Menu

בינו לבינה

שאל את הרב

האם מותר להשתמש בספר תורה שנפסל לצרכים חינוכיים?

אין בזה איסור, ובלבד שיקפידו לשמור את היריעות במקום מכובד.

וכן מתבאר מדברי הגר”מ פיינשטיין המובאים בספר אהל יעקב סקוצילס (הלכות כבוד ס”ת עמ’ רג).

 

 

מזיגת יין לנדה

כן, כשם שמועיל שינוי לאשה כך מועיל לאיש.

דבק של פלטת שיניים לענין חציצה

לדעת מרן הגרע"י יש להקל בזה

ביאור דברי הבאה"ט אבן העזר סימן כ"ה

בש"ע הוצאת ראש פינה פיסקו את דברי הבאה"ט באופן שהציון לב"ש הכוונה למ"ש שם בסק"ג (וזהו שכתב: עיין ב"ש, ולא כתב: ב"ש. להורות שזהו תוספת על הדין הראשון, ולא שזהו המקור).

סירוב לגעת באשתו

– יש אופנים שהדבר בעייתי מבחינה הלכתית (וכגון שעלול לבא לידי טומאה),

ויש אופנים שהדבר מותר. (ועמדו בזה בשו"ת אגרות משה אה"ע ח"ד סי' ס"ו, ובשו"ת עולת יצחק ח"ב סי' רמ"ב. עש"ב. ואי אפשר לפרט יותר).

– בכל אופן גם באופנים שמותר לו לסרב, צריך להסביר לאשתו את הסיבה, כדי למנוע פגיעה בה.

– כדאי מאד שהבעל יפנה (בטלפון) לרב שמתמצא בנושאים הללו ויתיעץ עמו, ולא יחמיר על דעת עצמו, שלפעמים נמצא חומרו קולו.

דין נדה שלא בדקה בשבעה נקיים אלא פעם אחת

אכן הגאון מוהרמ"ך זצ"ל (בעל שו"ת שואל ונשאל) חזר בו בספרו באר משה על הש"ע (סי' קצ"ו אות ה'), וכתב שנראה שדעת מרן להחמיר אף בדיעבד.

והאריך בכל זה אחי הרה"ג ר' אדיר כהן נר"ו בשו"ת ויען הכהן ח"ב (סי' כ"ו), ושם הביאשגם דעת מרן ראש הישיבה נר"ו להחמיר בזה. ע"ש.

מאמרים

קונטרס – ’ההתקנים בהלכה’ – מהגאון הרב יניב נסיר

דין התקן תוך רחמי שאינו הורמונלי ("נובה טי" ודומיו) המשמש למניעת הריון, אשר במשך השנים שהאשה משתמשת בו, פעמים שדם הוסת נמשך ימים רבים, וכן פעמים שהאשה חוזרת ונטמאת בימי הז"נ בבדיקות וכדומה. האם יש לדונו כדם וסת רגיל המטמא, או שהוא בגדר "דם מכה" ויש מקום להקל בו במקרים מסוימים. ודין התקן תוך רחמי- המשמש למניעת הריון, האם מטמא בזמן החדרתו לרחם או בהוצאתו.

שו”ת בהלכות דרך ארץ בסעודה, אכילה ברחוב, נתינת אוכל למי שלא מברך

לאכול במסעדה במדרחוב ♦ אברכים שרוצים לעשות “על האש” במקום ציבורי ♦ אכילת ארטיק או גלידה ברחוב ♦ לתת לאכול למי שאינו מברך ♦ להגיש אוכל באירוע או במסעדה למי שאינו מברך ♦ עניית “אמן” באמצע האכילה ♦ ועוד.

לקריאה

חדש ומיוחד! הגליון המרתק כתר מלוכה תשרי תשפ”ג (גליון 32)

♦ רועה נאמן – שיחה נדירה בקודש פנימה ♦ תמונה ממרן האיש מצליח בפרסום ראשון ♦ מעולמו של מלמד – מדור חדש ♦ הגאון רבי יחזקאל מאזוז – זכרונות הוד מנכדו ♦ 96 עמודים גדושים בחומר נדיר מרתק ♦

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן