Menu
שאל את הרב
print
אא

צל"ע בדברי מרן זי"ע וכ"כ הגר"מ לוי, בענין אדם שעשה קידוש בביכ"נ ואכל מיני מזונות. ולאחר מכן הלך לביתו וסעד סעודת שחרית של שבת. ופסק מרן שאם שכח בסעודה זו הזכרת 'רצה' אינו חוזר, דיש לספק שמא יצא ידי חובת סעודה שניה במיני מזונות שאכל אחר הקידוש בביכ"נ, וא"כ נמצא שסעודה שסעד בביתו היא סעודה שלישית שפסק מרן שאינו חוזר בה משום הזכרת 'רצה'. ואני הקטן קשה לי תרתי. 1. הרי ודאי שאין אנו חשים לדעות שיוצאים ידי חובת סעודה שניה במיני מזונות, שהרי פסק מרן שאם שכח בסעודה ראשונה ושניה להזכיר 'רצה', חוזר. ואם אנו חשים לדעות שיוצאים בה במיני תרגימא, א"כ דינה כסעודה ג' שאינו חוזר בה. 2. ועוד יש להעיר, שהרי בביה"ל בסי' רסג מבואר שאם יש לאדם כסף מצומצם, סעודות שבת קודמות לנרות שבת. והביא הביה"ל בשם האחרונים, דסעודות שבת היינו לחם כדי שביעה לסעודה ראשונה ושניה וכביצה לסעודה ג'. ורק לאחר שיש לו את זה יקנה מהנותר נרות שבת. עכ"ד. וא"כ חזינן שאין יוצאים ידי חובת סעודה שניה במיני מזונות שאוכלים בביכ"נ (שאם זה היה הידור בעלמא לאכול כדי שביעה, לא היינו מבטלים משום זה מצות הדלקת נרות שבת), שהרי לא אכל כדי שביעה.

הרב אהרן מאזוז

1. מה שהקשת שהרי ודאי אנינו חוששים למ"ד שיוצא במיני מזונות שהרי אם שכח רצה בסעודה שניה חוזר, אין זו קושיא, שהרי דין זה מבואר בגמ' ברכות (מט' ע"ב) שאם שכח רצה בשבת חוזר, וע"כ שגם לדעת האומרים שיוצאים ידי ג' סעודות במיני מזונות מ"מ צריך לחזור אם שכח רצה. אלא שמ"מ יש להקשות בסגנון אחר שלדעת האומרים שיוצאים ידי ג' סעודות במיני מזונות נמצא שאין הבדל בין סעודה שלישית לשאר סעודות שבכולם סגי במיני מזונות. וא"כ אין לחלק ביניהם גם לענין אם שכח רצה וכיון שבגמ' מבואר שחוזר יש לפסוק כן בין בסעודה ראשונה ושניה ובין בסעודה שלישית. וא"כ בנדון דידן שאכל מיני מזונות ושוב לאחר זמן אכל פת ותבשיל ושכח לומר רצה בברהמ"ז לכל הדעות צריך לחזור, שלדעת רוב הראשונים עדין לא יצא יד"ח סעודה שניה וכיון שזו סעודה שניה שלו חייב לחזור, ולדעת האומרים שיוצא גם במיני מזונות, הרי לשיטתם בהכרח שגם בסעודה ג' אם לא אמר רצה צריך לחזור, וא"כ נמצא שאם אנו פוטרים אותו מלחזור הרי זה דלא כמאן. אלא שמ"מ יש לדון מצד אחר, שמא מיני מזונות שאכל תחילה חשוב כפת שהרי יש כמה שיטות בענין פת הבאה בכיסנין. ומ"מ אין אלו דברי מרן זצ"ל וגם בזה צריך להתיישב היטב ואכמ"ל.

2. נראה ודאי שאדם יוצא יד"ח סעודת שבת בכביצה גם אם לא שבע, אלא שכיון שסעודת שבת, קודמת לנרות שבת יש לקיימה בשלמות וכן מבואר במחה"ש (ס' רצא' ס"ק א') שאפילו אכל כזית מחמת עניותו יוצא יד"ח סעודה אלא שחסר מצוה מן המובחר ע"ש ודו"ק.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן