Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 17026 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

שבות דשבות ע"י ישראל בשבת

אין ראוי להקל בזה. עיין במשנ"ב בהוצאת הישיבה בהערות שבסוף הספר (עמ' לט'). הדלקת מזגן היא דרבנן ברוב ככל המזגנים שלנו שאין בהם נורה עם חוט להט.

בירור כוונת הרבנים בשיעור עיון באתר

באמת הוא נשבע שיש לו בטלית שלושה רבעים. ומה שכתוב במשנה שלושה חלקים, הוא קיצור כלשון התנאים.

אופן אמירת "נתן לנו, בחר בנו" בברכות התורה

1. צריך לומר בברכות התורה נתן ובחר במלעיל. כיון שאחר המלה נתן נמצאת המילה לנו, ואחר המלה בחר נמצאת המלה בנו, שהם מלים קטנות ומלעיל, לכן המלה שלפניהם גם נקראת במלעיל.
2. פירוש המלה סילוק הוא עליה. כשאומרים לאדם "הסתלק מכאן" פירושו עלה מכאן, כלומר לך מכאן. הביטוי הזה נשמע לא מנומס כי זה לא יפה לגרש אדם בצורה מפורשת, ואין הבדל אם אומרים כך בלשון סילוק או שאומרים לו לך מכאן, גם זה לא מנומס, אם כן אי הנימוס אינו בגלל שאומרים לשון סילוק, אלא בגלל שאומרים את זה ישירות. לכן אין שום בעיה לומר על אדם שנפטר "הסתלק" מאיתנו, שפירושו עלה מאיתנו לעולם האמת.

ההלכה היא: אם הם היו מונחים באמצע הרחוב הרי הם שלך, כיון שודאי נפלו מבעליהם והרגישו בנפיחלתם לאחר זמן ונתייאשו מאחר ואין בהם סימן. אבל אם היו מונחים בצדדי הרחוב, אם נראה שנפלו הם שלך, ואם יש ספק כל שהוא לומר שהונחו, כגון שהיו מסודרים ומונחים יפה אסור לגעת בהם, ואם כבר נטלת אותם הם שלך, כי מן הסתם כבר נתייאשו הבעלים, כמבואר בשלחן ערוך חושן משפט (סימן ר"ס סעיפים ט-י).
ואם רוב העוברים ושבים באותו מקום הם גויים מותר לקחתם בכל ענין (כמבואר שם סימן רנ"ט סעיף ג').
ולגבי שאר השאלות:
א. צריך להכריז בשאר המקרים אע"פ שמסתבר שאין דורש, אלא א"כ מסתבר שנתייאשו הבעלים, אם האבידה היא מדברים שמרגישים בנפילתם. שהרי לא מצינו בפוסקים שהתירו לקחת המציאה לעצמו אלא ביאוש. והוא הדין להכרזה.
ב. דין שוה פרוטה נכון להיום כבזמן התלמוד. ואינו מדין יאוש, אלא נלמד מהפסוק אשר תאבד כדאיתא בגמרא (בבא מציעא דף כז ע"א).
ג. סימן הוא דבר המיוחד לאותו חפץ, ובדרך כלל רק בעליו יודעים ממנו. אם אותו מוצר מיוצר לאלפים ע"י מפעלים, אין אמירת החברה המייצרת נחשבת לסימן מובהק שעל פיו אפשר להשיב אבידה. ועיין בדברי המגיד משנה בפרק י"ג מהלכות גזילה ואבידה הלכה ג'. ויש ראיה לנדון שלך מהגמרא (שם ע"ב). ואכמ"ל.

אבילות ואזכרה בשנה מעוברת

א) בספר מקור נאמן למרן ראש הישיבה שליט"א (סימן תשס"א) כתב שהאזכרה העיקרית היא בחודש י"ב, ועושים גם כן בחודש י"ג לחומרא. עיין שם. ותעלה לו במקום אזכרת י"א.
ב) בחזון עובדיה אבלות חלק ג' (עמוד רלא) כתב שהאבלות מסתיימת לאחר י"ב חודש מיום הפטירה.

בדברי הימים א פסוק לד מדוע ניקראישראל ולא יעקב?

עיין ברש"י פסוק א שכתב "והכל משום ייחוס דוד המלך וכו' ע"ש באורך, ולענ"ד כוונת רש"י פשוטה ששם ישראל חשוב מאוד כי נקרא על שם "כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל" (בראשית לב פסוק כט) מה שאין כן יעקב.

זמן איסור אכילת מצה בערב פסח

אפשר לומר כיון שאיסור אכילת מצה בע"פ אינו חמור כאיסור חמץ, שחמץ איסורו מהתורה, ואכילת מצה בע"פ מקורה בירושלמי (פסחים) שהאוכל מצה בע"פ כבועל ארוסתו בבית חמיו, ולא נאמר בה לשון איסור. ומלבד זה כתב במחזור ויטרי (הלכות פסח סי' צ"ה) שמה שכתוב שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הכוונה על לילות של ימים טובים שחייבים לאכול או חמץ או מצה.

עניית "בדיל ויעבור" בתפילת הנעילה

בסליחות של תפלת נעילה ביום הכיפורים עונים "בדיל ויעבור", כיון שאומרים בסיום רחמנא וכו' י"ג מידות. אבל בסליחות של הושענא רבא עונים "אמן", כיון שלא אומרים בסיום רחמנא וכו' י"ג מדות.

"בוז" מלשון בזיון ומלשון ביזה

תיבת בוז בחולם ובלי למ"ד אין פירושה לשון ביזה אלא מלשון בזיון. ועם למד פירושה לשון ביזה. ובדרך כלל בלשון בזיון כותבים בוז בשורוק, אלא שבסמיכות כזו כותבים בוֹז,יָבוֹזוּ, כמו שוב אשוב.

עליית מפטיר למי שאינו יודע לקרוא

בתחילת תיקון סופרים איש מצליח נדפסו כל ההלכות הקשורות לזה לנוחיותך אנו מעתיקים לך. לא יעלה למפטיר אלא מי שיודע לקרוא ההפטרה בנקודותיה וטעמיה (ועיין משנה ברורה סימן רפ"ב ס"ק כ"ז). אם לאחר שעלה המפטיר התברר שאינו יודע לקרוא ההפטרה יקרא אחר את ההפטרה בברכות (ש"ע סי' רפ"ד ס"ד). אם העולה כבר בירך ברכה ראשונה של ההפטרה והתברר שאינו יודע לקרותה, יעלה אחר ויקרא במקומו ויברך ברכות אחרונות (עיין להכה"ח שם ס"ק י"ט וכ"ב). ויותר טוב שיקראו עמו כל הציבור בקול רם שלא לביישו וכן נוהגים קצת קהילות (עי' להמ"ב שם בבה"ל ס"ה בד"ה דתרי קלי וכו', וכן מנהג הבבלים).

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew