Menu
שאל את הרב
print
אא

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א

למדתי בתוס' זבחים סט: בשם ה"ר חיים (ד"ה אי טריפה חיה) דלמ"ד טריפה אינה חיה, בשר הפורש מטריפה חשיב נבילה ולא אבר מן החי. וקשה לי, דלכאו' זה נסתר משתי סוגיות שלימות בחולין: (א) דף קג. אכל אבר מן החי מן הטריפה כו' - ע"ש בכל הסוגיא דמבו' דעובר משום אבר מן החי, ולא משום נבילה. (ב) דף קכא: דתני רב אושעיא ישראל ששחט בהמה טמאה לעובד כוכבים שחט בה שנים או רוב שנים... אבר הפורש ממנה כפורש מן החי ובשר הפורש ממנה כבשר הפורש מן החי ואסור לבני נח... ועובד כוכבים ששחט בהמה טהורה לישראל ומפרכסת מטמאה טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבלה אבר הפורש ממנה כפורש מן החי ובשר הפורש ממנה כפורש מן החי. עכ"ל הגמ'. הרי להדיא דבשר הפורש מטריפה מקרי אבר מן החי, ולא נבילה! ודוחק לומר דסוגיות אלו כמ"ד טריפה חיה דלא קיי"ל כוותיה. האם תוכלו להעמידני על האמת אהיה אסיר תודה.

הרב רזיאל כהן

לפום ריהטא לא נזכר בתוס' שם שהחיוב על אכילת בשר זה הוא משום נבילה, אלא רק כתבו שהבשר מטמא כפורש מן הנבילה. ולעולם אפשר שיהיה איסור אכילתו משום אבר מן החי.

שאלת המשך:

תודה רבה אל הרב שליט"א, שאלת בירור: הרב השיב יפה לגבי הגמרא חולין קג. דמיירי בהדיא לענין איסור. האם כונת הרב דגם הברייתא קכא: ("ישראל ששחט בהמה טמאה לעובד כוכבים שחט בה שנים או רוב שנים... אבר הפורש ממנה כפורש מן החי ובשר הפורש ממנה כבשר הפורש מן החי ואסור לבני נח... ועובד כוכבים ששחט בהמה טהורה לישראל ומפרכסת מטמאה טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבלה אבר הפורש ממנה כפורש מן החי ובשר הפורש ממנה כפורש מן החי") מתפרשת על איסור אכילה אכילה דוקא ולא על טומאה? וא"כ נצטרך לומר דרב חיים סובר דלא כרש"י בחולין שם שפירש דהכונה לענין טומאה?

הרב רזיאל כהן

לצערי איני מונח בעומק הסוגיה דחולין קכא:, אבל אם היא סובלת פירוש זה (לענין איסור אכילה), אין תימה אם יהיה הר' חיים חולק על רש"י.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew