Menu
שאל את הרב
print
אא

אני יודע שדעת ראש הישיבה שליט"א לקשור הציצית (בין בלבן ובין בתכלת) כדעת הבן איש חי, וכדעת הזוהר (פרשת פנחס דף רכ"ו כמדומני) - ואכן שם מובא (כנראה לענ"ד) בהדיא שכך צריך לקשור בתכלת - דהיינו עם חמישה קשרים כנהוג. אולם קשה לי - מדוע הגמ' במנחות (פרק התכלת) לא מזכירה כלל ה' קשרים (ולענ"ד אין לתרץ כדעת התוס' או הראב"ד שמוצאים סמך בלשון הגמ' - כי שיטה שונה להם בהבנת הגמ' מהזוהר והאריז"ל והרמב"ם). וראיתי לשו"ת הרדב"ז (סי' ב' אלפים של"ג) שעונה על זה - דבזמן שהלבן נוהג בעינן ה' קיטרין, אך כשהתכלת נוהג קושר על כל חוליא, כמובא בש"ס וכדעת הרמב"ם. אולם לפי הזוהר הנ"ל נשאר קשה - כי שם מיירי גם בתכלת כנ"ל. (ועוד קשה לי מעט, מדוע הזוהר בעינן דייקא י"ג חוליות, מה שהגמ' בעינן או ז' או י"ג) ותהיתי אולי אפשר לתרץ שמא הזוהר פשוט חולק על הש"ס, או שאפשר לדחוק דמיירי בזמן שהלבן נוהג כמובא ברדב"ז - ונפקמ"נ לכשהתכלת נוהג - דלא בעינן ה' קשרים כלל, אלא קושר כדעת הרמב"ם וכפשט הגמ'. אשמח אם הרב יאיר עיני, שקושיא זו לא מניחה דעתי הרבה זמן.

הרב שלמה יהונתן מאזוז

לא הבנתי הקושיא כ"כ. אבל הענין לעשות ה' קשרים הוא מדברי הטור והב"י (א"ח סי' י"א) שכשאין תכלת א"צ לעשות ז' חוליות ונהגו בה' קשרים. והוא ע"פ התוס' והרא"ש. ובימינו אע"פ שלדעת מו"ר שליט"א יש להטיל תכלת, אבל אין זה משום ודאי, אלא מספק, שמאד מסתבר שזה אמת. וגם אין איסור להטילו מספק. ולכן לדעת מו"ר לא כדאי לשנות הקשירות מאחר שגם בתכלת כל קשירה כשרה.

שאלת המשך:

הקושיא היא, שבעז"ה כשיתברר התכלת האמיתי בוודאות בביאת משיח בב"א, יש לכאורה מקורות סותרים. המקור ל-ה קשרים הוא מהזוהר פרשת פנחס ועוד מקומות בזוהר, ומתרגום יונתן, ומובא ברשי ותוספות כמנהג. וכך נהג האריזל ונפסק להלכה כיום בלבן. אולם יש מקורות סותרים בזוהר עצמו ששם לא מוזכר ה קשרים, וכן הגמרא גם לא מזכירה ה קשרים, וכן ברדב"ז הנ''ל מסביר דכשהתכלת קיים אין ה קשרים, ולמעשה הרבה ראשונים ס"ל הכי. א"כ שאלתי ביתר חידוד - דכשיש תכלת וודאי, היאך ניישב הסתירות? ושמא אפשר לדחוק בהאריז"ל ובזוהר שה' קיטרין נוהג רק בלבן. כהרדבז.

הרב אדיר כהן

כשיבא המשיח בקרוב בעה"ו ויאמר לנו מה התכלת הודאית, גם יאמר לנו כיצד לקשור 

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן