Menu
שאל את הרב
print
אא

בס"ד שלום רב לכת"ר שאלתי לגבי כללי הכרעה בהלכה בכתובות דף פד: יש דעות בגמרא לגבי כלל שאומר הלכה כרבי עיקבא מחברו שם מוזכר הלכה מחברו אך לא מרבו למרות שיש דעה שאומרת אף מרבו אך רוב הדעות שם אחרת(לא ראיתי ראשונים שאומר שהלכה כמותו גם מרבו) בכל מקרה אם הלכה מחברו ולא מרבו אזי למי מדובר הרי במחלוקת רבי עקיבא רבי אליעזר רבו הלכה כרבי עקיבא כי רבי אליעזר שמותי(שבת קל.ועוד) אזי הכלל לא חל על רבי אליעזר וגמרא שם בכתובות אומר שרבי טרפון נחשב כחברו ולא רבו (שאמרו במקום אחר היה בתחילה רבו נעשה חברו).ולגבי רבי יהושע שאמור להיות רבו של רבי עקיבא אך ראיתי במחלוקת בברכות דף כח: בין ר"ג רבי יהושע ורבי עקיבא נפסק ברמב"ם,מרן בכסף משנה בהלכות תפילה פרק ב הלכה א ובשולחן ערוך שהלכה כרבי עקיבא וההסבר של מרן בכסף משנה כי ר"ג ורבי יהושע חלוקים על רבי עקיבא כל אחד מטעמו ולכן אין זה יחיד מול רבים וההלכה היא כרבי עקיבא מחברו ראשית איך? הרי רבי יהושע הוא רבו ראיה הסיפור עם ר"ג לגבי קידוש החודש בר"ה דף כה. מתייחס לרבי יהושע כרבו "רבי תרשיני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני" שנית אזי על מי חל הכלל הנ"ל או שלא חל בכלל?

הרב משה עטיה

באמת מסקנת הגמ’ בכתובות דהלכה כר”ע נגד חברו ולא רבו לכל הלישנות (לבד מר”ל נגד ריו”ח – ומסתמא נקטי’ כריו”ח).

ולגוף הקושיא, יפה דקדק כת”ר נר”ו, ועמד בכלל זה באורך הרב שדי חמד בכללים (כלל ה’ סי כ’), והביא  דברי הכ”מ הנ”ל והאריך בזה דר’ יהשוע לא נחשב רבו רק תלמיד חבר ולכן פסקו נגדו (והביא כמה אחרונים שכתבו אחרת וגם הביא דהכ”מ עצמו משמע מדבריו להיפך)ומסקנתו שם כנ”ל דר’ יהשוע לא נחשב רבו ושכ”כ נהר”י קורקוס, עש”ב.

  • ומה שאמרו הלכה כר”ע ולא מרבו – צ”ל דהיינו ר”ט המוזכר בסוגיא או ר”ג או רשב”ג או ר’ ישמעל. וק”ל.

שאלת המשך: המשך לשאלה בנושא כללי הכרעה בהלכה

בס"ד בהמשך לשאלה כפי שכת"ר רושם שהכלל הלכה כרבי עקיבא מחברו ולא מרבו יתכן וחל רבי טרפון אך שם לא נפסק כרבי טרפון ונאמר שם שהוא חברו אזי איך? אולי כוונת הרב שמדובר בתקפות שונות שבתחילה היה רבו,? וכן שאלה לגבי הכלל (הלכה כרבי עקיבא מחברו ולא מרבו) חל ר"ג הרי במחלוקת בברכות דף כח: כנ"ל בשאלה החולקים הם ר"ג רבי יהושע ורבי עיקבא נפסקה ההלכה כרבי עיקבא ולא ר"ג אזי איך והאם למרות זאת הכלל חל גם על ר"ג ?

הרב משה עטיה

  • לא הבנתי השאלה הראשונה, בזה גופא נחלקו האם רבי טרפון רבו או חברו, ולפי המ”ד שהיה רבו, הלכה כרבו ומי שפסק דלא כר”אט משום דלריו”ח לא היה רבו. אבל לר”ל היה רבו. [ונפסק כריו”ח], – וזה הכוונה דיתכן שחל על ר”ט – דהיינו לדעת ר”ל.

אבל מכמה ראשונים משמע דס”ל דר”ט רבו היה [וצ”ל דס”ל דהלכה גם בסוגיא בכתובות כר”ט] – ע’ תוס’ ע”ז (דף מה ע”א) ד”ה אמר. ובס’ הכריתות (שער א’ אות ב’), וע’ בש”ך חו”מ (סי’ כ”ה ס”ק י”ד אות ג’ בסופו) שמסתפק בזה.

  • לגבי ר”ג באמת אתה צודק ולא ברור שהיה רבו וכ”כ בשד”ח שם. [אף שבס’ יוחסין כ”כ שהיה רבו, כ’ השד”ח דצ”ל דתלמיד חבר היה.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן