Menu

מלאכות

שאל את הרב

מה הדרך הנכונה ביותר לנקות משקה שנשפך על השולחן בשבת?

אם אפשר להביא את המגב של השיש ולגרוף אל תוך כלי, הכי טוב (ואפילו אם המגב הוא מספוג מותר).

ואם לא יש להביא סמרטוט אך לשים לב שלא לספוג בכל הסמרטוט אלא להשאיר מקום יבש שאפשר להחזיק בו.

הוצאת שמן מטונה בשבת

סמכתי על דברי המשנ”ב שציינתי בתשובתי.
והראיה שכתבת כנגד זה מדקדוק לשון מרן שהשמיט מלשון הטור וכו’, אינה מכרעת לענ”ד, שאם באמת חלוק מרן על הטור בפרט מהותי כזה, היה לו לפרש דעתו בב”י, ולא לעבור על זה בשתיקה. ובודאי אי אפשר לסמוך על דקדוק כזה להקל. וכן דעת מו”ר במנוח”א ח”ב (פ”ז הערה 115) שנחשב כבורר פסולת מאוכל. ע”ש טעם הדבר.

מלאכת כותב בשבת בכתב עברי קדום

אם כוונת השאלה לכתב העגול שלנו (או לכתב שנקרא “כתב ספרדי”) דבריכם נכונים שאיסורן רק מדרבנן.

מדוע יש איסור הטמנה בפלטה

חשש ההטמנה בשבת שמא ירתיח ושמא יחתה אינו מכוון דוקא להטמנה שמטמין עכשיו, אלא שמא בפעם אחרת יטמין ברמץ ויחתה.

ולכן אע"פ שעכשיו מטמין דבר שלא שייך בו איסור הרתחה ולא שייך בו חשש חיתוי – אסור.

להטמין בשמיכה מאכל יבש ע"ג הפלאטה

דילגת שלב משלבי הגזירה.

בגמרא (שבת דף ל"ד ע"ב) מבואר טעם האיסור להטמין בערב שבת: "שמא יטמין ברמץ שיש בו גחלת, ושמא אח"כ יחתה בגחלים". לכן גם אם רוצה להטמין ע"ג הפלאטה ישלחוש שמא פעם אחרת יטמין ברמץ. וכתב המשנ"ב (סי' רנ"ז שעה"צ אות ג') שטעם זה שייך גם לגבי המטמין בשבת, ולפיכך גם בדבר יבש ומבושל יש לגזור. ע"ש.

קטיפת פרחים וכדו’ מענף שהוכנס בערב שבת לקנקן מים

כן

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew