Menu
שאל את הרב
print
אא

ראיתי בספר הנפלא מלוה ה' (כמדומה בעמ' צא-צג) שכתב שמותר למכור שטר חוב במחיר מוזל, אע"פ שזמן הפרעון לא הגיע, ובלבד שהמוכר לא יקבל עליו אחריות אילו יהיה עני הלוה ולא יוכל לשלם. והטעם שכתב שם הוא, שבאופן כזה יש לתלות שמה שמוכר בזול הוא כי רוצה להיות בטוח במעותיו, ולא בגלל שזקוק לכסף מזומן בדחיפות. וכן כתב להתיר למכור צ'ק במחיר מוזל, מטעם שיש לתלות שמוכר אותו כי לא רוצה להיות מדווח ע"י הבנק למס הכנסה, ולא בגלל שצריך כסף בדחיפות [והתיר שם אפילו אם מקבל עליו אחריות אם לא יהיה כיסוי לצ'ק, והיינו מטעם שהלוה הוא הבנק ולא החתום על הצ'ק, וא"כ כשאין כיסוי הוא כשטר שלא לוה בו הלוה, ונחשב כשטר מזויף, שעל זה מותר לקבל אחריות]. ע"ש. ושאלתי היא: א. למה אנו תולים שכוונתו כך, והרי לכאורה אם כוונתו היא שצריך מעות בדחיפות, הויא לה ריבית דאורייתא, ולמה לא נחוש בספק דאורייתא?
ב. מה הדין כשמוכר הצ'ק יודע בעצמו שבאמת הוא מוכר בזול כי הוא זקוק למעות בדחיפות, האם גם אז מותר לו למכור- כיון שאינו אומר זאת במפורש? ואם כן- מדוע?

הרב יעקב כהן

אין בזה חשש של רבית דאורייתא כיון שהדבר נעשה דרך מכר ולא דרך הלואה. ומה שחושב בלבו אינו מעלה ואינו מוריד דדברים שבלב אינם דברים. ומכל מקום בעיקר דברי מו"ר זצ"ל במלוה ה' (עמוד פ"ח) שהיקל לקבל אחריות אם לא יהיה כיסוי לשיק. ע"ש. יש מחמירים בזה, וכן נראה לעניות דעתי כי חותם השיק נחשב הלוה ולא הבנק. ובמקום אחר כתבתי בזה.

שאלת המשך:

במחילה, אבל בעמ' פד שם כתב להדיא שאם מקבל עליו אחריות לשטר חוב הוי ריבית קצוצה, [וכן כתב בכמה מקומות בספרו, שגם במכר יש אפשרות של ריבית דאורייתא] וא"כ לכאורה יצא שאם כוונתו היתה למכור השט"ח כי צריך את הכסף בדחיפות, הוי ריבית קצוצה גם אם לא קבל אחריות, וא"כ הדרא קושיה לדוכתה, למה תלינן לקולא בספק דאורייתא?

הרב יעקב כהן

כשמקבל אחריות על השטר חוב אין זה מכר אלא הלואה ולכן הוי ריבית קצוצה. ולגבי מכר סבירא ליה למורנו הרב מלוה ה' זצ"ל דרק כשמוכח דהוי אגר נטר הוי רבית קצוצה, ואף בזו יש חולקים וסוברים דכל דרך מכר לא הוי רבית קצוצה אלא אבק רבית.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew