Menu
שאל את הרב
print
אא

הואיל ומותר להרוג כינים בשבת, ואמרו חז''ל הואיל ואינם פרים ורבים (בניגוד פרעוש), והרי גם יתושים אינם פרים ורבים בשו''ע יו''ד פד ג ע''פ חולין סז) ולפ''ז לכאורה לדעת לחז''ל אף מותר להרוג יתושים, הן אמת שהרמב''ם לכאורה לא התיר לכתחלה להרוג תולעים (הל' שבת יא ב) אף שאינם פרים ורבים, ולכאורה מסתבר שהחילוק הוא שהתולעים אינם מצערים את האדם ככינים, וס''ל לרמב''ם דלא הותר אלא במקום צער, וכ"כ המנו"א יח, 14. וחשבתי שלפ''ז יהיה מותר להרוג יתושים שהרי מצערים ככינים. והנה לא ראיתי מי שהתייחס להדיא לסברא להקל הנ''ל, לכן שאלתי האם אפשר לסמוך על כך? (ואף אם יש בדבר ספק, הרי מדובר על ספק בתרי דרבנן (ובמקום צער), שהרי אינם פרים ורבים, וגם מיירי במלאכה שאינה צריכה לגופא שלרוה''פ הוי דרבנן)

הרב אהרן מאזוז

לא התירו להרוג אלא כינה שבראש שאין מצויים שם פרעושים, אבל כינה שבבגדים אסור שמא יהרוג פרעוש שמצויים שם, וכמבואר בש"ע סימן שט"ז ס"ט ע"ש. ולפ"ז נראה ששאר רמשים שנמצאים בשאר מקומות אסור להורגם שמא יהרוג רמש שאסור להורגו.

שאלת המשך:

בהמשך לשאלתי חשבתי שלפי זה להולכים לפי פסקי המשנה ברורה יהיה הדין לגבי הריגת יתוש כפי המבואר שם בביאור הלכה, שכותב שם שהשו''ע החמיר בהריגת כינה בבגדיו כדעת מיעוט, אך דעת רוב ככל הראשונים להקל בזה, וכתב שמעיקר הדין אפשר להקל ויר''ש יחמיר.

הרב אהרן מאזוז

אם באמת יתושים שלנו הם הם יתושים שעליהם דברו הפוסקים אולי באמת יש להתיר לדעת אותם ראשונים

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן