Menu

ראש חודש

שאל את הרב

דברי מרן הגאון רבי כלפון משה הכהן זצ"ל ידועים לנו, ושם רק ביאר שגם לדעת מרן אפשר לברך במקום שנהגו לברך, ולא בא"י שנהגו ע"פ הרמב"םלא לברך. וכבר זיכנו ועולי ג'רבא עלו ארצה כשמלכם בראשם, מרן הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל (שהיה ברבנות בג'רבא עם מוהרמ"ך), והורה שבישובים החדשים שנוסדו ע"י עולי ג'רבא ימשיכו במנהגם, ובערים הגדולות אמרינן קמא קמא בטיל (ונדפסה תשובתו בשו"ת שמחת כהן מהד"ב חאו"ח סי' ק"א). והחרה החזיק אחריו, תלמידו השואל הגאון רבי רפאל כדיר צבאן זצ"ל בספר שיירי הנפש (מע' ב' אות ד') שכן הם נוהגים ע"פ דבריו בנתיבות. ע"ש. וע"ע בספר למען ידעו דורותיכם ח"ב (סי' ט"ו).

אמירת "ברכנו בברכה המשולשת" כשאין כהנים, דין הלל ביחיד

1) לא לשנות בלי סיבה.

2-3) בכלל של ראש חדש, הספרדיםלא יברכו עליו גם כשיש מנין. והאשכנזים נהגו לברך (גם ברכה אחרונה) לקרוא את ההלל אף כשאין מנין (ע' סי' תכ"ב ס"ד).

סריגה לנשים בראש חודש להנאה

מותר, ועיין בתוס' שבת דף קכ"ב סע"א ד"ה מעמיד

הקדיש הולך על מה שלפניו או מה שלאחריו

כבר עמדו בזה, ומרן ראש הישיבה נר"ו באו"ת (כסלו תשמ"ט עמ' קצ"ט) כתב שהיא מחלוקת ראשונים, והביא שבכה"ח (סי' כ"ה אות צ"ד) בשם שער הכוונות והאחרונים מבואר שהנכון לקפל התפילין אחר הקדיש של מוסף. וע"ע באו"ת אלול תשס"ד (עמ' תתנ"ב) באורך.

נראה שבמקרה כזה יאמר הש"ץ הראשון. ואצל הספרדים נוהגים שגם אבל ממשיך לומר את ההלל, ואין מחליפים ש"ץ כלל.

המתפלל ביחידות בראש חודש האם צריך לחלוץ תפילין לפני מוסף ?

מדברי הב"י (סי' כ"ה) מתבאר שגם באופן כזה יחלוץ תפיליו. וע"ע בלשונות הפוסקים המובאים בחזו"ע חנוכה (עמ' ש"ב).

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew