Menu

שמחות

שאל את הרב

תחנון ביום חתונה

כתב הש”ע בסי’ קל”א סעי’ ד’ “נהגו שלא ליפול על פניהם לא בבית האבל, ולא בבית החתן, ולא בבהכ”נ ביום מילה, ולא כשיש שם חתן. הגה: ודוקא שהמילה או החתן באותו ב”ה, אבל אם אין המילה בבהכ”נ, אף על פי שהיא בבהכ”נ האחרת, אומרים תחנון (פסקי מהרי”א סי’ פ”א); וביום המילה שאין אומרים תחנון, דוקא שחרית שמלין אז התינוק, אבל מנחה אף על פי שמתפללין אצל התינוק הנימול, אומרים תחנון; מה שאין כן בחתן, שאין אומרים תחנון כל היום, כשמתפללין אצל החתן (הגהות מיימוני פ”ה מה”ת) ולא מקרי חתן אלא ביום שנכנס לחופה”.

וכתב המשנ”ב בס”ק כ”א “ולא בבית החתן – היינו משעה שנכנס לחופה אבל מקודם אומרים ויש מקילין אף בשחרית [שלחן שלמה וכן משמע קצת מהגר”א]”. שכתב בביאור הגר”א “בחתן שא”א כו’. אף על פי שהחופה לאחר מנחה כמו בע”פ שהוא י”ט אף על פי ששחיטת פסחים אחר חצות מהרא”י”.

מכאן אם הולכים אחר התפילה ישר לחופה, נהגו שהציבור לא אומר וידוי, אמנם אם לא הולכים ישר לחופה אומרים הציבור וידוי.

בכל אופן אומר החתן וידוי הגדול, ביום החופה. כיון שביום זה נמחלים לו עוונתיו.

“לחיים” לפני הברכה

עיין בשו”ת יחוה דעת (ח”א סימן נ”א) בשם הרב שיירי כנה”ג (א”ח סי’ קע”ד הג”ט אות ב’) שאפשר לומר למסובים “בשמחתכם” ואח”כ לברך ולשתות, כי גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. ע”ש. והוא הדין לאמירת “לחיים”. וכן אומרים “לחיים” בקידוש לפני ברכת בורא פרי הגפן. ויש מקור לזה בגמרא שבת דף ס”ז ע”ב (סוף פרק ששי).

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1092).

 

השאת בן בליל יארצייט

 נראה דלכתחילה אין לעשות כן מפני דברי הרמ”א ביורה דעה (סימן שצ”א) שאסור לאכול בסעודה בליל יארציי”ט ע”ש. ובדיעבד אם קבעו החופה בליל יארצייט, מותר להשתתף ולסמוך על המתירים.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1092).

 

העמדת חופה בכיוון הנכון

באופן שהכלה תהיה לימין החתן (עיין בשו"ת בית נאמן ח"א חאה"ע סימן ג' אות ט') 

השתתפות בשמחות בשנת אבל על אחד מההורים

במעמד העליה לתורה – פשוט שאין בעיה להיות.
לגבי הסעודה – אם היא נערכת בדיוק בתאריך בר – המצוה (או לפחות חתן בר – המצוה דורש בסעודה בדברי תורה), ואין שם כלי שיר, מותר לך להיות נוכחת גם בסעודה. (עיין חזון עובדיה הלכות אבלות חלק ב' עמוד שנ"ד)

קביעת מזוזה בדלת המפרידה בין הבית לחצר

מימין הנכנס לבית, אחר שהבית יותר משמש מאשר החצר 

מאמרים

אנוסי ספרד של ימינו

על "אנוסי ספרד" שמעתם? משהו מן ההיסטוריה הרחוקה של עמנו. כעת מתברר כי אף בדורנו ישנם שרידים של ‘אנוסי ספרד’, אך הפעם אנוסים על ידי יהודים משלנו.

הגאון המקובל רבנו משה עידאן זצ”ל – ליום ההילולא ד’ באלול

זקני הגאון הקדוש המקובל רבנו משה עידאן זצ”ל

לקריאה

הלכה יומית ממרן ראש הישיבה שליט”א – מתעדכן

*הלכה יומית מפי מרן רבנו ראש הישיבה שליט”א

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן