Menu
שאל את הרב
print
אא

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א ראיתי בספר שמירת שבת כהלכתה (פרק לא הערה לב) שכתב בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל שאם נכרי הדליק אור כדי שיוכל להדיח את הכלים, ובלא הדלקת האור לא היה אפשר להדיחם בחושך, אזי אין להשתמש בכלים בשבת. מאידך גיסא, בשו"ת מנחת שלמה (תנינא סימן כב) כתב הגרש"ז שמותר להכנס בדלת שנפתחה על ידי מפתח שהובא באיסור. משום שבאיסור הנאה ממעשה שבת נאסר רק הנאה מאותו חפץ שנעשתה בו המלאכה. וכתב שם שהוא חוזר בו ממה שכתב במנחת שלמה (חלק א' סימן ה') לאסור בזה. שאלתי, האם דבריו לענין הנאה מהכלים הם לפי 'משנה ראשונה', שהרי גם בזה לא נעשתה מלאכה בניקוי הכלים אלא רק בחימום המים. ואם כן, לפי 'משנה אחרונה' של הגרש"ז, גם בנדון זה יהיה מותר?

הרב אהרן מאזוז

נראה שדברי הגרשז”א זצ”ל במנחת שלמה הם רק לענין הנאה ממלאכת ישראל בשבת שאסור משום עצם הנאה מאיסור ולא משום גזירה שמא יאמר לו, אבל גוי שעשה מלאכה לצורך ישראל אסור להנות ממעשיו גם מדבר שלא נעשה בו איסור וכמבואר במ”ב (סי’ תקי”ח ס”ק מ”ה) שאם פתח גוי בור שיש בו לפתות לצורך ישראל אסור ליהנות מהם ביו”ט. והיא מדברי המ”א שם (ס”ק יד) וע”ע בכה”ח שם (אותיות סז סח) שכ”כ הרבה אחרונים ע”ש.

שאלת המשך: שאלת בירור (המשך)

יישר כח לרב על ההתיחסות. אולם לגופם של דברים חוששני כי אין בזה ארוכה, כי הגרש"ז עצמו במנחת שלמה תנינא סי' כב שם מדבר מפורש גם על אמירה לנכרי. כך בראיה שמביא מדברי התפא"י בכלכלת שבת דיני אמירה לעכו"ם אות ה' שנכרי ששובר חותם איגרת עבור ישראל, מותר לישראל לקרוא את האיגרת משום שאינו נהנה מגוף המלאכה.

הרב אהרן מאזוז

דברי השואל נכונים שמדברי הגרשז”א ז”ל במנחת שלמה מוכח שסומך על תפארת ישראל שהתיר בגוי והוסיף עליו שאפי’ בישראל יש להתיר. ומה שהערתי מבור שפתחו הגוי באיסור שאסורים הלפתות שבתוכו יש לחלק דהתם הרי נעשה מעשה מלאכה בבור עצמו שיש ו לפתות ונחשב שנעשה בה איסור ואינו דומה למפתח שנעשה בו איסור שאם פתח בו דלק נמצא שלא נעשה איסור בפתיחת הדלת ולכך אין לאסור להנות מהבית (אלא שמה שהתיר בתפארת ישראל להנות ממכתב שנפתח באיסור ע”י גוי לכאו’ נסתר מדין בור שפתחי גוי הנז’).

ולעצם השאלה אם דברי שש”ך (פל”א הערה לב) בענין הנאה מכלים שהדיח גוי לאור נר, שאסר, נראה באמת שלדברי הגרשז”א ז”ל והאחרונים במנחת שלמה יש להתיר ודו”ק.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן