Menu
שאל את הרב
print
אא

נפסק בש"ע (קכח סע' מא) נטמא למת שאינו משבעה מתי מצוה פסול מן הדוכן וכל מעלות הכהונה עד שישוב ויקבל שלא יטמא עוד למתים. מה הדין בכהן שהולך לקברי צדיקים, כי לשיטתו יש ס"ס, שמא אינו כהן (כי היום הכהנים כהני חזקה המה), ושמא צדיקים אינם מטמאים (ולשיטתו זו דעת הזוהר ולא שבקינן דברי הזוהר מפני דברי הפוסקים), ושמא כדעת הראב"ד והמאירי שאין איסור בזה"ז לכהן להיטמא. האם כהן כזה פסול לעלות לדוכן ולשאר מעלות הכהונה?

הרב אדיר כהן

אם חושש שאינו כהן א"כ איך מברך ברכה לבטלה ולא חושש משום לא תשא שם ה' אלקיך לשוא. ואם מברך ולא חושש א"כ אינו יכול בד בבד ללכת לבית קברות. ומה לכהן בבית הקברות ואי אפשר לתפוס החבל משני ראשיו

ובעיקר הספקות הנ"ל אחר הכל רוב ככל הראשונים סוברים שגם קברי צדיקים מטמאים, הרי"ף בתשובה, רבנו גרשום, התוס' הרמב"ן בתורת האדם, הרא"ש, הריטב"א, הנמוק"י, הר"ן, ומהרי"ל, ועוד ראשונים רבים. וכן משמעות לשון מרן הש"ע ז"ל וגם סברת הראב"ד יחידאה היא ורוב ככל הראשנים חולקים עליה ויש הסוברים שגם הוא לא התיר למעשה אלא שמהתורה אין איסור ואחר שעם כל הספיקות עדיין רוב ככל הפוסקים ראשונים ואחרונים אוסרים, פשוט שאין מקום להקל בזה וע"ע בקונטרס אראלי מעלה הנד"מ באורך

שאלת המשך:

תודה רבה לכבוד הרב על התשובה, אבל שאלתי היתה אחרת: גם לי פשוט שאותו כהן טועה, אבל אני שואל אם מותר לו לעלות לדוכן מפני דברי מרן (קכח סע' מא): נטמא למת שאינו משבעה מתי מצוה פסול מן הדוכן וכל מעלות הכהונה עד שישוב ויקבל שלא יטמא עוד למתים. (ולגבי מ"ש שאם מפקפק בכהונתו אינו יכול לאחוז החבל בשני הצדדים, אותו כהן טוען שגם בלי ספק זה יש ס"ס ועוד שלדעתו הזוהר מכריע, כך שאינו מפקפק ממש בכהונתו. ומלבד זה ידוע העניין שרוב כהני זמננו הם כהני חזקה וידוע שחלק מהפוסקים הקילו בכמה עניינים בשל זה). ושו"ר שגם בשו"ת מרכבות ארגמן ח"א לר' מאיר אליהו נר"ו (סי' יא) סיים בספק זה (אם יכול לעלות לדוכן) ולא הכריע. כיצד יש להכריע?

הרב אדיר כהן

כיון שמקפיד לא להטמא למתים שאינם קברי צדיקים, אף שטועה הוא במה שנטמא לקברי צדיקים, מ"מ כיון שיש מקילים בזה, אין לנו למחות בו על כל פנים לגבי עלייה לדוכן, אם כי לא נורה לו לעלות.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן