Menu
שאל את הרב
print
אא

האם שיעור קביעת סעודה המחייב ברהמ"ז והמוציא על פת הבאה בכיסנין הוא אובייקטיבי או סובייקטיבי? ע"מ להקל על הרב המשיב אפרוס בקצרה את צדדי הספק כפי ראות עיני: מחד, הגמרא בברכות מב. אומרת שהחיוב הוא "על כל שאחרים קובעים עליו סעודה" - משמע שיעור אובייקטיבי. מאידך, הגמרא בברכות לח. מספרת על מר זוטרא שקבע סעודתו (- משמע שיעור סובייקטיבי) על פה"ב וברך ברהמ"ז. ובראשונים: מצד ההר מזה רש"י מב. "כל שאחרים קובעין אכילתן בכך" ועמו הרי"ף והרא"ש. ומצד ההר מזה התוספות שם "כי קבע סעודתיה עליה מברך עליו המוציא" ועמם הרמב"ם ברכות ג ט "ואם קבע סעודתו עליה מברך המוציא" [ובראשונים קמה לשון נכריה בדבריו]. ובאחרונים: השו"ע קסח ו פסק כרי"ף - שיעור שאחרים קובעים עליו (אך ע' בב"י שם שמזכה לבי תרי ואכמ"ל). אך בביה"ל "ומ"מ נראה ברור דאם הוא זקן או נער שאכילתן מועט בטבע חייבין בהמוציא ובהמ"ז אם אכלו שיעור שדרכן תמיד לקבוע" ומביא לו ראיה משו"ת הרדב"ז ב'רכד ע"ש. ומובא בשם הגר"א "שאינו ישר בעיניו מה שכותבים שיעור... אלא הכל לפי הרגילות של סעודה קבועה". וא"כ פסקו כרמב"ם שיעור סובייקטיבי.

הרב צוריאל רבי

השיעור הוא כמו שכתב מרן הש"ע (או"ח סימן קס"ח סעיף ו') שיעור שאחרים רגילים לקבוע סעודתו עליו. וכך סיים שם להדיא "ואם אכל שיעור שאחרים אין קובעים עליו, אע"פ שהוא קובע עליו אינו מברך אלא בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלש דבטלה דעתו אצל כל אדם". ע"ש. וכך נקטו הרבה אחרונים כרב חיד"א בספרו מורה באצבע וחזר ע"ז עוד בספריו שהשיעור לקביעות סעודה הוא ע"ב דרהם דהיינו שהשיעור הוןא קבוע כפי הרגיל אצל רוב בנ"א וכבר קדמו בשיעור זה הרב בית דוד בספרו (או"ח סימן פ"ב) וכ"כ שיעור זה הרב בא"ח (פרשת פנחס אות י"ט) והרב כף החיים (סימן קס,ח אות מ"ה). ויש עוד רשימה ארוכה ואם תרצה לעיין בזה ולרוות צמאונך עיין בספר חזו"ע על ברכות למרן עט"ר הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל עמ' נ"ט וס' ע"ש. וע"ע במ"ש בשו"ת כסף צורי הנד"מ (ח"א סימן ט') דבברכות אמרינן בטלה דעתו אצל כל אדם ולא הולכים לפי האדם עצמו כמבואר בגמ' (ברכות לה:). עש"ב.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן