Menu

הנהגות מוסר והשקפה

שאל את הרב

לשלוח מייל לפני שבת כשיקבל תשובה בשבת

אם המשיב מעבר לים הוא יהודי, צריך להשתדל לכתחילה לשלוח בפרק זמן סביר שיענה לפני שבת (ואם בכל זאת "מתעקש" לעבוד דווקא בשבת – אין עליך עוון).

אבל אם המשיב מעבר לים הוא גוי (או לפחות אינך יודע מי הוא), בזה א"צ לחשוש כלל למה שהוא משיב בשבת, שעל דעת עצמו הוא עושה.

טלטול תרופות בשבת לצורך מוצאי שבת

כתב בשו"ת מהרש"ג (סי' סא) שכל האיסור של הכנה משבת לחול הוא דוקא כשעושה כן כדי להרוויח זמן ההכנה, שלא יצטרך לעשות כן בימי החול, אבל דבר שאם לא יעשנו בשבת יופסד הדבר, לא גזרו, וראיה לזה ממה שהתירו לטלטל כלי שמלאכתו להיתא מחמה לצל. ע"ש. והובאו דבריו בספר חזו"ע בכמה מקומות. ולפ"ז גם בנדון דידן יש להקל, כיון שאם לא יטלטל התרופות לא יהא יכול לקחתם בזמן, ואינו עושה כן כדי לחסוך זמן במוצ"ש. (וכמובן ההיתר רק כשאין איסור טלטול ברה"ר).

שותפות וזכינות באפליקציה שעובדת בשבת

אין בזה איסור לא מצד מסייע ביד עוברי עבירה שהרי האתר פתוח כל השבוע והעוברים מעצמם באים להשתמש בשבת. ואין בזה שכר שבת שהרי התשלום בא מבעל העסק שלא ע"פ השימוש אלא על האפשרות להשתמש כל השבוע.

א. הכנת עוגה בשבת ב. ברכה על עוגת פירות ומזונות ג. חיזוק בשמירת שבת

א. אסור להכין עוגה בשבת, משום איסור לש, ואם אופה את העוגה יש גם איסור מבשל, ולפעמים עוברים על איסורים נוספים כמו מחתך ועוד.

ב. עוגת פירות ומזונות ברכתה בורא מיני מזונות.

ג. מה שבקשת חיזוק בשמירת שבת קודש, הנה לך ציטוט מדברי הרמב"ם ז"ל (סדר זמנים, הלכות שבת פרק ל', הלכה טו'). השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד כל שאר מצוות התורה. והשבת היא האות שבין הקדוש ברוך הוא ובנינו לעולם. לפיכך כל העובר על שאר המצוות הרי הוא בכלל שאר רשעי ישראל, אבל מחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודה זרה ושניהם כגויים לכל דבריהם. לפיכך משבח הנביא ואומר אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו וגו'. וכל השומר את השבת כהלכתה ומכבדה ומענגה כפי כחו כבר מפורש בקבלה (פירוש – בדברי הנביא שקבל מה' יתברך). שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם הבא שנאמר אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר, סוף ציטוט, תקראי זה לפחות פעם אחת בליל שבת וביום שבת בנחת ובהבנה וה' יהיה בעזרך וימלא משאלות ליבך לטובה.

עבודה בשבת במקרה של ספק פיקוח נפש

אם זה בגדר ספק פיקוח נפש מותר לחלל שבת כידוע אבל אם יש צורך בפעולות נוספות שאינם קשורות לזה כגון קבלת תשלום אין להתיר. ולכן נראה שאם כופים עליך גם דבר זה, אין נכון להמשיך בעבודה זו.

דעת מרן רה"י שליט"א בהלכות שבת

פעם כתב מרן הגר"ע זצ"ל שרוב המחלוקות של הרמ"א עם מרן אינם מעיקר הדין אלא רק שהוא מציין שבאשכנז נהגו אחרת, וכיוצ"ב ממש יש לומר על מרן הגר,ע זצ"ל ולהבה"ח למרן ראש הישיבה שליט"א שבד"כ  מרן ראש הישיבה מסכים לעיקר הדין עם מרן הראש"ל  אלא שבאופן כללי דעתו להתרחק מקולות חדשות, ולהשתשמש בהם רק במקום הצורך.

ולגופו של עניין בדין שעון שבת, אף שדעת מרן שליט"א נוטה להחמיר מ"מ בענוותנותו הוא מורה לשואלים אותו "כבר התירהו האחרונים", ובלבד שלא יגיעו בשעון בשבת להקדים או לאחר (מפני המכשלות שאריעו בדבר) 

אבל לעניין הנחה על פלאטה, דעתו של רה"י להחמיר מעיקר הדין, שלא להניח על גבה דבר אוכל שהוצא מהמקרר אלא רק ע"י שיתן הפסק בין הסיר לפלאטה כגון מכסה או מגש הפוך וכדו' 

לגבי שאר הלכות שבת, אם תרצו לעמוד מרן ראש הישיבה נר"ו בד"כ בספר מנוחת אהבה מביא את פסקיו של רה"י על הסדר (אם לא בהלכה למעלה -לפחות בהערות איש מצליח) וע"פ רוב דבריו מכוונים ותמציתיים אפשר גם להעזר בהערות איש מצליח על הלכות שבת שנערכו תחת השגחתו הפרטית של מרן ראש הישיבה בעצמו.

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

שו”ת בהלכות דרך ארץ בסעודה, אכילה ברחוב, נתינת אוכל למי שלא מברך

לאכול במסעדה במדרחוב ♦ אברכים שרוצים לעשות “על האש” במקום ציבורי ♦ אכילת ארטיק או גלידה ברחוב ♦ לתת לאכול למי שאינו מברך ♦ להגיש אוכל באירוע או במסעדה למי שאינו מברך ♦ עניית “אמן” באמצע האכילה ♦ ועוד.

לקריאה

חדש ומיוחד! הגליון המרתק כתר מלוכה תשרי תשפ”ג (גליון 32)

♦ רועה נאמן – שיחה נדירה בקודש פנימה ♦ תמונה ממרן האיש מצליח בפרסום ראשון ♦ מעולמו של מלמד – מדור חדש ♦ הגאון רבי יחזקאל מאזוז – זכרונות הוד מנכדו ♦ 96 עמודים גדושים בחומר נדיר מרתק ♦

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן