שאל את הרב
print
אא
כתב מרן השו"ע באורח חיים (סימן שכט סעיף א) וז"ל: כל פקוח נפש דוחה שבת, והזריז הרי זה משובח. אפילו נפלה דליקה בחצר אחרת וירא שתעבור לחצר זו ויבא לידי סכנה, מכבין כדי שלא תעבור וכתב המגן אברהם שם( ס"ק א) כגון שיש שם חולי או קטנים שאי אפשר להבריחם ונ"ל דאפי' אפשר להצילם דרך ר"ה מוטב לכבות דהוי מלאכה שאין צריך לגופה אבל זה הוי דאורייתא כמו שכתבתי סי' ש"ח סמ"א ועמ"ש סי' שכ"ה ס"ב: ורצתי לשאול האם לדעת הסוברים (מרן הגרע"י זצ"ל ור' שלמה קלוגר ועוד) שמרן סובר ששבת הותרה (כמבואר בסי' שכח סע' ד) הדין יהיה כאן שונה כלומר שיהיה מותר לעבור על איסור דאורייתא למרות שיש אפשרות לעבור על איסור דרבנן בלבד ולא כדעת המגן אברהם?

הרב אהרן מאזוז

הנה מצד סברא שהשבת הותרה אצל פיקוח נפש אינו מספיק להתיר כל זמן שלא הותרה השבת וכמבואר בשולחן ערוך (סימן שכ"ח סעיף ד') שאם יכול להמתין למוצאי שבת אין מחללים בשבת עיין שם. אמנם נראה שיש להקל בזה מטעם אחר דלפי דעת רוב הפוסקים (ומרן בסימן שכ"ח סעיף י"ב) אין עושים חילול שבת לצורך פיקוח נפש על ידי גוים והטעם שלא שלא יחזרו אחריהם ומתוך כך יבואו לידי סכנה עיין שם ולפי זה נראה שגם בשאר איסורי דרבנן שאם יחזרו אחר אופנים האסורים מדרבנן יכולים לביא לידי סכנה

שאלת המשך: מיעוט בחילול שבת בספק פיקוח נפש.

ברור שאם יכול לחכות למוצאי שבת אז לא אומרים לא חלל בשבת, אבל באופן שהוא חייב לעבור על אחד מהאיסורים עכשיו כנידון דידן רק שעליו לבחור על איזה מהם לא נגיד שבת הותרה ויוכל לבחור גם באיסור יותר אם ירצה?

הרב אהרן מאזוז

הנה אם באנו להתיר משום שהותרה שבת אנו צריכים לבדוק אם אכן הותרה השבת ואם עדין לא הותרה השבת לצורך שום מלאכה אין אנו אומרים כיון שחולה זה מסוכן הרי שבת כחול בשבילו והראיה להגדרה זו מדברי מרן (בשו"ע סי' שכ"ח ס"ד) וכמו שכתבתי בתשובה הקודמת ומעתה בנדון שלפנינו שצריכים אנו לעשות עבור החולה איזה דבר שאפשר לעשותו בחילול שבת מן  התורה ואפשר לעשותו בדרך היתר או עכ"פ באופן האסור מדרבנן הנה אף שחייבים אנו לעשותו עכשיו מ"מ עדיין שבת לא הותרה לחולה זה לומר בו שמותר לחלל עבורו שבת אפילו באיסורי תורה מסברת שבת הותרה אצל פיקוח נפש. ואף אם אי אפשר לעשותו אלא או באיסור תורה או באיסור דרבנן כמו בנדון השאלה עדיין שבת לא הותרה ודו"ק אמנם למעשה כבר כתבתי שאין לדקדק בזה אלא עושים לו הכל כדרכו בחול ומטעם אחר שלא יביאו לדקדק וישתהו בהצלת החולה. 
ועוד אני מוסיף כעת שגם באופן שכבר הותרה שבת לא התירו להרבות בחילול שבת אף אם שאין במניעתו סכנה אלא שי שבדבר צורך החולה אבל שאין בזה צורך החולה י שלמעט ולכן אם אם צריך להדליק מנורה ראוי להדליק מנורה קטנה אם אין צורך בגדול וכמו שכתב בחזו"ע שבת ג' עמוד רפ"ט בשם הגרשז"א זצ"ל כיועו"ש וא"כ מסתבר שאם ישנם שתי אפשריות או לחלל  שבת באיסור חמור דאורייתא או דרבנן וודאי יש לעשות בדרך הקלה וכמו שמיצנו גם הקל קל תחליה וכו' 
וכ"פ הרמב"ם פי"ד מהלכות מאכלות אסורות הלכה י"ז וש"ע תרי"ח ס"ט ע"ש ואכמ"ל
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0