Menu

השבת אבידה

שאל את הרב

איסור מסייע בידי עוברי עבירה בכתיבת חשבוניות פיקטיביות על חשבון בעל העסק

לכאורה יש כאן סיוע לבעלי החברה שיעברו על איסור גניבה. אמנם יש כמה סברות להתיר:

ראשית אין כאן לפני עוור לא תתן מכשול משום שבעלי החברה יכולים למצוא אדם אחר שיקליד וישלח חשבונות ואע"פ שעדיין יש איסור מסייע מ"מ הדבר שנוי במחלוקת דדעת הרמ"א (שו"ע יו"ד סימן קכ"א ס"א) שמותר לגמרי כשקיימת עוד אופציה.

ועוד שהעברה לא נעשית בנתינת החשבונות אלא רק בשעה שהמזמינים משלמים כמו שכתב הגאון בנין ציון סימן ט"ו ועוד אחרונים.

ואם בעלי החברה מחללי שבת בפרהסיא (ומסתבר שהם מחללי שבת שאם היו יר"ש ודאי לא היו גוזלים את הלקוחות ואם אינם מודעים יש להודיעם) (דעת הש"ך בשו"ע שם סק"ו) שאין דין מסייע.

ועוד שאין לך בטחון בכל חשבונית שאתה מנפיק אם בכלל יש באותה חשבונית דבר גנוב. (מקורות: יביע אומר ח"ב או"ח סי' ט"ו).

ואם יש באפשרותך להודיע למזמינים שגונבים אותם יש לעשות כן מדין מצות השבת אבידה (ואם המזמינים מחללי שבת לא קיימת מצות השבת אבידה).

השבת אבידה על דבר שהוציא עליו כסף כדי לתקנו

אם רוצה להחזיר את האופנים וכל הבעיה בגלל הכסא שהתקין שם אפשר לשלם את ההוצאות ושיתן לך את הכסא.

מכירת מציאה שלא באו לקחתה

כתוב בש"ע (חו"מ רס"ז סט"ו) לא באו הבעלים תהא המציאה מונחתת אצלו עד שיבוא אליהו וכ"ז שיש בו סימן אבל באופן שאין בו סימן י"א שזכה בו אף שהבעלים לא ידעו שנפל מהם (עיין בש"ך סימן ר"ס ס"ק כ"ו) אולם הדבר לא מוסכם עיין בנתיבות שם (ס"ק י"ג)

מצא אבידה ופירסם ולא באו לקחתה

נפסק בש"ע סימן ק"ל) בבית האבל או בבית המשתה וה"ה לשאר מקומות כגון בית הכנסת או מקוה לא ישתמש בהם עד שיבוא אליהו  ועיין בספר אמרי יעקב של הגאון רבי יעקב מאיר שטרן (קל"ד) שמצדד להתיר בזמננו ע"ש

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

פרשת וירא – אין – ‘אין’!

מעשה באדם שנקלע בערב שבת לעיירה אחת, והיו בידו שטרות של עשרה רובלים. כיון שביקש שיישמרו בשבת במקום בטוח מפני עיניהם של גנבים וחומדי ממון, הלך לבית הכנסת והניח את שטרות הכסף בין דפי חומש אחד בסמוך לפסוק ”לא תגנוב” שבעשרת הדברות. במוצאי שבת, פתח את החומש, והנה השטרות אינם… דפדף עוד ומצא חצי מהסכום – חמשה רובלים בין דפי החומש ליד הפסוק ”ואהבת לרעך כמוך”…

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew