הרב גיא מור

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (85 שאלות)

עמי הארצים או עמי הארצות

זו טעות סופר. צריך לומר עמי הארץ או עמי הארצות. וכנראה שבעבר היה כתוב ע"ה בראשי תיבות והמדפיס פתח את הראשי תיבות בטעות. וכן הוא בדפוס עוז והדר (הנדפס מחדש) - עמי הארצות. ע"ש.
הרב גיא מור

חתימת ברכת מעין שבע

פירות טריים בדרך כלל הם מארץ ישראל.
לגבי חטה - רוב החטה הינה מחו"ל ויש לחתום על המחיה (מלבד מי שאוכל מצות בשאר ימות השנה פחות משיעור קביעות סעודה שמברך על מחיתה).
לגבי יין - בדרך כלל כתוב על הבקבוק היכן היין מיוצר, כיום רוב היינות מיוצרים בארץ ישראל.
ואם אתה מסופק - תברך על הפירות ועל הגפן, כמו שכתב הרב משנה ברורה (סימן ר"ח סעיף קטן נ"ד) והרב כף החיים (שם אות ס"ב) ושכן המנהג. ע"ש.
הרב גיא מור

באיזה תפלין יש לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום

עיין לגאון עוזינו מרן החיד"א בספר צפורן שמיר (סימן ב' אות ח') שכתב שצריך ללמוד אחר התפלה עם תפלין כי לא יזכה האדם לקנות נפש רוח ונשמה אלא א"כ ילמוד בתפלין וביותר בתפלין של רבינו תם. עד כאן דברי קדשו. והוא הדין לקריאת שמו"ת. ועיין עוד בשערי קודש שם שמנהג הגר"א להניח תפלין דרש"י בשעת הלימוד כמבואר בספר מעשה רב (הובא בשו"ת יביע אומר חלק א' אורח חיים סימן ג' אות ז'). אולם הספרדים קבלו על עצמם הוראות ומנהגי החיד"א כנודע.
איני יודע מה הטעם בזה, ואולי אפשר לשער שתפלין דרבינו תם הם כנגד החכמה והתורה גם היא חכמה.
הרב גיא מור

ברכת מאורי האש לפני קריאת המגילה

מברכים על הנר ברכת מאורי האש (כך מנהג תונס ומרן הגאון רבי עובדיה יוסף בספריו), אולם בשו"ת תפלה למשה (חלק ב' סוף סימן נ"ט) כתב, דבזמנינו שאין משתמשים בנרות רק במנורות החשמל, אין צריך לברך בורא מאורי האש קודם קריאת המגילה, ואדרבה עדיף לברכה אח"כ על הכוס עם שאר הברכות. עיין שם באורך. וכן נראה נכון, ובפרט שעל הרוב לא הגיע זמן צאת הכוכבים לרבנו תם, ועוד שעלולים לשכוח אשתו וילדיו בבית לברך בורא מאורי האש. לכן טוב לסדרה על הכוס. עד כאן דברי מרן ראש הישיבה שליט"א בספרו הבהיר סנסן ליאיר (עמוד ע"ה במהדורא קמא).
הרב גיא מור

בדיקת חליפות מחשש שעטנז

מן הדין לא צריך בדיקה, ואם אפשר טוב לבודקו. ואם זה מקום של שומרי תורה ומצוות אין צריך בדיקה כלל.
אמנם מרן כתב בשלחנו הטהור (יורה דעה סימן ש"ב סעיף ב'), שהלוקח כלי צמר מהגויים צריך לבודקו יפה יפה וכו'. וע"ש ברמ"א. וכן פסק בשו"ת יביע אומר חלק ו' (יו"ד סימן כ"ז), אך בספר יוסף לקח חלק א' (סימן מ"ב עמוד רנ"ה) העלה, שמבירור שעשה במעבדת שעטנז בחליפות אין שלושים אחוז (שיעור מיעוט המצוי) של חשש שעטנז, ולכן מן הדין פטורים מבדיקה. והמחמיר תבוא עליו ברכה.
הרב גיא מור

למה מועיל גילוי הדעת שאומרים קודם התפלה ?

מקורו של הגילוי דעת בסידור תפלה לדוד (אות כא) לגאון מבוטשאטש והוא ז"ל לא חילק בין ברכות לקריאת שמע בזה, אלא שבקונטרס תנאים טובים להגאון רבי שריה דבילצקי פקפק בזה וצידד להקל לסמוך על תנאי זה בדיעבד. וכיוצא בזה כתב בשאלות ותשובות אגרות משה (אורח חיים חלק ה' סימן ה') שאם כיון לשם יתברך יצא ידי חובה וכו' הורה הגאון רבי יוסף אליישיב (פניני תפילה) הובא במשנה ברורה הוצאת דרשו (סימן ה' סעיף קטן ג'). ועיין עוד בקיצור שלחן ערוך איש מצליח (פרק ב' אות ד').
ועל כל פנים בקריאת שמע שקודם זמנה אין מכוונים לצאת ידי חובה אלא רק לאחר מכן כשקוראים אותה בעונתה וקריאת שמע שבתפילה אינה אלא כדי לעמוד מתוך דברי תורה כמו שכתב רש"י בריש ברכות ועיין ביביע אומר (חלק ו' חלק ארח חיים סימןט') ואף על פי שגם בקריאת שמות הקודש שלא בתפילה יש מחמירים לומר שצריך לכוין בהם עיין בהלכה ברורה (סעיף קטן א'). מכל מקום בצירוף כל האמור נראה שאינו מחוייב ודי שיכוין לשם יתברך. לקבל עליו עול מלכותו ואם אתה מכוין בקלות מהיות טוב שתכוין אבל אם קצת קשה לך בזה יש להקל כאמור.
 
הרב גיא מור

מתי הוי הפסק שצריך לברך שוב ברכת הנהנים ?

אם זו אותה הכוס שברכת עליה יש להקל שאין זה נחשב הפסק אבל אם זו כוס חדשה עדיף שתעשה הפסק או שאם שתית רביעית תברך ברכה אחרונה ואחר כך תברך שוב פעם על המאכל או על השניה החדשה
.וכן אם הביאו לפניך מאכל הנכון שתסיח דעתך מהשתיה ותברך שוב על המאכל עיין בסימן ר"ו סעיף ה' ובהגהות איש מצליח (שם, הע' 3). ואכמ"ל. ולגבי בית הכסא עיין בהערות שבסוף הספר סימן קע"ח (ס' ז' עמוד פז - פט).
 
 
הרב גיא מור

עדיפות תפילה בנץ או שיעור תורה

נראה שאם תפסיד את הלימוד לפני התפילה בגלל הנץ וזה גורם לביטול תורה עדיף שתתפלל בשש ובתנאי שתזהר בימות החורף שהנף מאוחר שלא תתפלל קודם הנץ
הרב גיא מור
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0