שאל את הרב
print
אא
אני לומד בישיבה מסכת בבא מציעא (ח:) בענין רכוב ומנהיג, ותקשיתי בכמה בגמרא וברש''י ז''ל, א) שיטת שמואל דרכוב ומנהיג קני ולא קני, ומתני' דידן דרכוב ומנהיג שווים (ב.) ברש''י ד''ה ואיך א''כ הגמ' מביא מימרא לפרש המשנה דאינם שווים? ב) רש''י ד''ה שמעית, לכאורה שפת יתר, ומה הביאור בדבריו? ג) רכוב לחודיה ומנהיג לחודיה, רש''י מבאר בבהמת הפקר, ובא אחד ורכב לקנותה בתחילה לבדו, ואחר כך בא אחר וחטפה ממנו וכן במנהיג, אבל יש לדקדק בלשונו, א) ברכוב וחוטפו ממנו בפנינו ומושכה לקנותה, ואלו במנהיג וחוטפו ממנו בפנינו לקנותה, האם השינוי דווקא או לאו דווקא, ואם דווקא למאי כתבו רש''י? ב) למה אמר וחוטפו ממנו היה לו לומר וחוטפה ממנו ביחס לבהמה? ג) ברכוב נקט שהשני חוטף ומושך לקנות, ואלו במנהיג אמר לקנות סתם ולא ביאר איך, ומה הטעם לזה?

הרב מצליח מאזוז

לבחור היקר והנעים ה"ה אילן בום הי"ו
שלום וברכה! 

לשאלתך הראשונה איך הגמ' מביאה מימרא של שמואל שרכוב ומנהיג אינם שוים כדי לבאר את המשנה שמבואר בה להיפך.
תשובה. מימרא זו לא הובאה כאן לפרש את המשנה אלא להיפך מפני שהקשו עליה בבית המדרש מהמשנה כמבואר בהמשך העמוד ואם תשאל מדוע רב יהודה לא הקשה על עצמו תיכף ממשנתנו אלא ממאה בכלאיים 
תשובה כיון שלא היה מצליח ללמוד כלום כי ידוע לו שאחד קונה ואחר לא קנה ואילו במשנה מבואר שהם שוים וצריך לומר שיש חילוק בין המקרים ומהו? איננו יודעים!
לכן הוכרח לפשוט מכלאים ומילא לא קשה כבר מהמשנה כמו שביארו בגמרא לקמן.
כל זה כתבתי לך לפי רש"י (בד"ה אלא רכוב) שאינו מחלק בין קנין לחזקה אבל לפי התוספות בד"ה או דילמא שאלתך מיושבת בפשטות ששמואל מדבר כשבאים ביחד כדי לזכות בבהמה כוחו של אחד גדול ורק הוא זוכה בה אבל המשנה מדברת בדיני חזקה ויתכן ששניהם נחשבים מוחזקים עיין בתוספות 
לשאלתך השניה רש"י בד"ה שמעית בא לשלול שמלת תרתי חוזרת על רכוב ומנהיג וזה לא יתכן שאם כן איך הגמרא מסתפקת היכי דמי אילמא רכוב לחודיה וכו'. 
לשאלתך השלישית (חלק א' וחלק ג' הם אותה שאלה) רש"י כתב שאחד רכוב "ובא אחד מן השוק וחטפה ממנו דהיינו ומושכה לקנותה" כיון שזהו מנהיג שהוא מושך אבל בהמשך גבי מנהיג ובא אחר וחוטפה ממנו בפנינו לקנותה" רש"י לא כותב ומושכה כיון שהחוטף הוא רוכב וא"כ לא משך את הבהמה אלא רכב עליה בלבד ועל ידי כן רוצה לקנותה 
בחלק השני שהערת על חילוף הלשון ברש"י מזכר לנקיבה ומנקיבה לזכר יפה הערת וברור הדבר שנפלה טעות סופר ברש"י 
חזק ואמץ
ותעלה מעלה מעלה
במעלות התורה ויראת שמים ומדות טובות
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0