Menu

גמרא ומשנה

שאל את הרב

ביאור הגמ’: “פני מזרח מאדימות”

לא הבנתי השאלה, לא נזכר בגמ’ שהכסיף התחתון ולא הכסיף העליון דבר זה משתקף במזרח, רק אביי סבר שפני מזרח – ר”ל מזרח ורבא א”ל שזה אינו. ועכ”פ לא מבואר שדבר זה (הכסיף התחתון וכו’) משתקף במזרח.

(רק באופן כללי פני מזרח מאדימות ע”י השמש הנמצאת במערב ובלשון הגמרא: פנים המאדימים את המזרח).

שאלה על תוס’ במסכת יבמות (טז:)

כדברי רש”י שהזכרתם, מצאתי שכתב גם הרמב”ן בהשגות לספר המצוות (ל”ת שנ”ה). ולדידהו באמת נראה שגם גוי בכלל איסור זה. אבל בדעת התוס’ ע”כ לומר שאינם סוברים שהטעם הוא מפני שאין תופס קידושין, מחמת הקושיא שלכם. אלא כנראה ס”ל דאיסור זה כולל רק עבד שנכתב במפורש.

שאלה בהבנת “כל המתיישב ביינו יש בו דעת שבעים זקנים”

ודאי שאין כוונת הגמ’ שיש בו את הידיעות וההבנה שיש לע’ זקנים, אבל אפשר שהכוונה שיש בו דעה ברורה ומוצקה כמו שלהם, וכן יש לו יישוב הדעת שיש להם.

מהרש”א הראשון בבבא בתרא

קושיא נכונה. וע’ ביד מלאכי כלל של”ח שהביא את רבנו יוסף דס”ל כמהרש”א, אך הביא שכל שאר הראשונים פליגי עליה (ובכללם הביא גם דברי רש”י שהבאתם), ותמה על מהרש”א כדבריכם.

 

שאלה על תוספות (בבא קמא י”ז ע”ב) ד”ה “וחמור במשאו”

  • כוונת התוס’ בקושייתם שאין עדיפות בחמור משאו וכל שליף שעליה, וא”כ למה צריך התנא לשנות ב’ דוגמאות שאין באחת חידוש יותר מחברתה, ובתירוץ, התוס’ חידשושיש חידוש במשא חמור.
  • ולפ”ז אין להקשות אם נעשה ק”ו אם חמור וכו’ (וכוונת הקושיה היא לשנות רק חמור במשאו וללמוד שליף בק”ו), דבאמת דרך התנא לשנות בדרך לא זו אף זו, בכל הש”ס, דהיינו שתחילת כותב התנא הדבר הפשוט ואח”כ כותב את החידוש). ולא שייך לומר “דא”א לתרץ שזה דרך התנא כי א”כ למה תוס’ לא תירצו כך”, דמה שייך שיתרצו כך -“שכן דרך התנא” – הרי קושית התוס’ שאין עדיפות בזה יותר מזה. ובכגון זה אין דרך לשנות פעמיים דבר שאין בו חידוש, אבל בתירוצם ביארו שיש חידוש וממילא תבין שהתנא שנה בדרך לא זו אף זו כבכל הש”ס.
  • הסברתי הדברים באורך ואקוה שהדברים יובנו.

על איזה ספר יוחסין דיבר מהרש”א (מועד קטן)

ספר היוחסין לרבי אברהם זכות, מאמר שני ערך רב הונא בבלאה. ע”ש.

מאמרים

בית של תורה או תורה בלי בית

אברכי משי שולחים את רעייתם בת הסמינר הצנועה והחסודה לעשות קריירה באקדמיה. בשביל מה? כדי שיהיה להם מה שנקרא ‘בית של תורה’, ולבסוף מוצאים עצמם בלי תורה, ולפעמים גם בלי בית…

שו”ת בהלכות דרך ארץ בסעודה, אכילה ברחוב, נתינת אוכל למי שלא מברך

לאכול במסעדה במדרחוב ♦ אברכים שרוצים לעשות “על האש” במקום ציבורי ♦ אכילת ארטיק או גלידה ברחוב ♦ לתת לאכול למי שאינו מברך ♦ להגיש אוכל באירוע או במסעדה למי שאינו מברך ♦ עניית “אמן” באמצע האכילה ♦ ועוד.

לקריאה

חדש ומיוחד! הגליון המרתק כתר מלוכה תשרי תשפ”ג (גליון 32)

♦ רועה נאמן – שיחה נדירה בקודש פנימה ♦ תמונה ממרן האיש מצליח בפרסום ראשון ♦ מעולמו של מלמד – מדור חדש ♦ הגאון רבי יחזקאל מאזוז – זכרונות הוד מנכדו ♦ 96 עמודים גדושים בחומר נדיר מרתק ♦

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן