום כמו שכתב כת"ר, אולם ליישב מנהג העולם שמקילים בזה אפשר לומר שסמכו על המתירים להניחם בלילה לשומרם (הביאם המשנה ברורה סימן ל' סעיף קטן ט') והחילוק שלהתלמד חמיר טפי [חמור יותר] מחמת שזה קרוב יותר למצוה או מחמת שזה לא צורך התפילין עצמם כמו שמירה לענ"ד, אינו מוכרח שסוף סוף הצד השוה שבהם שהם לא לצורך המצוה ולכן אין חשש שיבוא להניחם בלילה לשם מצוה, ובצירוף זה דמיירי בקטנים פחות מגיל מצוות הקלו כיון שכל דין שיש בו מחלוקת אפשר להקל בו לקטנים היכן שצריך כמו שכתב מופת הדור הראשון לציון בשאלות ותשבות יביע אומר (חלק א' יורה דעה סימן ד') וכיוצה בזה כתב בשאלות ותשבות ציץ אליעזר (חלק ח' סימן ה') להקל לילדים ללמד להניח תפלין בשבת היכן שאי אפשר בחול וצירף את הסברא הנ"ל שהנה הנם פחות מגיל מצוות עיין שם באורך ובפרט שעושים כן לזמן קצר מאוד ונמצא בבית רבו או בבית הכנסת ואין כל כך חשש שישן ודמי קצת להשכים לצאת לדרך (עיין שם בסעיף ג') שהתירו לו להניחם בלילה קודם שיצא לדרך כך נראה לענ"ד ליישב מנהג המקילים אבל לכתחילה האמת יורה דרכו כמו שכתב כת"ר שיש ללמד ביום 
הרב גיא מור

נפילת אפיים לדעת הבן איש חי.

הבן איש חי לא כתב כן בהלכות נפילת אפיים (שנה א' פרשת כי תשא) רק כתב (שם אות י"ג) שאדם לא ישים פניו על זרועו ולא יעשה שום שינוי. ודברי הזוהר הקדוש נמצאים בסוף פרשת במדבר, ובמחילה מכבוד תורתו לא כתוב שם מה שידוע לכת"ר רק כתוב דיחזי גרמיה כמאן דפטיר מן עלמא, ופירושו שירגיש ויראה כאילו הוא נפטר, אבל לא פישוט ידים ורגלים כמו שכתב כת"ר ואין זו כוונת הזוהר כלל. כך שאין שום קושיא על הגאון הרי"ח הטוב. ואין כאן מקום להאריך.
הרב גיא מור

הבדל בין נשים לגברים בתפילת 18 ובפרט לגבי סגירת עניים.

אמת נכון הדבר שיש ענין להתפלל בעניים עצומות אבל כבר כתב הגאון הרי"ח הטוב בבן איש חי (שנה א' פרשת יתרו אות ט') שאם יודע בעצמו שיש לו כונת הלב יותר בהיותו מתפלל בסידור יתפלל מתוך הספר. עד כאן.
ונראה שאם יתפלל חלק בעניים עצומות וחלק בפקוחות יכוין פחות ובפרט שבסידורים ישנן כוונת השם אדון הכל וכיוצא בזה שכתב מרן בסימן ה' שיש לכוונם. ולכן נכון שיתפלל מתוך הסידור. ונראה שאין הבדל בין נשים לגברים בעיניים אלו שהרי הגמרא בברכות (דף ל"א סוף עמוד א' והלאה) למדה מחנה כמה וכמה הלכות בעניני התפילה ופסקום הפוסקים.
הרב גיא מור
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0