Menu

ברכות

שאל את הרב

ברכה על נתחי לימון כבוש בפריקסה

זה נחשב טפל ונפטר בברכת הפריקסה.

ברכה על בצק מטוגן עם מעט שמן

לפניו מברכים המוציא, ולאחריו ברהמ”ז.

שתייה בתוך הסעודה

שאלה יפה. ולענ”ד נראה שעדיף שלא ישתה. כי אם יעשה ברהמ”ז שאינה דאורייתא אין בזה שום איסור. אבל כששותה את המים בלא ברכה, לדעת הפוסקים שצריך לברך, הרי עושה איסור ונהנה מהעו”ז בלא ברכה. ועוד שהדעה שבלא שתיה בהמ”ז דרבנן היא יחידאה, והפוסקים הסוברים לברך בסעודה רבים הם, ונזכרה החומרא הזאת בש”ע. ומ”מ אם יש לו במבה וכיו”בשיכול לברך עליה שהכל – יצא ידי כולם.

הטוב והמטיב על יין

א. אפשר לברך גם אם היין פתוח. רק שלא שתה ממנו בסמוך.

ב. בברכת ה’ ח”ד עמוד קצ”ח קצ”ט פסק שאין צריך סעודה.

שיעור אכילת מצא בפסח לברכת המוציא

כבר הזכרת בדבריך תירוץ דהמצוה (בליל פסח) קובעתו לברך עליה המוציא.
אמנם לענ”ד קושיה מעיקרא ליתא, שהעיקר בזה דכל שמברכים עליו המוציא אם קובעים עליו סעודה, יוצאים בו ידי חובה בפסח, שיש עליו שם “פת”, ולא המעיט אלא דבר שאי אפשר לעולם לברך עליו המוציא, אפילו ע”י קביעות.

והארכתי בזה בס”ד בשו”ת מחקרי ארץ ח”א (סי’ מח) ע”ש. (נמצא באוצר החכמה).

אדם הנמצא בבנין אחד כל היום לענין ברכה

– יש בזה הרבה מחלוקות והרבה חילוקים במציאות.
– הטוב והנכון לגבי שתיית מים, שאם שותה כדי סיפוקו עד לרוויה, יברך נפשות, ובפעם הבאה שיחזור לצמא, הרי זה יברך שנית, כי ודאי ודאי כבר הסיח דעתו לגמרי מהשתיה הראשונה. ומהיות טוב כדאי שיכוין בפירוש שלא לפטור בברכת “שהכל” רק את הכוס הנוכחית ששותה.
– גם לגבי תה וקפה (שאין מברכים עליהם ברכה אחרונה), מ”מ אם שותה אותם בחדר מסויים בזמן קצוב, והפעם הבאה שישתה תהיה רק אחר כמה שעות, נראה שיכול לחזור ולברך על התה והקפה בשנית ללא חשש, כדין “נמלך”, וטוב שיכוין מתחילה רק על אותה כוס וכנ”ל.
אבל אם שותה הקפה לאורך זמן רב, לגימה פה ושם, והבנין הוא רשות אחת (כגון ישיבה), לא יברך על הכוס השניה והשלישית.

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew