Menu

ריבית

שאל את הרב

אסור לאחר בתשלומים כשכרוך בזה רבית או הצמדה ולא יעזור לזה היתר עיסקא כיון שאינו משתמש בזה לצורך עסק וכמ"ש במלוה ה' ח"ב פי"ג סעיף י' והלאה.

ולגבי איסור של לא תשימון אם אינו מתכוין לאחר את התשלומים ולהגיע לאסור רבית אין בזה איסור. עיין במה שכתבנו בזה בס"ד בהוראה ברורה רבית סי' קע"ז סעיף ט"ז בבה"ל שם.

היתר עיסקא לקופ"ח

היתר עיסקא צריך רק אם מלוים לקופ"ח בכל דרך שהיא ומקבלים רווחים אבל בלאו הכי אין צורך בהיתר עיסקא כלל.

תשלום מראש עבור ירחונים כאשר בפועל הירחונים לא קימים ואולי יש חשש לאיסור ריבית

עצם ההוזלה מותרת כיון שאינה עבור ההמתנה אלא רק על ההתחייבות, דהיינו שאפילו לא ישלם במזומן כל הסכום מראש יקבל את ההוזלה. וטעם זה נכון גם לגבי החשש שמא יתייקר, שעבור ההתחייבות מוכן בעל הירחון שלא להעלות את המחיר, ואין זה עבור ההמתנה.

ע"ה אביחי נחום ס"ט

חשש ריבית בהחזרת ביצים בגודל שונה

הולכים בזה אחר הערך הכספי, וכל שמחזיר לו דבר ששוה כמו שהלוהו מותר, ואם שוה יותר אסור.

דעת הגר"מ לוי זצ"ל לעניין הכלל שאין אומרים "קים לי נגד מרן"

הכלל שאין אומרים "קים לי כדעת מרן" אפילו תינוקות של בית רבן (בכסא רחמים) יודעים אותו, ובודאי שאינו נעלם מעיני מו"ר הגר"מ לוי זצ"ל אלא נראה שהוא מחלק בין דין ממון שבזה רשאים להוציא ממון ע"פ דעת מרן, ואין לומר "קים לי". ובין דיני איסור והיתר, כמו במקרה שלפנינו שאנו דנים רק מצד איסור ריבית (שהרי החלוקה ביניהם היתה בהסכמה כמ"ש שם בהערה 22) שבזה לענין דיעבד יש לסמוך על רוה"פ בדרבנן

הלוואה בריבית כשיש משכון ביד המלווה

השאלה אינה ברורה האם חברת האשרי לוקחת ריבית או לא, ואם כן לוקחת ריבית בודאי שזה אסור, ואין זה משנה אם יש משכון בידם כנגד אותו סכום שמלוה 

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

פרשת וירא – אין – ‘אין’!

מעשה באדם שנקלע בערב שבת לעיירה אחת, והיו בידו שטרות של עשרה רובלים. כיון שביקש שיישמרו בשבת במקום בטוח מפני עיניהם של גנבים וחומדי ממון, הלך לבית הכנסת והניח את שטרות הכסף בין דפי חומש אחד בסמוך לפסוק ”לא תגנוב” שבעשרת הדברות. במוצאי שבת, פתח את החומש, והנה השטרות אינם… דפדף עוד ומצא חצי מהסכום – חמשה רובלים בין דפי החומש ליד הפסוק ”ואהבת לרעך כמוך”…

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew