Menu

סעודה

שאל את הרב

ברכה על פירות בתוך סעודה

עדיף שהשואל נר”ו יבאר שאלתו יותר כי הדין מבואר בשו”ע (סי’ קע”ז ס”א) דכל שבא שלא מחמת הסעודה כגון פירות צריך לברך עליהם ברכה ראשונה, (אבל ירקות בד”כ באים מחמת הסעודה ואין מברכים עליהם).

איך אכלו הכהנים בשר בביהמ”ק?

אכן לא נזכר, כיון שלא היה נהוג לאכול ע”י כלים אלא בידים. אמנם נזכר בתחילת ספר שמואל מזלג שלש השיניים, אך שם הוא כלי להוצאת הבשר נהסיר ולא שימש לאכילה. ויתירה מזו אומרת הגמ’ (סוף כריתות) שבזמן ביהמ”ק היה כ”ג בשם יששכר איש כפר ברקאי שהיה כורך ידיו בבגדי משי בשעת העבודה כדי שלא יתלכלכו ידיו בבשר ובדם, ואמרו עליו שמכבד עצמו ומבזה קדשי שמים, ונענש על כך בחומרא רבה רח”ל, ע”ש. ומזה יש ללמוד ק”ו לאכילה.

האם מותר לברך שהכל אחר שנטל ידיו לסעודה?

בדיעבד כן.  עיין הערות א”מ (משנ”ב ח”ב ע’ 152 הערה 1).

טיבולו במשקה בסלט “משייר”?

  • מבואר בש”ע (סי’ קנ”ח ס”ד) שהאוכל דבר שטיבולו בא’ מז’ משקין (ובכללם-מים) חייב נטילת ידים בלא ברכה, אפי’ אין ידיו נוגעות במשקה.
  • והנה האף אמנם שהרב לחם חמודות הו”ד בבה”ט (סי’ תע”ג ס”ק י”ז) הליץ זכות על הנהגים להקל בזה כל השנה, וע”ע בשו”ע הרב (סי’ קנ”ח ס”ג), מ”מ להלכה הסכימו האחרונים שאין להקל בזה ע’ בכה”ח (סי’ קנ”ח ס”ק כ”ה).
  • ואפי’ אם היה המשקה רובו לימון ומיעוטו מים מ”מ יטול ידיו כמ”ש הכה”ח שם (אות מ’) שכ”ד הרמב”ם. וכן מבואר מדברי מרן הגאון הנאמ”ן שליט”א בהגהתו לס’ בן איש חי (פרשת תזריע הערה ח’). ע”ש.

שיעור אכילת מצא בפסח לברכת המוציא

כבר הזכרת בדבריך תירוץ דהמצוה (בליל פסח) קובעתו לברך עליה המוציא.
אמנם לענ”ד קושיה מעיקרא ליתא, שהעיקר בזה דכל שמברכים עליו המוציא אם קובעים עליו סעודה, יוצאים בו ידי חובה בפסח, שיש עליו שם “פת”, ולא המעיט אלא דבר שאי אפשר לעולם לברך עליו המוציא, אפילו ע”י קביעות.

והארכתי בזה בס”ד בשו”ת מחקרי ארץ ח”א (סי’ מח) ע”ש. (נמצא באוצר החכמה).

האם אסור לדבר אחר מים אחרונים?

שהמנהג לא לדבר אחר מים אחרונים, זוהי מציאות קיימת (מלבד מזמורים מסוימים שנחשבים צורך הברכה), ואף אם ע"פ הפשט אין מוכרח שאין לדבר, מ"מ בודאי שכן הוא ע"פ הקבלה (עיין בשער המצוות פר' עקב). וכל שכן שי"א שכן הוא גם ע"פ הפשט.

מאמרים

רוצה להרגיש שמח? הסוד הגדול!

לימדה תורה דרך ארץ, שלא יתאוה אדם לאכול בשר, אלא מתוך רחבת ידים ועושר…

פרשת תזריע – ברית המילה מקיימת את העולם

וביום השמיני ימול בשר ערלתו (יב. ג)

לקריאה

פרשת שמיני – נשמת המצוה

ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה’ תעשו

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew