Menu

עין יעקב

שאל את הרב

חישוב שכר המצוות

כוונת המשנה שיש שכר גדול ועצום אף על מצוה קלה, ואין לזלזל בה. והגמרא מדברת כאשר לפני שתי מצוות עלי לבחור בגדולה כאשר הקטנה יכולה ליעשות ע"י אחרים. ובכדי לידע מהי הגדולה, כתב הרמב"ם בפירוש המשניות באבות שם שיש להסתכל בגודל העונש המבואר על זה. ולדוגמא תמיד תלמוד תורה קודם לכל המצוות, כי אמרו חז"ל תלמוד תורה כנגד כולם. (ענף עץ אבות על המשנה הנ"ל, עמוד ע"ג). או תפלין קודם לציצית (כשאינו יכול לקיים שניהם) כי תפלין חובת הגוף והמבטלו עונשו חמור מאוד, ואילו ציצית עונשו פחות כידוע. ואידך פירושא זיל גמור.

ביאור המעשה עם בת רבי חנינא שהדליקה נרות עם חומץ

יתכן כי הדליקה בבית בעלה, שהיה סמוך לביתו. ויתכן שהכוונה לשאר נרות הבית, כי בזמן הקדמונים לא היו מדליקים רק שתי נרות לשבת אלא מדליקים נר בכל חדרי הבית והפרוזדורים, ובסוף מדליקים שתי נרות במקום האכילה.

מה הוא שם המפורש

שם המפורש כהן גדול היה אומר אותו ביום הכיפורים בשעת העבודה. ורש"י כתב מה שקיבל, אנחנו לא יודעים. רש"י היה גדול מאוד גם בקבלה וגם בפשט. והנה בקידושין (דף עא עמוד א) הגמרא מזכירה שם בן י"ב ושם בן מ"ב ורש"י כותב שם ששמות אלו לא פירשו לנו, אז רש"י כיון למה שכתב.

לימוד בספרי אגדה שערכו ביאליק ורבניצקי

יש לנו כלל בהלכה כל היוצא מן הטמא טמא, (עיין בכורות דף ה' ושלחן ערוך יורה דעה סימן עט סעיף ב'). איני יודע במקרה זה אם לא הכניסו דעותיהם בפירוש האגדה. יש היום עין יעקב גם מנוקד וגם מפורש. כדאי ללמוד רק במה שהוא מוכָר ובטוח.

ביאור המאמר "מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה"

במקור המאמר בקידושין שם, מבואר מהמשך הגמרא שהכוונה שנחשב כאילו עשה. ופירוש "מצרפה" נראה לי שהכוונה מצרפה לכל הזכויות כאילו היה מעשה ממש, ולפירושך (והוא פירוש דרושי מפורסם) העיר ידידי ר' אלדן הכהן הי"ו שעל פי הדקדוק היה צריך לומר "צורפה" וגם פירוש המילה צירוף הינה לברור את הכסף (למשל) מהסיגים ואין הכוונה מלשון היתוך, וממילא אין מקום לפירוש זה. עכ"ד.

ביאור המעשה עם ברוריא במסכת ברכות

כבר נשאל על זה מרן ראש הישיבה שליט"א בספרו הבהיר מקור נאמן והשיב שזה דרך דרש ולא פשט, וטעמו מדלא כתיב חוטאים בוי"ו קרי ביה חטאים. ע"ש. ועיין עוד בספר משמרות כהונה מה שיישב בזה, וכן בספר ברית כהונה מערכת המ"ם אות למ"ד.

מאמרים

כה תאמר ב’עין יעקב’

רשמים מרתקים משיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה שליט"א ב’עין יעקב’, 

פרשת תזריע – ברית המילה מקיימת את העולם

וביום השמיני ימול בשר ערלתו (יב. ג)

לקריאה

פרשת שמיני – נשמת המצוה

ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה’ תעשו

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew