Menu

תפילין

שאל את הרב

כתיבת תפילין חינם החול המועד

מותר. כתב מרן בשולחן ערוך  (סי’ תקמה ס”ג )כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו .  וכתב הרב אליה רבא שהוא הדין אם כותב לאחר בחינם מותר.והביאוהו הכה”ח ס”ק כד והמשנב בשעה”צ אות יג

תפילין במשך כל היום

אכן עיקר מצות תפלין היא כל היום, אבל מפני שצריכים גוף נקי שלא יפיח בהם יסיח דעתו מהם ואין כל אדם יכול להיזהר בזה, לכן נהגו שלא להניחם כל היום (שו”ע או”ח ססי’ ל”ז ס”ב). ואם נראה לו שיוכל לעמוד בזה ילמד בהם אחר התפילה כמה שיוכל, אך כך היום ממש לא כל אחד יכול לעמוד בזה, ואיני מכירך לענות לך על כך, וכל אחד מכיר את עצמ.

ועכ”פ יש ענין גם בשל רש”י וגם בר”ת הן לפי הפשט והן לפי הקבלה

כיסוי תפילין של ראש

זה ע”פ דברי רבנו האר”י. וכן כתוב בבן איש חי שנה א’ פרשת וירא הלכה יח

ומרן האיש מצליח זצ”ל כך נהג (ע”פ מה שהורהו רבו מוהרח”ך בעל שמחת כהן)

והסביר שכיון שמרן הש”ע כתב “טוב” לגלות התפלין, ולדברי האר”י “צריך” לכסות, עדיף לנהוג כהאר”י

ע”פ הקבלה איזה קלף מהודר יותר לכתיבת תפילין?

אין לי עסק בנסתרות, מה שאני יודע שהקלפים המעובדים בסיד “מקובלים” בישראל כבר מזמן רבנו תם (זה קרוב לאלף שנים), ונתפשט המנהג לכתוב עליהם בכל תפוצות ישראל, מזרח ומערב צפון ותימן. ולא שמענו מי שעורר על כשרותם עד הדור האחרון, דור מה רמו עיניו…

לעומת זאת הקלפים המעובדים כיום בעפצים (כביכול) כדין הגמרא, נמצאים בחשש פיסול מעיקר הדין, ולא רק ע”פ הקבלה. וכפי שביאר באורך הרה”ג ר’ שי מנדלאוי באור תורה תשע”ה (כסלו סי’ כ”ז, טבת סי’ ט”ל), וגם חיבר ע”ז קונטרס שלם ומקיף בשם “עיבוד קלף בסיד”, ניתן להשיגו אצלו בטל: 0556682264.

מה יותר חמור?

מי שלא מניח תפילין מבואר במסכת ראש השנה (דף י”ז ע”א) שנחשב פושעי ישראל בגופן, וענשם גדול. מה שלא מצאנו במי שמתחתן עם גויה. ומכל מקום יתכן שבנקודות מבט אחרות המתחתן עם גויה חמור יותר.

הנחת תפילין כל היום בבידוד, וכיצד?

א. אין בזה חשש.

ב. מצד הדין אין שום שייכות בין תפילין לטלית, אלא שבזמן התפילה שמקיימים שניהם מקפידים להקדים הטלית מהטעמים הנזכרים בפוסקים. ע”פ הקבלה יש מקום לומר שיש להם ענין זה לזה, אבל זה אינו מוכרח, וידוע שהגר”ש דבליצקי זצ”ל היה מניח תפילין במשך היום בלי להתעטף בטלית.

ג. מרן פסק ע”פ הרמב”ם ותלמידי רבנו יונה שדוקא מחשבה של קלות דעת (ולאו דוקא מחשבות אסורות). הבא”ח כותב להחמיר שלא להסיח את הדעת כלל וכלל, וזאת ע”פ רבנו הארי ז”ל.

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

60 שנה לממלכת התורה ‘כסא רחמים’

בס”ד אשרי מי שבא לכאן כתבה שפורסמה בעתון

לקריאה

כפליים לתושיה – מקור נאמן ח”ג

שהחיינו על “אוצר החכמה”, זריקת אוכל בגלל הקפדה

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן