Menu

צאת שבת

שאל את הרב

בירך על דבר מאכל קודם ההבדלה

יאכל מעט של תהיה ברכתו לבטלה ויחזור להתפלל בתנאי נדבה, עיין בהגהות איש מצליח שעל המשנ"ב ח"ג (סימן רצ"ד)

עשיית מלאכה בצאת שבת קודם ההבדלה

אבל איך הדליק את הרדיו ?? ואם אמר המבדיל בין קודש לחול א"כ הוציא שבת מבחינה מסוימת. עכ"פ כל זמן שהוא בתוך סעודה שלישית או אפילו אח"כ אבל ממשיך בתוספת שבת ולא התפלל ערבית ולא עשה מלאכה אף שיצאו הכוכבים, הרי זה כשבת (עיין שו"ת יביא אומר ח"י חאו"ח סימן ז') אף שאין נכון לשמוע שיעור דרך הרדיו לפני שיוציאו שבת (דהיינו לפחות לברך ברכת המזון של סעודה שלישית)

טעה ושתה יין לאחר ברכת הגפן לפני ברכת המבדיל, האם צריך לשתות שוב יין והאם צריך לחזור ולברך ברכת הגפן ?

תשובתי היתה באופן ששם לב תוך כדי שתייתו שטעה ולכן אין בזה היסח דעת כיון שדעתו לשתות שוב כדי לקיים מצות הבדלה על הכוס, ובכהאי גוונא א"צ לברך שנית הגפן אע"פ שמתחלה לא חשב לשתות עוד כוס, דכל שחושב תוך כדי שתייתו לשתות עוד א"צ לברך על מה ששותה עוד וכמבואר בש"ע (סי' ר"ו ס"ה) ובמשנ"ב (סק"כ). ע"ש. וכיו"ב כתב הרב קצות השלחן בבדי השלחן (סי' ע"ט אות כ"ג). ע"ש. ואה"נ שאם גמר לשתות היין ורק אח"כ שם לב ששתה שלא כדין דהו"ל נמלך כיון שלא חשב לשתות עוד וצריך לברך שנית הגפן, וכמ"ש הפתה"ד. ויישר כח על ההערה.

דין הנוטע עץ בשבת בשוגג

דבריך מסתברים, ואכן ביבי"א (ח,י או,ח סי' נה אות טו) לא התיר אלא לעקור ולנטוע מחדש שאז לא נהנה ממלאכת השבת, אך להנות מאותה נטיעה לא התיר. ע"ש.

שתית מים לאחר הבדלה ומה אם זה לאחר זמן

א. כיון שבהבדלה לא היתה דעתך לשתות ממילא כבר שסיים ההבדלה ורצונו כעת לשתות חייב לברך. גם אם רגיל אתה לשתות מים אחר כמה דקות ואין זו בדעתך לפטור בהבדלה צריך לברך דהו היסח הדעת וכדין בעה"ב בביתו שכתבו הפוסקים דמברך אם לא היתה דעתו על מין כל שהוא אף שהובא לפניו מיד אחר כמה דקות.

ב. אדם אינו יכול לכוון בשתית יין זו אפטור כל מה שאשתה עוד שעה וכדו' אלא אם דעתו לשתות כעת מיד אחר היין ולכן אע"פ שרגיל לשתות וידע שישתה כיון שלא כיון לפטור בברכת היין לא פטר המים וצריך לברך, ורק כשנמצא בסעודה נפטר בברכת היין כל מהלך הסעודה דהכל חד הוא אולם בפני עצמו כמו ההבדלה וכד' אינו פוטר אלא מיד.

שמע רק ברכת המבדיל

כן, ואחר כך יברך על בשמים ונר ("כי בו שבת" ח"א עמוד תשט"ו) 

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

פרשת וירא – אין – ‘אין’!

מעשה באדם שנקלע בערב שבת לעיירה אחת, והיו בידו שטרות של עשרה רובלים. כיון שביקש שיישמרו בשבת במקום בטוח מפני עיניהם של גנבים וחומדי ממון, הלך לבית הכנסת והניח את שטרות הכסף בין דפי חומש אחד בסמוך לפסוק ”לא תגנוב” שבעשרת הדברות. במוצאי שבת, פתח את החומש, והנה השטרות אינם… דפדף עוד ומצא חצי מהסכום – חמשה רובלים בין דפי החומש ליד הפסוק ”ואהבת לרעך כמוך”…

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew