Menu

גמרא בעיון

שאל את הרב

ביאור כוונת רש"י (סהנדרין י"ד ע"א) "זקן – בא בימים"

כל עצמו של רש"י לא בא אלא לבאר את המושג "זקן ממש", כיעו"ש.

וייתכן מפני שבתחילת העמוד שם נזכר בפשיטות המושג "זקן" במשמעות של ת"ח (וסמך חמשה "זקנים" וכו'), לכן ראה רש"י צורך לבאר שזקן ממש אינו דוגמת הנזכר לעיל בסמוך, אלא מבוגר בשניו.

ביאור בדברי התוס’ (זבחים דף ס"ט ע"ב)

לפום ריהטא לא נזכר בתוס' שם שהחיוב על אכילת בשר זה הוא משום נבילה, אלא רק כתבו שהבשר מטמא כפורש מן הנבילה. ולעולם אפשר שיהיה איסור אכילתו משום אבר מן החי.

ביאור נוסח הגמ’ (ב"מ ו’ ע"א) "היכי דמי אי דשתיק אודויי אודי ליה" וכו’

כוונת הגמ': אי דקא צווח (-אם כן אע"פ שכעת שחבירו מוחזק לבדו, מכל מקום אין זוחזקה שנאמר המוציא מחבירו עליו הראיה), דמאי הוה ליה למעבד (-הרי בעל כרחו נטלה ממנו).

ביאור הגמ’ בשבת בדין כוורת שאינה רחבה ו’ טפחים

מפשטות הגמרא משמע דאם זרקה על צידה ודאי שחייב (שהרי עיקר טעמו של רבא שכיון שא"א לקרומיות וכו', וזה לא שייך כשנחה על צידה), אך י"ל דהגמרא נקטה מילתא פסיקתא דפטור בכה"ג דזרקה על שוליה. וע' בחי' המיוחסים להר"ן שם. דהר"י מלוניל כתב דחייב והר"ן תמה ע"ד. ומ"מ בזרקה סתם נראה שחייב לדעת הר"ן הנ"ל כי אף שיש אפשרות שינוח על שוליה מ"מ כל שכיון למלאכה ונעשית די בזה לחייב, וראיה לדבר מהזורק אבן מתחילת ד' אמות לסוף ד' אמות דחייב (ע' בשבת דף צ"ו).

ביאור רש"י (ברכות ל"ה) "סעיד חשיב טפי ממזון"

– החשיבות ב"סעיד" אינה מחמת הפסוק (ואדרבא) בפסוק לא נזכר שהיין סועד), אלא מחמת המציאות, שנותן תחושת שובע יותר.

– בעל בארות המים – הוא ר' משה מרדכי שטנגר, הספר יצא לאור ע"י מכון ירושלים לפני מספר שנים, ונמצא גם באוצר החכמה. אבל אין בספרו תוספת הסבר להגהת טפי "מזיין".

הדרכה ללימוד בשיטת העיון בישיבה

יש סידרה באתר הישיבה בהגשת הרב יעקב מור שליט"א והרב אריאל צברי שליט"א שמדגימה את לימוד העיון בחברותא כדרך הלימוד בישיבה תכב"ץ לצפיה לחץ כאן 

מאמרים

עיון או בקיאות?

מרן האיש מצליח: "הריני מחזיק טובה למר אבי היקר שהיה סוגר בפניי את ארון ספרי התנ"ך, המדרש והאגדה, על מנת שאעסוק בגמרא ומפרשיה, ולא בדברים הקלים שמושכים את הלב ומסיחים את הדעת מהעיקר…"

הלכה יומית ממרן ראש הישיבה שליט”א – חודש אב תשפ”א

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט”א, ההלכה נמסרת מפי מרן שליט”א בכל יום במהלך תפילת שחרית לאחר התחנון (כאשר בזמן זה ישנם המחליפים תפלין של רש”י לר”ת).

לקריאה

זכר רב – ר’ ישראל מאיר הכהן – החפץ חיים זצ”ל

משנתו זכה וברה. שומר פיו ולשונו, והיא ראשית

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew