שאל את הרב
print
אא
מה הטעם שרבי עקיבה בן יוסף, מיוחס אחר האב ולא אחר אימו. וכן מה שם האם?

הרב יהונתן מאזוז

מי יודע מה שם אמו?
וכמדומה שכמעט אין בתנ"ך ובחז"ל מי שמתייחס אחר אימו, מכיון שנאמר למשפחותם לבית אבותם (מלבד יואב ואבישי בני צוריה שנתייחסו אחר אמם שהיתה אחות דוד המלך, וכיוצא בזה רבה בר בר חנה ורב שמואל בר מרתא שיש אומרים שזה שם אמם, שהיו אחיות רבי חייא הגדול. וכן רב מרי בר רחל שאביו היה גוי ונתגייר קודם לידתו כנודע. וכיוצא בזה רב יעקב ברה דבת שמואל). ועל כן אומרים רבי עקיבא בן יוסף.
ועל דרך הדרש, ידוע שרבי עקיבא היה מהרוגי מלוכה, והוא כנגד השכינה שנצטרפה לחרם וכנגד יוסף שגרם שישנאוהו וימכרוהו. ואביו שהיה גר ולא שייך לאף שבט, מצא שתי מטבעות כסף שזרקו השבטים למעלה חלק השכינה בעשרים כסף של מכירת יוסף, ועל כן נתחייב רבי עקיבא בעבור השכינה כביכול. ולכן מייחסים את רבי עקיבא לאביו יוסף שגרם לו ליכנס בהרוגי מלוכה תחת השכינה ויוסף הצדיק.

שאלת המשך:

קראתי בעיון את תשובתו' ואין הקומץ משביע. עיין בבראשית רבה (וילנא, פרשה ט,יד) ד"ה ויהי ערב ויהי בקר יום הששי, אמר רבי סימון בר מרתא. ע"ש. ולא ידענו אם זה שם אמו. ועיין תוספות בכורות (מו:) ד"ה מאי קראה. וראה עוד בספר יוחסין מאמר שני סדר האמוראים, הערות אות השי"ן הערה קכא. ובשו"ת יביע אומר (ח"ב, או"ח סימן יא, אות ו). וראה עוד ביאור על ספר המצוות לרס"ג (הרב פערלא, לאוין ל"ת רסד רסה), ד"ה וכן מרתא בת בייתוס, ע"ש. וכבר כתב ביוחסין מאמר ראשון (אות המ"ם) ד"ה מבוג רב משמיה דמבוג, ותו"ד, מרתא שם איש ושם אשה מצוי לרוב. ע"ש. וראה בתשובות הגאונים (הרכבי, סימן תמא), ובתשובות הגאונים שערי תשובה (סימן יט. ובתשובות הגאונים מוסאפיה (ליק, סימן יב). וראה עוד ביוחסין מאמר שני סדר האמוראים (אות היו"ד- ובאות השי"ן, ד"ה ר' שמעון בן פזי), ר' יהודה בריה דר' שמעון בן פזיוכו'. ובפ"ב דתעניות פרש"י אמו של ר' יהודה פזי כדאמר ביבמות (סה:) פזי וטבי אחוותא, וא"כ הוא נכדו של ר' חייא הגדול, אבל בירושלמי ר' שמעון בן פזי בשם ר' פזי וא"כ הוא שם חכם. ע"ש. ומכאן באה השאלה.

הרב יהונתן מאזוז

יישר כחו וחילו על בקיאותו הרבה, ולא התפניתי לעיין בכל המקורות שציין, מלבד יביע אומר חלק ב' הנ"ל, ושם הביא רוב ועיקר המקורות שציין כבודו. ולא מצאתי סתירה לדברינו בעניותין. כי אחרי ככלות הכל רוב התנאים והאמוראים מיוחסים אחר אביהם, מלבד בודדים שגם הם שנויים במחלוקת, וגם למאן דאמר שזה שם אמם הוא לסיבה מיוחדת. [ודי בזה. ואין כאן מקומו להאריך. המערכת].
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0