הרב גיא מור

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (85 שאלות)

הנחת תפלין של רבינו תם בראש חודש שחל ביום שישי

עיין למרן החיד"א במחזיק ברכה (סימן כה סעיף קטן יג) שכתב שאחר תפלת מוסף של ראש חודש רשאי לחזור ולהניח תפלין. ולכן נראה שעדיף להניחם אחר תפילת מוסף בדומה למה שכתב מופת הדור מרן רבי חיים עובדיה יוסף שליט"א בשו"ת יביע אומר חלק ג' (אורח חיים סימן ה'), שהתיר לכבד פה שעלול להפסיד תפלה בציבור אם יניח תפלין דרבנו תם קודם מוסף, להניחם אח"כ ע"פ דברי החיד"א הנ"ל. ואע"פ שהרש"ש ז"ל אסר בזה, וכן הסכימו הרב בן איש חי (ויקרא שנה ב' אות יח) והרב כף החיים (סימן כה אות צ"ו), מכל מקום בנדון דידן הכי עדיף טפי, שאם לא כן יצטרך להניחם לאחר חצות של יום שישי שבזה רבו האוסרים ולא מצאנו פוסק מובהק שיתיר לעשות כן.
הרב גיא מור

להיות ערום לאור החשמל

1. המקור הוא בפסחים (דף קי"ב ע"ב) העומד בפני הנר ערום הוי נכפה. ע"ש. ומרן מלכא הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל בשו"ת יביע אומר חלק ג' (יורה דעה סימן ז') כתב להקל בימינו שדוקא לאור הנר אסרו ולא לאור החשמל, ודוקא בסמוך ממש, ועוד שהתוספת שבת כתב שעכשיו נשתנו הסגולות והטבעים, וסיים שהמחמיר תבוא עליו ברכה. ע"ש. והמנהג להקל, שהרי כולם מתקלחים לאור החשמל.
2. הרמ"א (סימן ער"ה) כתב: נהגו לכסות הקטנים שלא יהיו ערומים בפני הנרות משום ביזוי מצוה. ובכף החיים (אות מ"ב) כתב עוד, שכל שכן לעשות צרכיו או להניח דבר מטונף בפני הנרות שאסור משום ביזוי מצוה, והוא הדין לענין החלפת חיתול. ונראה שכיון שאור החשמל הודלק לכבוד שבת וברכו עליו, אסור לעשות כן כנגדו מהטעם הנזכר. ובספר חוט שני (חלק ד' פרק ג' סעיף קטן ד') להגאון רבי נסים קרליץ שליט"א כתב תקנה להחליף כשגופו מול האור וכך מסתיר את ערות הקטן. ע"ש. ובפרט לפי מה שצידד להקל הגאון מורנו הרב משה לוי זצ"ל בשו"ת תפלה למשה חלק ג' (סימן ל"ח סוף אות א') לענין החלפת החיתול, שיש להקל באופן הנ"ל. ואין כאן מקומו להאריך.
 
הרב גיא מור

היכן מניחים את הכתובה

המנהג להניחה בבית הוריה של הכלה, כמו שכתב בספר ילקוט יוסף - שובע שמחות (חלק א' פרק ט' סעיף כ"ה). ע"ש.
הרב גיא מור

מסירת שיעור לנשים על ידי רב

1. ללמוד פרק ה' מהלכות דעות להרמב"ם, וסימן ק"ע בשלחן ערוך עם כף החיים ומשנה ברורה.
2. מרן ראש הישיבה שליט"א בספרו מקור נאמן חלק א' (סימן תשפ"ד) נתן בזה מספר כללים:
א. אסור לשמוע ממנו שיעורים בהלכות נדה וכיוצא, אלא רק בהלכות שבת מליחה וכשרות וכדומה.
ב. עדיף שיתחלפו הרבנים, וכל רב פעם בחודש.
ג. גיל הרב למעלה מארבעים ונשוי (לא רווק או אלמן), וגיל הנשים שלושים ומעלה ועדיף נשואות. עד כאן דבריו.
הרב גיא מור

ביאור דברי הגמרא "אוי למי שבניו נקיבות"

ודאי שאין זה עונש, שהרי מצות פריה ורביה היא להביא בן ובת לעולם, אלא שאדם מעדיף בדרך כלל בנים כיון שהם חייבים יותר במצוות ויכולים יותר לזכות את הוריהם, וכן לענין כיבוד אב ואם יש להם יותר יכולת לעשות כמו שכתב רבי יעקב בר יקר בפירוש התפילות והברכות. וכן לענין המשך השושלת (עיין בבא בתרא דף קט"ז ע"א). ואדרבה ישנם שמעדיפים בנות על בנים, כמו שאמר רב חסדא (שם דף קמ"א ע"א) שבשבילו עדיף בנות מבנים.
וכוונת הגמרא שהזכרת, אינן פירוש "אוי" שזה עונש לאדם, אלא שהאדם מצפה למשהו משובח ומגיע לו דבר טוב אבל קצת פחות ממשובח מהטעמים הנ"ל, אומר "אוי". ועוד יש מפרשים דברי הגמרא, דהיינו אוי למי שבניו נקיבות - שהם זכרים אבל התנהגותם בחיים בדרך של נקיבות, ואין זה נאה להפך היוצרות (עיין בספר גן המשלים והחידות עמוד 196).
ומן האמור תלמד שמי שאמר לך שבנות זה עונש כרת, אינו אלא טועה, והרבה צדיקים נתברכו רק בבנות. וכבר האריך בזה הרב פלא יועץ (ערך בת), וכתב שהמלוצץ על לידת בנות מלבד שעובר על איסור ליצנות, הרי הוא מחרף את עושהו. עיין שם באורך. ויהי רצון שתזכה לעוד בנים ובנות ורוב נחת.
הרב גיא מור

עניית נשים לזימון של הגברים

הנשים עונות לזימון כמו שכתב מרן בשלחן ערוך (סימן קצ"ט סעיף ז') וזה לשונו: נשים וכו' כשאוכלות עם האנשים חייבות ויוצאות בזמון שלנו. עד כאן לשונו. והוא הדין לאשה אחת כמו שכתב בביאור הלכה. ע"ש. ואינן צריכות לחזור ולזמן ולבד, שיוצאות בזימון הגברים.
אם אינם רואים אלו את אלו ואפילו לא מקצתם את מקצתם אינם מצטרפים, אלא א"כ יש אדם שמשמש את שניהם ומגיש לפניהם שאז הוא מצרפן, כמו שכתב מרן (סימן קצ"ח סעיף א'). ובדרך כלל באופן השאלה בעל הבית או בעלת הבית מגישה לפניהם ומצרפן לזימון.
הרב גיא מור

טבילה בים לגברים ולנשים

כתב מרן בשלחן ערוך יורה דעה (סימן קצ"ח סעיף ל"ד): לא תטבול במקום שיש חשש שיראוה בני אדם, מפני שמתוך כך ממהרת לטבול ואינה מדקדקת בטבילה. ומיהו בדיעבד עלתה לה טבילה. והוא הדין לים בימינו שכמעט בכל מקום יש עוברים ושבים, ובספר אבני שהם שם כתב שישנם עוד חששות נוספות של כתמי זפת שעלולים לידבק לרגליה או פחד שמא תטבע, או שמחמת הצינה והקור לא תטבול כראוי, ועוד שעליה להסתיר יום טבילתה, מה שאין כן במקוואות אין כל החששות הנ"ל, אדרבה יש פיקוח של הבלניות על הכנות האשה לטבילה ושלא תהיה חציצה בטבילתה. ע"ש.
לגבי גברים, אפשר לטבול בים כמו שכתב מרן בסימן ר"א סעיף ה'. ועיין עוד בביאור הלכה (אורח חיים סימן פ"ח). ובלבד שהכל יעשה מתוך שמירה על גדרי הצניעות.
הרב גיא מור

הבדל בין נשים לגברים בתפילת 18 ובפרט לגבי סגירת עניים.

אמת נכון הדבר שיש ענין להתפלל בעניים עצומות אבל כבר כתב הגאון הרי"ח הטוב בבן איש חי (שנה א' פרשת יתרו אות ט') שאם יודע בעצמו שיש לו כונת הלב יותר בהיותו מתפלל בסידור יתפלל מתוך הספר. עד כאן.
ונראה שאם יתפלל חלק בעניים עצומות וחלק בפקוחות יכוין פחות ובפרט שבסידורים ישנן כוונת השם אדון הכל וכיוצא בזה שכתב מרן בסימן ה' שיש לכוונם. ולכן נכון שיתפלל מתוך הסידור. ונראה שאין הבדל בין נשים לגברים בעיניים אלו שהרי הגמרא בברכות (דף ל"א סוף עמוד א' והלאה) למדה מחנה כמה וכמה הלכות בעניני התפילה ופסקום הפוסקים.
הרב גיא מור
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0