שאל את הרב
print
אא
הדבר קשה לי הרבה, וכי הציווי של הוכח תוכיח הוא רק לאהוב שיקבל את הדברים ולא יתבייש?? ומהו הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים ומהו עד שיכנו? וכל הסוגיות והפוסקים מוכיחים כן, מלבד חילוקים שעשו בין דאוריתא ודרבנן ובדאוריתא עשו עוד חילוק בין מפורש לאינו מפורש, וחילוק בין יחיד לרבים וביודע שלא יקבל בוודאי. אבל שישתנו פניו היינו רק במתכוון לביישו, וכמו שאצל דוד המלך שנתכוונו להקניטו, אבל על פי דברי הרב מצוות התוכחה היא רק לחכמים ולטובים שבהם ונתפוס פשט הכתוב הוכח לחכם ויאהבך, חכם בלבד? ומה עם כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה נתפס בעוון אותם החוטאים, וכי כולם חכמים? ואף אחד לא היה בזמנם עם הארץ? ואמרו בגמרא על כמה אמוראים שנתפסו בעוון אחרים וגם תנאים ובדור הנביאים. אלא אם נאמר שבבא לביישו על זה נאמר ולא תשא עליו חטא, אבל במתכוון רק למונעו מעבירה (ועל פי כל שיטה דאוריתא רבנו וכו') ומראה לו שהוא אוהבו ודורש טובתו כמו שכתב הרמב"ם אם המוכח נכלם למה שהמוכיח יענש??

הרב ירון ביתאן

הנה בעיקר שאלתך אם איסור הונאת דברים נדחה על ידי מצות התוכחה מבואר בספר יראים (סימן קצ"ה) שכאשר לא קיבל תחילה הוא בגדר רשע ואינך מוזהר שלא לביישו. עיין שם. וגם הרמב"ם (פרק ו' מהלכות דעות הלכה ח') כתב שבדברי שמיים אם לא חזר בו בסתר, מכלימים אותו ברבים ומפרסמים חטאו וכו' כמו שעשו כל הנביאים בישראל. עד כאן לשונו. ומבואר שכאשר לא קיבל תחילה ,שהוכיחו בנחת ובלשון רכה, מותר לביישו. וכמו שמצינו לנביאים שנהגו כן ולא חוששים לאיסור הונאת דברים. ואפשר שהטעם (שהנביאים נהגו כן) משום עת לעשות לה' הפרו תורתך ועיין עוד בספר ירון ושמח (פרק ב' הערה 2) ומכל מקום בזה הזמן שאם מבזים החוטאים יפקרו לגמרי ויצאו מהדת אין לנהוג כן אלה להמשיך להוכיחם בדרכי נועם ולשון רכה תשבר גרם (משלי כ"ה ט"ו) וכמו שכתוב בספר ירון ושמח (שם הלכה ד') עין שם.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0