Menu

הלכות שונות בהלכות שבת

שאל את הרב

פתיחת מקרר ישן עם אור דולק בשבת

עיין במנוחת אהבה (חלק א’ פרק כ”ד הערה 61) שיש מקום להקל לפתוח דלת מקרר מכיון דלא איכפת ליה, ויש כאן ס”ס שמא כדעת הערוך דשרי אפילו באיסור תורה, ואת”ל כהאוסרים שמא אין איסור תורה בחשמל ופסיק רישיה דלא איכפת ליה בדרבנן מותר. ע”ש. ומצד החוט להט שיש במנורה (בדרך כלל כן הוא במקררים הישנים) ויש בזה לכאורה איסור דאורייתא של מבעיר גחלת של מתכת, זה ג”כ לא מוסכם, עיין בשו”ת תפילה למשה (ח”א סי’ נ”ט אות ח’), וא”כ הספק עומד על מקומו. ובלא”ה לדעתו שם (אות ו’) כל שאינו מתכוין לצרף אין איסור תורה להבעיר גחלת של מתכת.

ויש מגדולי חכמי הישיבה שליט”א הסוברים אין להקל בזה כלל בשום פנים ואופן, ויאמר לחמיו שכיון שלא איכפת לו שינתק לגמרי את המנורה מהמקרר.

חיתוך עוגה צורנית בשבת

אין להקל בזה, הרי הוא עושה צורה וזה חלק מאיסור כותב, ואף אם נאמר שנחשב כצורה שאינה מתקיימת אסור על כל פנים מדרבנן. אחר הראוני שכן כתב המשנ”ב (סי’ ת”ק ס”ק י”ז) לגבי חיתוך בשר, וכן הסכימו שם בהערות איש מצליח, והוא הדין לנ”ד.

מנוי בחברת איתוראן לרכב מצד חילול שבת

איני רואה צד להקל לומר ליהודים מלכתחילה לעשות מלאכה ואפילו מלאכה דרבנן. אולי אפשר להתנות אתם במפורש שבשבת לא יעקבו אחרי הרכב שלכם, ואם יסכימו כן ואח”כ לא עשו כרצונכם יש מקום להקל.

חיתוך עוגה בצורות בשבת

לדעת מרן הגרע”י זצ”ל בחזון עובדיה ח”ה עמ’ ר”ו שכתב להקל באותיות ועדיף להחמיר, הוא הדין בצורות כמו לב או פרח.

קריעת שקיות אשפה בשבת

מכיון שאיסור הקריעה אינו אלא מדרבנן, ויש כאן ענין של כבוד הבריות, [ואין להחמיר מצד שהיה להם להכין לפני שבת, כי הרי ודאי רוב המשתתפים בשבת לא היה עליהם מוטל להכין לפני, ובשבילם יש להקל מצד כבוד הבריות], יש להקל בשינוי. אך יש להדגיש שלא תמיד יש בזה כבוד הבריות, וכגון שיש להם איזה חדר צדדי להניח שם את כל הלכלוך ואינו מפריע לאף אחד עד מוצאי שבת

(תשובה זו נכתבה לאחר התייעצות עם הג”ר אהרן מאזוז שליט”א).

חובת אכילת פת בשבת למי שצריך לעשות דיאטה

אין היתר שלא לאכול פת בשבת רק מטעמי דיאטה. מנוחת אהבה ח”א פ”ח סעיף י’. ומכל מקום תוכל לאכול רק כביצה כל סעודה ולא יותר, ושומר מצוה לא ידע דבר רע.

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת שמיני

פרשת שמיני מתאפיינת כידוע בהלכות טומאה וטהרה של

לקריאה

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת ויקרא

פרשת השבוע וחומש ויקרא פותחים בפסוקים “ויקרא אל

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן